Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана

04.11.2020

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

9 ноември 2020 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

  1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
  2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
  3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

       Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или  да се получи в стая 403 – Даниела Йорданова/;
  2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
  3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
  4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
  5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

      Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.11.2020 г.

 Телефон за контакти 096/394-278 – Д. Йорданова.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...