Численост

Структура и численост на персонала в общинската администрация

 на Община  Монтана

Наименование на структурното звено Численост
І. Териториални органи на изпълнителна власт, в т.ч. 27
1 Кмет на община 1
2 Заместник  кмет 3
3 Кмет на кметство 10
4 Кметски наместник 13
ІІ. ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 114
А. ОБЩА   АДМИНИСТРАЦИЯ 43
5 Секретар на общината 1
6 Главен експерт по сигурността на информацията и ОМП 1
7 Звено за обслужване в населените места 5
8 Дирекция “Финансово-стопански дейности” 15
9 Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” 21
Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ 71
10 Главен архитект 1
11 Звено “Вътрешен одит” 2
12 Отдел “Местни приходи” 12
13 Звено за обслужване в населените места 7
14 Дирекция “Териториално устройство и строителство” 13
15 Дирекция “Хуманитарни дейности” 11
16 Дирекция “Общинска  собственост” 11
17 Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие” 14
  ОБЩА  ЧИСЛЕНОСТ: 141

30.01.2020 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...