Административно-правно и информационно обслужване – Гише 3

Искане за издаване на актове по гражданско състояние

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Искане за издаване на удостоверение въз основа на Регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

І. УДОСТОВЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПО МЯСТО НА НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО /РАЖДАНЕ, БРАК, СМЪРТ, АДРЕС/:

Извършват се в Деловодство “АПИО” на Общината за град Монтана и в кметствата – за събития в съответното населено място.

 1. Съставяне на Акт за раждане.

Необходими документи:

* Лични карти на родителите

* Заявление за избор на име

* Съобщение за раждане от медицинско лице

Срок: 7 дни

Такса: няма

Бащата се явява в Общината /кметството/ като обявител на раждането за получаване на Удостоверение за раждане – оригинал.

2. Сключване на граждански брак /без ритуал/

Необходими документи:

* Лични карти

* Медицински свидетелства и декларации

Срок: Издава се оригинално удостоверение след подписване на акта.

Такса: 10,00 лв.

Заявява се 30 дни преди датата на сключване на брака.

За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение от председателя на Районния съд.

За чужд гражданин се изисква удостоверение, че няма пречки по отечествения му закон за сключването на брак. Документът да е легализиран и преведен на български език.

За гр. Монтана дата, час и вид ритуал се заявяват в ОП “Обредни дейности”, бул. Трети март № 140.

 3. Съставяне на Акт за смърт.

Необходими документи:

* Съобщение от лекар, установил смъртта

* Документ за самоличност на починалия

Срок: веднага

Такса: няма

Медицинското съобщение за смърт не е Акт за смърт. Актовете се съставят в Общината /кметството/, където е настъпила смъртта, независимо къде е бил жител починалият.

В почивни и празнични дни Община Монтана осигурява дежурства на длъжностни лица на разположение. Връзката е чрез дежурния в сградата на Общинската администрация.

Издава се препис-извлечение. 

 1. Издаване на дубликати и преписи от Актове за раждане, брак и смърт.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Заявление

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Издаване на удостоверение за липса на съставен Акт за раждане или смърт.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Заявление

Срок: 5 дни

Такса: 4,00 лв. 

 1. Припознаване на дете след съставяне на Акт за раждане.

Необходими документи:

* Документи за самоличност на родителите

* Декларация за припознаване

* Оригинално удостоверение за раждане на детето

Срок: 3 месеца

Такса: 5,00 лв.

Изисква се родителите да се явят лично пред длъжностното лице. 

 1. Корекция в актове по гражданско състояние по административен ред – чл.76 от ЗГР.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Писмено заявление от лицето

* Официални документи и техни копия, удостоверяващи необходимостта от корекция

Такса: няма

 1. Регистрация на постоянен адрес.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Удостоверение за раждане

* Заявление за постоянен адрес

* Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди

* Писмено съгласие на собственика на имота, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец – подадена лично или нотариално заверена

Срок: веднага

Такса: 3,00 лв.

Заявяването се извършва лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, след представяне на документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди или съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или нотариално заверена.

За малолетни и непълнолетни лица, както и за поставени под запрещение, заявлението се подава от законните им представители.

За уточняване на лични данни /брак, развод и др./ се представят съответните документи.

При промяна на постоянния адрес гражданинът е длъжен в срок до 30 дни да подмени личната си карта. 

 1. Регистрация на настоящ адрес.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Удостоверение за раждане на децата

* Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди

* Писмено съгласие на собственика на имота, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец – подадена лично или нотариално заверена

Срок: веднага

Такса: 3,00 лв.

Адресната карта се подава лично или от упълномощено лице, след представяне на документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди или съгласие на собственика чрез декларация по образец.

Малолетни и непълнолетни се вписват в адресната карта на майката

Гражданите са длъжни в срок до 30 дни да заявят промяната на настоящия си адрес в Общината /кметството/ по новия си адрес.

