Обяви

Обява от Иван Георгиев, управител на „Лионтурс“ ЕООД – Чипровци за инвестиционно намерение „тирпаркинг и обществено обслужване“ в местността „Лъката“ в землището на гр. Монтана.

Уведомително писмо

***

Община Монтана на основание заповед №223/12.02.2021 г. на кмета на община Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост обявява конкурс за откриване на процедура по избор на оператор на язовирна стена и съоръженията към нея за възлагане стопанисването, поддръжката и техническата експлоатацията на язовир „Студен кладенец” – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Стубел, община Монтана

***

Община Монтана на основание заповед №237/16.02.2021 г. на кмета на община Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост обявява конкурс за откриване на процедура по избор на оператор на язовирна стена и съоръженията към нея за възлагане стопанисването, поддръжката и техническата експлоатацията на язовир „Липовец”, находящ се в землището на с. Николово

***

Годишен отчет

за 2020 г. за изпълнението на програмата за енергийна ефективност в община Монтана, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

***

Домашен социален патронаж, звено “Асистентска подкрепа“, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и правилника за прилагането му, О Б Я В Я В А прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Пълен текст на обявата

Заявление

Декларация – Приложение 2

***

Община Монтана в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Пълен текст на обявата

Заявление-декларация

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C04 „Инвестиция в бъдещето”.

Списък класирали-некласирали се лица след интервю

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C04 „Инвестиция в бъдещето”.

Списък допуснати-недопуснати до интервю

***

ОБЩИНА МОНТАНА

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед №125/28.01.2021 г

О  Б  Я  В  Я  В  А 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ – ОБЯВА

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 262

от 16.12.2020 г., гр. Монтана

Община Монтана съобщава, че със Заповед № 3176/15.12.2020 г. е одобрено изменението на действащия кадастрален план на с. Благово, община Монтана, с което регулационните граници на УПИ X от кв. 42 се нанасят като нов поземлен имот с пл. № 457 (част от имот пл. № 355), съгласно съставения констативен акт № 7 от 01.12.2020 г., неразделна част от заповедта.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена процедура за обявяване на 60 (шестдесет) войнишки длъжности от състава на Националната гвардейска част , които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                          Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 08.03.2021 г. включително

***

Обявление за подбор на социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа“ в Община Монтана

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс

CV

Декларация Приложение 1

Декларация по чл. 107а

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C04 „Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

CV-euroformat

Декларация

Декларация по чл.107

Заявление

***

Община Монтана обявява публично обсъждане на проекта за бюджет на 2021 година,

което ще се състои на 27 януари /сряда/ от 10 часа в малка зала на Младежки дом. Обсъждането ще се проведе при  спазване  задължителните противоепидемиологични мерки – дезинфекция, дистанция и маски.

***

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед №3228/21.12.2020 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ – ОБЯВА

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 28

от 29.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 106/27.01.2020г. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 149 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 27

от 29.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 105/27.01.2020г. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 44 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ПРОЦЕДУРА за ИЗБОР на ПАРТНЬОРИ на община МОНТАНА – Обява

Списък с документи за процедурата

Заявление

Декларация на партньора:

Приложение II

Приложение III

Приложение ІV

Приложение VI

Приложение VII

9.11.2020 г.

***

Община Монтана кани всички заинтересовани банкови институции за представяне на оферта за изпълнението на услуга с предмет „Ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана за 2021 г“.

Покана

Методика

Оферта

Решение 278 на ОбС

 

***

Доклад на комисията по избора на съдебни заседатели за Районен съд – Монтана

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 вaкантни длъжности от състава на Сухопътни войски (в.ф. 28610-София ; в.ф. 24150-Стара Загора; в.ф. 52740-Хасково; гарнизон – Ямбол; в.ф. 34750-Карлово; в.ф. 54060-Шумен ; в.ф. 24490-Асеновград; в.ф. 44220 – Пловдив ;в.ф. 42600-Мусачево ), които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 03.11.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 вакантна длъжност за сержант във ВВВУ”Георги Бенковски” Долна Митрополия, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 03.12.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 48 вaкантни длъжности от състава на Сухопътни войски (в.ф. 22980-София ), която следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 23.11.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 вaкантна длъжност от състава на Съвместното командване на силите (в.ф. 22980-София ), която следва да се заеме от лице завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 23.10.2020 г. включително

***

Обявление за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Монтана

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 вакантни офицерски длъжности от състава на Сухопътни войски, във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0882552016

 Срок за подаване на документите: 16.10.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности  за войници във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 30.10.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 32 вакантни оркестрантски длъжности във военните духови оркестри на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Гвардейски духов оркестър, духовия оркестър на НВУ „Васил Левски” и военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0882552016

Срок за подаване на документите: 23.10.2020 г. включително

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C03 „Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

CV-euroformat

Декларация

Декларация по чл.107

Заявление

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C03 „Инвестиция в бъдещето”.

Списък допуснати-недопуснати до интервю

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 вaкантни длъжности от състава на Съвместното командване на силите (в.ф. 48940-Бургас ; в.ф. 54850-Бургас; в.ф. 54860-Бургас; в.ф. 54630-Бургас; в.ф. 54680-Бургас; в.ф. 22720-Смядово ; в.ф. 28860-Горна Малина; в.ф. 32450 – Мокрен ;в.ф. 22980-София ), които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина .

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 16.10.2020 г. включително

***

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1.       ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Наименование и описание на предмета на търга

Площ на ПИ

/кв. м./

Начална тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа  /лева/

Час на търга

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.796 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

195.00

11 860.00

1 186.00

100.00

17:00

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.797 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

297.00

17 980.00

1 798.00

100.00

17:15

Поземлен имот с идентификатор 48489.5.683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

394.00

12 740.00

1 274.00

100.00

17:30

Поземлен имот с идентификатор 48489.5.684 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

637.00

20 700.00

2 070.00

100.00

17:45

Поземлен имот пл. №215, включен в УПИ Хобщ., кв. 27 по кадастралния и регулационен план на с. Благово,               общ. Монтана

865.00

7 200.00

720.00

100.00

18:00

 1. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 48489.9.385 ПО КККР НА ГР. МОНТАНА

Наименование и описание на предмета на търга

Застроена площ в ПИ

/кв. м./

Начална тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа  /лева/

Час на търга

учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 48489.9.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, за изграждане на плътна ограда в частта на УПИ XI, кв. 339 по плана на                       гр. Монтана, съгласно виза за проектиране №40/19.06.2020 г. на главен архитект на община Монтана

4.00

90.00

9.00

50.00

18:15

Търговете ще се проведат на 24.08.2020 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася по сметка на община Монтана в “Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 14:00 часа на 20.08.2020 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 31.08.2020 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 14:00 часа на 27.08.2020 г.

                                                                        За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

***

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В УПИ I, КВ. 152 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. МОНТАНА, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ И РАЗРЕШИНИЕ ЗА СТРОЕЖ:

Наименование

Площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лева/

Депозит /лева/

Цена на тръжни

книжа /лева/

Час на търга

място №1

място №9

място №10

място №11

място №12

16.80

16.80

16.80

16.80

16.80

2 520.00

2 520.00

2 520.00

2 520.00

2 520.00

252.00

252.00

252.00

252.00

252.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

16:00

16:15

16:30

16:45

18:30

  * Забележка: номерацията на местата за изграждане на гараж се определя, съгласно номерацията изписана в ситуацията на одобрения проект!

Търговете ще се проведат на 24.08.2020 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася по сметка на община Монтана в “Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 14:00 часа на 20.08.2020 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 31.08.2020 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 14:00 часа на 27.08.2020 г.

            За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

***

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана

Общинска служба „Земеделие” – гр. Монтана

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 226 от 05.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землища на територията на Община Монтана ще се проведат в сградата на Областна дирекция „Земеделие” –  гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул. Ген. Столетов №1, ет.2, както следва:

На 14.08.2020 г. от 9.00 ч. – за землищата на, с. Винище, с. Горна Вереница и с. Долна Вереница;

На 14.08.2020 г. от 10.30 ч.- с. Вирове, с. Войници с. Доктор Йосифово и с. Студено буче;

На 14.08.2020 г. от 13.00 ч. – за землищата на с. Клисурица, с. Славотин, с. Белотинци и с. Долна Рикса;

На 14.08.2020 г. от 14.30 ч.- с. Безденица, с. Благово, с. Николово и с. Габровница;

На 17.08.2020 г. от 9.00 ч. – за землищата на  с. Липен, с. Стубел, с. Крапчене и с. Трифоново;

На 17.08.2020 г. от 10.30 ч.. гр Монтана, с. Долно Белотинци, с. Горно Церовене и с. Сумер.

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на съответните кметства на територията на Община Монтана и в сградата на Общинска служба по земеделие – гр. Монтана. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Монтана и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

Председател на комисията по Заповед № 226/05.08.2020 г.

/н-к  ОСЗ – Монтана инж.В.Цеков/

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C03 „Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

CV-euroformat

Декларация

Декларация по чл.107

Заявление

 

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80–01–2 от 03.08.2020 г., гр. Монтана

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл. 62а, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

и във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I от кв. 30 с конкретно предназначение „За озеленяване“ по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на III и IV микрорайон, гр. Монтана /поземлен имот с идентификатор 48489.10.434 по кадастралната карта на гр. Монтана/ в два УПИ с конкретно предназначение „За озеленяване“ и „За обществено обслужване“ в кв. 30 по действащия ПУП на III и IV микрорайон, гр. Монтана.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10.30ч. на 12.08.2020г. в зала „Стефан Стамболов“, етаж 2 на сградата на община Монтана, ул. „Извора“ № 1.

***

ОБЯВЛЕНИЕ

   Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №1777/23.07.2020 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За длъжността главен експерт “Архивист”, отдел „Център за услуги и информация на граждани”, дирекция „Административно – правно и информационно обслужване” в общинска администрация гр. Монтана

Пълен текст

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C03 „Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

CV-euroformat

Декларация

Декларация по чл.107

Заявление

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 вaкантни войнишки длъжности от състава на Сухопътни войски в гарнизоните София, Стара Загора, Хаскво, Ямбол, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 04.09.2020 г. включително

***

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0112-C01  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020“, Община Монтана, чрез Домашен социален патронаж,  обявява прием на документи, съгласно следното ОБЯВЛЕНИЕ:

Обявление     Заявление

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България за провеждане на конкурс за войнишки  длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба във военно формирование 54800 – София, която следва да се заеме от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтана,

     гр. Монтана,  ул. “Арх. Младен Кръстев” № 1

 1. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 2. Военно окръжие ІІ степен – Монтана

     гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

                                           Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

Срок за подаване на документите: 08.09.2020 г. включително

***

Регионална дирекция по горите – Берковица организира обществени обсъждания на проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него

***

Решение №372 на МС  от 8 юни 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Доктор Йосифово“

***

 

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Монтана кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри:

Стойност и начин на финансиране: Сключване на договори за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 1 815 000 лева (един милион осемстотин и петнадесет хиляди) лева.

Предназначение: финансиране на част от разходите по:

Проект “РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНА МОНТАНА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение  на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ.

Проект  „Развитие на културна инфраструктура в Град Монтана чрез СМР дейности,  реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на Младежки дом, в т.ч. подобряване на достъпа за хора с увреждания до сградaтa“. Проектът ще се финансира с финансов инструмент.

Начин на обезпечаване: с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от вземания на Община Монтана за приходи на общината по смисъла на Закон за публичните финанси (ЗПФ).

 Обсъждането ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10:00 часа в зала „Стефан Стамболов“ на Община Монтана на адрес: ул. „Извора“ 1. 

Общи параметри на предложението за публично обсъждане

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 120

от 19.05.2020г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 1106/19.05.2020г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XXIII, УПИ XXIV и улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 в кв. 5 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с проекта за изменение на ПУП – ПР:

1/ от УПИ XXIV се образуват три нови УПИ: УПИ LXII, УПИ LXIII и УПИ XXIV с конкретно предназначение „За производствено-складова база”, като регулационната граница на новообразуваните УПИ LXII, УПИ LXIII, УПИ XXIV към УПИ VII се поставя в съответствие с кадастралната граница на ПИ;

2/ от УПИ XXIII и улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 се образуват три нови УПИ: УПИ LXI, УПИ LX и УПИ XXIII с конкретно предназначение „За производствено-складова база”, а уширението на улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 се изменя, съгласно проекта.

