Публично състезание с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по ОП Региони в растеж 2014-2020 за обекти“, 07.03.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...