ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Конкурси: Архив

Конкурс за отдаване под наем на стадион - поземлен имот публична общинска собственост
Конкурс за избор на Управител на Областен информационен център
Списък на допуснатите кандидати за длъжността началник отдел „Център за административно обслужване” в дирекция „Административно – правно и информационно обслужване” при общинска администрация гр. Монтана
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността началник отдел „център за административно обслужване” в дирекция „Административно – правно и информационно обслужване” при общинска администрация гр. Монтана
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „Директор“ на Драматичен театър „Драгомир Асенов“
Класиране от проведен конкурс за длъжността главен експерт "Социални услуги"
Обявление за конкурс за длъжност "Главен експерт социални услуги"
Допуснати кандидати в конкурс за длъжността главен експерт “Социални услуги”,
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен експерт “ЕСГРАОН”
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен експерт “Човешки ресурси”
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт "Човешки ресурси"
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за назначаване на държавен служител - гл.експерт ЕСГРАОН