С ПЗ за новообразуваните УПИ XXIII и УПИ XXIV се предвижда ново свободно ниско застрояване показано с ограничителни линии.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 1

от 23.04.2020г., гр. Монтана

  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ по действащия ПУП на ж. к. „Младост 1“, гр. Монтана, като част от  комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който да се предвиди:

 • да се променят тротоарите на улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 / представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ и при кръстовищата с ул. „Чавдар войвода“, ул. „Анастас Стоянов“, ул. Акад. Иван Дуриданов“, ул. „Сливница“ и ул. „Подполковник Богдан Йорданов Илиев“;
 • да се образуват две платна на бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“ с ОТ 1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1681-1682-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1077 и ОТ 1708-1707-1706-1705-1704-1703-1703-1702-1701-1700-1699-1698-1697-257-1696-254-1692-1693-1694-1695-1688 и се предвиди разделителна ивица между тях;
 • от кв. 370 да се образуват три нови квартала: кв. 207, кв. 208 и кв. 370, като между тях се прокарват нови улици с ОТ 1682-1683, ОТ 1684-1179 и ОТ 1700-148.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящето обявление, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в стая 105 в сградата на община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

***

ОБЯВЛЕНИЕ

   Общинска администрация, гр. Монтана, ул. ”Извора”№1, тел. 096/394 203, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители и Заповед №1097/19.05.2020 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана ОБЯВЯВА КОНКУРС                                                    За длъжността старши счетоводител, дирекция „Финансово – стопански дейности” в общинска администрация гр. Монтана  

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше, степен на образование: бакалавър;
 • професионален опит: 1 /една/ година или придобит ранг V младши;
 • да отговарят на условията на чл.7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността – няма

            Допълнителни изисквания и умения на кандидатите:

 • компютърна компетентност;
 • познаване и ползване на нормативните актове, свързани с изпълнението на длъжността;
 • способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип, умения за работа с граждани.

Предпочитани специалности, по които е придобито образованието:

 • финанси, счетоводство и контрол, стопански и финасов контрол

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

 Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на администрацията ул. „Извора”№1, стая 102, гише №2 в срок до 17.00 часа на 29.05.2020г.

На кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него.

Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на официалната интернет страница на администрацията www.montana.bg, раздел съобщения.

Кратко описание на длъжността:

Обработване и осчетоводяване на документи, водене на сметка 50132-разходи на програмен продукт ФСД, изготвяне на платежни нареждания. Осчетоводяване и отчитане усвояването на §31-13 – получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи (субвенции) от ЦБ. Осчетоводяване програмен продукт ФСД на бюджетните капиталови разходи и изготвяне на статистическа информация на сметка 2079 и групите на ДМА и НДА. Участие в инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 610.00 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

***

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Монтана кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл. 15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри:

Стойност и начин на финансиране: Сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 1 115 000 (един милион сто и петнадесет хиляди) лева.

Предназначение: финансиране на част от разходите по проект „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ.

Начин на обезпечаване: с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от вземания на Община Монтана за приходи на общината по смисъла на Закон за публичните финанси (ЗПФ).

Обсъждането ще се проведе на 15.05.2020 г. от 10:00 часа в зала „Стефан Стамболов“ на Община Монтана, адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ №1.

Пълен текст на Покана.

***

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – обява

***

ОБЯВЛЕНИЕ

   Общинска администрация, гр. Монтана, ул. ”Извора”№1, тел. 096/394 203, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители и Заповед №812/16.04.2020 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За длъжността главен експерт Административно – правно и информационно обслужване, общинско ръководство, Общински съвет”, отдел „Център за услуги и информация на гражданите”, дирекция „Административно – правно и информационно обслужване”

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше, степен на образование: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години или придобит ранг IV младши;
 • да отговарят на условията на чл.7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

 Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността – няма

            Допълнителни изисквания и умения на кандидатите:

 • Компютърна компетентност;
 • Способност да планира, организира и контролира работата си;
 • Способност да работи в екип, умения за работа с граждани.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

  Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на администрацията ул. „Извора”№1, стая 102, гише №1 в срок до 17.00 часа на 27.04.2020г.

На кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него.

Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

 Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на официалната интернет страница на администрацията www.montana.bg, раздел съобщения.

