Контакти

НАИМЕНОВАНИЯ   Стая № Телефонен номер   E-mail
ОБЩИНА МОНТАНА  www.montana.bg    096 394 201   montana@montana.bg

3400 гр. Монтана 

 ул. Извора № 1

  външен вътре-шен ……@montana.bg
I. Общинско ръководство    код: 096/    
Кмет на община Златко ЖИВКОВ 202 В 394201 201

факс 096 588 391

mayor@montana.bg

Заместник кмет Диман Георгиев 207 В 394205 205  dimankg@yahoo.com
Заместник кмет Тихомир Антонов 203 В 394202 202 antonov@montana.bg
Заместник кмет Станислав Станоев 201 В 394210 210  stanoev@montana.bg
II. Обща администрация          
Секретар на община Мариус Конов 204 В 394203 203 konov@montana.bg
гл. експерт по „Сигурността на инф. и ОМП“ Крум Крумов 508 А 394264 264 omp@montana.bg
Дирекция „Финансово-стопански дейности“          
директор Силвия Василева 302 А 394204 204 vasileva@montana.bg

главен счетоводител

гл. експерт „АСФР“

Юлия Илиева

Валерия Филипова

301 А

404 А

394211

394244

211

244

fsd@montana.bg

 

гл. експерт „Бюджет“ Десислава Герасимова 404 А 394244 244  
гл. експерт „Бюджет“ Ивелина Иванова 405 А 394213 213  
гл. експерт „Бюджет“ Стоян Божинов 405 А 394213 213  
ст. счетоводител Нина Петрова 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Бориска Живкова 507 А 394217 217  
счетоводител Илиана Георгиева 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Митко Иванов 502 А 394215 215 fkontrol@montana.bg
ст. счетоводител Светослав Севденов 502 А 394215 215  
счетоводител Галя Георгиева 502 А 394215 215  
ст. счетоводител Роза Николова 501 А 394219 219  
ст. счетоводител – касиер Биляна Михайлова 501 А 394219 219 kasafsd@montana.bg
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“          
директор Красимир Иванов 306 В 394208 208 ivanov@montana.bg
Отдел „Административно обслужване на населението“          
началник отдел Димитрина Миленкова 103 В 394245 245 aon@montana.bg
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Христина Давидова 102 В 394280 280 esgraon2@montana.bg
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Маргаритка Филипова 102 В 394280 280 esgraon3@montana.bg
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Мая Николова 102 В 394256 256 esgraon4@montana.bg
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Иванела Иванова 101 В 394252 252 esgraon5@montana.bg
ст. експерт „ЕСГРАОН“ Полина Петрова 101 В 394252 252 esgraon1@montana.bg

гл. специалист „Връзки с обществеността“

Петя Димитрова

206 В

394212

212

dimitrova@montana.bg

Отдел „Човешки ресурси и заетост“          
началник отдел Мариета Христова 309 В 394254 254 marieta@montana.bg
гл. експерт „Човешки ресурси“ Генка Генчова 309 В 394254 254 gen4ova@montana.bg
гл.специалист „Стенография и компютърна обработка“ Мария Петрова 304 А 394225 225 obs@montana.bg
гл. специалист „Администрат. обслужване“ Вилма Иванова 202 В 394201 201 ivanova@montana.bg
гл. експерт „Трудова заетост“ Светла Савова  096 300444  

