ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Проекти на нормативни актове

Допълнение на Тарифа за базисни цени за отдаване под наем на нежилищни имоти Преглед
Проект на Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана Преглед
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Монтана Преглед
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Наредбата за организация на предучилищното образование Преглед
Справка
Преразглеждане на Решение № 865 от Протокол 40/22.12.2022 г. Преглед
План-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци, почистване на площи за обществено ползване и определяне на годишен размер на такса за битови отпадъци за 2023 година Преглед
Справка
Изменение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на територията на община Монтана Преглед
Отмяна на "Тарифа за базисни наемни цени за отдаване под наем на общински недвижиме имоти" Преглед
Проект за правилник за работата на общинско предприятие „Градска мобилност – Монтана” Преглед
ПРОЕКТ на ПРОГРАМА за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Монтана в периода 2022-2025 г. Преглед
ПРОЕКТ на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА 2021 – 2028 г. Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност Преглед
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Преглед
Програма на Община Монтана за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. Преглед
Промяна на Наредба за придобиване, притежаване иотглеждане на животни-домашни любимци Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Монтана - 18.03.2022 г. Преглед
Изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Монтана Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за изграждане на благоустройствени мрежи и съоръжения в съответствие с изисканията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ Преглед
Изменение на Правилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училища, детски градини и обслужващите звена в община Монтана Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в ДГ и училищата Преглед
Промяна на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете Преглед
Справка
Промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродукционни проблеми Преглед
Справка
Промяна на наредба за ветеринарно-санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни Преглед
Промяна на правилник за дейността на общинските предприятия Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност Преглед
Изменение на Наредбата за прием на ученици в първи клас Изтегли
Райониране
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Преглед
Промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродукционни проблеми Преглед
Актуализиране на Правилника за почетните отличия на Община Монтана Преглед
Справка
Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Монтана Изтегли
Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана Изтегли
Изменение Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки Изтегли
Мотиви към проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана Преглед
Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Монтана Изтегли
Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите Изтегли
Промяна в Правилника на Международен конкурс за детска рисунка "Тъпан бие, хоро се вие" Изтегли
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Изтегли
Промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана Изтегли
Изменение на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата и на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Изтегли
Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана Изтегли
Промяна в Наредба за отпускане на стипендии за студенти в Община Монтана Изтегли
Приемане на Наредбата за ветеринарно – санитарните и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на община Монтана Изтегли
Проект за наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана Изтегли
Допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на територията на община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Изтегли
Промяна на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли