Численост

Структура и численост на персонала в общинската администрация

на Община Монтана – 2017 г.

Наименование на структурното звено

Численост

І.

Териториални органи на изпълнителна власт, в т.ч.

27

1.

Кмет на община

1

2.

Заместник  кмет

3

3.

Кмет на кметство

10

4.

Кметски наместник

13

ІІ.

ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

129

А.

ОБЩА   АДМИНИСТРАЦИЯ

50

5.

Секретар на общината

1

6.

Главен експерт по сигурността на информацията и ОМП

1

7.

Звено за обслужване в населените места

12

8.

Дирекция “Финансово-стопански дейности”

14

9.

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

22

Б.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

79

10.

Главен архитект

1

11.

Звено “Вътрешен одит”

2

12.

Отдел “Местни приходи”

12

13.

Звено за обслужване в населените места

13

14.

Дирекция “Териториално устройство и строителство”

14

15.

Дирекция “Хуманитарни дейности”

11

16.

Дирекция “Общинска  собственост”

11

17.

Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие”

15

 

ОБЩА  ЧИСЛЕНОСТ:

156

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...