Кратко описание на длъжността:

Приемане на заявления и други документи на физически лица и юридически лица, свързани с дейността на дирекция АПИО, общинско ръководство и Общински съвет. Даване на информация и консултации във връзка с необходимите документи по отделните услуги. Изпращане на изходяща поща и връчване на готовите документи на физически лица и юридически лица. Завеждане на подлежащите на регистрация документи и предаването по предназначение на неподлежащите на регистрация документи. Разпределяне на служебната поща за директора на дирекция АПИО, общинско ръководство – кмет, заместник кмет и секретар на общината и за Общински съвет.

               Минималният размер на основната заплата за длъжността е 610.00 лева.* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 ОБЯВЯВА

 10 април 2020 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Специалната стипендия на Община Монтана е годишна стипендия и може да се присъди само на един ученик в рамките на една календарна година;
 2. При присъждане на специалната стипендия се вземат предвид следните критерии:

2.1. Ранг на състезанията:

– световни;

– европейски;

– балкански.

2.2. Класиране:

– до VІ място на състезания с ранг от посочените в т. 2.1. и области от чл. 2, ал. 2 за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

2.3. При равностойни показатели по т.2.1. и т.2.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или да се получи в стая 403 – Даниела Йорданова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2020 г.

 Телефон за контакти 096/394-278 – Даниела Йорданова.

Формуляр за кандидатстване

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

10 април 2020 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

 Характеристика на стипендията:

 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година;
 2. Всяка година може да се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:

– наука и техника;

– изкуство и култура;

– спорт.

 1. При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални.

С по-голяма тежест се считат състезанията от Националните програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта.

3.2. Класиране: поне две награди

до VІ място на състезания от международно ниво или

до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

3.3. При равностойни показатели по т.3.1. и т.3.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или да се получи в стая 403 – Даниела Йорданова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2020 г.

 Телефон за контакти 096/394-278 – Даниела Йорданова.

Формуляр за кандидатстване

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 ОБЯВЯВА

 10 април 2020 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или  да се получи в стая 403 – Даниела Йорданова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2020 г.

 Телефон за контакти 096/394-278 – Даниела Йорданова.

Формуляр за кандидатстване

*** 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 22

от 27.01.2020г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XXIII, УПИ XXIV и улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 в кв. 5 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с проекта за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

1/ от УПИ XXIV да се образуват три нови УПИ: УПИ LXII, УПИ LXIII и УПИ XXIV с конкретно предназначение „За производствено-складова база”, като регулационната граница на новообразуваните УПИ LXII, УПИ LXIII, УПИ XXIV към УПИ VII да се постави в съответствие с кадастралната граница на ПИ;

2/ от УПИ XXIII и улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 да се образуват три нови УПИ: УПИ LXI, УПИ LX и УПИ XXIII с конкретно предназначение „За производствено-складова база”, а уширението на улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 да се измени. съгласно скицата-предложение.

С ПЗ за новообразуваните УПИ XXIII и УПИ XXIV да се предвиди ново свободно ниско застрояване показано с ограничителни линии на приложената скица-предложение.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ОБЯВА

от Борислав Ангелов и Расате Герасимов

за проект за Частично изменение  на общ устройствен план за поземлен имот с идентификатор 48489.2.659

Обяснителна записка

Частично изменение ОУП

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 65

от 09.03.2020г., гр. Монтана

Община Монтана съобщава, че със Заповед № 396/09.03.2020г. е одобрено изменението на действащия кадастрален план на с. Долна Вереница, община Монтана, с което от поземлен имот с пл. № 186 в кв. 36 се образуват два поземлени имота: имот с пл. № 507 в кв. 36 в съответствие с регулационните граници на УПИ Х186 от кв. 36 и имот с пл. № 186 в кв. 36 в съответствие с регулационните граници на УПИ VIII186 от кв. 36, съгласно съставения констативен акт № 4 от 05.03.2020г., неразделна част от заповедта.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 28

от 29.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 106/27.01.2020г. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 149 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 27

от 29.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 105/27.01.2020г. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 44 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 7

от 09.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2610/20.11.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 213 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 6

от 09.01.2020г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2609/20.11.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 78 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

 

***

Програма за енергийна ефективност за периода 2020-2030 г

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергийни възобновяеми източници и биогорива 2020-2023 г

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергийни възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г

***

Община Монтана обявява

Търг – 27.02.2020 год.

