Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Г-29/19.02.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №251 от 18.02.2021 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII, кв. 52 по действащия ПУП на гр. Монтана, с който с плана за регулация (ПР) дворищната регулационна линия на УПИ VIII към УПИ VI и УПИ VII да мине по имотната граница на ПИ с идентификатор 48489.29.603 към ПИ с идентификатори 48489.29.600 и 48489.29.601 по КК на гр. Монтана, а с плана за застрояване за УПИ VIII да се предвиди ниско свободно застрояване показано с ограничителни линии на застрояване и да отпадне свързаното допълващо застрояване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Списък на свободните общински терени за инвестиционни намерения

18.02.2021

***

Съобщение до Валентина Огнянова Петрова

18.02.2021 г.

***

Във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година,  собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ на територията на община Монтана, могат да подават заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСЗЗ  за предоставяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, което е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в деловодството на Общината, стая 102. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

10.03.2021 г.

Списък на пасищата

Комплект заявления

***

Покана за пресконференция за стартиране изпълнението на проект №BG16RFOP001-1.026-0003 „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к.„Младост, Монтана“

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-67/03.02.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №129 от 29.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI и УПИ XVII, кв. 41 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Стубел, общ. Монтана, с който с плана за регулация за УПИ XVI и УПИ XVII да се допълни отреждането „за жилищно застрояване и гаражи“ а с плана за застрояване линиите на застрояване да се променят, така че в УПИ XVI да съвпаднат с уличните регулационни линии от северозапад и североизток, а за УПИ XVII да съвпаднат с уличната регулационна линия от североизток.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-66/03.02.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №127 от 29.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XII и УПИ XVI, кв. 43 по кадастралния и регулационен план на с. Стубел, общ. Монтана, с който с плана за регулация за УПИ XII и УПИ XVI да се допълни отреждането „за жилищно застрояване и гараж, а с плана за застрояване линиите на застрояване в УПИ XII и УПИ XVI да се променят, така че да съвпаднат с уличната регулационна линия от югозапад.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-65/03.02.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №128 от 29.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVIII, УПИ XIX и УПИ XX, кв. 43 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Стубел, общ. Монтана, с който с плана за регулация за УПИ XVIII, УПИ XIX и УПИ XX да се допълни отреждането „за жилищно застрояване и гаражи“, а с плана за застрояване  линиите на застрояване да се променят, така че в УПИ XIX и УПИ XX да съвпаднат с уличните регулационни линии от югозапад и югоизток, а за УПИ XVIII да съвпаднат с уличната регулационна линия от югоизток.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-И-20/01.02.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 372 от протокол № 16/28.01.2021 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.4.384 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката от земеделска земя в „за тирпаркинг и обществено обслужване” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване.  В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№24-00-4/29.01.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №97 от 22.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XX, кв. 281 и част от уличното пространство (тротоар) на второстепенна улица с ОТ 196-197 по действащия ПУП на ж.к. Младост 2, гр. Монтана, представляващо част от ПИ с идентификатор 48489.14.113 по КК на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 1

от 06.01.2021г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план – парцеларен план на кабелно ел. захранване НН от разпределителна касета /РК/ пред поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.26.658, през ПИ с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90, и 48489.27.101 до РК пред ПИ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село.

В 30 дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересованите лица могат да прегледат план ав стая 312, ет.3 на Община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-В-1149/18.01.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 66/15.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI, кв. 68 по плана на с. Долна Вереница, община Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Н-690/18.01.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 65/15.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, кв. 19 и улица с ОТ 131-135 по плана на с. Винище, община Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 24-00-84/20.01.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 80/19.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х, кв. 106 по плана на Централна градска част, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Ц-2/04.01.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 63/15.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за  регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 37 по плана на СПЗ, на гр. Монтана.  В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-И-1052/15.01.2021 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 36/12.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за  регулация за УПИ ХVІІ, кв. 8 по плана на СПЗ, на гр. Монтана.  В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Л-5/12.01.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 31/08.01.2021 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII, кв. 110 по плана на Централна градска част /ЦГЧ/, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 24-00-1130/29.12.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 3306/29.12.2020 г. на Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана  за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за част от уличното пространство на ул. „Иван Давидков“ с ОТ 1219-1220-1221-1222 /част от поземлен имот с идентификатор 48489.12.172 по кадастралната карта на гр. Монтана/ по действащия ПУП на ж. к. „Младост 2“, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТ НА OБЩИНА МОНТАНА BG16RFOP001-1.026-0003Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“, гр. Монтана , част от процедура  BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“.

Подробна информация

***

Съобщение за Акт

22.12.2020 г.

***

Документи

по искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти“:

Писмо

Информация част I

Информация част ІІ

Информация част ІІІ

Ситуация 1

Ситуация 2

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 224

от 26.10.2020г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV от кв. 22 по действащия подробен устройствен план на с. Безденица, община Монтана, с който се предвижда:

 • вътрешните регулационни линии на УПИ IV към УПИ II и към УПИ III да се поставят в съответствие със съществуващите граници на ПИ пл. № 158;
 • от новообразуваното УПИ IV да се образуват два нови УПИ: УПИ IV и УПИ XI в кв. 22 с конкретно предназначение „За ниско жилищно строителство“.

С ПЗ да се предвиди ново ниско свободно застрояване, показано с ограничителни линии, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

Сигнално писмо от Областно пътно управление във връзка със зачестили случаи на изнасяне на кал от селскостопански машини върху републиканската пътна мрежа.

***

Информация за проект „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана“

***

Уведомление от Борислав Ангелов за изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти.

***

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД – “Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 70-00-1325/11.11.2020г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед № 2690 от 26.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и УПИ VI от кв. 62 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Смоляновци, община Монтана, с което изменение се предвижда двата УПИ да се обединят в един общ УПИ V с конкретно предназначение „За ниско жилищно строителство“, съгласно скицата с предложение.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105 в сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 24-00-888/20.10.2020г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед № 2549 от 06.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I в кв. 204 и за част от уличното пространство на ул. Иван Давидков с ОТ 1246-1658-1657-1656-1655-123-122 /част от ПИ 48489.5.35 по КК на гр. Монтана/ по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с плана за регулация част от уличното пространство на ул. „Иван Давидков“ с ОТ 1657-1626-123-122 да се включи в УПИ I от кв. 204, а част от УПИ I в кв. 204 да се включи към ул. Иван Давидков по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, а с ПЗ се променя застрояването в новообразувания УПИ, като се запазва начина и характера му, съгласно скицата с предложение.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105 в сградата на община Монтана.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 205

от 01.10.2020г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 2456/30.09.2020г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и УПИ XIII от кв. 19 по действащия подробен устройствен план на с. Николово, община Монтана, с което УПИ V и УПИ XIII да се обединят в един общ УПИ V от кв. 19 и вътрешните регулационни линии на новообразуваното УПИ към УПИ VI, УПИ VII, УПИ IV и към УПИ XIV да се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 51665.201.280 по КК на с. Николово, община Монтана, съгласно чертежa.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

До

Любомир Илиев Ананиев

ул. „Тунджа” 2

гр. Монтана

До

Йордана Илиева Първанова

ул. „Райна Княгиня” 20, вх.В, ап.54

гр. Враца                                                                                    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Община Монтана, съобщава, че е издадена заповед № 2400/21.09.2020 г. на кмета на общината за одобряване оценката на предоставената за ползване на н-ци на  Велчо Генов Христов земеделска земя от 599.00 кв.м., представляващ поземлен имот № 48489.170.121 по плана на новообразуваните имоти и регистъра към него, одобрен със заповед №30/07.02.2006 г. от областен управител на област Монтана за местност „Парта” в землището на гр. Монтана.

        Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 104 на община Монтана и да я оспорят чрез кмета на общината в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Районен съд гр. Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Д-546/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №301 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с обхват ПИ с идентификатор 48489.27.780 и ПИ с идентификатор 48489.27.208 по КК на гр. Монтана, местност Велина бабка, с което: ПИ с идентификатор 48489.27.780 се нанася като жилищна устройствена зона, съгласно влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен със заповед №2256/10.10.2014 г. на кмета на община Монтана; Променя се устройствената зона на ПИ с идентификатор 48489.27.208 от обработваеми земи-ниви в жилищна устройствена зона, съгласно чертежа.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-М-983/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №302 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.252 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на земеделската земя „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и се спази ограничителната строителна линия по Закона за пътищата.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-С-778/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №303 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.657 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на земеделската земя „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и се спази ограничителната строителна линия по Закона за пътищата.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Н-530/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №304 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.658 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на земеделската земя „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и се спази ограничителната строителна линия по Закона за пътищата.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1120/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №305 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, за промяна предназначението на земеделска земя на всеки от имотите „за паркинг, бензиностанция, автомивка и фотоволтаици“ и се предвиди ново ниско свободно и свързано застрояване, при спазване сервитута на въздушния електропровод 20 кV, минаващ през имотите и ограничителната строителна линия на общинския път.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№12-00-231/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №306 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1кV от електромер на разпределително табло НН на МТП „Гламата“/САП №36080620; МО_1225/, през ПИ с идентификатори 48489.2.647, 48489.2.616 и 48489.2.654 по КК на гр. Монтана до стационарна контролна точка №1021, част от ТОЛ системата, намираща се в ПИ с идентификатор 48489.2.647.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№12-00-231/30.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №306 от протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1кV от електромер на разпределително табло НН на МТП „Гламата“/САП №36080620; МО_1225/, през ПИ с идентификатори 48489.2.647, 48489.2.616 и 48489.2.654 по КК на гр. Монтана до стационарна контролна точка №1021, част от ТОЛ системата, намираща се в ПИ с идентификатор 48489.2.647.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена процедура за обявяване на войнишки длъжности от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 27.11.2020 г. включително

