ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Приключили обществени поръчки

Открита процедура: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., 12.06.2020 г.

Пряко договаряне: „Осигуряване на юридически услуги във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 11.06.2020 г.

Открита процедура: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Монтана“ по 12 (дванадесет) обособени позиции, 09.06.2020 г.

Публично състезание: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по две обособени позиции“ по проект „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020, 18.05.2020 г.

Публично състезание: „Техническа помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, 23.07.2018 г.

Обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Монтана“, 12.06.2020 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на община Монтана – 2020 г.“, 10.06.2020 г.

Обява: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM / UMTS за нуждите на Община Монтана“, 05.06.2020 г.

Обява: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛФУ и „ПЖ” за ЦГХФУ с. Горна Вереница“ с възложител ДПЛФУ с. Горна Вереница, 04.06.2020 г.

Пряко договаряне: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетни камини и пелетни котли за битово потребление в град Монтана“, 08.05.2020 г.

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на лек автомобили при условията на финансов лизинг”, 07.04.2020 г.

Открита процедура: „Поддръжка на обществени паркове на територията на гр. Монтана“ по обособени позиции, 01.04.2020 г.

Публично състезание: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана“, 30.03.2020 г.

Публично състезание: „Рехабилитация на улици на територията на община Монтана“, 23.03.2020 г.

Обява: „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана“ по четири обособени позиции, 13.03.2020 г.

Публично състезание: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Монтана“, 13.03.2020 г.

Обява: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2020 г.“, 06.03.2020 г.

Обява: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2020 г.“, 25.02.2020 г.

Открита процедура: „Доставка на автомобили при условията на финансов лизинг в две обособени позиции“, 25.02.2020 г.

Обява: „Доставка на Мобилна високонапорна система за гасене с вода и пяна“, 21.02.2020 г. Оттеглена на 25.02.2020 г.

Обява: „Реконструкция на улица „Индустриална“ гр. Монтана“, 11.02.2020 г.

Обява: „Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Гривица“, ул. „Братя Миладинови“), 11.02.2020 г.

Открита процедура: „Доставка на 1 (един) брой сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг“, 10.02.2020 г.

Обява: „Проектиране на система за улично осветление на гр. Монтана“, 04.02.2020 г.

Пряко договаряне: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“ с възложител ДЯ №4 „Веселушки“ гр. Монтана, 09.12.2019 г.

Публично състезание: „Основен ремонт на Читалище „Разум 1883″, гр. Монтана“, 03.12.2019 г.

Публично състезание: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци“ по 6 (шест) обособени позиции с възложител ДСП – Монтана, 25.11.2019 г.

Пряко договаряне: „Невъоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Монтана по 10 обособени позиции“, 13.11.2019 г.

Публично състезание: „Основен ремонт на Читалище „Разум 1883″, гр. Монтана“, 11.11.2019 г. Прекратена на 12.11.2019 г.

Открита процедура: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., 01.11.2019 г.

Публично състезание: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Монтана“ по 2 (две) обособени позиции, 31.10.2019 г.

Открита процедура: „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., 01.11.2019 г.

Публично състезание: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана, 28.10.2019 г.

PRAG: „Доставка на сценично оборудване по проект „Танцуваме и играем заедно“ на Драматичен театър град Монтана“

PRAG: „Организация на събития по проект „Танцуваме и играем заедно“ на Драматичен театър град Монтана“

PRAG: „Изработка на сценични костюми по проект „Танцуваме и играем заедно“ на Драматичен театър град Монтана“

Открита процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Монтана“, 21.10.2019 г.

Открита процедура: „Доставка на мобилна техника за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, 17.10.2019 г.

Обява: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2019/2020 г.“, 17.10.2019 г.

Договаряне без предварително обявление: „Изографисване на православен храм „Св. Дух” в гр. Монтана“, 15.10.2019 г.

Публично състезание: „Основен ремонт на „Младежки дом“ (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“, 14.10.2019 г.

Изработване на печатни материали по проект „Танцуваме и играем заедно“ на Драматичен театър-Монтана

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на транспортно средство (лек автомобил – нов) за извършване на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, 08.10.2019 г.

