Общински архив

Вътрешни правила за дейността на учрежденския административен архив в Община Монтана

 

АРХИВЪТ предоставя за ползване административните и технически документи на ОБЩИНА МОНТАНА и изготвя копия или заверени копия от тях, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.

Външни потребители ползват информация и документите, съхранявани от Общинския архив, след подадено заявление и получено разрешение в Център за услуги и информация на граждани на община Монтана, стая 102, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация и чл. 29, ал. (2) Наредба за учрежденските архиви.

АРХИВЪТ на ОБЩИНА МОНТАНА съхранява:

 1. Административни документи:
 • Протоколи и решения на Общински съвет;
 • Заповеди на Кмета по дейността на Общината;
 • Семейни регистри; регистри за гражданско състояние на населението (раждане, брак, смърт) на кметствата от Общината;
 • Бюджет на Общината;
 • Ведомости за заплати на Общината; трудови договори на служители;
 • Регистри на удостоверения за търговска дейност; лицензи; удостоверения за категория на заведения;
 • Протоколи и Решения на ЦКБППМН и МКБППМН;
 • Договори за покупко-продажба на жилища.
 1. Технически проекто-сметни документи на:
 • Жилищно строителни кооперации (ЖСК);
 • Детски градини, ясли и училища;
 • Обществени сгради;
 • Държавни и ведомствени жилищни блокове;
 • Едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС);
 • Квартално застроителни разработки;
 • Проекти на частни строителни обекти (кафенета, сладкарници, магазини, офиси, къщи и др.);
 • Инфраструктурни обекти;
 • Отчуждителни преписки.

 АРХИВЪТ на ОБЩИНА МОНТАНА се намира на сградата на Битова техника /след пазара/.

адрес: бул. “Христо Ботев” № 67

         етаж IV – Технически архив

         етаж V  – Административен архив

телефон: 096/ 300 456

e-mail: arhiv@montana.bg

работно време: 8,3012,00 ч. и 13,00-17,30 ч.

 

ТАКСИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНСКИЯ АРХИВ

 

 1. ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

3 дни

1 лв. за една страница

Експресна

1 ден

2 лв. за една страница

     2. ЗАВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕН

           – за първа страница – 2 лв. 

           – за всяка следваща страница – 1 лв.

 1. ЗАВЕРКА НА АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ

           2,50 лв. за една страница

 1. КСЕРОКОПИРАНЕ ОТ НЕАРХИВЕН ДОКУМЕНТ

          – за една страница формат А4 – 0,10 лв. 

          – за една страница формат А3 – 0,20 лв.

 1. КСЕРОКОПИРАНЕ ОТ АРХИВЕН ДОКУМЕНТ

         – за една страница формат А4 – 0,20 лв.

         – за една страница формат А3 – 0,40 лв.

 1. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ЕДИН АРХИВЕН ДОКУМЕНТ

         – изготвяне на дигитално копие – 5 лв.

          – заснемане със собствен дигитален апарат – 1 лв.

          – цена на 1 брой CD за предоставяне на дигитално копие – 1 лв.

Вид услуга

  Срок

Такса

Обикновена

  3 дни

горепосочената цена

Експресна

24 часа

двойна цена

   Нормативна база:

 • Закон за Националния архивен фонд;
 • Наредба за Учрежденските архиви;
 • Методически кодекс на ДАА;
 • Наредба за електронните документи и хартиени документи в администрациите.

 Полезни връзки:

Индивидуална номенклатура на делата на Община Монтана

(да се приложи самия документ)

Външни потребители използват документите от Общинския архив след разрешение, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация (чл. 29, ал. (2) Наредба за учрежденските архиви).


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...