***

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване за нуждите на „Винарна Лопушна“ АД в зелмищата на селата Безденица и Вирове.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-С-794/23.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2625 от 15.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изменението на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 48489.200.311 по КК на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№24-00-890/15.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2619 от 14.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изменението на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от уличното пространство на ул. „Върбан Пенов“ с ОТ 1005-1004 по действащия ПУП на VIII микрорайон, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-М-892/13.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2569 от 08.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изменението на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I, УПИ IX и УПИ X в кв. 307 по действащия ПУП на ж. г. Парта 2, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№24-00-856/13.10.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2570 от 08.10.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) V и УПИ VI от кв. 205, УПИ XXVIII от кв. 8 и задънена улица с ОТ 1245-1244 и ОТ 1246-1247 по действащия ПУП на Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана представляваща част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.5.35 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда от „ИХТИС 33“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на река Огоста и чашката на язовир Огоста в землището на с. Горно Церовене, община Монтана“

Предварителна оценка на твърдия отток за обект „Изземване на наносни отложения от опашката на азовир Огоста пре вливането на река Огоста от фирма „ИХТИС 33“ ЕООД

***

Съобщение до Анелия Петрова Русимова за припознаване на дете

17.09.2020 г.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1104/17.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2332 от 15.09.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III в кв. 6 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1036/17.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №2361 от 16.09.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.311 по КК на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Община Монтана, съобщава, че е издадена заповед № 1757/21.07.2020 г. на кмета на общината за одобряване на оценката на предоставената за ползване на наследници на Галитона Рангелова Илиева земеделска земя.

Пълен текст на съобщението

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-872/11.08.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №1978 от 11.08.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI, кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана и ПИ с идентификатор 48489.5.503 по КК на гр. Монтана , със следните самостоятелни съставни части:

– Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXVI, кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана и ПИ с идентификатор 48489.5.503 по КК на гр. Монтана;

– Инвестиционен проект за: „Силозно стопанство“, „Склад за зърно и навес“ и „Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 48489.5.315.2 по КК на гр. Монтана в складове за зърно и за препарати за растителна защита.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-П-525/11.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №272 от протокол №12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Монтана, с което се разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.40.377 по кадастралната карта на гр.Монтана, местност Мало поле и се одобрява приложеното задание.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Н-457/11.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №273 от протокол №12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Монтана, с което се разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 700.20 по плана на новообразуваните имоти на местност Бърдото-Конички дол, землище на с.Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана и се одобрява приложеното задание.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Р-374/11.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №274 от протокол №12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Монтана, с което се разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.25.434 по кадастралната карта на гр.Монтана, местност Расника и се одобрява приложеното задание.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-М-845/11.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №275 от протокол №12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Монтана, с което се разрешава изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план/ПУП-ПП/ за канализационно отклонение от поземлени имоти с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.26 до съществуващ уличен канализационен клон в ПИ с идентификатор 48489.27.26  по кадастралната карта на гр.Монтана, местност Над село и се одобрява приложеното задание.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1135/11.09.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №276 от протокол №12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Монтана, с което се разрешава изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план/ПУП-ПП/ за кабелно ел.захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.26.658, през ПИ с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.101 до РК пред ПИ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814. 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по кадастралната карта на гр.Монтана, местност Над село и се одобрява приложеното задание.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Във връзка с приключилото изпълнение на строително-монтажните работи по проект  „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ Община Монтана организира официална церемония и заключителна пресконференция.

Покана

Прессъобщение – официална церемония

Прессъобщение – заключителна пресконференция

***

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Монтана обявява списъци на свободните пасища, мери и ливади, които ще бъдат предоставени под наем, чрез търг само на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

Необходимо е правоимащите лица, желаещи да ползват за стопанската 2020/2021 година пасища, мери и ливади, да подадат писмено заявление свободен текст до Община Монтана, в което да посочат към кои пасища, мери и ливади от приложения списък проявяват интерес, за да бъде проведена за тях тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 30.09.2020 г. включително в деловодството на община Монтана, стая 102. След изтичане на горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към дирекция „Общинска собственост“, стая 505, тел. за връзка 096 394239.

Списък

***

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ПРОТОКОЛ

 ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “АРХИВИСТ”, ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

от 26.08.2020 г.

НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №1888/03.08.2020 г. НА ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

РЕШЕНИЕ :

             Комисията предлага на органа по назначаването Златко С……… Ж…………, кмет на община Монтана да назначи на длъжността главен експерт “Архивист”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана класираният Петя Р………….. П…………….  – К……………… с резултат 4.92.

Вярно с оригинала                                            Председател на комисията:          (п)

при Община Монтана                                                                                   /инж.М. К…………/

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 137

от 16.06.2020г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 1367/15.06.2020г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV351 от кв. 39 по действащия регулационен план на с. Благово, община Монтана, с който вътрешните регулационни линии на УПИ IV351 от кв. 39 се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот пл. № 351, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 155

от 21.07.2020г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и УПИ XIII от кв. 19 по действащия подробен устройствен план на с. Николово, община Монтана, с което УПИ V и УПИ XIII да се обединят в един общ УПИ V от кв. 19 и вътрешните регулационни линии на новообразуваното УПИ към УПИ VI, УПИ VII, УПИ IV и към УПИ XIV да се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 51665.201.280 по КК на с. Николово, община Монтана.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

СИСТЕМА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ АРХИВИСТ”, ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА  

Конкурсната комисия, назначена със заповед №1888/03.08.2020 г. от органа по назначаването Златко С……….. Ж………….., кмет на община Монтана в състав:

Председател: инж. Мариус Т……… К……….. – секретар на община Монтана

и членове:

 1. Галя С………………. П…………. – Л………….. – главен юрисконсулт в общинска адмиинстрация гр. Монтана;
 2. 2. Мариета Й………….. Х……………. – началник отдел ЧРЗ в дирекция АПИО в общинска адмиинстрация гр. Монтана.

взе следните решения:

 1. Системата за определяне на резултата от теста да бъде по 1 точки за верен отговор, като тестът включва 30 въпроса;
 2. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 25 точки или оценка 4;
 3. В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия определя:                – коефициент 4 с който ще се умножи резултата на кандидатите, получен при  теста  и  – коефициент 3 с който ще се умножи резултата на кандидатите, получен при интервюто.   

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

инж. М. К………………

Председател на комисията

1 .Г. П………..-Л….                                      2. М. Х…………….

Член                                                           Член

***

СЪОБЩЕНИЕ

До Петя Радойчева Петкова  – Костова, допуснат кандидат в конкурс за длъжността главен експерт “Архивист”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 24.08.2020 г. от 10.30 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 (заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2).

инж. Мариус Конов          

Председател на конкурсната комисия

***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “АРХИВИСТ”,

ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 07.08.2020 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1888/03.08.2020  г.  на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт “Архивист”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО  в общинска администрация гр. Монтана следния кандидат: 

 Петя Радойчева Петкова  – Костова

инж. Мариус Конов 

Председател на конкурсната комисия

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “АРХИВИСТ”,  ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 07.08.2020 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1888/03.08.2020  г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността главен експерт “Архивист”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Десислава Руменова Димитрова

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители: представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит 2 години

2.

Пламен Димитров Гаврилов

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители: представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит 2 години

3.

Кети Пламенова Андонова

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители: представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит 2 години

инж. Мариус Конов          

Председател на конкурсната комисия

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 63-00-129/27.07.2020г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 250 от протокол № 11/23.07.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 70113.179.15, 70113.179.16 и 70113.179.17 по кадастралната карта на с. Студено буче, местност Говежди дол за обединяването им в един и определяне на двор за застрояване с отреждане „За ловен заслон, посетителски и нформационен център”. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№63-00-133/27.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №248 от протокол №11/23.07.2020 г. на Общински съвет – Монтана за поправяне на решение №197 от протокол №10/30.06.2020 г.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№08-00-94/27.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №247 от протокол №11/23.07.2020 г. на Общински съвет – Монтана за одобряване на проект за изменение на подробне устройствен план – план за регулация за улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Ген. Арнолди“ от кръстовищата с ул. „Св. Патриарх Евтимий“, до бул. „Парта“/ по дейсващия ПУП на ж.к. „Младост 1“, гр. Монтана, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№24-00-677/27.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №246 от протокол №11/23.07.2020 г. на Общински съвет – Монтана за:

 1. Разрешаване изработването на проект за частично изменение на общия устройствен план на община Монтана в обхват ПИ с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и 39503.121.297 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана за промяна на общото предназначение на територията от ливади, пасища и мери в такава за депо за строителни отпадъци.
 2. Разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и 39503.121.297 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана и обединяването им в един имот с конкретно предназначение „Депо за строителни отпадъци“, община Монтана и да се предвиди ниско застрояване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-К-432/27.07.2020г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 245 от протокол № 11/23.07.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  за промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.4.373 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката,  от земеделска земя  в „За обществено-обслужващи дейности и автомивка” за разширението му с ПИ с идентификатор 48489.4.372 и да се предвиди ново ниско свободно застрояване. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 70-00-728/27.07.2020г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 244 от протокол № 11/23.07.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  за поземлен имот с идентификатор 43730.18.621 по кадастралната карта на гр. Монтана за разделянето му на два поземлени имота: поземлен имот  с  идентификатор 48489.18.715 с отреждане „За автомивка” и поземлен имот с идентификатор 48489.18.716 с отреждане „За помпена станция”, като се запази съществуващото застрояване и се предвиди ново ниско застрояване. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ПРОТОКОЛ

 ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “МЕСТНИ ТАКСИ”, ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

 от 21.07.2020 г.

НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №1518/30.06.2020 г. НА ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

РЕШЕНИЕ :

             Комисията предлага на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана да назначи на длъжността главен експерт “Местни такси”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана класираният Нели Х……… Д…………………… с резултат 4.54.

***

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ МЕСТНИ ТАКСИ”, ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА  Конкурсната комисия, назначена със заповед №1518/30.06.2020 г. от органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана в състав:

Председател: инж. Мариус Тодоров Конов – секретар на община Монтана

и членове:

 1. Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска администрация гр. Монтана;
 2. Красимир Жоров Иванов – директор дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана;
 3. Генка Анжелиева Генчова – главен експерт ЧР, отдел ЧРЗ в дирекция АПИО в общинска адмиинстрация гр. Монтана

взе следните решения:

 1. Системата за определяне на резултата от теста да бъде по 1 точки за верен отговор, като тестът включва 30 въпроса;
 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 25 точки или оценка 4;

3. В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия определя:                – коефициент 4 с който ще се умножи резултата на кандидатите, получен при  теста  и  – коефициент 3 с който ще се умножи резултата на кандидатите, получен при интервюто.   

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

инж. М. Конов – председател на комисията

1.К. Иванов – член

2.Г. Петкова-Любенова – член                

3. Г. Генчова – член

***

СЪОБЩЕНИЕ

До Нели Христова Димитрова и Даниела Румянова Цветкова, допуснати кандидат в конкурс за длъжността главен експерт “Местни такси”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО в общинска администрация гр. Монтана

Посочените кандидати следва да се явят на конкурс чрез решаване на тест на 20.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 (заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2).

инж. Мариус Конов

Председател на конкурсната комисия

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Трейс ангъс фарм“ ООД

за „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни“

***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “МЕСТНИ ТАКСИ”, ОТДЕЛ ЦУИГ, ДИРЕКЦИЯ АПИО  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

 С решение от 06.07.2020 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1518/30.06.2020 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт “Местни такси”, отдел ЦУИГ, дирекция АПИО  в общинска администрация гр. Монтана следните кандидати:

 1. Нели Христова Димитрова
 2. Даниела Румянова Цветкова

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-А-370/03.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №1595 от 05.06.2020 г. на Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) IVобщ кв. 99 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Долна Вереница, общ. Монтана, със следните самостоятелни съставни части:

– Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IVобщ кв. 99 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Долна Вереница, общ. Монтана

– Инвестиционен проект за: „Жилищна сграда“.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 70-00-693/02.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 197 от протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план – план за застрояване  за поземлени имоти с идентификатори 70113.179.19 и 70113.179.17 по кадастралната карта на с. Студено буче, общ. Монтана, местност Говежди дол конкретно  предназначението „За биотехнически съоръжения-волиери, зайчарник”, като се предвижда ниско свободно и свързано застрояване между двата имота. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-К-309/02.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 196 от протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план за промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.200.663 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта от земеделска земя в „за вилно строителство” и се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване на сервитута на  минаващата през имота ВЛ СН/20 кV/. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Н-261/02.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 195 от протокол № 10/30.07.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план –парцеларен план за водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 48489.30.358, през ПИ с идентификатор 48489.30.8 и 48489.30.5 до ПИ с идентификатор 48489.30.355 по КК на гр. Монтана. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Е-224/02.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 194 от протокол № 10/30.07.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план –парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 кV от съществуващ стълб на ВЛ СН /20кV/ в ПИ с идентификатор 48489.30.1 до ПИ с идентификатор 48489.30.3 по КК на гр. Монтана. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Б-164/02.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №193 от протокол №10/30.06.2020 г. на Общински съвет – Монтана за Одобряване на частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя устройствената зона от територия за техническа инфраструктура в предимно производствена зона, съгласно чертежа.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-604/01.07.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 1492/26.06.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана съгласно заповед № 1424/22.06.2020 г. на кмета на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за  застрояване за поземлен имот с идентификатор 21840.95.573 по кадастралната карта на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с който да се промени конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс” в „За живонтовъден комплекс и трафоност”, да се запази предвиденото застрояване и се допълни с трафопост, показан със задължителни линии на застрояване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Съобщение съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите

***

Съобщение до Ива Георгиева Александрова за припознаване на дете

24.06.2020 г.

***

Обява от Драгомир Иванов за изработен проект за частично изменение на общия устройствен план за поземлени имоти по кадастралната карта на Монтана

Проект за частично изменение на общия устройствен план на община Монтана за ПИ с идентификатор 48489.27.208 по кадастралната карта на гр. Монтана, землище на гр. Монтана, местност „Велина бабка“

Извадка от действащия общ устройствен план на Община Монтана

***

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-Ц-156/17.06.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №1293 от 05.06.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) I280, УПИ II280, УПИ III278 и УПИ IV279, кв. 43 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, общ. Монтана, със следните самостоятелни съставни части:

– Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I280, УПИ II280, УПИ III278 и УПИ IV279, кв. 43 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Благово, общ. Монтана

– Инвестиционен проект за: „Еднофамилна, едноетажна жилищна сграда с гаражи“.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

 

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-С-310/04.06.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 1259/03.06.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана съгласно заповед № 1160/26.05.2020 г. на кмета на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за  застрояване за ПИ с идентификатор 04251.79.1 по кадастралната карта на с. Благово, общ. Монтана.  В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

Съобщение до Вера Тодорова Димова – за припознаване на дете

03.06.2020 г.

***

 СЪОБЩЕНИЕ

№94-Д-265/01.06.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №169 от протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет – Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.26.878 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който да се образуват два нови поземлени имота, като за единия от тях се промени предназначението на земеделската земя в „За жилищно строителство” и се предвиди ниско свободно застрояване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-452/01.06.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №168 от протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет – Монтана за разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Монтана в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22040.345.344, 22040.350.3 и 22040.345.1 по кадастралната карта (КК) на с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна на устройствената зона от обработваеми земи – трайни насаждения, поляни, голини и просеки в зона за обществено обслужване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-А-294/01.06.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №167 от протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет – Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 22250.35.23, 22250.35.24, 22250.35.25 и 22250.35.26 по кадастралната карта (КК) на с. Долна Рикса, общ. Монтана, с който да се образуват три нови поземлени имота с проектни идентификатори 22250.35.32, 22250.35.33 и 22250.35.34 по КК на с. Долна Рикса, общ. Монтана, да се промени предназначението в „за производствено-складова дейност“ и да се предвиди ниско свободно и свързано застрояване в новообразуваните поземлени имоти.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-С-311/29.05.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 171 от протокол № 8/28.05.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план – план за застрояване  за поземлени имоти с идентификатори 04251.79.5 и 04251.79.7 по кадастралната карта на с. Благово, общ. Монтана за промяна  предназначението им от „Стопански двор” в „За складова база”, като се предвижда в тях свободно застрояване и свързано застрояване между ПИ с идентификатор 04251.79.5 и ПИ с идентификатор 04251.79.1. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 70-00-434/29.05.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 170 от протокол № 8/28.05.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ за трасе на оптичен кабел  през ПИ с идентификатори 39503.135.44, 39503.135.43, 39503.19.215, 39503.19.241, 39503.19.125, 39503.19.124, 39503.19.119, 39503.19.116 до ПИ 395.19.115 по кадастралната карта на с. Крапчене, общ. Монтана и план-схема към ПУП за трасето на оптичния кабел по улици между ОТ 163-ОТ 133; ОТ 133-ОТ 134; ОТ 134-ОТ 135; ОТ 135-ОТ 22; ОТ 22-ОТ 20; ОТ 20-ОТ 23; ОТ 23-ОТ 15; ОТ 15- ОТ 14 и ОТ 14-ОТ 13 по действащия ПУП на с. Крапчене, общ. Монтана. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

ИНФОРМАЦИЯ

 за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

Специална стипендия на Община Монтана за 2020 г.

Магдалена Емилова Александрова – област изкуство и култура

Годишна стипендия за 2020 г.

Област наука и техника – Дейвид Йорданов Каменов

Област култура  и изкуство – Томас Калин Симеонов

Област спорт – Алекс Цветанов Анчов

Еднократно финансово стимулиране – 2020 г. – І сесия

Област наука и техника – Алекс Красимиров Атанасов

                                             Калина Петрова Кръстева

 

Област култура и изкуство – Анна-Мария Асенова Арсенова

                                              Дона Юлиянова Антонова

Област спорт – Искрен Лъчезаров Цветков

***

СЪОБЩЕНИЕ  №94-П-222/15.04.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №1055 от 14.05.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 8 по действащия ПУП на Стара промишлена зона, гр. Монтана, като с изменението на плана за регулация  от УПИ V  да се образуват два нови УПИ:  УПИ V и УПИ ХVІI и двата с отреждане „за производствена дейност”,  a с изменението на ПЗ да се запази свързаното застрояване с УПИ XIV и да се предвиди ново свободно и свързано застрояване между новообразувания УПИ XVII и УПИ V показано с ограничителни линии на застрояване, съгласно скицата-предложение. 

