Електронни административни услуги

ОБЩИНА МОНТАНА

3400  гр. МОНТАНА, ул. “Извора” № 1,

тел: (096) 394 201, факс: (096) 588 391,

е-mail: mayor@montana.bg

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, стая 102, етаж 1

montana@montana.bg

 

Нк отдел „ЦУИГ”- тел.(096) 394 220, cuig@montana.bg

Гише 1 – тел.(096) 394 270, cuig1@montana.bg

Гише 2 – тел.(096) 394 265, cuig2@montana.bg

Гише 3 – тел.(096) 394 247, cuig3@montana.bg

***

Община Монтана предлага и следните услуги по електронен път:

 1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 2. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 3. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 5. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 6. Издаване на удостоверение за наследници
 7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 9. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 10. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 11. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 12. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 14. Издаване на удостоверение за семейно положение
 15. Издаване на скици за недвижими имоти
 16. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 17. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 18. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 19. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 20. Предоставяне на достъп до обществена информация

 

ПОРТАЛ за ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИлинк

***

Ръководство за потребителите на електронни административни услуги


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...