Информация

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа нотариуси,

на основание разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, моля Вашите уведомления и справки до община Монтана, отдел „Местни приходи” да изпращате на следния e-mail: zmdt51@montana.bg

………………………………………………………………………………………………………

e-paybaner1 easypay1

 

Местните данъци и такси към община Монтана могат да се плащат лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. При плащането е необходимо само съобщаване на ЕГН на физическото лице или БУЛСТАТ на фирмата.

ОБЩИНА МОНТАНА

отдел „Местни приходи“

Адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица 3, ет. 1

ТЕЛЕФОНИ:

Деловодство – 096 301 249

Счетоводство – 096 587 509

Експерти „Местни приходи“ – 096 301 342

Началник отдел: 096 301 336

 
 

ВАЖНО: Във връзка с промяна на обслужващата банка считано от 01.02.2016г. данните за банковата сметка се променят на :

IBAN:  BG17  FINV  9150  8416  6772  10

             BIC:  FINVBGSF 

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД –  КЛОН МОНТАНА.

и съответстващия КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ.

Наименование на БИН/кодовете за вид плащане   код за вид плащане
Патентен данък   44  14  00
Данък върху недвижимите имоти   44  21  00
Данък върху наследствата   44  22  00
Данък върху превозните средства   44  23  00
Такси за битови отпадъци   44  24  00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин   44  25  00
Други данъци   44  34  00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети   44  65  00
Такси админ.услуги   44  80  07

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

В сила от 01.01.2015 г.

(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(3)  Таксата битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(4)    Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

На предплатилите за цялата година до 30 април се прави 5% отстъпка.

Ставки за данъци и такси

БЛАНКИ

1. ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване     

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за определяне на такса за битови отпадъци    

3. Начин на определяне на таксата според количеството /пример по години/
 

ФОРМУЛЯРИ

1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2. ТАБЛИЦА 3 /продължение/ по чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г. / БИВШ ЧЛ.17 /

Подава се само за нежилищни имоти на предприятия като приложение към декларацията по чл.14!

3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък    

6. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

7. ДЕКЛАРАЦИЯ за отписване на МПС     

8. ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване     

9. МОЛБА за удостоверение за данъчна оценка    

10. ДЕКЛАРАЦИЯ за туристически данък   

11. ИСКАНЕ за издаване на данъчни документи

12. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

1. НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана  

2. НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана     

3. Цени на административните услуги извършвани в отдел Местни приходи 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...