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

 

 

 

***

СЪОБЩЕНИЕ № 70-00-404/04.05.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 152 от протокол № 7/30.04.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ за водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 48489.2.614, през ПИ с идентификатори 48489.2.598 и 48489.2.248 до ПИ с идентификатор 48489.2.665 и канализационно отклонение от ПИ с идентификатор 48489.2.665, през ПИ с идентификатори 48489.2.541, 48489.2.542, 48489.2.543, 48489.2.248 и 48489.2.598 до съществуващ уличен канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.2.614 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Гламата.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 ***

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Монтана уведомява заинтересованите лица, че поради въведеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID – 19, подаването на документи за постъпване на деца в първа група в детските градини, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини  и училищата в община Монтана, ще се осъществява по електронен път.  Необходимите документи за прием, могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на Община Монтана, които са приложения към посочената по-горе Наредба.

Запазва се срокът за подаване на документите – 30.04.2020 г.

Документите се изпращат на имейла на детската градина, за която се кандидатства.

***

Уведомление от „Био Пром Инвест“ ЕООД – Монтана за инвестиционно предложение „Откриване на площадка за третиране на отпадъци в землището на с. Николово“

***

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

от „Емко“ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на два нови  тръбни сондажни кладенци за промишлено водостнабдяване на производствени мощности“

Пълен текст на документа

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

***

 СЪОБЩЕНИЕ № 24-00-260/06.04.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 683/01.04.2020 г. на Златко Софрониев Живков –  кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ в кв. 339 по действащия ПУП на VІІІ микрорайон, гр. Монтана, като се промени уличната регулационна линия и част от уличното пространство/тротоар/ на бул. „Ал. Стамболийски” между ОТ 1334-ОТ 1339 –ОТ 1338 да се включи в УПИ ІІ, кв. 339 с конкретно предназначение „За обществено обслужване”.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ  № 94-М-300/06.04.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед № 744 от 10.04.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV351 от кв. 39 по действащия регулационен план на с. Благово, община Монтана, с който да се предвиди вътрешните регулационни линии на УПИ IV351 от кв. 39 да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот пл. № 351, съгласно скицата с предложение.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ  № 08-00-77/03.04.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед № 743 от 10.04.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ по действащия ПУП на ж. к. „Младост 1, гр. Монтана, с който се предвижда:

 1. да се променят тротоарите на улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ и при кръстовищата с ул. „Чавдар войвода“, ул. „Анастас Стоянов“, ул. Акад. Иван Дуриданов“, ул. „Сливница“ и ул. „Подполковник Богдан Йорданов Илиев“;
 2. да се образуват две платна на бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“ с ОТ 1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1681-1682-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1077 и ОТ 1708-1707-1706-1705-1704-1703-1703-1702-1701-1700-1699-1698-1697-257-1696-254-1692-1693-1694-1695-1688 и се предвиди разделителна ивица между тях;
 3. от кв. 370 да се образуват три нови квартала: кв. 207, кв. 208 и кв. 370, като между тях се прокарват нови улици с ОТ 1682-1683, ОТ 1684-1179 и ОТ 1700-148.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 105, ет. 1, сградата на община Монтана.

***

Уведомление от „Огоста 2017“ ООД за инвестиционно предложение „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“

***

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец

***

 

Мерки за защита здравето на населението

***

 

СЪОБЩЕНИЕ

№94-А-115/27.03.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 143 от протокол № 6/26.03.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  за поземлен имот с идентификатор 48489.200.657 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта за разделянето му на два поземлени имота с проектни идентификатори 48489.200.660 и 48489.200.661,  промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 48489.200.660  от земеделска земя  в „за вилно строителство” и се предвиди  ниско свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и сервитута на ел. провода, преминаващ през имота. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-274/27.03.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 142 от протокол № 6/26.03.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 43730.459.6 по кадастралната карта на с. Липен, общ. Монтана, местност Манастирски връх, с който да се образува нов ПИ  „за телекомуникационно съоръжение”, без промяна на предназначението на горската територия съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за горите. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-322/12.03.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на Заповед №451 от 16.03.2020 г. на Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) X от кв. 11 по действащия ПУП на нова промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана, с който с ПР от УПИ X, кв. 11 по действащия ПУП на НПЗ, гр. Монтана да се образуват два нови УПИ X и УПИ XII с конкретно предназначение „за обществено обслужване”, а с ПЗ в новообразуваните УПИ да се предвиди ново, свободно застрояване показано с ограничителни линии на застрояване на скицата-предложение.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Б-61/12.02.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №114 от протокол №5/27.02.2020 г. на Общински съвет – Монтана за:

 1. Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Монтана в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.659 по кадастралата карта (КК) на гр. Монтана за промяна на устройствената зона от техническа инфраструктура в предимно производствена зона.
 2. Разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по кадастралата карта (КК) на гр. Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване от „Рибарник” в „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти“ и да се предвиди ниско свободно застрояване.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Н-31/21.01.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №113 от протокол №5/27.02.2020 г. на Общински съвет – Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща и автосервиз” и да се предвиди ново ниско свободно и свързано застрояване с ПИ с идентификатор 48489.30.3.3 по КК на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Е-38/21.01.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение №112 от протокол №5/27.02.2020 г. на Общински съвет – Монтана за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща, автосервиз и трафопост” и да се предвиди ново ниско свободно и свързано застрояване с ПИ с идентификатор 48489.30.3.355 по КК на гр. Монтана.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№ 94-M-57/14.02.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 275/14.02.2020 г. на Златко Софрониев Живков- кмет на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и УПИ XIII от кв. 19 по действащия подробен устройствен план на с. Николово, община Монтана, с което УПИ V и УПИ XIII да се обединят в един общ УПИ V от кв. 19 и вътрешните регулационни линии на новообразуваното УПИ към УПИ VI, УПИ VII, УПИ IV и към УПИ XIV да се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 51665.201.280 по КК на с. Николово, община Монтана, съгласно скицата с предложение.

***

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

***

СЪОБЩЕНИЕ

от 18.02.2020г., гр. Монтана

  Община Монтана съобщава, че със Заповед № 286/17.02.2020г. е одобрено изменението на действащия кадастрален план на с. Стубел, община Монтана, с което имотните граници на поземлен имот с пл. № 765, се нанасят в съответствие с регулационните граници на УПИ XII765 от кв. 43 по действащия кадастрален и регулационен план на същото село, съгласно съставения констативен акт № 3 от 17.02.2020г., неразделна част от заповедта

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

СЪОБЩЕНИЕ

от 18.02.2020г., гр. Монтана

  Община Монтана съобщава, че със Заповед № 285/17.02.2020г. е одобрено изменението на действащия кадастрален план на с. Стубел, община Монтана, с което имотните граници на поземлен имот с пл. № 766, се нанасят в съответствие с регулационните граници на УПИ I766 от кв. 41 по действащия кадастрален и регулационен план на същото село, съгласно съставения констативен акт № 2 от 17.02.2020г., неразделна част от заповедта.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

Покана за провеждане на информационна среща за избор на партньори на Община Монтана – кандидат по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на язвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-Е-36/02.03.2020 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на решение № 111 от протокол № 5/27.02.2020 г. на Общински съвет- Монтана за разрешаване изработването на проект за подоробен устройствен план за промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под червенеца от земеделска земя в „за автокъща” и се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване на сервитута на въздушния електропоровод 110 кV, минаващ през имота. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят с решението в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ на територията на община Монтана, могат да подават заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСЗЗ  за предоставяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, което е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в деловодството на Общината, стая 102. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Приложение: СПИСЪК на  пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 год.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 10.03.2020 г.

Списък на пасища и ливади

Комплект заявления

***

Съобщение до Велика Валериева Илиева-за припознаване на дете

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-29/31.01.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед № 159/31.01.2020 г. на Златко Софрониев Живков- кмет на община Монтана за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ с части: Проект за изменение на подробния устройствен план – план за  застрояване   за  УПИ  І, кв. 3 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, с който  в УПИ І да се допълни действащото застрояване с ново свободно, показано с ограничителни линии на застрояване и инвестиционен технически проект за склад за съхранение на бутилки с втечнени горими газове. В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 г. за изпълнение на мерките от приетата от Общински съвет – Монтана актуализирана „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана с план за действие за периода 2016-2018 г.