Публично състезание: „Приготвяне и доставка на готова храна – топъл обяд в изпълнение на Проект „Топъл обяд 2016 г. в Монтана“, 27.09.2019 г.

Пряко договаряне: „Превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. от местоживеенето до средищно училище в Община Монтана и обратно по линии: 1. гр. Монтана – с. Крапчене – гр. Монтана; 2. гр. Монтана – с. Липен – с. Стубел – гр. Монтана“, 26.09.2019 г.

Открита процедура: „Дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана за период от три години“, 24.09.2019 г.

Обява: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по три обособени позиции, 18.09.2019 г.

Пряко договаряне: „Превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. от местоживеенето до средищно училище в Община Монтана и обратно по линии: 1. гр. Монтана – с. Крапчене – гр. Монтана; 2. гр. Монтана – с. Липен – с. Стубел – гр. Монтана“, 11.09.2019 г.

Обява: „Основен ремонт на покрив и зрителна зала на читалище в с. Габровница, община Монтана“, 10.09.2019 г.

Обява: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM / UMTS за нуждите на Община Монтана“, 23.08.2019 г.

Открита процедура: „Доставка на транспортно средство (лек автомобил – нов) за извършване на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0112-C01, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020″, 06.08.2019 г.

Публично състезание: „Превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“ в 6 (шест) обособени позиции, 22.07.2019 г.

Обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Монтана“, 18.07.2019 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2019 г.“, 18.07.2019 г.

Обява: „Основен ремонт на площад „Извора“ и прилежащите пътни съоръжения“, 05.07.2017 г.

Обява: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛФУ и „ПЖ” за ЦГХФУ с. Горна Вереница“, в три обособени позиции с възложител ДПЛФУ с. Горна Вереница, 20.06.2019 г.

Обява: „Разработване и отпечатване на подробно ръководство за подготовка за гражданите при бедствия по проект “Оборудването спасява животи“ (Equipment save our lives) с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, 14.06.2019 г.

Обява: „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване и подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в Растеж” 2014-2020“, 14.06.2019 г.

Открита процедура: „Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на система за интелигентно сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Община Монтана“, 13.06.2019 г.

Публично състезание: „Поддръжка на обществени паркове на територията на гр. Монтана“ по обособени позиции, 03.06.2019 г.

Пряко договаряне: „Аварийно-възстановителен ремонт на микроязовир „Липненска река“ с. Липен, община Монтана“, 30.05.2019 г.

Обява: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана“, 17.05.2019 г.

Обява: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2019 г.“, 08.05.2019 г.

Обява: „Подход към парк Огоста от бул. „Христо Ботев“, 19.04.2019 г.

Обява: „Реконструкция на сграда в спортен комплекс Огоста“, 16.04.2019 г.

Обява: „Реконструкция на сградата на 4-то ОУ „Иван Вазов“, 12.04.2019 г.

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Община Монтана и общинските предприятия чрез стокова борса за период от три години“, 06.03.2019 г.

Обява: „Текущ ремонт улици, гр. Монтана – 2019 г.“, 28.02.2019 г.

Обява: „Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. „Неофит Рилски“, ул. „Стоян Марков“, ул. „Извора“)“, 28.02.2019 г.

Обява: „Разширение на Гробищен парк Монтана – II етап“, 04.02.2019 г.

Открита процедура: „Доставка на специализирано оборудване за управление на риска, в изпълнение на проект „Equipment save our lives“ с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020″, 06.12.2018 г.

Обява: „Дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2019 г.“, 03.12.2018 г.

Публично състезание: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“, 05.11.2018 г.

Обява: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2018/2019 г.“, 30.10.2018 г.

Открита процедура: „Инвеститорски контрол и строителен надзор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, 22.10.2018 г.

Публично състезание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци“, 17.10.2018 г.

Открита процедура: „Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, 18.10.2018 г.

Публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана“ по две обособени позиции, 12.09.2018 г.

Обява: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Монтана“, 15.08.2018 г.

Открита процедура: „Охрана на общински обекти в град Монтана“, 26.07.2018 г.

Обява: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, 25.07.2018 г.

Публично състезание: „Превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“, 23.07.2018 г.

Договаряне: „Изработка на дърворезбован иконостас и изографисване на православен храм „Св. Дух” в гр. Монтана“, 18.07.2018 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2018 г.“, 06.07.2018 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2018 г.“, 28.06.2018 г. Оттеглена на 04.07.2018 г.

Обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Монтана“, 28.06.2018 г.

Обява: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №3, гр. Монтана“, 03.05.2018 г.

Публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана“ по две обособени позиции, 25.04.2018 г.

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Упражняване авторски надзор“ във връзка с изпълнението на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ по две обособени позиции, 25.04.2018 г.

Обява: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-1.026-0001-C01 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“, 23.04.2018 г.

Обява: „Текущ ремонт улици, гр. Монтана – 2018 г.“, 27.03.2018 г.

Публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил за зелени отпадъци, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана“, 16.03.2018 г.

Обява: „Стадион Огоста – съблекални и обслужващи помещения за мъже и юноши“, 12.03.2018 г.

Обява: „Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“, 06.03.2018 г.

Обява: „Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана“, 27.02.2018 г. Оттеглена на 06.03.2018 г.

Обява: „Изграждане на вертикална планировка и ограда на детска градина №8 в кв. Кошарник, гр. Монтана“, 23.02.2018 г.

Обява: „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана“ по пет обособени позиции, 15.02.2018 г.

Обява: „Основен ремонт на бул. Хаджи Димитър, гр. Монтана – II етап“

Обява: „Разширение на Гробищен парк Монтана – II етап“

Пряко договаряне: „Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“ с Възложител Директора на ДЯ №4 „Веселушки“ гр. Монтана, 18.01.2018 г.

Открита процедура: „Приготвяне и доставка на готова храна – топъл обяд в изпълнение на Проект „Топъл обяд 2016 г. в Монтана“, 30.12.2017 г.

Обява: „Дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2018 г.“, 28.11.2017 г.

Обява: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация за проект № BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Разработване на Комплексна програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана“, 17.11.2017 г.

Обява: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2017/2018 г.“, 03.11.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци“ с възложител Директора на Домашен социален патронаж гр. Монтана, 27.10.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“ с Възложител Директора на ДЯ №4 „Веселушки“ гр. Монтана, 27.10.2017 г.

Пряко договаряне: „Провеждане на огнищна и текуща дезинфекция във връзка с висок риск от разпространение на вирусен хепатит тип А сред населението“, 24.10.2017 г.

Пряко договаряне: „Превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. от местоживеенето до средищно училище в гр. Монтана и обратно по линия: гр. Монтана – с. Безденица – с. Габровница – с. Вирове – гр. Монтана“, 02.10.2017 г.

Обява: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана“, 14.09.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил тип „паяк“, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана“, 08.09.2017 г.

Обява: „Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка „Център” и вътрешна ВиК мрежа“ с възложител управителя на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, 25.08.2017 г.

Открита процедура: „Разработване на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ на Община Монтана“, 15.08.2017 г.

Обява: „Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка „Център” и вътрешна ВиК мрежа“ с възложител управителя на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, 14.08.2017 г. (оттеглена на 24.08.2017 г.)

Открита процедура: „Охрана на общински обекти в град Монтана“, 02.08.2017 г.

Обява: „Изработване на рекламни материали по проект „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, 28.07.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“, 21.07.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции при изпълнение на СМР по проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана”, 17.07.2017 г.

Обява: „Доставка на медицинско оборудване“, 04.07.2017

Обява: „Доставка на автомобил“ – 1 брой, за нуждите на КЗСУ „Свети Мина” гр. Монтана, 23.06.2017 г.

Обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Монтана“, 21.06.2017 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2017 г.“, 19.06.2017 г.

Обява: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Монтана чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM / UMTS“, 13.06.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура, лабораторно оборудване и обзавеждане за ДГ №8 гр. Монтана“, 19.05.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана“, 15.05.2017 г.

Обява: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №3, гр. Монтана“, 15.05.2017 г.

Открита процедура с предмет: „Строителни и ремонти работи в сгради на училища и детски градини на община Монтана“ в 4 обособени позиции, 05.05.2017 г.

