ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Приоритети

Приоритети за работа на Общински съвет Монтана за мандат 2023-2027 г.

Приоритет за работа на Общински съвет е подобряване живота на хората от Монтана в общината чрез:

създаване на предпоставки за привличане на преки инвестиции в целеви отрасли:
разработване на технологичен парк;
повишаване качеството на административно обслужване, намаляване на бюрократичните процедури и повишаване прозрачността им като средство за превенция на корупцията;
иницииране на ремонт на пътя Монтана – София;
повишаване трудовата заетост чрез:
мерки за преквалифициране на безработни;
мерки за намаляване на младежката безработица.
повишаване на доходите на населението чрез:
гарантиране на качествено образование в основните и средните училища и разкриване на специалности, адекватни на потребностите на бизнеса в общината от квалифицирани кадри;
разкриване на учебно заведение с професионални направления на професионална квалификация;
стимулиране на институциите и компаниите за повишаване на квалификацията на служителите.
Оптимизиране на градската срада:
ремонт на инфраструктурата, в това число и на културната инфраструктура и създаване на отговарящи на съвременните технологични и творчески стандарти кино, театър, читалище;
ремонт на сгради публична общинска собственост, улици и паркове;