***

Съобщение до Василка Елеонорова Бориславова-за припознаване на дете

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1811/06.01.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед №9/02.01.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана съгласно заповед №2967/27.12.2019 г. на кмета на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ, кв. 43 и УПИ І, кв. 41 по действащия регулационен и кадастрален план на с. Стубел, общ. Монтана, като с изменението на плана за регулация да се предвиди от УПИ ХІІ, кв. 43 да се образуват шест броя нови УПИ, всички с отреждане „за нискоетажно жилищно застрояване”; от УПИ І, кв. 41 да се образуват три нови УПИ: един с отреждане „За трафопост” и два с отреждане „за нискоетажно жилищно застрояване”, а с  изменението на плана за застрояване във всички новообразувани УПИ да се предвиди свободно ниско  застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, при спазване на сервитутите на ел.проводите НН.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№70-00-1815/06.01.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед №10/02.01.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана съгласно заповед №2967/27.12.2019 г. на кмета на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване   за  УПИ  ІХ и УПИ ХІ, кв. 360 по действащия ПУП на ж.к. „Младост-1”, гр. Монтана, като с изменението на ПР УПИ IХ и УПИ ХІ да се обединят в нов УПИ ІХ  с отреждане „за обществено обслужване” и да се обособи нов вход-изход към бул. „Трети март”, а с изменението на ПУП-ПЗ да се предвиди ново  ниско свободно застрояване, показано със задължителни линии на застрояване, при спазване на показателите на устройствената зонаВ 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

СЪОБЩЕНИЕ

№94-П-848/06.01.2019 г.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията за издаването на заповед №11/02.01.2020 г. на Тихомир Петков Антонов – За кмет на община Монтана съгласно заповед №2967/27.12.2019 г. на кмета на община Монтана за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 8 по действащия ПУП на Стара промишлена зона, гр. Монтана, като с изменението на плана за регулация  от УПИ V  да се образуват два нови УПИ:  УПИ V и УПИ ХVІ и двата с отреждане „за производствена дейност”, а с изменението на плана за застрояване в УПИ ХVІ да се предвиди ново ниско свободно застрояване, без да се променя предвиденото застрояване в УПИ V, показано с ограничителни линии на застрояване, съгласно приложената скица с предложение и  като се нанесат сервитутните зони на енергийния обект при спазване на нормативната уредба.

В 14 – дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 312, ет.3, сградата на община Монтана.

***

ОБЩИНА МОНТАНА

Ви кани на публично обсъждане на 16.12.2019 г. от 15:00 часа в зала „Стефан Стамболов“ в сградата на общинската администрация

ОТНОСНО: Закупуване от община Монтана на сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг с част от натрупаните средства от отчисленията  по  чл. 64 от Закона за  управление на отпадъците

Пълен текст на съобщението

***

ИНФОРМАЦИЯ

за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

Еднократно финансово стимулиране – 2019 г. – ІI сесия

 

Област наука и техника – Деян Пламенов Георгиев
  Матей Людмилов Минев
   
Област култура и изкуство  Нанси Андрей Колева
  Магдалена Емилова Александрова
   
Област спорт – Христо Иванов Цветанов

 

***

Инфомация за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария в „Маслодобивна фабрика “ с. Д-р Йосифово на фирма
„ Фаустина груп” ЕООД

***

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение в случай на авария в складова база „Ливадски дол“ за съхранение на взривни материали, оръжия и боеприпаси на „Видекс инженеринг“ЕАД

***

Документация, заведена в РИОСВ-Монтана относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Отглеждане и развъждане на риба“ в язовир Д-р Йосифово в землището на село Доктор Йосифово с възложител „ФИШ ФАРМ“ ООД

***

Документация, заведена в РИОСВ-Монтана относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Отглеждане и развъждане на риба (аквакултури)“ в язовир Ягодник в землището на село Студено буче с възложител „КИРИЛ РАПОНСКИ-2006“ ЕООД

***

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“

***

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект “Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на

предучилищното и училищното образование”

Община Монтана кани всички заинтересовани лица на пресконференция за приключване на проект “Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, с Бенефициент община Монтана.

Пресконференцията ще се състои на  19.11.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Община Монтана, етаж 2, заседателна зала „Стефан Стамболов”, стая 206.

13.11.2019 г.

***

„Видекс Инженеринг“ ЕАД, като оператор на предприятие с висок рисков потенциал – складова база „Ливадски дол“ в землището на с. Николово, предоставя информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария

***

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

от „П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ 5“ ЕООД

11.10.2019

***

Съобщение от Община Монтана

за открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Монбат“ АД за експлоатация на „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори и инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии“

Пълен текст на съобщението

***

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересовани студенти и специализанти от Община Монтана

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.6 на Наредбата за отпускане на стипендии на студенти и специализанти от Община Монтана /приета с Решение № 1070/25.04.2019 год./ в срок от 1.10.2019 г. до 15.10.2019 г., отговарящите на условията по чл. 4  кандидати за финансиране, подават до Кмета на Общината заявление по утвърден образец (Приложение № 2) към наредбата.

Заявлението с придружаващите го документи:

-Уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в определената в чл. 4, ал. 1, т. 3 специалност; специализантите представят сключен договор за специализация;

– документ от ВУЗ, удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс, а за специализантите – копие от дипломата за завършено висше образование,

 се внасят в деловодството на общинска администрация Монтана.

***

Нови изисквания за регистрация на места за настаняване

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на МТ, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

На етапа на първоначално разгръщане на експлоатация на ЕСТИ е силно препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата, което да допълни и затвърди техните знания, получени от представянията на ЕСТИ по места, както и от достъпните разяснителни материали и видео инструкции.

Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни от отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система

Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

– Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН)

– Подаване на данни с файл в утвърден формат;

– Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система – система“, при което хотелиерската система обменя данни с ЕСТИ.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система

 АДРЕСЪТ НА ТЕСТОВАТА СТРАНИЦА Е: https://estitest.tourism.government.bg

 Запознайте се с ВИДЕО ИНСТРУКЦИИТЕ за работа със системата ЕСТИ при ползване на тестовата или реалната среда на ЕСТИ.

***

Инвестиционно предложение за водоснабдяване на вилна зона Расника

***

СЪОБЩЕНИЕ

 На 14 септември 2019 г. ще се проведе почистване под надслов „Да изчистим България заедно!“. Инициативата е съвместна с БТВ и МОСВ.

За доброволците, които искат да участват, Община Монтана организира пунктове за раздаване на чували и ръкавици, които ще бъдат отворени на 14 септември в 9 часа:

Пред Драматичния театър на пл. „Жеравица“ с отговорник Бисерка Крумова, телефон за контакт 0879 448 048;
Пред Т-Маркет за ж.к. „Младост“ 1 и 2 с отговорник Рени Младенова, телефон за контакт 0884 637 666;
Пред 5-то ОУ за кв. „Пъстрина“ с отговорник Веско Лаков, телефон за контакт 0879 448 049;
На площада до парк „Огоста“ с отговорник Румен Ангелов с телефон за контакт 0878 489 723
За контакти с Община Монтана – телефон 096/394 234.

***

Съобщение до Красимира Красимирова Гаврилова – за припознаване на дете

***

Съобщение до Росица Милеткова Кръстева – за припознаване на дете

***

Съобщение до Петрана Ивайлова Герасимова – за припознаване на дете

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО- СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1850/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавнияслужител, допуска до конкурс за длъжността Старши счетоводител, дирекция „Финансово – стопански дейности” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат: 

Бориска Живкова Иванова

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 09.09.2019 г. от 11.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2/.

Красимир Иванов

Председател

***

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО- СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1850/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността Старши счетоводител, дирекция „Финансово – стопански дейности” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Пламен Ангелов Стефанов

не са представени всички необходими документи, а именно копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висше образование

Красимир Иванов

Председател

***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ДЕТСКИ ГРАДИНИ”, ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1852/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт “Детски градини”, дирекция „Хуманитарни дейности” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:  

Милена Цветанова Николова – Тодорова    

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 09.09.2019 г. от 15.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2/.

Красимир Иванов

Председател

 ***

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ДЕТСКИ ГРАДИНИ”, ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1852/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността главен експерт “Детски градини”, дирекция „Хуманитарни дейности” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:  

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Теодор Асенов Евдокимов 

представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит 2 години

Красимир Иванов

Председател

***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И НПО”, ОТДЕЛ “ПРОЕКТИ, ОП, ОФ И Т И З”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1851/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и НПО”, отдел “Проекти, ОП, ОФ и Т и З”, дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:  

Милена Василева Петрова

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 09.09.2019 г. от 14.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2/.

Тихомир Антонов

Председател

***

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И НПО”, ОТДЕЛ “ПРОЕКТИ, ОП, ОФ И Т И З”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 28.08.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1851/26.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и НПО”, отдел “Проекти, ОП, ОФ и Т и З”, дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:  

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Нина Николаева Йорданова

представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит 2 години

Тихомир Антонов

Председател

***

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване ан ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 31/12.04.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Монбат“ АД

 ***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО- СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”  ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 30.07.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед № 1571/25.07.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността Старши счетоводител, дирекция „Финансово – стопански дейности”  при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:

АЛЕКСАНДРИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 09.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2/.

***

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 30.07.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед № 1573/25.07.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт “Опазване на околната среда”, отдел “Благоустройство, строителство и комунални дейности”, дирекция „Териториално устройство и строителство” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:

Сашко Симеонов Попов

Посоченият кандидат следва да се яви на конкурс чрез решаване на тест на 09.08.2019 г. от 11.00 часа в сградата на общинска администрация  гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала „Стефан Стамболов”, ет.2/.

инж. Мариус Конов

Председател

 ***

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

С решение от 30.07.2019 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №1573/25.07.2019 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1, изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността главен експерт “Опазване на околната среда”, отдел “Благоустройство, строителство и комунални дейности”, дирекция „Териториално устройство и строителство” при общинска администрация гр. Монтана следния  кандидат:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Соня Тодорова Стоилова чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит – 2 години

инж. Мариус Конов

Председател

***

Съобщение до Миглена Огнянова Трифонова-за припознаване на дете

***

 

ИНФОРМАЦИЯ

за спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

Специална стипендия на Община Монтана за 2019 г.

Анна-Мария Асенова Арсенова – област изкуство и култура

Годишна стипендия за 2019 г.

Област наука и техника – Ива Еленкова Иванова

Област култура и изкуство – Томас Калин Симеонов

Област спорт – Ивета Евгениева Георгиева

Еднократно финансово стимулиране – 2019 г. – І сесия

Област наука и техника – Енея Орлинова Георгиева

Алекс Красимиров Атанасов

***

Нова туристическа атракция на град Ниш

27.05.2019 г. 9:30 ч.

***

Област спорт – Андрей Андреев Колев

Протокол за
разпределение на пасища в с. Габровница

03.05.2019 г. 9:37 ч.

***

Протокол за
разпределение на пасища в с. Горно Церовене

03.05.2019 г. 9:37 ч.

***

Протокол за
разпределение на пасища в с. Долна Рикса

03.05.2019 г. 9:37 ч.

***

Протокол за
разпределение на пасища в с. Смоляновци

03.05.2019 г. 9:37 ч.

***

Протокол за
разпределение на пасища в с. Стубел

03.05.2019 г. 9:37 ч.

***

Съобщение
до СЛАВКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА – за припознаване на дете

***

Инвестиционно
намерение
за изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №670.643 в местност „Парта“, с. Долна
Вереница, община Монтана

09.04.2019 г. 15:00 ч.

***

Обществено обсъждане на
проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана, проведено на 20.02.2019 г.

 

 

01.04.2019 г. 10:48 ч.

Информация за преценяване на
необходимостта от ОВОС по инвестиционно предложение „Производствино хале за горещо пресоване на стомаенни детайли“ в
поземлен имот с идентификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ ІІ, кв. 5, Стара промишлена
зона, по плана на гр. Монтана, с възложител „Емко“ООД – ОП Монтана

29.03.2019 г. 15:51 ч.

***

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Монтана

Отчетна форма

25.03.2019 г. 14:51 ч.

***

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на Общинска програма по Закона за енергийна ефективност съгласно чл.12 за отчена 2018 година на Община Монтана

Отчетна форма

***

Уведомление от „Монбат“ АД
за инвестиционно предложение за „Трафопост 1000 kVA КРУ и захранващ кабел 20 kV УПИ ХХІІ в кв. 6, СПЗ град Монтана“
в „Монбат Рисайклинг“ ЕАД.

21.03.2019 г. 17:13 ч.

***

 

Във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от Общинския
поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ на територията на община Монтана, могат да подават
заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСЗЗ за предоставяне на пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд, което е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните
и горите в деловодството на Общината, стая 102. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на
животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО – 11.03.2019 г.

Комплект заявления

1.03.2019 г. 9:13 ч.

***

Община Монтана организира публично обсъждане на отчета
за бюджет 2018 и на средствата от Европейския съюз. Обсъждането ще се проведе на 25 февруари 2019
година
от 13 часа и 30 минути в зала „Стефан Стамболов“ в сградата на общинската
администрация.

18.02.2019 г. 14:19 ч.

***

Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за
област Монтана, в периода 19-22 февруари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания
на проекта.

План-график

***

Областният информационен център организира информационна среща за
представяне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия в Монтана“. Та ще
се проведе на 17 януари 2019 г. от 10 часа в залата на Общински младежки дом.

***

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)

от „ФИШ ИНВЕСТ“ – София

Пълен
текст

7.01.2019 г. 9:35 ч.

***

Съобщение за предстояща
пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“

18.12.2018 г. 14:16 ч.

***

Информация за преценяване на
необходимостта от ОВОС
/Информация по Приложение №2 към
Наредбата за ОВОС/
Относно: Паркинг на тежкотоварни автомобили и
складова
дейност
в местност Мало поле, гр. Монтана

Пълен текст

14.12.2018 г. 13:50 ч.

***

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

„КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – МОНТАНА”

КЪМ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Пълен текст на
съобщението

Публикувано на 16.11.2018 в 13:45 ч.

***

ПУБЛИКУВАНО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА МОНТАНА НА 26.10.2018 Г.

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЛВ./КВ.М МЕСЕЧЕН

Пълен
текст

***

Съобщение за
проект ”Дунав – река с много история”- eMS 6

Dunărea – Un râu
cu multă istorie – DARWLOH – eMS 6

Информация за преценяване на необходимостта от
ОВОС

по предложение на „Крид“ООД за преодреждане на земеделска
земя в местността „Сулимагина ливада“ за изграждане на търговски комплекс

Пълен
текст

***

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.09.2018 г. община Монтана се включва в кампанията „Да изчистим България“, съвместна
инициатива на БТВ и МОСВ. На желаещите да участват ще бъдат раздадени чували и ръкавици в следните пунктове:

 

В гр. Монтана:

 1. Площад Жеравица, театър – отговорник Бисерка Крумова /0879448048/
 2. За „Младост“ 1 и „Младост“ 2 (Т-маркет) – отговорник Рени Младенова /0884637666/
 3. кв.Пъстрина, 5-то ОУ – отговорник Веско Лаков / 0879448049/
 4. Пред кафе Европа( кръстовището на бул. Патреарх Евтими и ул. Веренишка) – отговорник Ася Първанова /0878694640/
 5. За кв. „Огоста“ и прилежащите – площада на пазара на колите – отговорник Румен Ангелов /0878489723/

По села както следва:

Безденица- (бившият стопански двор) – отговорник Сергей Ангелов/0887825531/

Благово – (на спирката на селото) – отговорник Лъчезар Асенов /0885929985/

Белотинци -пред кметството – отговорник Григор Григоров /0885929936/

Винище – пред кметството – отговорник Алексей Александров /0878909869/

Вирове- пред кметството – отговорник Валентин Колов /0885929982/

Войници- ул. Георги Димитров 24 – отговорник Красимир Цеков /0885930098/

Габровница- ул. Георги Димитров 22; ул. Христо Ботев 23; ул. 23 септември 15 – отговорник
Борис Цветков /0889161122/

Горна Вереница – парка пред кметството – отговорник Веселка Димитрова /0885959805/

Горно Церовене – центъра на селото – отговорник Йордан Йорданов/0885676917/

Доктор Йосифово – пред кметството – отговорник Огнян Митов /0879629296/

Долна Вереница – пред кметството – отговорник Ивайло Иванов /0885932920/

Долна Рикса – пред кметството – отговорник Любомир Ангелов /0887286801/

Долно Белотинци -пред кметството – отговорник Георги Цеков /0888765058/

Липенпред кметството – отговорник Венчо Латинов /0885929789/

Николовопред кметството – отговорник Димитър Стоянов /0887623140/

Славотин (при долната автобусна спирка на селото) – отговорник Личко Цолов
/0885930156/

Смоляновци – пред кметството – отговорник Пламен Иванов /0886885596/

Стубел – пред кметството – отговорник Емилия Йорданова /0885929947/

Студено Буче – пред кметството – отговорник Петър Петров /0885931105/

Сумер – пред кметството – отговорник Йонка Костова /0878756747/

Трифоново – пред кметството – отговорник Кирил Георгиев /0885929923/

Крапчене – центъра на селото – отговорник Илияна Трайкова /0885617763/

 

Община Монтана

телефони за връзка:

096/394 257 ; 096/394 234

***

 

ПРОТОКОЛ

За изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на
чл.210 от ЗУТ, за нанесени щети на земеделски посеви при изпълнение на СМР на обект „Ремонт на мълниезащитно въже
чрез подмяна с OPGW на ВЛ 110 kV „Златия-Огоста“

***

Община Монтана стартира изпълнение на

Проект „Кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж –
Монтана“

Пълен текст
на съобщението

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 4

от 30.07.2018г., гр. Монтана

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 /част от ул.
„Индустриална”/ по действащия ПУП на Стара промишлена зона, гр. Монтана, с който се предвижда:

 • уличната регулация на улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 / част от ул. „Индустриална”/ към УПИ
  XIX, УПИ XII, УПИ IV, УПИ V, УПИ XXIX, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ LIII и УПИ LIV от кв.
  1 и на УПИ IV от кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, да съвпадне със имотните граници на поземлените
  имоти.
 • промяна на тротоарите при улица с ОТ 2-3-1357 /кръстовището на ул. „Индустриална” и ул. „Граф Игнатиев”/ и при
  улица с ОТ 5-1389-1390-1391-1392 /кръстовище на ул. „Индустриална” и ул. „Гоцо Митов”/, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да
направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и
училищното образование”

 

Община Монтана кани всички заинтересовани лица на пресконференция за представяне на
проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”,
финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, с бенефициент Община Монтана.

 

Пресконференцията ще се състои на 19.07.2018 от 11:00 часа, в сградата на Община Монтана, етаж 2, заседателна зала
„Стефан Стамболов”, стая 206.

13.07.2018 г.

