НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Съобщение на МРРБ, 09.02.2016 г.

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. 

* Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
     – бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
     – при наличен финансов ресурс по програмата. 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.

 Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г.  е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.

В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.
 

Изменени Методически указания_октомври 2015

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

ЕТАП 1

1 пр. Покана за свикване на учредително събрание

2 пр. Протокол от поставяне на покана

3 пр. Протокол от учредително събрание на СС

4 пр. Споразумение за създаване на СС

Пълномощно за учредително събрание

Заявление за регистриране на сдружение

Списък на собствениците

Декларация-образец на подпис

 

ЕТАП 2

5 пр. Заявление за интерес и финансова помощ

6 пр. Справка за собствениците на самостоятелни обекти

7 пр. Покана за общо събрание на СС

8 пр. Протокол за поставяне на поканата

9 пр. Протокол от общото събрание на СС

10 пр. Договор между СС и общината

11 пр. Договор за целево финансиране

12 пр. Декларация за осигуряване достъп

13 пр. Контролен лист от областен управител

14 пр. Условия за схемата за минимална помощ

15 пр. Покана за общо събрание на собствениците

16 пр. Протокол за поставяне на поканата

17 пр. Протокол за проведено общо събрани на собствениците

Пълномощно за общото събрание

 

ОБЩИНА МОНТАНА

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Монтана – обновени сгради по Националната програма за енергийна ефективност


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...