ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Административни услуги

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор: Съгласно Административния регистър информация за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на следните адреси:  https://www.montana.bg/информация-и-услуги/административни-услуги/ и https://iisda.government.bg/adm_services/search_service?search=1&name=&serviceType=&status=1&admType=ALL&kind=ADM_MUNICIPALITY&struct=364   
 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.
 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.
 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес : Община Монтана, гр. Монтана, ул. Извора 1, стая 102, етаж 1

Официален интернет сайт: https://www.montana.bg/ ;

Електронна поща: montana@montana.bg

Телефон: (096) 394 220

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
 •  Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
  •    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към отговорния служител;
  •    Изготвяне на административния акт;
  •    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

 •  Заявление по образец;
  •    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
  •    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на следните адреси:  https://www.montana.bg/информация-и-услуги и https://iisda.government.bg/adm_services/search_service?search=1&name=&serviceType=&status=1&admType=ALL&kind=ADM_MUNICIPALITY&struct=364 

6.1. Протокол за устно заявяване на искане 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Монтана предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg
 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Монтана са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

    10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в Община Монтана са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG17 FINV 9150 8416 6772 10
"Първа инвестиционна банка" АД - клон Монтана

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на община Монтана
 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс
 1. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги: montana@montana.bg
 1. Начини на получаване на резултата от услугата: 
 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.
 1. Допълнителна информация:
 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/: montana@montana.bg

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

 1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:
 1. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 
 • За заявена услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/
 • За заявени услуги през Портал за електронни административни услуги на Община Монтана: https://auslugi.com/public/home/montana/index

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/) или на интернет страницата на община Монтана Портал за електронни административни: https://auslugi.com/public/home/montana/index съобразно функционалностите на използваната система. 

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана: Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: https://www.montana.bg/

 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2033 Възстановяване или промяна на име

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2053 Припознаване на дете

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2112 Издаване на разрешение за строеж

2083 Издаване на виза за проектиране

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2047 Категоризация на места за настаняване

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти