Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции при изпълнение на СМР по проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана”, 17.07.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...