Curriculum, events and trainings, “Prevention of the demographic collapse in the cross border region”, with ref. № CB007.1.21.288, Montana, Bulgaria

Договаряне без предварително обявление: „Охрана на общински обекти” по 3 обособени позиции, 25.04.2017 г.

Обява: „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2017 г.“, 10.04.2017 г.

Обява: „Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана“, 10.04.2017 г.

Обява: „Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”, 06.04.2017 г.

Обява: „Изработване на рекламни материали по проект „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, 05.04.2017 г.

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти за нуждите на Община Монтана и общинските предприятия чрез „Българска стокова борса“ АД за срок от три години“, 04.04.2017 г.

Обява: „Основен ремонт на IV-клас пътища на територията на община Монтана – 2017 г.“, 24.03.2017 г.

Обява: „Изработване на рекламни материали по проект „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, 21.03.2017 г. (прекратена)

Обява: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „BG16RFOP001-1.026-0002 “Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, 20.03.2017 г.

Обява: „Текущ ремонт улици, гр. Монтана – 2017 г.“, 15.03.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по ОП Региони в растеж 2014-2020 за обекти“, 07.03.2017 г.

Local open tender CB007.1.11.118-TD2: “Intangible cultural heritage in the cross border region“

Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.“, 02.03.2017 г.

Local open tender CB007.1.11.124-PP2-01: Restoration, protection and better exposing of roman complex Castra ad Montenesium, 27.02.2017

Tender procedure for Curriculum, events and trainings

Обява: „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана“, 17.02.2017 г.

Пряко договаряне с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2016/2017 г.“, 07.02.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Паркоустройство и благоустройство в два парка и ремонт на улица по три обособени позиции на територията на Община Монтана“, 03.02.2017 г.

Organization of events within Project N CB007.1.21.320: Improvement of sports infrastructure as the basis for the development of young sport talents

Modernization and renovation of sport facilities in the Municipality of Montana, Republic of Bulgaria, 16.01.2017

Публично състезание с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на територията на град Монтана“, 12.01.2017 г.

Пряко договаряне с предмет: „Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“, 03.01.2017 г.

Публично състезание с предмет: „Паркоустройство и благоустройство в два парка и ремонт на улица“, 23.12.2016 г. Прекратена на 11.01.2017 г.

Обява: „Дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2017 г.“, 28.11.2016 г.

Обява: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2016/2017 г.“, 14.11.2016 г.

Публично състезание с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци“ с възложител Директора на Домашен социален патронаж гр. Монтана, 31.10.2016 г.

Публично състезание с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“ с Възложител Директора на Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана, 24.10.2016 г.

Договаряне без предварително обявление: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Монтана, находяща се на адрес: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. Б във във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“, 31.08.2016 г.

Публично състезание с предмет: „Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в община Монтана“, 23.08.2016 г.

Обява: „Ремонт на мини-футболно игрище в УПИ III, кв. 95, гр. Монтана”, 11.08.2016 г.

Публично състезание с предмет: „Превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“ по 10 (десет) обособени позиции, 03.08.2016 г.

Обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Монтана“, 17.05.2016 г.

Обява: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2016 г.“, 12.05.2016 г.

Обява: „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2016 г.“, 04.05.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Доставка на техника за шредиране на биоразградими отпадъци“, 14.04.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Комплексен подход за ромско включване в Община Монтана” по програма за „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” на Българо-Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, 14.04.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 14.04.2016 г.

Договаряне без обявление с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обект: „Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана“, 14.04.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки, осигуряващи енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Монтана с цел реализация на договори за безвъзмездна финансова помощ между Община Монтана и ББР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, 13.04.2016 г.

Публична покана с предмет: „Ремонт на Експозиционна зала на Регионален исторически музей гр. Монтана“, 12.04.2016 г.

Публична покана с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за две многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в две обособени позиции, 12.04.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на „Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана“, 12.04.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на „Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана“, 11.04.2016 г. – прекратена

Публична покана с предмет: „Набиране кандидатури за приложни специалисти и консултанти По проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в община Монтана“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М90P001-2.002 „Независим живот” оъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Договаряне без обявление: „Доставка на горива за нуждите на общинските предприятия на Община Монтана“, 01.04.2016г.

Открита процедура с предмет: „Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана“, 30.03.2016 г.

Публична покана с предмет: „Набиране кандидатури за приложни специалисти и консултанти По проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в община Монтана“ на граждански договори“, 29.03.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана“, 25.03.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Основен ремонт на улици „6-ти Септември“ и „Янтра“, гр. Монтана“, 24.03.2016 г.

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на читалища на територията на община Монтана“ в две обособени позиции, 09.03.2016 г.

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016 г.“, 29.02.2016 г.

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от бул. „Парта“ до бул. „Монтана“, гр. Монтана“, 23.02.2016 г.

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Монтана“, 19.02.2016 г.

Публична покана с предмет: „Изместване на магистрален газопровод Ø200, гр. Монтана“ с Възложител „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, 16.02.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Охрана на общински обекти”, 12.02.2016 г.

Публична покана с предмет: „Услуга на заведение за приготвяне и доставка на храна за нуждите на ДЦДМУУ и ДЦВУУ Монтана“ с Възложител Директора на ДЦДМУУ гр. Монтана, 10.02.2016 г.

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 30.12.2015 г.

Публична покана с предмет: „Получаване на кредитна линия за 2016 година“, 27.11.2015 г.

Публична покана с предмет: „Дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2016 г.“, 27.11.2015 г.

Публична покана с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2015/2016 г.“, 04.11.2015 г.

Публична покана с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина №4 „Калинка” гр. Монтана”, 30.10.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр. Монтана“ с възложител Домашен социален патронаж гр. Монтана, 23.10.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за Дневна детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“, 09.10.2015 г.

Публична покана с предмет: „Реконструкция на съществуващ канал на Опитно поле“ с Възложител „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, 28.09.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци, Монтана“, 17.09.2015 г.

Публична покана с предмет: „Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Монтана до 2020 г.“, 10.09.2015 г.

Renovation of school building in village Gabrovnitsa and Renovation of kindergarten No.10, under subsidy contract RD-02-29-176/16.06.2015

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец – Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2014-2020 г.“, 06.08.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група за нуждите на Община Монтана“, 03.08.2015 г.

Публична покана с предмет: „Осъществяване на одит на проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“ в две обособени позиции, 27.07.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Монтана“, 24.07.2015 г.

Публична покана с предмет: „Разширение на Гробищен парк – II етап“, 23.07.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015/2016 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“, 15.07.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител по проект: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Монтана”, в изпълнение на договор № 12/223/00287, 13.07.2015 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на лек автомобил за нуждите на Комплекс за социални услуги гр. Монтана“ с Възложител КСУ – Монтана, 29.06.2015 г.

Договаряне без обявление „Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана“, 15.06.2015 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДВХФУ и „ПЖ“ с. Горна Вереница“, 05.06.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на устойчивост – реклама в медиите, изпълнение на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект „Уикенд Северозапада“, 26.05.2015 г.

Публична покана с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2015 г.“, 25.05.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана“, 21.05.2015 г.

Публична покана с предмет: „Поддържане и почистване на обществени озеленени площи, паркове и улично озеленяване в гр. Монтана“, 18.05.2015 г.

Открита процедура по „Красива България“ с предмет: „Саниране на ЦДГ №5 Дъга, гр. Монтана“, 07.05.2015 г.

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Монтана“ 05.05.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Монтана“ 04.05.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана“, 21.04.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител по проект: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Монтана”, в изпълнение на договор № 12/223/00287, 20.04.2015 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Монтана“ 15.04.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Текущ ремонт улици гр. Монтана 2015 г.“ 14.04.2015 г.

Публична покана с предмет „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от община Монтана през 2015 г.“ 02.04.2015 г.

Публична покана с предмет: „Основен ремонт покрив на малка сграда на I и VI ОУ, гр. Монтана“, 06.03.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана“ 27.02.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на работни проекти за модернизиране на стадион Огоста” 19.02.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Охрана на общински обекти” 18.02.2015 г.

Публична покана с предмет: „Изработване на филм, публикации в медиите и изработка на рекламни и информационни материали“ 18.02.2015 г.

Публична покана с предмет: „Услуга на заведение за приготвяне и доставка на храна за нуждите на ДЦДМУУ и ДЦВУУ Монтана” 13.02.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Реконструкция на съществуващ канал на Опитно поле“ с Възложител „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, 04.02.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнители за изготвяне на технически проекти“ по проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.“ 13.01.2015 г.

Открита процедура с предмет: „Ремонт на микроязовири „Доктор Йосифово”, „Студен Кладенец”, „Чернила” и предпазна дига по десния бряг на река „Шугавица”, с. Долно Белотинци“ 29.12.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи със средства от Фонд „Бедствия и аварии“ 17.12.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Реконструкция на съществуващ канал на Опитно поле“ 17.12.2014 г.

Публичната покана с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обект Регионално депо за отпадъци – гр. Монтана“ 16.12.2014 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на IX СОУ „Йордан Радичков” гр. Монтана“ 10.12.2014 г.

Публична покана с предмет: „Дезинсекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2015 г.” 02.12.2014 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на 26 броя персонални компютри за нуждите на IX СОУ „Йордан Радичков” гр. Монтана в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” 25.11.2014 г.

Публична покана с предмет: „Получаване на кредитна линия за 2015 година” 14.11.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр. Монтана” 20.10.2014 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на закуски и обедно хранене на учениците от ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана“ в две обособени позиции: 1. „Безплатна закуска и чаша топло мляко за учениците от І до ІV клас във ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“ Монтана“; 2. „Обедно хранене на учениците от I до VIII клас, включени в целодневна организация на учебния процес във ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“ Монтана“ 14.10.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация“ 10.10.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за Дневна детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“, 07.10.2014 г.

Публична покана с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2014/2015 г.“ 02.10.2014 г.

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти“ по проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020г.“ 17.09.2014 г.

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на енергийно обследване“ по проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020г.“ 17.09.2014 г.

Публична покана с предмет: „Изработване на рекламни и информационни материали“ за нуждите на проект № 0057-ОМА-3.3: „Областен информационен център – Община Монтана (ОИЦ-Монтана)“, договор № BG161PO002-3.3.02-0003-C0001, 10.09.2014 г.

Публична покана с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Монтана” 27.08.2014 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на два броя преносими компютри в изпълнение на проект: „Областен информационен център – Община Монтана“

Открита процедура с предмет: „Доставка на техника за Регионално депо за отпадъци гр. Монтана”

Публичната покана с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2014 г.“

Открита процедура с предмет: „Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в община Монтана и обратно”

Публична покана с предмет: „Доставка на озвучителна техника в изпълнение на проект: „Областен информационен център – Община Монтана“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0003-C0001

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на прединвестиционно проучване и комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ, за изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци“

Публична покана с уникален код 9031799 и с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Комплекс за здравни и социални услуги (КЗСУ) „Св. Мина“

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“

Публична покана с уникален код 9031793 и предмет: „Доставка на битови препарати и дрехи”

Публична покана с предмет: „Изготвяне на Технически паспорт и технически анализ, правен анализ и обосновка, финансово-икономически анализ, екологичен анализ и социален анализ на 9 броя микроязовира в Община Монтана”

Публична покана с предмет: „Поддържане и почистване на обществени озеленени площи, паркове и улично озеленяване в гр. Монтана”

Открита процедура с предмет: „Основен ремонт на фасади и покрив на сградата на Обединен детски комплекс Монтана”

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнители за изготвяне на технически паспорти и извършване на енергийно обследване по проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.“

Публична покана с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ДВХФУ и ПЖ за ВХФУ с. Г. Вереница”

Публична покана с предмет: „Възстановяване на градска инфраструктура в кв. Мала Кутловица, гр. Монтана”

Публична покана с предмет: „Благоустрояване на улица „Йоан Рилски“, улица тупик от О.Т. 441 до О.Т. 686А, улица пред бл. 18. к-с. Младост, гр. Монтана“ и „Благоустрояване на УПИ XIV в кв. 310“

Открита процедура с предмет: „Основен ремонт улици финансиран със средства от публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Публична покана с предмет: „Доставка на защитно облекло и оборудване на доброволно формирование в Община Монтана“

Публична покана с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Монтана”

Публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за социални и културни звена на Община Монтана”

Публична покана с предмет: „Доставка на компютри и периферна техника”

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнители за изготвяне на технически паспорти и извършване на енергийно обследване по проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.”

