ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Материали за заседания

Документи:
Дневен ред на заседания на постоянни комисии Свали
График за провеждане на Постоянните комисии на Общински съвет Монтана, с включени докладни записки за разглеждане Свали
Заявление от Тихомир Антонов - за Кмет на Община Монтана 08-01-172 относно положително становище за отпускане на финансова помощ заради инцидентно възникнали проблеми на лица и семейства Свали
Докладна записка от Тихомир Антонов, за кмет на Община Монтана 08-01-170 относно Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска върху поземлен имот с идентификатор 48489.6.780 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана Свали
Докладна записка от Тихомир Антонов - за Кмет на Община Монтана 08-01-171 относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 48489.4.371, 48489.4.376, 48489.4.384 и 48489.4.495 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката Свали
Докладна записка от Тихомир Антонов - за Кмет на Община Монтана 08-01-169 относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.26.63, 48489.26.82, 48489.26.83 и 48489.26.814 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Червен брег Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-168 относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.896 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-167 относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразуван имот 670.685 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-166 относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.308 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-164 относно предоставяне за безвъзмездно управление на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.11.572.1.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, адрес гр. Монтана, у л . ..Иван Аврамов“ №12 Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-163 относно предоставяне за безвъзмездно управление на поземлен имот с идентификатор 48489.6.777 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. М онтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-162 относно съгласие за учредяване безвъзмездно и възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична и частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-161 относно съгласие за учредяване право на преминаване през имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-160 относно сСъгласие за частична промяна на трасе на подземен електропровод 110 kV от поземлен имот с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта на е. Крапчене. общ. Монтана до подстанция Монтана в поземлен имот 48489.32.27 по кадастралната карта на гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-159 относно съгласие за учредяване безвъзмездно и възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична и частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-158 относно съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-157 относно продажба на общинско жилище на наемател Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-156 относно продажба на поземлен имот - частна общ инска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-155 относно продажба на поземлен имот - частна общ инска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-154 относно продажба на поземлен имот - частна общ инска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-165 относно приемане на актуализация на План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2024-2027 г. Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-153 относно П родаж ба на поземлен имот - частна общ инска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-152 относно П родаж ба на поземлен имот - частна общ инска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-150 относно Разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106 „Грижа в дома в Община Монтана'4, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-149 относно Доклад за резултатите от междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. Свали
Докладна записка от инж. Иво Иванов, предедател на ОбС 08-01-148, относно приемане решение за неприсъствено Общото събрание на съдружниците „В и К” ООД, гр. Монтана Свали
Документи:
Дневен ред за заседание на Общински съвет Монтана, което ще се проведе на 28 май 2024 г. Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-146 относно Разсрочено плащане на дължимите от Община Монтана обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ- Монтана Свали
Протоколи, становища и доклади на комисии Свали
Дневен ред на постоянни комисии - допълнение 2 Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-145 относно осигуряване непрекъсваемост на функционирането на Център „Домашни грижи“ в община Монтана Свали
Допълнение на график за провеждане на Постоянните комисии на Общински съвет Монтана, с включени докладни записки за разглеждане Свали
Дневен ред на постоянни комисии - допълнение 1 Свали
Докладна записка от инж. Иво Иванов, предедател на ОбС 08-01-144, относно редовно годишно Общото събрание на акционерите на „Топлофикация” АД, гр. Монтана Свали
Докладна записка от инж. Иво Иванов, председател на ОбС 08-01-143, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на съдружниците „В и К” ООД, гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-142 - относно Заповед № АК - 04 - 6/07.05.2024 г. на Областен управител на област Монтана по чл. 45. ал. 4 от ЗМСМА за връщане за ново обсъждане на Решение № 137 от Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет - Монтана на 25.04,2024 г Свали
Заявление от Златко Живков 08-01-141 за отпускане на финансова помощ на хора в нужда Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-140 - относно сСъгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструкту ра през поземлен имот, публична общинска собственост Свали
Дневен ред на постоянни комисии Свали
График за провеждане на Постоянните комисии на Общински съвет Монтана, с включени докладни записки за разглеждане Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-138, относно частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2024г., финансирани от целева субсидия и частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2024г., финансирани със собствени средства Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-137, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническа инфраструктура - хидромелиоративно съоръжение в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.423 и ПИ с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта /КК/ на гр.Монтана, във връзка с корекция на канал ’’ИЗВОРСКА БАРА" Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-127, относно избор на управител на „Общински пазар" ЕООД гр. Монтана Свали
