Общинска Собственост, Европейска интеграция и икономическо развитие – Гише 1

Дирекция „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

       1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /УВЕДОМЛЕНИЕ/

Необходими документи:

 • Уведомление за упражняване на търговска дейност /по образец/

Срок: 14 дни

Такса: Няма

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ – НОВО МЯСТО

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение от Агенция по вписванията
 • Удостоверение от отдел „ Местни приходи”, Община Монтана на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК

Срок: 14 дни

Такса: Няма

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ – СТАРО МЯСТО

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение от отдел „ Местни приходи” – Община Монтана на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК

Срок: 14 дни

Такса: Няма 

 1. АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ

Необходими документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията
 • Удостоверение от отдел Местни приходи /чл.87, ал.6 от ДОПК/
 • Схема от 201… г.

Такси: в зависимост от обекта

Срок:

     5. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЕ

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение за актуално съдебно състояние
 • Удостоверение, че не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност
 • Документ за собственост
 • Договор за наем
 • Документ за въвеждане на обекта в експлоатация
 • Формуляр

Такси:

До 20 места – 110 лв.

До 50 места – 250 лв.

До 150 места – 500 лв.

От 151 до 300 места – 940 лв.

Срок: 60 дни

 1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ ХОТЕЛИ

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Формуляр
 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър
 • Удостоверение ,че лицето не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
 • Копие от документ за собственост на обекта
 • Копие от договор за наем
 • Копие от Документ за въвеждане на обекта в експлоатация

Такси:

 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ до 30 стаи – 500 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ от 31 до 150 стаи – 1000 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ От 151 до 300 стаи – 1870 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/от 301 до 500 стаи – 2750 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – до 20 стаи- 250 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 21 до 40 стаи – 500 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 41 до 60 стаи – 940 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 61 до 100 стаи – 2500 лв

Срок: 60 дни

 1. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:

 • Актуална съдебна регистрация на фирмата
 • Удостоверение , че лицето не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност
 • Документ за собственост
 • Договор за наем /за нает обект/
 • Квитанция за платена такса

Такса: 150 лв.

Срок: 14 дни

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 • Копие от Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 • Копие от контролния талон към знака за периодичен преглед и техническа изправност на лекия автомобил.
 • Копие от картата за допълнителен преглед на лекия автомобил
 • Копие от Удостоверение Водач на лек таксиметров автомобил.
 • Удостоверения, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци, осигурителни вноски и такси от НАП.
 • Копие от квитанция за платен данък на МПС.

Такса: 50 лв.

Срок: 14 дни

 1. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Заявление по образец

Такса: 25 лв.

Срок: 14 дни

 1. ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗАБРАНЕНИ ЗОНИ НА ГРАДА ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Необходими документи:

 • Копие от Свидетелство за регистрация на МПС – част 1 – / големия талон/
 • Квитанция за платена такса

Такси :

Пропуск за нови МПС под 3,5 т – нощен за 1 месец /чл. 63 т.1/ – 5 лв.

Пропуск за нови МПС под 3,5 т – дневен за 1 месец /чл. 63 т.2/ – 10 лв.

Пропуск за стари МПС под 3,5 т – нощен за 1 месец /чл. 63 т.3/ – 15лв.

Пропуск за стари МПС под 3,5 т – дневен за 1 месец /чл. 63 т.4/ – 25 лв.

Пропуск за товарни МПС над 3,5 т – за 1 месец /чл. 63 т.5/ – 50 лв.

Пропуск за товарни МПС над 3,5 т –еднодневен – /чл. 63 т.6/ – 5 лв.

Срок: 3 дни

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ /ОКАСТРЯНЕ/ НА ДЪРВЕТА

Необходими документи:

 • Копие на скица на имота, издадена или презаверена предния ден преди подаването на заявлението
 • Решение на ОСЗ за възстановяване на имота или документ за собственост /нотариален акт/
 • Удостоверение за наследници /актуално/
 • Пълномощно /нотариално заверено от останалите наследници/
 • Протокол от трасиране /не по-стар от една седмица от датата на подаване/

Такси: До 5 бр. – 10 лв. и над 5 бр. – 20 лв.

Срок: 14 дни

      12. ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/
 • Копие от лична карта № ………………….
 • Копие от ТЕЛК /НЕЛК/ДЕЛК/ № ………………..
 • Актуална цветна снимка /3 см х 4 см/
 • Копие от пълномощно /при необходимост/
 • Друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето /при необходимост/

Такси: няма

Срок: 14 дни                    

      13. ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА „ИМОТИ – БЕЛИ ПЕТНА” ПО ЗСПЗЗ

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/
 • Декларация по чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността /по образец/
 • Нотариално заверено пълномощно /от упълномощен собственик, съсобственик или наследник/
 • Удостоверение за наследници
 • Актуална скица на имотите
 • Удостоверение за актуална банкова сметка

Такси: няма

Срок: 10 дни                       

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДЪР ДОБИТЪК

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/
 • Копие на ветеринарно-медицински паспорт на добитъка /кон/

Такси: 5 лв.

Срок: 7 дни                         

 1. ЗАВЕРКА НА ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/

Такси: няма

Срок: веднага                      

 1. ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ КАРТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/

Такси: няма

Срок: веднага                      

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/

Такси: няма

Срок: веднага                      

 1. КОПИЕ – ЗАВЕРЕНО ОТ ОБЩИНСКИЯ АРХИВ

Необходими документи:

 • Заявление /по образец/
 • Удостоверение за родствени връзки със собственика
 • Пълномощно – нотариално заверено
 • Други документи

Такси: 2 лв./на страница

Срок: 3 дни                         

 Дирекция „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 1. ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ /ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА/

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Молба –декларация – 2 бр.
 • Оригинална скица на имота
 • Удостоверение за идентичност на имот
 • Данъчна оценка

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

  6 лв.

Бърза

3 дни

10 лв.

 1. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ /ПРЕМИНАВАНЕ/ през общински имот/

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост на имота
 • Скица на имота от Агенцията по кадастър
 • Скица-проект на прокарването и таблица на засегнатите общински имоти /№ на имота, дължина и сервитут/

Такса: 50 лв.

Срок: 14 дни

І. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ по ПАРАГРАФ 4

1.1 Издаване на скица

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

1.2 Издаване на скица и списък с координати на точките

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.+1 лв. за всяка точка

Бърза

3 дни

20 лв.+2 лв. за всяка точка

Експресна

1 ден

30 лв.+3 лв. за всяка точка

ІІ. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ по ПАРАГРАФ 4

 2.1 Презаверяване на скица

Необходими документи:

Заявление по образец;

 • Документ за собственост;
 • Скица оригинал;

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

3 лв.

Бърза

3 дни

6 лв.

Експресна

1 ден

9 лв.

 2.2 Нанасяне промени в разписен лист

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници

Такса: 10 лв. за всеки имот

ІІІ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ по ПАРАГРАФ 4

 3.1. Издаване на удостоверение за идентичност на имот

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници – при необходимост

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

 3.2. Други удостоверения факти и обстоятелства (отстояние)

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост

Такса: 15 лв.

Срок: 30 дни

ІV. ОЦЕНКА НА ИМОТ по ПАРАГРАФ 4

Необходими документи:

 • Заповед за признато право – 1бр.
 • Удостоверение за наследници
 • Квитанция за платена такса

Такса: 30 лв.

Срок: 14 дни

ТАКСА ЗА РАДИОТОЧКА

 • Годишна такса – 3,60 лв.
 • Откриване на радиопост – 6 лв.
 • Възстановяване на прекъснат пост – 1 лв.
 • Прекъсване на пост – 0,10
 • Прехвърляне на друг адрес – 4 лв.
 • Прехвърляне на друго име – 0,10 лв.

Освобождаване от годишна такса /инвалиди първа група/ – 0,10 лв.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...