ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияГражданско състояние

БАНКОВА СМЕТКА

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ - ГИШЕ 3    
1. 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал    
Необходими документи:    
– Лични карти на родителите    
– Съобщение за раждане от медицинско лице    
Срок: 7 дни    
Такса: няма    
Бащата се явява в Общината /кметството/ като обявител на раждането за получаване на удостоверение за раждане – оригинал.    
2. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал    
Необходими документи:    
– 2 броя декларации по образец;     
– 2 броя медицински свидетелства.    
Срок:    
Такса: няма    
3. Сключване на граждански брак/без ритуал/    
Необходими документи:    
– Лични карти    
– Медицински свидетелства и декларации    
Срок: Издава се оригинално удостоверение след подписване на акта.    
Такса: 10,00 лв.    
Заявява се 30 дни преди датата на сключване на брака.    
За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение от председателя на Районния съд.    
За чужд гражданин се изисква удостоверение, че няма пречки по отечествения му закон за сключването на брак. Документът да е легализиран и преведен на български език.    
За гр. Монтана дата, час и вид ритуал се заявяват в ОП “Обредни дейности”, бул. Трети март № 140.    
4. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път    
Необходими документи:    
– Съобщение от лекар, установил смъртта    
– Документ за самоличност на починалия    
Срок: веднага    
Такса: няма    
Медицинското съобщение за смърт не е Акт за смърт. Актовете се съставят в Общината /кметството/, където е настъпила смъртта, независимо къде е бил жител починалият.    
В почивни и празнични дни Община Монтана осигурява дежурства на длъжностни лица на разположение. Връзката е чрез дежурния в сградата на Общинската администрация.    
Издава се препис-извлечение.     
5. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност на титуляря /за лица под 18 години – лична карта на родител/;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
6. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност на титуляр;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
7. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта на наследник;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
8. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен Акт за раждане или Акт за смърт    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност    
Срок:  5 дни    
Такса: 4 лв.     
 9. 2053 Припознаване на дете след съставяне на Акт за раждане    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документи за самоличност на родителите    
– Декларация за припознаване    
– Оригинално удостоверение за раждане на детето    
Срок: 3 месеца при условията на чл.65, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от Семейния кодекс    
Такса: 5 лв.    
Изисква се родителите да се явят лично пред длъжностното лице.     
 10. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние    
Необходими документи:    
– заявление по образец;     
– лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
11. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес     
Необходими документи:    
– Заявление по образец;      
– Лична  карта;    
– Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;    
– Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.   .    
Вид услуга  Срок Такса
Обикновена веднага 3 лв.
12. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
13. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
14. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес    
Необходими документи:    
– Адресна карта по образец;       
– Лична карта;    
– Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;    
– Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.  .    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена веднага 3 лв.
15. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес    
Необходими документи:    
– Искане по образец;       
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
16. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
17. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние /чл.76 от ЗГР/    
Необходими документи:    
– Лична карта;    
– Заявление от лицето    
– Официални документи и техни копия, удостоверяващи необходимостта от корекция    
Такса: няма    
18. 2016 Издаване на удостоверение за наследници    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на наследник;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
При починал с ЕГН    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
При починал без ЕГН    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 7 лв.
Бърза 2 дни 14 лв.
19. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
20. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
 21. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
22. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
23. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;       
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
 24. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена    
20. Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
25. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта;    
– Официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.    
– Декларация – съгласие от чуждия гражданин в свободен текст.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 5 лв.
Бърза 2 дни 10 лв.
Експресна 1 час 20 лв.
26. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта;    
– Декларация от чуждия гражданин.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 5 лв.
Бърза 2 дни 10 лв.
Експресна 1 час 20 лв.
27. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
28. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта;    
– Актуално удостоверение за заверка.    
Такса: 10 лв.    
29. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство– процедура по чл.39 от ЗБГ    
30. Удостоверение за осиг. стаж УП 2Удостоверение УП 3; Образец