Докладна записка от инж. Иво Иванов, председател на Общински съвет Монтана 08-01-136, относно редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-135, относно изграждане на четвърта клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци - регион Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-134, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.688 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-133, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.186 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-132, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Монтана и подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.402 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана местност Дръмката Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-131, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.165 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Лозище Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-130, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. провод 20 kV за захранване на трафопост в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.102 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, местност Над село Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-129, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.693 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-128, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за ел. провод НН за захранване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.22.494 и 48489.22.495 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, местност Под баира Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-126, относно съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв.ЗЗЗа по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-125, относно съгласие за придобиване на възмездно право на собственост от Община Монтана върху поземлени имоти с проекти идентификатори по кадастралната карта на гр. Монтана, собственост на юридически и физически лица във връзка с изменение на подробен усгройствен план (ПУГТ) - план за регулация ШР) на действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана за улици : бул. "Трети март“, ул. "Иван Давидков“. у л . "Индустриална“, ул. -Широка планина“, ул. „Съединение“ и ул. "Инвестиционна" Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-124, относно Откриване на процедура по отчуждаване на имоти, частна собственост и определяне на полагащото се обезщетение Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-123, относно Съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имот публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-122, относно Съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-120 относно Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.11.420.1.14. адрес: гр . Монтана, ул . „Княз Александър Батенберг” № 2 Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-121, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков, кмет на Община Монтана 08-01-119, относно даване на съгласие за приемане на дарение на имот в с. Доктор Йосифово. общ. Монтана в полза на община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - кмет на Община Монтана 08-01-116, относно приемане на наредба за управление на отпадъците на територията на община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - кмет на Община Монтана 08-01-111, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Свали
Документи:
Протокол от заседание на ПК по здравеопазване, социални дейности и демографска политика Свали
Протокол от заседание на ПК по бюджет и финанси Свали
Справка за постъпили предложения Свали
Протокол №7 от заседание на ПК по евроинтеграция, проекти и земеделие на 18.04.2024 г. Свали
Протокол №7 от заседание на ПК по местно самоуправление и международно сътрудничество на 16.04.2024 г. Свали
Протокол №6 от заседание на ПК по общинска собственост и икономическа политика на 18.04.2024 г. Свали
Протокол №3 от заседание на ПК по обществен ред, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите на 18.04.2024 г. Свали
Протокол №7 от заседание на ПК по териториално устройство, строителство и опазване на околната среда на 18.04.2024 г. Свали
Протокол №5 от заседание на ПК за децата, младежта, спорта и туризма на 16.04.2024 г. Свали
Протокол №7 от заседание на ПК по здравеопазване, социални дейности и демографска политика на 16.04.2024 г. Свали
Протокол №6 от заседание на ПК по образование, наука, култура, веризповедания и правата на човека на 16.04.2024 Свали
Протокол №8 от заседание на ПК по Бюджет и финанси на 18.04.2024 г. Свали
Дневен ред за заседание на Общински съвет Монтана, което ще се проведе на 25 април 2024г. Свали
Дневен ред Комисии Април-Допълнение 1 Свали
Дневен ред на заседания на комисии през Април - допълнение Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-115 - Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ на улици: бул. „Трети март“, ул. „Иван Давидков“, ул. „Индустриална“, ул. „Широка планина“, ул. „Съединение“ и ул. „Инвестиционна“, гр. Монтана, община Монтана, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-114 - Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен планПарцеларен план/ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктурахидромериоративно съоръжение-канал “Изворска бара” през поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.2.423 до ПИ с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана и за учредяване на право на строеж в полза на община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-112 - Определяне на място за поставяне на монументално-декоративен елемент по чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба на Общинския Съвет (ОбС) - Монтана за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане, приета с реш. №346/23.05.2002 г., изменена с реш. №560/27.07.2017г. Свали
Дневен ред за заседание на Постоянната комисия по Общинска собственост и икономическа политика 18.4.2024г. 10,30 часа Свали
График за провеждане на Постоянните комисии на Общински съвет Монтана, с включени докладни записки за разглеждане Свали
61-00-5/05.03.2024 год. Отчет от Мария Шуманска – Председател на ОбСНВ, за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център, гр. Монтана за 2023 год. Свали
48-10-27/10.04.2024 год. Докладна от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно добавяне на информация в страницата на Община Монтана с цел популяризиране на забележителностите в общината, както и спортните, и културните събития провеждани на нейната територия Свали
48-10-22/07.03.2024 год. Докладна от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно вандалски прояви извършени на територията на гробищен парк в квартал „Кошарник“ Свали
48-10-19/27.02.2024 год. Предложение от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно включване на Община Монтана в Старопланински туристически район. 48-10-19-1/18.04.2024 год. Становище от Тихомир Антонов – заместник кмет на Община Монтана Свали
48-10-4/09.01.2024 год. Докладна записка от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно подсигуряване на денонощна аптека на територията на град Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-110 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод 110 кУ и оптичен комуникационен кабел към него от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта /КК/ на с. Крапчене, общ. Монтана до ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана Свали
Заявление от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-108 - За отпускане на финансова помощ на нуждаещи се Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-109 - Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности през 2023 г. на читалищата в Община Монтана Свали
Приложение към Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-107 Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-107 - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за 2023 г. Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-106 - Одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, община Монтана, местност Малата зареда Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-105 - Одобряване на проект за частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) за част от УПИ VII, кв. 95, по действащият подробен устройствен план /ПУЛ/ на гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-104 - Прекратяване на съсобственост между община Монтана. Огнян Евгениев и Майа Матуска, наследник на Стана Първанова, в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI в кв. 332 по действащия регулационен план на гр. Монтана, чрез продажба частта на община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-103 - Съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на поземлени имоти с начин на трайно ползване пасище в землището на гр. Монтана, община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-102 - Предоставяне на поземлен имот от общинския поземлен Фонд в землището на с. Горно Церовене. община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-101 - Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-100 - Учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасе за разширение на оптична кабелна мрежа през поземлени имоти в с. Смоляновцщ общ. Монтана, публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-99 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-98 - Съгласие за учредяване на възмездно ппаво на прокарване на канализационно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имот публична общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-97 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.805 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Семчова круша Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-96 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУППЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.11 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-95 - Разходване на средства, събрани от Община Монтана за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на специализирана техника Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-94 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.817 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-93 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 48489.200.565 по кадастралната карта на Монтана, местност Парта Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-92 - Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-91 - Допълване на списъка за пътуващите от общинска администрация, приет като част от решение №67 от Протокол №5?15.02.2024 г. - точка 14-2 Свали
Докладна записка от Иво Иванов - председател на Общински съвет - Монтана - 08-01-90 - Извънредно общо събрание на акционерите на "Топлофикация" АД - Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-87 - Кандидатстване на община Монтана по Процедура Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" - Покана 2, финансирана по линия на механизма за въстановяване и устойчивост Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-89 - Определяне на Младежки център - Монтана за второстепенен разпоредител с бюджетни средства и приемане на правилник за устройството и дейността му Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-88 - Разходване на средства, събрани от Община Монтана за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на параграф 21 от Преходните и заключителни разпоредби към Зкона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-86 - Създаване на нова социална услуга "Център за подкрепа/Общностен център за деца и семейства" Свали
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 08-01-84 - Приемане на Наредба за реда за получаване на дарения от Община Монтана Свали
Схема към докладна записка 08-01-55 Свали
Докладна записка от Диман Георгиев - за кмет на община Монтана 08-01-55 - Приемане на изменения и допълнения на Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана, приета с Решение №1015/27.07.2023 г., от протокол №49/27.07.2023 г. на Общински съвет - Монтана Свали
Докладна записка от Станимир Стоев - общински съветник 08-01-54 - Промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Монтана Свали
Докладна записка от Станимир Стоев - общински съветник 08-01-53 - Промяна на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана Свали
Документи:
Протокол и становища на ПК по ТСУ Свали
Протокол и становища на ПК по Спорт Свали
Протокол и становища на ПК по Общ.собственост Свали
Протокол и становища на ПК по Местно самоуправление Свали
Протокол и становища на ПК по Здравеопазване Свали
Протокол и становища на ПК по Евроинтеграция Свали
Протокол и становища на ПК по Бюджет и финанси Свали
Дневен ред за заседание на Общински съвет Монтана, което ще се проведе на 21 март 2024 г. Свали
График март Допълнен Свали
Дневен ред Комисии Март Допълнение Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-83 - Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Общински пазар" ЕООД гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-81 - Предложения за награждаване с Почетния знак на Община Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-80 - Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория №Г‘ ЕООД гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-79 - Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински пазар" ЕООД гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-78 - Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на ..Технологичен парк" ЕООД гр. Монтана Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-77 - Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД гр. Монтана Свали
Еднократни помощи Свали
График март Свали
Дневен ред Комисии Март Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-76 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.14.200 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-75 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.25.741, 48489.25.665, 48489.25.668, 48489.25.669, 48489.25.667, 48489.25.666, 48489.25.689, 48489.25.690 и 48489.25.687 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Долна Жеравица Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-74 - Брой и разпределение на общинските жилища за 2024 год. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-73 - Съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на водопроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-72 - Съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе ниско напрежение, през имот публична общинска собственост. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-71-Съгласие за безвъзмездно управление на помещение №1 на ет. 6 в сграда с адрес: гр. Монтана, на бул. „Христо Ботев“№67 на Агенция по заетостта-дирекция „Бюро по труда“ - Монтана. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-70 -Отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от ЗУТ на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-69 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-68 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-67 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-66 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-65 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-64 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-63 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-62 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-61 - Предоставяне на капиталов трансфер в натура върху движими вещи Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-60 - Разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106-С02 „Грижа в дома в Община Монтана“, процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021- 2027 Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-59 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.164 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с Долна Вереница, общ. Монтана. Свали
Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана 08-01-58 - Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.174 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта. Свали
Изменение на Решение № 40 от Протокол № 3/21.12.2023 г. на Общински съвет - Монтана, с което са утвърдени цени за неопасните отпадъци, приети през 2024 г. за сепариране и обезвреждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци Монтана (услуга, извършване от „РДО - Монтана“ ЕООД) в размери на: 37,00 лв. с ДДС за 1 тон смесени отпадъци (неопасни отпадъци), приети за сепариране и отделяна на хартия и картон, черни и цветни метачи, пластмаса и каучук, стъкло; 41,81 лв. с ДДС за 1 тон, неопасни отпадъци, приети за обезвреждане Свали
Чрез председателя на Общински съвет - Монтана да бъде поканен министъра на туризма Зарица Динкова Свали
Включване на Община Монтана в Старопланински туристически район Свали
Даване на съгласие за кандидатстване по процедура BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България по Програма Техническа помощ 2021 - 2027“ Свали
Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Свали
Документи:
Протокол от заседание на водеща комисия Бюджет и финанси Свали
Протокол публично обсъждане Свали
Протоколи, становищи и доклади по Докладна записка 08-01-32 - м Свали
Протоколи, становища и доклади на постоянните комисии - м Свали
Протоколи, становищи и доклади по Докладна записка 08-01-32 Свали
Дневен ред комисии Февруари Допълнение 1 Свали
Протоколи, становища и доклади на постоянните комисии Свали
Дневен ред на заседание на 15 февруари 2024 г. Свали
Дневен ред комисии Февруари Допълнение Свали
Докладна записка 08-01-49/06.02.2024 г. от Златко Живков - кмет на Община Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии на Общинския съвет Монтана Свали
График на постоянни комисии Свали
Дневен ред на постоянни комисии Свали
Предложения Свали
08-01-47/01.02.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2023 г. и приемане на Общински план за младежта за 2024 г. в община Монтана Свали
08-01-46/31.01.2024 год. Докладна записка от инж.Иво Иванов - Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. Свали
08-01-45/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за дейностите през 2023 г. по План за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2023-2025 г. Свали
08-01-44/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2023 г. Свали
08-01-43/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I и УПИ II от кв. 16, по плана на с. Вирове, общ. Монтана, обл. Монтана. Свали
08-01-42/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Золиша. Свали
08-01-41/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. кабел 110 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта /КК/ на с. Крапчене, общ. Монтана до ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана. Свали
08-01-39/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.895 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Турска нива. Свали
08-01-38/30.01.2024 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.398 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол. Свали
08-01-37/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.838 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село. Свали
08-01-36/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Върбака, с който да се определи конкретно предназначение „за търговско складова база“ на ПИ. Свали
08-01-35/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2023 г. Свали
08-01-34/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и създаване на Местна инициативна рибарска група в партньорство с Община Димово и Община Ружинци. Свали
08-01-33/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне на Териториално поделение “Български пощи” гр. Монтана за безвъзмездно ползване на част от сграда с идентификатор 48489.15.242.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се в кв. Кошарник, ул. „Одрин” №30-б. Свали
08-01-32/29.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане на проект на Общински бюджет за 2024 г. Свали
08-01-31/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно програма за управление за срока на мандата 2023-2027г. Свали
08-01-30/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2023 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г. Свали
08-01-29/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.532 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта. Свали
08-01-28/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.414 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта. Свали
08-01-27/23.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Сдружение „Български червен кръст“, източната част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на ул. „22-ри септември” №44. Свали
08-01-26/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2024 година“. Свали
08-01-25/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост. Свали
08-01-24/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост. Свали
08-01-23/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно външно кабелно трасе, средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имот публична общинска собственост. Свали
08-01-22/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) III и VII в кв. 99 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. Свали
08-01-21/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване на общинско жилище в Общинския жилищен фонд. Свали
08-01-20/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост Свали
08-01-15/09.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Наредбата за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана. Свали
08-01-19/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост Свали
08-01-4/04.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна наименованието на „Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Монтана и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност“ и изменение и допълнение в текстове от нея. Свали