Публична покана с предмет: „Монтаж на четири скулптури на мост в гр. Монтана по проект „Модернизация и обновяване на спортната инфраструктура в трансграничния регион на Монтана и Пирот““

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2014 г.”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Инженеринг на комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води в ПСОВ – гр. Монтана“

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Монтана”

Публична покана с предмет: „Услуга на заведение за приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позиции: Обособена позиция 1. Приготвяне и доставяне на храна за деца и възрастни в 3 ЦНСТ – гр.Монтана; Обособена позиция 2. Приготвяне и доставяне на храна за възрастни в ЗЖ – гр. Монтана.

Публична покана с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ”

Публична покана за доставка по смисъла на PRAG

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Доставка на консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги, за период преди реалното стартиране на услугата по проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ ”

Публична покана с предмет „Основен ремонт на сграда на читалище в кв. Мала Кутловица, гр. Монтана“

Открита процедура с предмет: „Текущ ремонт улици гр. Монтана-2014 г.“

Публична покана с предмет: Доставка на материали по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на материали, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги, за период преди реалното стартиране на услугата по проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ ” Обособена позиция 2: Доставка на материали за екипа за организация и управление на проекта

Публична покана с предмет: „Озвучителна система за стадион „Огоста“ и озвучителна апаратура за Общински младежки дом“

Публична покана от Директора на ДЦДМУУ Монтана с предмет: „Услуга на заведение за приготвяне и доставяне на храна“

Публична покана с предмет: „Набиране кандидатури за приложни специалисти в „Център за настаняване от семеен тип“ гр. Монтана по проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ”

Открита процедура с предмет: „Денонощна мобилна охрана“

Публична покана с предмет: „Осигуряване на охрана на Община Монтана”

Открита процедура с предмет: „Инженеринг на комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води в ПСОВ – гр. Монтана“

Supply of Waste Collection Equipment [OJ 2013/S 252-441687]

Публична покана на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ с предмет „Денонощна въоръжена физическа охрана“

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Монтана”

Открита процедура с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана““

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на терминални станции в 2 учебни кабинета, и обучение на отговорните за кабинетите лица” на Пето средно общообразователно училище „Христо Ботев” гр. Монтана

Публична покана с предмет: „Дезинсекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2014 г.”

Публична покана с предмет „Набиране кандидатури за приложни специалисти и консултанти в „Център за настаняване от семеен тип“ гр. Монтана по проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ”

Открита процедура с предмет „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2013/2014г. “

Открита процедура с предмет: „Получаване на кредитна линия за 2014 година”

Открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за социални и културни звена на Община Монтана“

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности, изпълнявани по проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана””

Открита процедура с предмет: „Закупуване на оборудване по проект: „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана“

Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр. Монтана”

Публична покана с предмет „Осигуряване на охрана по две обособени позиции: Обособена позиция 1. Охрана на Православен храм „Св. Дух” в гр. Монтана УПИ I кв. и Обособена позиция 2. Охрана на мероприятия на община Монтана”

Открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана”

Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за Дневна детска ясла №4 Веселушки гр. Монтана”

“Ogosta” stadium modernization works

Публична покана с предмет: „Ремонт кабинети в община Монтана“

Публична покана с предмет: „Ремонт на покрив на читалище в кв. Мала Кутловица, гр. Монтана“

Публична покана с предмет: „Ремонт на външна канализация на сградата на ОДК и канализационно отклонение на ЦДГ №6, гр. Монтана“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по разпространение на информация и публичност” по Проект “Защитено жилище “Адаптация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Публична покана с предмет: „Благоустрояване на улица от осова точка 1412 до осова точка 1453 в кв. 54 гр. Монтана”

Single tender procedure: Development of survey of best practices and networking in the field of waste management

Single tender procedure: Provision of supervision of works under project “Modernization and renewal of the sport infrastructure in the cross border region of Montana and Pirot”

Открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Защитено жилище „Адаптация”

Публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, логистично обезпечаване на посещение в Италия, гр. Нови Лигуре и техническо обезпечаване на две пресконференции, конференция, две работни срещи и кръгла маса в гр.Нови Лигуре, Италия и в гр.Монтана по проект по Договор № BG051PO001-7.0.07-0158-C0001 „Монтана: бизнес при открити врати”.”

