ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

Съобщение по чл. 61, ал. 1 във връзка с чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс до Иван Георгиев
Протокол за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади
Протокол 2 от заседание на комисия във връзка с обявена процедура по заемане на длъжности в Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства
Протокол 1 от заседание на комисия във връзка с обявена процедура по заемане на длъжности в Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства
ОБЯВЛЕНИЕ № 80-00-58/21.03.2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ № 80-00-69/09.04.2024 г.
Списък на наградените участници в Международния конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие“ („The music and dances of my people”)
СЪОБЩЕНИЕ № 94-Н-122/20.05.2024г.
ОБЯВЛЕНИЕ № 80–00–52/12.03.2024г.
Съобщение до Ваня Тодорова по чл. 61, ал. 1 във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК
Обява на Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства за свободни работни места
ОБЯВЛЕНИЕ № 80-00-44/06.03.2024 г.