Обява за яз. Липненска река

***

Община Монтана обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Пълен текст на обявата и формуляр за заявление

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Офис за военен отчет в община Монтана,

 1. Офис за военен отчет в община Монтанаул. “Арх. Младен Кръстев” № 1
 2. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 3. Военно окръжие ІІ степен – Монтанаул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

Ан ДИМИТРОВА – сл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 27.03.2020 г. включително

 

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165войнишкидлъжности от състава на Сухопътни войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Офис за военен отчет в община Монтана,

 1. Офис за военен отчет в община Монтанаул. “Арх. Младен Кръстев” № 1
 2. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 3. Военно окръжие ІІ степен – Монтанаул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

Ан ДИМИТРОВА – сл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 10.03.2020 г. включително

***

На 19.02.2020 год. от 14,00 ч. в голяма зала на Младежки дом Монтана Общински съвет Монтана, в публично заседание, организира изслушване на кандидатите за съдебни заседатели.

Доклад от проведено заседание на ПК по обществен ред, транспорт, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите

Одобрени кандидати

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 38войнишкидлъжности от състава на Съвместното командване на специалните операции (в.ф. 32990) гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Офис за военен отчет в община Монтана,

 1. Офис за военен отчет в община Монтанаул. “Арх. Младен Кръстев” № 1
 2. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 3. Военно окръжие ІІ степен – Монтанаул. „Безименна”  № 1

 Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

 Срок за подаване на документите: 21.02.2020 г. включително

***

Военно окръжие II степен – Монтана обявява, че със заповед ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, на длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие, без провеждане на конкурс.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Монтанаул. “Арх. Младен Кръстев” № 1
 2. Офисите за военен отчет в общините от област Монтана
 3. Военно окръжие ІІ степен – Монтанаул. „Безименна”  № 1

      Лица за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА –  сл. тел. 0898817505

Ан ДИМИТРОВАсл. тел. 0876919001

Срок за подаване на документите: 30.10.2020 г. включително

 

***

Община Монтана

Ви кани на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г.

Обсъждането ще се проведе в Младежкия дом на 22.01.2020 г. от 10:30 часа.

***

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за изграждане на производствено-складова база – винарска изба от „Агротранс – Монтана“ЕООД

________

20.12.2019

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 2

от 11.12.2019 г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Път I-1 (E79) обход на гр. Монтана от КМ 114+512.20“, одобрен със заповед № РД-02-14-2287/12.09.2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и за обект: „Път I-1 (E79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи“, одобрен със заповед № РД-02-15-90/25.06.2015г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта на пътен възел при км 102+753 в землището на с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана.

Проектът предвижда реконструкция на инженерни мрежи, като с трасето се засягат поземлени имоти от землището на описаното населено място.

Списъкът с номерата на засегнатите поземлени имоти и имената на записаните като техни собственици в кадастралните регистри, придружаващи кадастралната карта на с. Долна Вереница, община Монтана са поставени на информационното табло на общината в гр. Монтана и на информационното табло в кметството на с. Долна Вереница, община Монтана, в землището на което попадат засегнатите имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящето обявление, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в стая 105 в сградата на община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ПУП-ПП_реконструкция_с. Долна Вереница

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 1

от 20.11.2019 г., гр. Монтана

 

  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път)≡58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път I-1)≡99+193 (километраж по проект). На територията на община Монтана парцеларния план засяга поземлени имоти в землищата на с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница, с. Смоляновци, с. Войници и с. Клисурица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в стая 105 в сградата на община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ПУП парцеларен план Белотинци:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Винище:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Войници:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Горна Вереница:

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Долна Вереница:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Клисурица:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

ПУП парцеларен план Смоляновци:

Горска територия

Горска територия – обяснителна записка

Земеделска територия

Земеделска територия – обяснителна записка

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 192

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2122/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 2 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 193

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2123/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 3 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 194

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2124/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 34 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 195

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2125/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 56 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 196

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2126/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 86 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 197

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2127/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 110 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 198

от 04.10.2019г., гр. Монтана

Община Монтана обявява на основание чл. 11, ал. 4 от от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, одобреното със Заповед № 2128/20.09.2019 год. на кмета на община Монтана, решение на комисията за определяне на застроените и незастроени площи от бивш имот пл. № 111 по помощния план на Нова промишлена зона, гр. Монтана.