***

СЪОБЩЕНИЕ № 80 – 00 – 100

от 20.06.2018 г., гр. Монтана

 

На основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс се съобщава, че със Заповед № 1281/19.06.2018год.
е прекратено административното производство по одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 154 и за
улично пространство с ОТ 440-439-438 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда
вътрешната регулационна линия между УПИ II и УПИ III от кв. 154, да съвпадне с имотните граници на ПИ с
идентификатор 48489.8.86 по КК на гр. Монтана и се предвижда от УПИ II и от част от улично пространство с ОТ
440-439-438, да се образува нов УПИ II с конкретно предназначение „За жилищно строителство и ОО“, а с плана за
застрояване се запазва съществуващата жилищна сграда и се предвижда в УПИ II ново средно свободно застрояване,
показано с ограничителни линии на застрояване

На основание чл. 56, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящата заповед подлежи на оспорване в 14-дневен
срок от съобщаването и по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

***

Община Монтана

обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране

от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Покана

Насоки и
критерии за кандидатстване

Правилник за
организацията на Фонда

Формуляр за
финансова подкрепа

***

ИСКАНЕ

от „Фиш Фактори“ ЕООД, гр. София за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова
пъстърва в язовир „Гостилица“ в землището на с. Белотинци

***

ИСКАНЕ

от „Юропиън дивелъпмънт консултинг“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“

ИНФОРМАЦИЯ

за инвестиционно предложение за „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“

ДОГОВОР

на „Юропиън дивелъпмънт консултинг“ ЕООД с ВиК – Монтана

***

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

във връзка с изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на
атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“

Пълен текст на
поканата

***

Съобщение
за припознаване до Нели Людмилова Александрова

***

Искане за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „Марков 1991“ ООД

Информация за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС от „Марков 1991“ ООД

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционен проект за търговска сграда с възложител „Ахат инвест“ ООД

Информация за
преценяване на необходимостта от ОВОС

Искане за
преценяванена необходимостта от извършване на ОВОС

Скица-предложение

Скица с
координати

Заповед на
Кмета на Община Монтана

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение „Изграждане на система от два експлоатационни и един
резервен тръбни сондажини кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощности“ в землището на с. Горно
Церовене, с възложител „Емко“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение. Уведомление

Оценка на въздействието върху околната среда. Преценка за ОВОС

***

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед за промяна номерацията на масивите в землище на гр. Монтана от плана на
новообразуваните имоти на местност „Парта“ и землищата на с. Долна Вереница, община Монтана. Заповед

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение за „Люпилня за застрашени видове есетрови риби и обучителен
център“

Съобщение до
кмета на Община Монтана

Съобщение до
кмета на с.Долно Белотинци

Решение на
Общински съвет Монтана

Уведомление
за инвестиционно предложение до директора на РИОСВ

Искане за
ОВОС

Съобщение за
налична информация за ОВОС

Акт 5251 за
частна общинска собственост

ПВ3-00007 Разрешително

Скица

Публикувано на 18.04.2018

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение за търговска сграда „Етно пазар – отворен прозорец за
регионална идентичност“

възложител АРР и БД 2000 – Монтана

Искане за
ОВОС

Скици

Публикувано на 18.04.2018

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за преработка на смесена пластмаса
след употреба

Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и
рециклиране на пластмаса и гуми“

Искане за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

Оценка по чл.99а
от ЗООС

Оценка по чл.99б
от ЗООС

Информация

***

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Монтана обявява списък
на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

Срокът за подаване на заявление за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019 година от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни е 10 март 2018 година.

СПИСЪК
на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 год.

***

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – До Бориска
Борисова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” /НМЗМ/ в партньорство с община Монтана
обявява подбор за избор на здравен медиатор по проект: „Комплексен подход за ромско включване в община
Монтана“
– един медиатор за кв. Кошарник, гр. Монтана

Пълен текст на
съобщението

***

Покана за
участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Монтана
22/02/2018 г.


Покана за участие
в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община
Монтана 19/01/2018 г.Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за землищата на
община Монтана, както и Приложения 1 – Регистри, които са неразделна част от заповедите


Съобщение
от 6.12.2017 съгласно чл.62а от Закона за водите

Съобщение от
17.11.2017 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Акт за установяване на
административно нарушение против Анелия Иванова Димитрова по чл.19, ал.2 от НООР

СЪОБЩЕНИЕ

Община Монтана на основание чл.62а, ал. във връзка с чл.52, ал.1, т. 3 от Закона за водите, съобщава, че открива
процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на ползването: поливане на озеленените площи в парк “ Монтанезиум”.

Водно тяло: езерото намиращо се в парк “Монтанезиум”

Място на ползването – езерото в парк “ Монтанезиум”, гр. Монтана

Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за водите, в 14- дневен срок от публичното обявяване на интернет страницата
на Община Монтана, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и / или да предложат
условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените
възражения и / или предложения се представят, в Община Монтана, стая № 102.

 

Заповеди на
директора на ОД „Земеделие“ – Монтана на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Монтана, както
и Приложения 1 – Регистри, които са неразделна част от заповедите.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда и във връзка с чл.93, ал.4, т.4 от ЗООС

Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с възложител община Монтана: „Изграждане на
компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“. Становищата и предложенията
относно инвестиционното предложение заинтересованите лица могат да отправят до община Монтана в 14-дневен срок от
настоящото съобщение, който изтича на 27.10.2017г.

Цялата информация относно проектното предложение може да видите ТУК

 

Уведомление за иницииране на
инвестиционно предложение с възложител община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно
събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“

Проект
“ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“

Договор за БФП: BG05M9OP001- 2.004 – 0020 – С01

Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за
реализирането на проект „Инвестиция в бъдещето”, като изпълнението на проектните дейности стартира
на
01
август 2016 г
.
Продължителността на проекта е 29 месеца от подписването на споразумението между управляващия орган
и Община Монтана, като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г. Неговата стойност е 588 566.00
лева, като той надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие,
осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.
Проектът е безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът предвижда предоставяне на пет иновативни
интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи на възраст от 0 до 7 години и техните семейства
.

Към момента – 13-месец от изпълнението на проекта, голяма
част от дейностите са изпълнени. Услугите са с голям мобилен компонент и се предоставят в дома или
в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на
семействата и подрастващите. Персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински
специалисти, социални работници, психолози, педагози, медиатори, логопед, гинеколог, акушерка,
юрист, рехабилитатор и др. предоставят комбинация от интегрирани социални, здравни и образователни
услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в
риск.

Освен мобилно, в домовете на потребителите, услугите се
предоставят и стационарно в изградените по проекта
Център за ранна
интервенция
, намиращ
се в КЗСУ „Свети Мина“ – гр. Монтана, ул. „22 септември“ 46 и
Център за ранно детско
включване
,
разположен в сградата на ЦДГ „Слънце“- гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух“
№35.

Целеви групи:

Изпълняваните услуги са насочени към деца до 7-годишна
възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от
рискови групи – за превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на
негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и
интеграция.

Проектни
дейности:

Към момента потребители на услугите по проекта са 313
деца
и семейства.

 • Услугата
  „Ранна интервенция на уврежданията“
  предоставя пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, извършвана от
  логопед, рехабилитатор, педиатър, психолог, социален работник и медиатор. Дейността включва
  медицинска рехабилитация и дейности по информиране, консултиране и обучение на родителите,
  мобилна работа с детето в неговия дом.

Към момента потребителите на услугата са 35
деца
и техните семейства.

 • Услугата
  „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“
  предоставя подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в
  масовото училище. Специален педагог провежда индивидуални и групови занимания с децата, както и
  консултации с родителите.

Към момента в услугата са включени 29
деца
и техните родители.

 • Услугата
  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за
  формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и
  подкрепа“
  включва индивидуална и групова работа с родители и
  деца, дейности за семейно планиране, работа с деца, интегрирани в детските градини, с цел
  посещаване на детска градина и техните родители. Дейностите се изпълняват в Центъра за ранно
  детско включване и домовете на семействата, които редовно се посещават от мобилните екипи по
  проекта. За създаване на умения за пълноценно социално включване с децата и родителите работят
  социални работници, медиатори, психолог, педиатър, медицинска сестра, юрист,
  гинеколог.

Към момента услугата се предоставя на 197
деца
и техните семейства.

 • Услугата
  „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на
  заболяванията

  включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на децата,
  обучения в здравословно хранане, консултации при проблеми със съня, насърчаване на кърменето и
  др. Екипът, състоящ се от педиатър, медицинска сестра и медиатор предоставя услугите в специално
  оборудван за целта здравен кабинет в Центъра за ранно детско включване, както и мобилно, като
  извършва посещения по домовете.

Към момента потребителите на услугата са 199
деца
и техните семейства.

 • Услугата
  „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за
  равен старт в училище“
  е
  насочена към деца от уязвими групи, на които им предстои постъпване в първи клас. Дейностите с
  децата се изпълняват от предучилищен педагог и медиатор.

През месец юли и месец август функционираха две летни
групи, като във всяка от тях бяха включени по 15 деца.

Интердисциплинарните членове на екипи ще продължат да координират усилията си за
посрещане на комплексните нужди на все повече децата и семействата от целевите групи до и след
приключване на проекта.

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

Превенция на демографския срив в транс-граничен регион

CB007.1.21.288

Водещ партньор: Център за социални дейности
гр. Пирот, Република Сърбия

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 457 450,96

Продължителност: 18 месеца

 

На 04.08.2017 г в зала „Стефан Стамболов „ на община Монтана се проведе пресконференция по проект“
Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „с участието на екипа изпълняващ проекта, представители
на общинско ръководство и медии.

На събитието бяха представени дейностите на проекта и тяхното изпълнение и проведените през месец август
обучения.

Обученията насочени към здравеопазване и здравословен начин на живот на младите хора бяха на следните теми
:

– Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

– Курс за млади медиатори „Детско и майчино здравеопазване“

– Курс за „Изграждане на родителски умения“

– Групови дейности с млади родители

-Групи за бъдещи родители –

– Курс за семейно планиране за млади граждани

– Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

– Здравословен начин на живот за младите граждани

Общият брой на представителите на съответните целеви групи преминали обучение и съответно получили
сертификати е 125 човека.

Следващ етап от изпълнението на проекта е доставка на медицинско оборудване за МБАЛ „Стамен
Илиев”в Монтана и обучения на млади специалисти.

 

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

Превенция на демографския срив в транс-граничен регион

CB007.1.21.288

Водещ партньор: Център за социални
дейности
гр. Пирот, Република
Сърбия

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 528668,24 €

Продължителност: 18 месеца

Във връзка с Дейност 2.Развитие на родителски умения, здравно медиаторство и изграждане на капацитет на младите хора
на проект „Превенция на демографския срив в транс-граничен регион” реализиран от Център за социални дейности –
Пирот и община Монтана Ви информираме и каним на предстоящите събития както следва:

1.Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

Събитието ще се проведе на: 10 август 2017

За целта на провеждане на обучението е изготвена покана за млади медиатори. Присъстващите на обучителния панел ще са
млади медиатори на възраст до 35г. , с цел подкрепа на работата им по семейно планиране

2.Курс за млади медиатори „Детско и майчино здравеопазване“

Събитието ще се проведе на : 11 август 2017

Целта на обучението е да привлече млади медиатори, ангажирани по темата.

3.Курс за „Изграждане на родителски умения“

Събитието ще се проведе на : 14 август 2017

С цел провеждане на обучението е изготвено съобщение до масовата общественост и е популяризирано. На курса ще
присъстват млади хора на възраст до 35г. с цел изграждане на родителски умения.

4.Групови дейности с млади родители

Събитието ще се проведе на: 15 и 22 август 2017

Изготвено съобщение с цел популяризиране на обучението и да бъде достигнато до широк кръг от мледи родители. В
обучението ще се включат млади родители на възраст до 32г.

5.Групи за бъдещи родители

Събитието ще се проведе на: 7,8,9 и 16ти август 2017г.

С цел провеждане на качествено обучение беше изготвено съобщение за провеждане на курса. За целта са привлечени 4
групи са бъдещи родители на възраст до 35г.

6.Курс за семейно планиране за млади граждани

Събитието ще се проведе на: 17 август 2017

Младите граждани в Монтана ще се привлекат за участие в обучението, чрез съобщение за провеждане на обучението.
Участниците ще са млади граждани на възраст до 29г.

7.Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

Събитието ще се проведе на: 18 август 2017

Участие в обучителния панел ще вземат млади семейства, привлечени, чрез съобщение,

Семействата ще са на възраст до 35г.

8.Здравословен начин на живот за младите граждани

Събитието ще се проведе на: 21 август 2017

За целта на провеждане на обучителния курс е изготвено съобщение, което е разпространено и чрез него ще бъдат
привлечени млади граждани на възраст до 29г.

Събитията ще бъдат проведени в 9.30 часа в залата на ресторант „Плаза” ,Монтана.

По предварително заложени в проекта индикатори обученията ще преминат 225 млади хора от транс граничният район.

 

Съобщение до Ташко
Танов Танов

Заповед
№ 1566 от 02.08.2017 г. за незаконен строеж

Огънят
през лятото

Решение
419 от 31.07.2017 г. на Министерски съвет

Съобщение на
басейнова дирекция от 25.07.2017г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Монтана e подписала договор с МТСП – „Независим живот № BG05M9OP001-2.002-0174- C02 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на социални и интегрирани услуги за
хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

Проектът на община Монтана е на стойност 871 948.00 лв. и срок на изпълнение на договора от 01.01.2016г. до
01.10.2017г.

По проекта ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг”, като дългосрочен кредит

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – До Росица
Велкова

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Монтана подписа договор с МТСП за „Инвестиция в бъдещето”.№ BG05M9OP001-2.004-0020-C01 по процедура „Услуги
за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни,
интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и
семейства в риск.

Проектът на община Монтана е настойност 588 566.00 лева, а продължителносттаму е 29 месеца от 01.08.2016г.

По проекта ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг”, като дългосрочен кредит.

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Монтана на основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава, че в общинска
администлация е постъпило заявление с вх..№ 63-00-88/01.06.2017 г. за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “ Долна Вода”, в землището на с.Студено буче,община
Монтана

Цел на ползването:

използване на рибния ресурс за любителски риболов в обществен интерес

Водно тяло: язовир “ Долна Вода”

Място на ползване: – язовир “ Долна Вода”, имот № 000447, ЕКАТТЕ 70113, в землището на с. Студено буче, община
Монтана

Условия при които ще се разреши ползването:

 1. Забранява се източването на язовира с цел риболов;
 2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане / хранене и здравословно състояние на рибите/ с цел
  предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема;
 3. Да се извърива ежегодно собствен мониторинг и да се анализират качествата на водата от акредитирана лаборатория,
  съгласно изискванията на глава VІ от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Копия от протоколите да
  се изпращат в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен;
 4. Да се изпълняват предписанията от извършените проверки на компетентните органи;
 5. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато
  наблюдение;
 6. Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.

Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на страницата на
община Монтана – montana@montana.bg заинтересуваните лица могат да възразят
срещу издаването на разрешителното и / или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед
гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените възражения и / или предложения се представят, в община Монтана, стая № 102.

 

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Безденица

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Белотинци

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Войници

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Г. Церовене

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Долна Вереница

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Д-р Йосифово

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Монтана

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Смоляновци

Протокол за
разпределение на пасища, мери в землище Ст. Буче

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Монтана е постъпила информация по Приложение №2 от Наредбата за уславията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС / на инвестиционно намерение за „Напоителна система за лозови
масиви в землището на с. Безденица, `Община Монтана, Област Монтана, която е на разположение за всички
заинтересовани лица в 14 / четиринадесет / дневен срок считано от 13.04.2017 г. от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч
до 17,30 ч в стая 314 ет. ІІІ в сградата на Общинска администрация.

 

 

Заповеди на директора
на ОД „Земеделие“ – Монтана, за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО : Предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за стопанската
2017-2018 година за индивидуално ползване, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен
фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

С решение №416 от протокол №17/28.02.2017 год. общински съвет гр. Монтана е определил общинските пасища, мери и
ливади в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година.

Пасища, мери и ливади се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното
землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за една животинска единица – в имоти от I
до VII категория на земята и до 30 дка за една животинска единица в имоти от VIII до X категория,

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни)
породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от I до VII категория и до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от VIII до X категория.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, въз основа
на извършеното разпределение се сключват договори за наем за 6 (шест) стопански години.

СПИСЪК на пасища, мери и ливади
за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017 – 2018 год. в землищата на с. Безденица, с.Благово, с.
Белотинци, с. Винище, с. Войници, с.Габровница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долна Вереница, с.
Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, гр. Монтана, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с.
Стубел, с. Студено буче, с. Сумер, с. Трифоново, община Монтана.

Обявление
и искане (заявление) за приемане на План на новообразуваните имоти за землищата на с. Студено Буче, с. Николово
и с. Войници.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Монтана обявява СПИСЪК на свободните пасища, мери и
ливади, които ще бъдат предоставени под наем, чрез търг на лица собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2016/2017
година.

Необходимо е желаещите лица да ползват за стопанската 2016/2017 година пасища, мери и ливади, да подадат писмено
заявление, свободен текст до Община Монтана, в което да посочат към кои пасища, мери и ливади от приложения списък
проявяват интерес, за да бъде проведена за тях тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 31.08.2016 г. включително в деловодството на община Монтана, стая 102. След изтичане на
горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на
пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към дирекция „Общинска собственост“, стая 505, тел.
за връзка 096 394239.

Проект

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА -БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР
2014-2020“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ЗА БФП: BG16RFOP001-8.001-0008-C01

ГЛАВНА ЦЕЛ:ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС
1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г. С ОГЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
В КАЧЕСТВОТО Й НА :

 • МЕСТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
 • МЕЖДИННО ЗВЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.123(6) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1303/2013
 • КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г.“

ОБЩА СТОЙНОСТ:102 488.12 ЛВ, ОТ КОИТО :

 • 87 114.90 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР
 • 15 373.22 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ:85 МЕСЕЦА

НАЧАЛО: 31.03.2016 Г.

КРАЙ: 30.04.2023 Г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект за услуги за ранно детско развитие стартира в
Монтана

Започва изпълнението на проектните дейности по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за реализирането на проект „Инвестиция в
бъдещето”.

Проектът ще продължи 29 месеца от 01.08.2016 г. от подписването на споразумението между управляващия орган и Община
Монтана като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г.

Проекта надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от
Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Новият проект е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от
иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки
деца и семейства в риск. Услугите са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за
детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и
бъдещи родители от рискови групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на
негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция.

Проектните дейности включват:

 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. Рехабилитация и
  дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на
  родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. Работа с родителите и децата, дейности за семейно
  планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. И с деца и
  родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински
специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори, логопед, гинеколог,акушерка,рехабилитатор и др. .
Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и
семействата от целевите групи.

Проектът на община Монтана е на стойност 588 566.00 лева, а продължителността му е 29 месеца.

Протокол за разпределение на
пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2016-2017г. за землищата на област Монтана

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с
възложител община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоотпадъци от община
Монтана“.

Основна информация за
инвестиционното предложение:


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...