ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Екология

ИНФОРМАЦИЯ

от "Ида Трейдинг" ООД София, оператор на складова база "Ливадски дол", за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария

Преглед

 

 

ОБЩИНА МОНТАНА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопастност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопастност по чл. 116, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:

Складова база „Ливадски дол“, землището на село Николово, община Монтана

(име и адрес на предприятието/съоръжението)

с оператор: „Ида Трейдинг“ ЕООД, гр. София

(име и адрес на оператора)

с предмет на дейност: приемане и съхранение на ВВООБ

Докладът за безопасност относно: Експлоатация на продукти с висок рисков потенциал

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 10.05.2024 г. до 08.06.2024 г.в сградата на общината на ул. „Извора“ №1,  етаж 1,  стая №102, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Лице за контакти: Крум Крумов – главен експерт СИ и ОМП, тел. 096/392257, email: omp@montana.bg

(име, длъжност, телефон, електронна поща)

Писмените становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823, съгласувани по Вариант 2 със Становище по екологична оценка (ЕО) № МО 2-2/2024 г. на директора на РИОСВ-Монтана (съгласно изискванията на чл.29, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)

Преглед

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбата на чл.23, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Монтана, НИКОЛОВО СОЛАР 1 ООД и НИКОЛОВО СОЛАР 2 ООД предоставят достъп на компетентните органи и обществеността до проектите на Частично изменение на Общия устройствен план на Община Монтана и Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821,  51665.121.822 и 51665.121.823 по КККР на с. Николово, Общ. Монтана, съпътстващата ги документация - в т.ч. Доклада за екологична оценка с всички приложения към него с включени и отразени резултати от проведените консултации с компетентните органи и обществеността и резултатите от проведеното обществено обсъждане -  ЧИОУП; ПУП-ПЗ; Доклад за ЕО и Приложения

ЧИОУП

ПУП-ПЗ

Доклад за ЕО

Приложения I

Приложения II

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

(съгл. чл.20, ал.1, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми)

по Доклад за екологична оценка на Проект за ЧИОУП на община Монтана и Проект за ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820,  51665.121.821,  51665.121.822 и 51665.121.823 по КККР на с. Николово, Общ. Монтана 

  1. Информация за Възложителите на плановете:

Възложител на ЧИОУП на ОУП на Община Монтана

ОБЩИНА МОНТАНА

Златко Живков

Кмет на Община Монтана

ЕИК: 000320872

Пълен пощенски адрес

гр. Монтана 3400, ул. Извора № 1

Лице за контакт

Полина Живкова

Телефон: 096 394231, e-mail: mayor@montana.bg

Възложители на ПУП–ПЗ

НИКОЛОВО СОЛАР 1 ООД

НИКОЛОВО СОЛАР 2 ООД

Пълен пощенски адрес

гр. София, общ. Столична, район Средец, ул. „Цар Шишман“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 5

Лице за контакт

Христо Хинков

Телефон: 02 950 6242, e-mail: office@sths-law.com

 

  1. Обща информация за предложените планове

 

а)         Основание за изготвяне на плановете

Решение № 850 от протокол № 39/24.11.2022г. на Общински съвет Монтана и Решение № 39 от Протокол № 3/21.12.2023 г. на Общински съвет Монтана.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на плановете

Периодът на действие на ЧИОУП и ПУП-ПЗ не се ограничава във времето.

Изпълнението на предвижданията на Възложителя за имотите ще се реализира съобразно финансовия план на Възложителя, който ще се уточни на следващите етапи на подробно проектиране.

в)         Териториален обхват

Изработването на плана е разрешено с Решение № 850 от протокол № 39/24.11.2022г. на Общински съвет Монтана, с което е одобрено задание за изработване на проект за частично изменение на действащия общ устройствен план на община Монтана в обхват поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта на с. Николово, община Монтана. Решението е влязло в сила на 07.12.2022 г. Към момента на влизане в сила на Решение № 850 имотите са собственост на „Алфасист Инженеринг“ ООД.

В последствие двата имота са разделени, като общата площ и външните граници на новообразуваните имоти са идентични като местоположение, площ и граници с поземлени имоти ПИ 51665.121.630 и 51665.121.631 по КККР на с. Николово, Община Монтана. Новообразуваните имоти са както следва: поземлени имоти с идентификатори  51665.121.819, ПИ 51665.121.820, ПИ 51665.121.821, ПИ 51665.121.822  и ПИ 51665.121.823 по кадастралната карта на с. Николово, община Монтана.

Съгласно дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД от 14.08.2023 г. имоти ПИ 51665.121.821, ПИ 51665.121.822  и ПИ 51665.121.823 по кадастралната карта на с. Николово, община Монтана са апортирани като непарична вноска в капитала на дружеството от съдружника „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. По силата на този договор „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД става собственик на същите.

Съгласно дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД от 17.07.2023 г. имоти ПИ 51665.121.819 и ПИ 51665.121.820 по кадастралната карта на с. Николово, община Монтана са апортирани като непарична вноска в капитала на дружеството от съдружника „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. По силата на този договор „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД става собственик на същите.

Във връзка с настъпилите промени в собствеността на имотите, и промяната в идентификаторите на ПИ, е издадено Решение № 39 от протокол 3/21.12.2023 г. на Общински съвет Монтана, с което е одобрено задание за изработване на проект за частично изменение на действащия общ устройствен план на община Монтана в обхват поземлени имоти с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820,  51665.121.821,  51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, община Монтана, местност Малата зареда за промяна на устройствената зона от „Територия с възможна смяна на предназначението за вилна зона“ в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), с показатели за застрояване на устройствената зона съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зона.

Със същото решение се разрешава на „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД и „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД да възложат изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Монтана в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820,  51665.121.821,  51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, община Монтана, местност Малата зареда и изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.822, 51665.121.819 и 51665.121.821 по КК на с. Николово, община Монтана, местност Малата зареда, с който за ПИ с идентификатори 51665.121.819 и 51665.121.821 да се определи конкретно предназначение „За фотоволтаична електроцентрала с техническа инфраструктура“, да се предвиди свободно и свързано застрояване на общата им граница с ограничителни линии на застрояване и показатели за застрояване на устройствена зона Пп съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони. За ПИ с идентификатор 51665.121.822 да се предвиди конкретно предназначение - „Земеделски път“.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите попадат почти изцяло в периферията на териториалния обхват на защитена зона BG0001037 Пъстрина, обявена по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

д)         Основни цели на плановете

Целта на разработването на плановете е свързана с осигуряване на устройствена възможност за реализиране на инвестиционни предложения за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), комплектни трансформаторни постове и подземна кабелна линия 20 kV. С изменението на ОУП на община Монтана в обхвата на ПИ с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820,  51665.121.821,  51665.121.822 и 51665.121.823 по КККР на с. Николово се предвижда промяна на устройствената зона от територия с възможност за смяна на предназначението за вилна зона в „Предимно производствена (Пп)“.

Конкретното предназначение на имотите, съгласно предвижданията на ПУП-ПЗ, е както следва:

С ПУП – ПЗ в обхвата на имоти 51665.121.819 и 51665.121.821 ще се промени конкретното им предназначение в „За фотоволтаична електроцентрала с техническа инфраструктура“, при следните пределно допустими устройствени параметри (съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии в устройствени зони) за зона Пп:

Целта, която се постига е да се предвиди устройствена зона „Предимно производствена“, с конкретно предназначение на всеки от имотите „За  фотоволтаична електроцентрала с техническа инфраструктура“.

В имотите се предвижда да бъдат иградени две фотоволтаични централи, комплектни трансформаторни постове (по един за всяка ФЕЦ) и кабелна линия 20 kV.

Централите ще се експлоатират за продажба на енергия.

За ПИ с идентификатор 51665.121.822 се предвижда конкретно предназначение - „Земеделски път“ за осигуряване на достъп до имоти 51665.121.819 и 51665.121.821.

По отношение на имоти 51665.121.820 и 51665.121.823 са разгледани и оценени два варианта за реализация на фотоволтаичните централи (Вариант 1 е за изграждане на фотоволтаици в целия обхват на двата имота, а Вариант 2 – за отпадане на застрояването на двата имота). От съображения, свързани основно с намаляване въздействието върху местообитания и видове, предмет на защита, съобразявайки резултатите от ДОСВ, Инвеститорът е разработил и Вариант 2, при който ПИ 51665.121.820 и 51665.121.823 не се засягат/изключват се от намеренията за изграждането на фотоволтаичните централи и техническа инфраструктура към тях. При този вариант се запазват установените на терен местообитания на няколко животински вида, предмет на опазване от защитената зона.

 

е)         Финансиране на плановете

Изготвянето на ЧИОУП и ПУП-ПЗ и реализацията на предвидените инвестиции се финансират от НИКОЛОВО СОЛАР 1 ООД и НИКОЛОВО СОЛАР 2 ООД.

 

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плановете и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

ЧИОУП и ПУП-ПЗ се изготвят едноетапно, като Закона за устройство на територията изисква провеждане на обществено обсъждане на проекта на ОУП.

  1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плановете

Отговорен орган за прилагането на ЧИОУП е Община Монтана, а за прилагането на ПУП-ПЗ - НИКОЛОВО СОЛАР 1 ООД и НИКОЛОВО СОЛАР 2 ООД.

 

  1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плановете

ЧИОУП и ПУП-ПЗ се одобряват от Общински съвет - Монтана.

 

  1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 

  1. Място за публичен достъп

Проектите на ЧИОУП и ПУП-ПЗ и Докладът за ЕО с приложенията към него, в т.ч. Нетехническото резюме, са предоставени за публичен достъп:

  1. Време за публичен достъп

от 26.01.2024 г. до 10.00 часа на 29.02.2024 г..

 

  1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират в срок до 10.00 часа на 29.02.2024 г.:

  1. Обществено обсъждане

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ЧИОУП, вкл. ПУП-ПЗ, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на степента на въздействие и останалите приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе след изтичане на 30-дневния срок за консултациите, посочен по-горе, на 29.02.2024 г., в сградата на Община Монтана, на адрес: гр. Монтана 3400, ул. Извора № 1, от 11:00 ч.

За провеждане на общественото обсъждане се публикуват и отделни обявления по реда на Закона за устройство на територията.

 

***

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА чл.19а, АЛ.3 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

ОБЩИНА МОНТАНА, „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД, „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД И „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ ПО:

Задание за обхват и съдържание НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Проект за частично изменение на ОУП на Община Монтана и Проект за ПУП –ПЗ в обхвата ПИ 51665.121.630 (нови идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823) и 51665.121.631 (нови идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820) по КККР на с. Николово, Общ. Монтана

 

ДОСТЪП ДО ЗАДАНИЕТО НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ Е ОСИГУРЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МОНТАНА (гр. Монтана 3400, пл.„Жеравица” №1), НА АДРЕСА НА „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД (гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109) И НА АДРЕСА НА „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД И „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД (гр. София, район Средец, Цар Шишман № 5) ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10.00 ДО 16.00 ч.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ МОГАТ ДА ИЗРАЗЯТ СВОИТЕ СТАНОВИЩА В 20-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ. СТАНОВИЩАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДО ОБЩИНА МОНТАНА, НА АДРЕС: гр. Монтана 3400, пл.„Жеравица” №1

Задание

ДАТА: 28.09.2023 г.

***

 

Уведомление за инвестиционно предложение "Мобилност и зелен транспорт в Общините Враца и Монтана"

***

Уведомление от Монбат АД за инвестиционно предложение "Промяна на денонощния капацитет в участък "Леярен". част от Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии

***

Програма за управление на отпадъците на община Монтана 2021 - 2028 г.

***

Обява на "Фиш Инвест" ООД за инвестиционно предложение за изграждане на нов обект за аквакултури - садкова инсталация

***

Обява на "Еврофиш Инвест 777" ЕООД за инвестиционно предложение за изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба

***

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Еко Про Тур" ООД

***

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Саневиан" ООД

***

ПРОГРАМА за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Монтана в периода 2022 -2025 Г.

ПРОТОКОЛ за безстопанствените кучета на територията на община Монтата за 2022 г.

***

РЕШЕНИЕ № МО 48 - ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

***

Изисквания съгласно Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

***

РЕШЕНИЕ № МО 5 - ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите относно частично изменение на общ устройствен план на Община Монтана

***

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария в складова база "Ливадски дол", с оператор "Ида Трейдинг"ЕООД - София (бивша собственост на "Видекс инженеринг"ЕАД - София)

***

Уведомление от "Автомагистрали Хемус" АД за инвестиционно предложение "Разполагане на модулно съоръжение за зареждане с дизелово гориво в поземлен имот с идентификатор 03722.101.345, с. Белотинци, община Монтана.

***

СТАНОВИЩЕ на екипа експерти, изготвили ДОВОС на инвестиционното предложение на „Огоста 2017“ ООД за „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производства“.

06.11.2020 г.

***

Уведомително писмо за опазване на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.

Сдружение за управление на отпадъците

Разделно събиране на отпадъци

Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR – LIFE17 IPE/BG/000012

Кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана

Становище по екологична оценка