ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияГражданско състояние

БАНКОВА СМЕТКА

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ГИШЕ 3    
  Искане за издаване на актове по гражданско състояние    
  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние    
  Искане за издаване на удостоверение въз основа на Регистъра на населението    
  Искане за издаване на удостоверение за наследници    
***    
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ    
1. 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал    
Необходими документи:    
– Лични карти на родителите    
– Съобщение за раждане от медицинско лице    
Срок: 7 дни    
Такса: няма    
Бащата се явява в Общината /кметството/ като обявител на раждането за получаване на удостоверение за раждане – оригинал.    
2. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал    
Необходими документи:    
– 2 броя декларации по образец;     
– 2 броя медицински свидетелства.    
Срок:    
Такса: няма    
3. Сключване на граждански брак/без ритуал/    
Необходими документи:    
– Лични карти    
– Медицински свидетелства и декларации    
Срок: Издава се оригинално удостоверение след подписване на акта.    
Такса: 10,00 лв.    
Заявява се 30 дни преди датата на сключване на брака.    
За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение от председателя на Районния съд.    
За чужд гражданин се изисква удостоверение, че няма пречки по отечествения му закон за сключването на брак. Документът да е легализиран и преведен на български език.    
За гр. Монтана дата, час и вид ритуал се заявяват в ОП “Обредни дейности”, бул. Трети март № 140.    
4. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път    
Необходими документи:    
– Съобщение от лекар, установил смъртта    
– Документ за самоличност на починалия    
Срок: веднага    
Такса: няма    
Медицинското съобщение за смърт не е Акт за смърт. Актовете се съставят в Общината /кметството/, където е настъпила смъртта, независимо къде е бил жител починалият.    
В почивни и празнични дни Община Монтана осигурява дежурства на длъжностни лица на разположение. Връзката е чрез дежурния в сградата на Общинската администрация.    
Издава се препис-извлечение.     
5. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност на титуляря /за лица под 18 години – лична карта на родител/;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
6. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност на титуляр;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
7. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта на наследник;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
8. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен Акт за раждане или Акт за смърт    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документ за самоличност    
Срок:  5 дни    
Такса: 4 лв.     
 9. 2053 Припознаване на дете след съставяне на Акт за раждане    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Документи за самоличност на родителите    
– Декларация за припознаване    
– Оригинално удостоверение за раждане на детето    
Срок: 3 месеца при условията на чл.65, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от Семейния кодекс    
Такса: 5 лв.    
Изисква се родителите да се явят лично пред длъжностното лице.     
 10. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние    
Необходими документи:    
– заявление по образец;     
– лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
11. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес     
Необходими документи:    
– Заявление по образец;      
– Лична  карта;    
– Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;    
– Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.   .    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
12. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
13. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
14. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес    
Необходими документи:    
– Адресна карта по образец;       
– Лична карта;    
– Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;    
– Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.  .    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
15. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес    
Необходими документи:    
– Искане по образец;       
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
16. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
17. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние /чл.76 от ЗГР/    
Необходими документи:    
– Лична карта;    
– Заявление от лицето    
– Официални документи и техни копия, удостоверяващи необходимостта от корекция    
Такса: няма    
18. 2016 Издаване на удостоверение за наследници    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на наследник;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
При починал с ЕГН    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
При починал без ЕГН    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 7 лв.
Бърза 2 дни 14 лв.
19. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
20. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
 21. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
22. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
23. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;       
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
 24. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена    
20. Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта на титуляр.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
25. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта;    
– Официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.    
– Декларация – съгласие от чуждия гражданин в свободен текст.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 5 лв.
Бърза 2 дни 10 лв.
Експресна 1 час 20 лв.
26. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България    
Необходими документи:    
– Искане по образец;     
– Лична карта;    
– Декларация от чуждия гражданин.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 5 лв.
Бърза 2 дни 10 лв.
Експресна 1 час 20 лв.
27. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта.    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16 лв.
28. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Лична карта;    
– Актуално удостоверение за заверка.    
Такса: 10 лв.    
29. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство– процедура по чл.39 от ЗБГ    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;      
– Лична карта;    
– Удостоверение за раждане;    
– Вносна бележка за платена такса по сметка на Министерство на правосъдието;    
– Снимки паспортен формат – 2 броя.    
Срок: 7 дни    
Такса: 10 лв.    
30. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина    
Необходими документи:    
– Заявление по образец;     
– Преведен и легализиран с „апостил“ чужд документ оригинал; многоезичен акт    
– Лични карти на родителите;    
– Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.    
Срок: 7 дни    
Такса: няма    
31. Други удостоверения по искане на граждани    
Необходими документи:    
– Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
– Лична карта    
Вид услуга Срок Такса
Обикновена 5 дни 4 лв.
Бърза 2 дни 8 лв.
Експресна 1 час 16   в.
 32. Отразяване на съдебни решения от чуждестранни съдилища.    
Необходими документи:    
* Документ за самоличност    
* Лична молба от лицето /или пълномощник/ до кмета на общината по постоянен адрес, с която се иска признаване на решение на чуждестранен съд или акт на друг орган, отнасящи се до същото лице.    
* Препис от съдебното решение /или акт/, заверено от съда /или органа/, който го е постановил.    
* Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила    
* Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, че са спазени условията по чл. 117 т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право, а именно:    
* Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд    
* Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, постановило решението    
Внимание:     
Чуждестранните документи трябва да са легализирани или снабдени с “апостил” в зависимост от държавата, от където са издадени. Превода на български език да е заверен от дирекция “Консулски отношения” на МВнР – София, бул. “Евлоги Георгиев” №117.    
Срок: до 7 дни;    
Такса: няма.    
33. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи    
Необходими документи:    
– Заявление по образец     
– Лична карта.    
34. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението    
Необходими документи:    
– Заявление по образец     
– Лична карта.    
35. 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право- по чл. 173 от СК/    
Необходими документи:    
– Заявление по образец     
36. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)    
37. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)