ул.Антим I №4,ет.3

zaetost@montana.bg

гл. специалист „Програми, проекти и обучение“ Любка Ценкова  096 301954    ул. Антим І №4, ет.3
Отдел „Център за административно обслужване“          
началник отдел Бисера Димитрова 103 В 394220 220 cuig@montana.bg
ст. експерт „Информационни технологии“ Николай Драгиев 106 В 394226 226 itexpert@montana.bg
гл. експерт „Архивист“ Петя Костова архив 300456   arhiv@montana.bg
Деловодства:          
Гише 1, гл.специалист „ОС, ЕИИР и ХД“ Борислава Александрова 102 В 394270 270 cuig1@montana.bg
Гише 2, гл. специалист „ТУС и ФСД“ Мая Лъчезарова 102 В 394265 265 cuig2@montana.bg
Гише 3, гл. специалист „АПИО, ОР и ОбС“ Ангелина Александрова 102 В 394247 247 cuig3@montana.bg
Гише каса, гл. експерт „Местни такси“ Нели Димитрова 102 В 394246 246 kasa@montana.bg
III. Специализирана администрация          
главен архитект Антоанета Тонева 315 В 394233 233 gl_arhitekt@montana.bg
Вътрешен одит          
ръководител звено   307 А 394218 218 oditori@montana.bg
ст. вътрешен одитор Малина Петкова 307 А 394218 218  
Отдел „Местни приходи“ пл.“Жеравица“ 3        mdt_montana@abv.bg
началник отдел Емил Благоев 4 301336   blagoev@montana.bg
гл. експерт „Местни приходи“ Александър Сократов 5 301342    
специалист „Местни приходи“ Кристина Добрева 5 301342    
гл.експерт „Местни приходи“ Светла Цветанова 1 301249    
гл. спец. зав.дело-во и касиер Соня Александрова 1 301249    
гл. експерт „Местни приходи“ Радостина Младенова 2 301342    
мл. експерт „Местни приходи“ Василена Крумова 2 301342    
гл. експерт „Местни приходи“ Евгения Куткудейска 3 587509    
гл. експерт „Местни приходи“ Светлана Миронова 3 587509    
ст. счетоводител Росен Николов 3 587509    
касиер Елеонора Петрова каса      
касиер Татяна Николова каса      
Дирекция „Териториално устройство и строителство“          
директор  Детелинка Рангелова 313 В 394206 206  rangelova@montana.bg
Отдел „Строителство, екология и техническа инфраструктура“          
началник отдел Камен Каменов 305 В 394250 250 gl_injener@montana.bg
гл. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Юлия Игнатова 303 В 394227 227 ignatova@montana.bg
гл. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Калин Каменов 303 В 394227 227 kamenov@montana.bg
гл. експерт „ОПС“ Сашко Попов 314 В 394234 234  ecolog@montana.bg
гл. експерт „Строит. на ел. мрежи и съоръжения“ Анани Григоров 314 В 394287 287  
ст. експерт „УТ“ Валя Петрова 312 В 394230 230  
Отдел „Устройство на територията“          
началник отдел Росица Николова 106 В 394232 232 rnikolova@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Пенко Ценов 312 В 394240 240 p_tsenov@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Даря Георгиева 312 В 394230 230 tus@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Полина Живкова 105 В 394231 231  ptsvetanova@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Лъчезар Григоров 105 В 394231 231  
гл. експерт „Контрол по строителството“ Мариана Михайлова 105 В 394235 235  
Дирекция „Хуманитарни дейности“          
директор Александър Герасимов 303 А 394207 207 gerasimov@montana.bg
гл. експерт „Училища“ Лозка Никова 504 А 394266 266 obrazovanie@montana.bg
гл. експерт „Детски градини“ Милена Тодорова 504 А 394236 236  
гл. експерт „Спорт и младежки дейности“ Даниела Йорданова 403 А 394278 278 zdrave_sport@montana.bg
гл. експерт „Здравеопазване“   403 А 394238 238 zdrave@montana.bg
гл. експерт „Социални услуги“ Теодора Петрова 403 А 394238 238  socialni@montana.bg
гл. експерт „Култура“ Иванка Генинска 406 А 394237 237 kultura@montana.bg
гл. експерт „Култура и вероизповедание“ Нели Василева 406 А 394273 273 nvasileva@montana.bg
шофьор Валентин Илиев     290  
шофьор Илиян Илиев     290  
шофьор Валентин Джонов     290  
Дирекция „Общинска собственост“          
директор   503 А 394209 209  
гл. експерт „Актуване и деактуване“ Мариела Танкова 506 А 394222 222  
гл. експерт „Общинско имущество“ Замфира Кръстева 506 А 394221 221  
гл. експерт „Оценки и продажби“ Димитър Кирилов 506 А 394221 221  
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Валя Генкова 505 А 394239 239  os@montana.bg
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Светлана Томова 505 А 394239 239  
гл. специалист „Сигурност на инф. и ОМП“ Велина Аврамова 508 А 394264 264  omp@montana.bg
гл. специалистт „Параграф 4“ Валери Александров 104 В 394253 253  
гл. юрисконсулт Галя Петкова-Любенова 310 В 394255 255 jurist@montana.bg
гл. специалист „Стопанисване на общ.имущество и шофьор“ Петър Цветанов   394261 261  
продавач Ваня Арсенова барче 394263 263  
Дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие“          
директор Деян Димитров 308 В

