ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Отменени нормативни актове

Правилник на изложба БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ” – Монтана Преглед
Наредба за организацията и финансиране дейностите по третиране на твърди битови отпадъци на територията на община Монтана Преглед
Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти Преглед
Провилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Монтана Преглед
Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за изграждане на благоустройствените мрежи и съоръжения в съответствие с изискманията на чл.181, ал.1 от ППЗТСУ Преглед