Общински архив

 АРХИВЪТ предоставя за ползване административните и технически документи на ОБЩИНА МОНТАНА и изготвя копия или заверени копия от тях, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.

Външни потребители ползват информация и документите, съхранявани от Общинския архив, след подадено заявление и получено разрешение в Център за услуги и информация на граждани на община Монтана, стая 102, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация и чл. 29, ал. (2) Наредба за учрежденските архиви.

АРХИВЪТ на ОБЩИНА МОНТАНА съхранява:

 1. Административни документи:
 • Протоколи и решения на Общински съвет;
 • Заповеди на Кмета по дейността на Общината;
 • Семейни регистри; регистри за гражданско състояние на населението (раждане, брак, смърт) на кметствата от Общината;
 • Бюджет на Общината;
 • Ведомости за заплати на Общината; трудови договори на служители;
 • Регистри на удостоверения за търговска дейност; лицензи; удостоверения за категория на заведения;
 • Протоколи и Решения на ЦКБППМН и МКБППМН;
 • Договори за покупко-продажба на жилища.
 1. Технически проекто-сметни документи на:
 • Жилищно строителни кооперации (ЖСК);
 • Детски градини, ясли и училища;
 • Обществени сгради;
 • Държавни и ведомствени жилищни блокове;
 • Едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС);
 • Квартално застроителни разработки;
 • Проекти на частни строителни обекти (къщи, магазини, офиси, и др.);
 • Инфраструктурни обекти;
 • Отчуждителни преписки.

 АРХИВЪТ на ОБЩИНА МОНТАНА се намира на сградата на Битова техника /след пазара/.

адрес: бул. “Христо Ботев” № 67

         етаж IV – Технически архив

         етаж V  – Административен архив

телефон: 096/ 300 456; 0887 094 1 72

e-mail: arhiv@montana.bg

работно време: 8,3012,00 ч. и 13,00-17,30 ч.

***

ТАКСИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНСКИЯ АРХИВ

1. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Такса: 10 лв.

Заявление по образец

2. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Такса: 2,50 лв. за една страница

Заявление по образец

3. Заверка на административен документ – чл.89б от НОАМТЦУ

Срок: веднага

Такса:

 • 2 лв. за първа страница
 • 1 лв. за всяка следваща страница

Заявление по образец

4. Ксерокопие от архивен документ чл.89а, ал.2 от НОАМТЦУ

Срок: веднага

Такса:

 • 0,20 лв. за една страница формат А4
 • 0,40 лв. за една страница формат А3

Заявление по образец

5. Дигитализиране на един архивен документ чл.89а, ал.3 и ал.4 от НОАМТЦУ

Срок: веднага 

Такса:

 • 5 лв. за изготвяне на дигитално копие
 • 1 лв. заснемане със собствен дигитален апарат

Заявление по образец

***

Вътрешни правила за дейността на учрежденския административен архив


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...