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на строително-ремонтни работи за обект за предоставяне на социална услуга „Защитено жилище”, находящ се на ул. „Иван Вазов” №4, гр. Монтана“

Открита процедура с предмет: „Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“

Публична покана с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2013 г.”

Открита процедура с предмет: „Поддържане и почистване на обществени озеленени площи и паркове, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване в гр. Монтана“

Открита процедура с предмет: „Закупуване на съоръжения и оборудване по проект: „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана“

Публична покана с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за ДВХФУ и ПЖ за ВХФУ с. Г.Вереница

SUPPLY OF WASTE COLLECTION EQUIPMENT

Открита процедура с предмет: Ремонт на микроязовири на територията на община Монтана

Открита процедура с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане

Открита процедура с предмет: „Закупуване на специализирани автомобили за нуждите на община Монтана”

Contract Forcast Notice for Supply of Waste collection equipment

Публична покана с предмет: „Полагане на пътна маркировка на улици в гр. Монтана“

Публична покана с предмет: „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2013 г.

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на рекламни тениски и шапки“

Основен ремонт улица „Тунджа” в участъка от ул. „Поп Харитон” до бул. „Трети Март“

Открита процедура с предмет: „Закупуване на автомобили за нуждите на община Монтана”

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Монтана “

Открита процедура с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на техника за обслужване на Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана” с Възложител „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по разпространение на информация и публичност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-02/2009/010

Публична покана с предмет: „Благоустрояване на ул. „Илия Маринов”, гр. Монтана”

Открита процедура с предмет: „Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м³“

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт улици гр. Монтана – 2013 г. “

Публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Уикенд Северозапада“

Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обект Регионално депо за отпадъци – гр. Монтана“ с възложител „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана

Открита процедура с предмет: „Денонощна мобилна охрана до 01.02.2014 г.“

Публична покана с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана 2013 г.“

Открита процедура с предмет: „Изработване на туристически пакети, предварително тестване на концепцията за продуктите, тестването на маркетинга на продукта, изработване и разпространение на информацияонни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, и изпълнение на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”

Публична покана с предмет „Дезинсекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през 2013 г.

Публична покана с предмет „Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на Община Монтана по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма „Регионално развитие“

Публична покана с предмет „Избор на изпълнител на логистична услуга по проект „Уикенд Северозапада”

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана

Открита процедура с предмет: „Консултантска услуга по упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на „Инженер”, съгласно договорните условия на ФИДИК за проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности по проект „Уикенд Северозапада”

Открита процедура с предмет: „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана

Открита процедура с предмет: „Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“

Публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

Открита процедура с предмет: „Одит на изпълнението на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на туристическа инфраструктура по проект „Интегрирано развитие на културно – историческия туризъм в Община Монтана“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Уикенд Северозапада”

Открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР на обекти „туристическа инфраструктура

Публична покана с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на СМР”

Открита процедура с предмет: „Доставка на техника за обслужване на Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана

Публична покана с предмет „Осъществяване на одит на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” в две обособени позиции

“ Доставка на храна по предварителна заявка по обособени позиции: 1. Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в VІІІ СОУ”Отец Паисий”, гр. Монтана. 2. Доставка на индивидуално опакована храна – „закуска или плод” за учениците от начален етап в VІІІ СОУ”Отец Паисий”

„Превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“

„Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2012 г.”

Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника, притежаваща интерфейс с многоточково докосване – Тouchsensingsurface

Денонощна въоръжена мобилна физическа охрана

Доставка на храна по предварителна заявка по проект „Подобряване качеството на образованието в средните учулуща чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ”