ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Отменени нормативни актове

Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти Преглед
Провилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Монтана Преглед
Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за изграждане на благоустройствените мрежи и съоръжения в съответствие с изискманията на чл.181, ал.1 от ППЗТСУ Преглед