ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Екология

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА чл.19а, АЛ.3 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

ОБЩИНА МОНТАНА, „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД, „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД И „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ ПО:

Задание за обхват и съдържание НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Проект за частично изменение на ОУП на Община Монтана и Проект за ПУП –ПЗ в обхвата ПИ 51665.121.630 (нови идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823) и 51665.121.631 (нови идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820) по КККР на с. Николово, Общ. Монтана

 

ДОСТЪП ДО ЗАДАНИЕТО НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ Е ОСИГУРЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МОНТАНА (гр. Монтана 3400, пл.„Жеравица” №1), НА АДРЕСА НА „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД (гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109) И НА АДРЕСА НА „НИКОЛОВО СОЛАР 1“ ООД И „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ООД (гр. София, район Средец, Цар Шишман № 5) ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10.00 ДО 16.00 ч.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ МОГАТ ДА ИЗРАЗЯТ СВОИТЕ СТАНОВИЩА В 20-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ. СТАНОВИЩАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДО ОБЩИНА МОНТАНА, НА АДРЕС: гр. Монтана 3400, пл.„Жеравица” №1

Задание

ДАТА: 28.09.2023 г.

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение "Мобилност и зелен транспорт в Общините Враца и Монтана"

***

Уведомление от Монбат АД за инвестиционно предложение "Промяна на денонощния капацитет в участък "Леярен". част от Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии

***

Програма за управление на отпадъците на община Монтана 2021 - 2028 г.

***

Обява на "Фиш Инвест" ООД за инвестиционно предложение за изграждане на нов обект за аквакултури - садкова инсталация

***

Обява на "Еврофиш Инвест 777" ЕООД за инвестиционно предложение за изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба

***

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Еко Про Тур" ООД

***

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Саневиан" ООД

***

ПРОГРАМА за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Монтана в периода 2022 -2025 Г.

ПРОТОКОЛ за безстопанствените кучета на територията на община Монтата за 2022 г.

***

РЕШЕНИЕ № МО 48 - ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

***

Изисквания съгласно Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

***

РЕШЕНИЕ № МО 5 - ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите относно частично изменение на общ устройствен план на Община Монтана

***

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария в складова база "Ливадски дол", с оператор "Ида Трейдинг"ЕООД - София (бивша собственост на "Видекс инженеринг"ЕАД - София)

***

Уведомление от "Автомагистрали Хемус" АД за инвестиционно предложение "Разполагане на модулно съоръжение за зареждане с дизелово гориво в поземлен имот с идентификатор 03722.101.345, с. Белотинци, община Монтана.

***

СТАНОВИЩЕ на екипа експерти, изготвили ДОВОС на инвестиционното предложение на „Огоста 2017“ ООД за „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производства“.

06.11.2020 г.

***

Уведомително писмо за опазване на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.

Сдружение за управление на отпадъците

Разделно събиране на отпадъци

Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR – LIFE17 IPE/BG/000012

Кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана

Становище по екологична оценка