ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Доклади и отчети

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действия в случай на авария в Складова база за съхранение на взривни вещества, оръжия и боеприпаси "Ливадски дол"

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2021 г.

Отчет за изпълнение през 2021 г. на дейностите, заложени в комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух на периода 2019-2023 г.

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2020 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2019 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2020 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2019 г.

Отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците през 2022 г.

Отчет за изпълнението през 2022 г. на Комплексната програма за намаляване на нивата ФПЧ и ПАВ в атмосферния въздух