ІІ. УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

От Общината – в Деловодство “АПИО” и кметствата се издават всички видове удостоверения, свързани с гражданската им регистрация на всеки гражданин, независимо къде е неговия постоянен адрес /с изключение на удостоверенията за наследници, които се издават САМО по постоянен адрес на починалото лице към момента на смъртта/, както следва: 

 1. Удостоверение за наследници при починал с ЕГН – издава се от кметството по постоянния адрес на наследодателя.

Необходими документи:

* Лична карта на наследника

* Декларирани данни от наследник в искане по образец

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Удостоверение за наследници при починал без ЕГН – издава се от кметството по постоянния адрес на наследодателя.

Необходими документи:

* Лична карта на наследника

* Декларирани данни от наследник в искане по образец

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

 7 лв.

Бърза

2 дни

 14 лв.

 1. Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

3 дни

4 лв.

Експресна

до 3 часа

8 лв.

 1. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Удостоверение за съпруг/ а и родствени връзки;.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Удостоверение за родените от майката деца;.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Удостоверение за правно ограничение.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 1. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 9. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 10. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

* Официален документ, когато единият от сключващите брак е чужд гражданин, от който да е видно неговото име, семейно положение, пол и дата на раждане.

*Декларация – съгласие от чуждия гражданин в свободен текст.

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

5 лв.

Бърза

2 дни

10 лв.

Експресна

1 час

20 лв.

 11. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

5 лв.

Бърза

2 дни

10 лв.

Експресна

1 час

20 лв.

 1. Удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 13. Удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 14. Удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 15. Удостоверение за промени на настоящ адрес

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 16. Други удостоверения по искане на граждани

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

4 лв.

Бърза

2 дни

8 лв.

Експресна

1 час

16 лв.

 17. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за самоличност

* Актуално удостоверение за заверка

Такса: 10,00 лв.

 III.  ДРУГИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Съставяне актове на български граждани, които имат съставени актове в чужбина.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Лична молба от лицето /или пълномощник/ до кмета на общината по постоянен адрес, с която се иска пресъставяне на съответния акт от чужбина.

* Чуждестранния акт, който трябва да е легализиран или снабдени с “апостил” в зависимост от държавата, от където е издаден. Превода на български език да е заверен от дирекция “Консулски отношения” на МВнР – София, бул. “Евлоги Георгиев” №117. Чуждестранния акт може да бъде и многоезичен, ако е от страна подписала КОНВЕНЦИЯ за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена.

СТРАНИ по Конвенцията освен България са: Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция (която е подписала, но не е нотифицирала Конвенцията), Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния.

Внимание:

* Актовете за раждане се пресъставят по постоянен адрес на майката.

* Актовете за граждански брак се пресъставят по постоянен адрес на съпруга.

* Актовете за смърт се пресъставят по постоянен адрес на починалото лице.

Срок: до 7 дни;

Такса: няма

 1. Отразяване на съдебни решения от чуждестранни съдилища.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Лична молба от лицето /или пълномощник/ до кмета на общината по постоянен адрес, с която се иска признаване на решение на чуждестранен съд или акт на друг орган, отнасящи се до същото лице.

* Препис от съдебното решение /или акт/, заверено от съда /или органа/, който го е постановил.

* Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила

* Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, че са спазени условията по чл. 117 т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право, а именно:

* Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд

* Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, постановило решението

Внимание: 
Чуждестранните документи трябва да са легализирани или снабдени с “апостил” в зависимост от държавата, от където са издадени. Превода на български език да е заверен от дирекция “Консулски отношения” на МВнР – София, бул. “Евлоги Георгиев” №117.

Срок: до 7 дни;

Такса: няма.

 1. Процедура по чл.39 от ЗБГ – комплект документи за установяване българско гражданство.

Необходими документи:

* Документ за самоличност

* Заявление

* Удостоверение за раждане

* Снимка паспортен формат – 2 броя

* Вносна бележка за платена такса за Министерство на правосъдието

Срок:  7 дни;

Такса: 10,00 лв.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...