Заповедта е обявена в стая 105 на община Монтана и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез органа издал я пред Районен съд гр. Монтана в 14–дневен срок от съобщаването й.

***

Община Монтана кани всички заинтересовани банкови институции за представяне на оферта за изпълнението на услуга с предмет „Ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на обшита Монтана за 2020 г.“

Покана

Оферта

Методика

Решение на ОбС

_________

2.12.2019

***

Община Монтана приема заявления от търговци за участие в Коледния базар

Вече се приемат заявления от търговци за Коледния базар, който ще бъде открит в града за предстоящите празници.

Предлагат се 9 дървени къщички с площ по 3 квадратни метра, които ще бъдат разположени на площад “Жеравица “. За участие в базара са поканени       търговци на коледна украса, ръчно изработени играчки и сувенири, майстори на сладкарски изделия и лакомства, както и фирми, които да предлагат типични за сезона храни и напитки.

Заявления се приемат в Центъра за услуги и нформация на гражданите (ст. 102) в сградата на Община Монтана.

Коледният базар ще работи в периода от 2 декември до 7 януари – Ивановден.

Повече информация можете да получите на телефон 096 394 224.

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

12 ноември 2019 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Пълен текст на обявата

Формуляр за кандидатстване

***

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за намерение на фирма „Кирил Рапонски-2006“ ЕООД да реализира инвестиционно предложение.

Уведомление за инвестционно предложение

Уведомление до РИОСВ

Договор

Описание на основните процеси

Скици

***

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за намерение на фирма „Фиш Фарм-2018“ ООД да реализира инвестиционно предложение.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление до РИОСВ

Договор

Скица

***

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0112-C01  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020“

Пълен текст

Заявление

Декларация лични данни

***

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-00112 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

О Б Я В Я В А

 прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги в рамките на проекта

Текст на обявата

Заявление потребители

Декларация лични данни

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

CV-euroformat

Декларация по чл. 107

Декларация

***

ПОКАНА

за подаване на кандидатури за финансиране от Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на Община Монтана

Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на Община Монтана.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2019 г.: 10 000 лв.

Краен срок за подаване на предложенията: 25 ноември 2019 г.

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените:

Насоки за кандидатстване

Бизнес план

В Правилника за организацията, дейността и управлението на Фонда може да намерите повече информация относно функционирането му.

Кандидатурите се подават на хартиен носител, в запечатан плик с надпис, до администратора на Фонда, с адрес: „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, ул. Александър Батенберг № 2, град Монтана 3400.

Кандидатурата се завежда в регистър, а Кандидатът получава разписка за получаване, съдържаща регистрационен номер, дата и час на подаване на кандидатурата, подпис и печат на администратора.

При неясноти по подадените документи администраторът на фонда може да изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на тел. 096/300 760, е-mail: office@arrbc-montana.org или лично в офис на „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ на адрес гр. Монтана, ул. Александър Батенберг № 2.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 163

от 30.08.2019г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I, кв. 251 по плана на ж.к. „Младост 2”, гр. Монтана, съгласно чертежите.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ 5“ ЕООД,  представлявано от Управителя Станислав Караданов, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №24, вх. секция А, ет. 2, ап. 8,

ЕИК 131381340

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Сграда с магазини, кафе – аперитив и открит паркингс местонахождение поземлен имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, УПИ XI, кв. 360, ж.к. „Младост – 1“, бул. „Трети март“ 137, гр. Монтана“ с подобекти: 1.) „Сграда с магазини и кафе – аперитив“  2.) „Открит паркинг“

За контакти инж. Емил Тодоров, гр.София-1000, бул.“Стефан Стамболов“ №30, ет.2, телефон 02 / 983 37 70, strstand@tradel.net

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Монтана 3400, ул. “Юлиус Ирасек” 4, e-mail: riosv_mont@net-surf.net

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

CV-euroformat

Декларация по чл. 107

Декларация

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

CV-euroformat

Декларация по чл. 107

Декларация

***

Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №1760/14.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Старши счетоводител, дирекция „Финансово – стопански дейности” в общинска администрация гр. Монтана в общинска администрация гр.Монтана.

Пълен текст на обявата

02.09.2019

***

Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №1761/14.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана                               

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт “