ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияБезплатна смяна на стари печки

Старото битовото отопление на дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха, то уврежда здравето и природата ни!

Община Монтана спечели и стартира изпълнението на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каним всички граждани и юридически лица, собственици/съсобственици на самостоятелни обекти (жилища), находящи се в жилищни сгради на територията на град Монтана (с изключение на имоти попадащи в обсега на Програма LIFE) и желаещи безвъзмездно да подменят старите си отоплителни уреди на твърдо гориво с нови с екологичен дизайн, да се включат в настоящото проучване чрез попълване и подаване на формуляр Въпросник/Предварително заявление за участие.
Възползвайте се от възможността:

Лицата подали попълнен Възпосник/Предварително заявление за участие ще бъдат включени в график за посещение и обследване на място, с цел определяне на параметрите на помяна на отоплителните уреди.
Проучването се проведе в периода 15.07.2020 г. до 15.09.2020 г.