ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана

Отчет за изпълнение през 2021 г. на дейностите, заложени в комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух на периода 2019-2023 г.

Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана с План за действие за периода 2016-2018 г.