394262

fax 096587421

262 ddimitrov@montana.bg
Отдел „Транспорт“          
началник отдел Даниела Генурова 310 В 394255 255 transport@montana.bg
шофьор       290  
шофьор Живко Живков     290  
шофьор Димитър Вълков     290  
шофьор       290  
шофьор Ерол Христов     290  
           
Отдел „Проекти, обществени поръчки, общински фирми, търговия и земеделие“          
началник отдел Вася Симеонова 304 В 394223 223 op@montana.bg
мл. експерт „ОП, ОФ и приватизация“ Таня Цветанова 304 В 394223 223 opofp@montana.bg
гл. експерт „Евроинтеграция“ Рени Янева 302 В 394228 228 ryaneva@montana.bg
гл. експерт „Инвестиционна политика и НПО“ Милена Василева 302 В 394228 228  m.petrova@montana.bg

гл. експерт „Търговия и защита на потребителя“

гл. експерт „Търговия и защита на потребителя“

Ангел Младенов

 

Калина Асенова

301 В

 

301 В

394224

 

394224

224

 

224

targovia@montana.bg
гл. експерт „Земеделие и гори“ Надежда Нончева 104 В 394253 253 zemedelie@montana.bg
Общински съвет Председател Иво Иванов 304 А 300422 394260 260 obs@montana.bg
           
Председател ОбСНВ Мария Шуманска   305471   ул.Ив.Аврамов 5
портиери: Тонислав Теофилов   394258 258  
  Ивайло Иванов   394258 258  
дежурни ОбСС: К.Такев, В.Здравков, Н.Николов, Кр.Младенов, Ст.Трифонов 107 В 300412, 394257 257 kmetstva@montana.bg
хигиенистки     394277 277  
Военен отдел – началник Миглена Георгиева   300475    
           
IV. Кметства и населени места          
с. Безденица, км.наместник Сергей Ангелов   09560 2220 bezdenica@montana.bg
с. Благово, кмет Лъчезар Асенов   09568 2220 blagovo@montana.bg
главен специалист Татяна Ангелова        
с. Белотинци, км.наместник Григор Григоров   09540 2220 gbelotinci@montana.bg
с. Винище, км.наместник Алексей Иванов   09547 2220 vinishte@montana.bg
с. Вирове, кмет Валентин Колов   09545 2350 virove@montana.bg
старши специалист Венера Милетиева     2360  
с. Войници, км.наместник Красимир Цеков   09544 2226 voinici@montana.bg
с. Габровница, кмет Борис Цветков   09545 2380 gabrovnica@montana.bg
главен специалист Камелия Христова     2277  
старши специалист Лилия Славкова     2245  
с. Горна Вереница, км.наместник Веселка Димитрова   09567 2310 gverenica@montana.bg
с. Горно Церовене, кмет Йордан Йорданов   09557 2220 gcerovene@montana.bg
главен специалист Любка Иванова        
с. Д-р Йосифово, кмет Огнян Митов   09541 2220 josifovo@montana.bg
главен специалист Николина Лазарова        
с. Долна Вереница, км.наместник Ивайло Иванов   09567 2220 dverenica@montana.bg
с. Долна Рикса, км.наместник Любомир Ангелов   09539 8911 driksa@montana.bg
с. Долно Белотинци, кмет Георги Цеков  

096 587336

  dbelotinci@montana.bg
старши специалист Каменка Илиева  

096 304590

096 304770

   
с. Клисурица, км.наместник Теменужка Цветкова   09549 2485 klisurica@montana.bg
с. Крапчене, км.наместник Илияна Трайкова   09548 2220 kraptshene@montana.bg
с. Липен, км.наместник Венчо Латинов   09569 2220 lipen@montana.bg
с. Николово, кмет Димитър Стоянов   096 304550   nikolovo@montana.bg
главен специалист Мариана Михайлова        
с. Славотин, км.наместник Личко Цолов   09546 2220 slavotin@montana.bg
с. Смоляновци, кмет Пламен Иванов   09542 2220 smolianovci@montana.bg
главен специалист Мариана Кирилова        
старши специалист Спаска Нацова        
с. Стубел, кмет Емилия Йорданова   09564 2220 stubel@montana.bg
старши специалист Радина Трифонова        
с. Студено буче, кмет Петър Александров   0953 98988 sbutshe@montana.bg
главен специалист Севдалинка Цекова        
с. Сумер, км.наместник Лидия Митрофанова   09561 2220 sumer@montana.bg
с. Трифоново, км.наместник Кирил Георгиев   09548 2210 trifonovo@montana.bg

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...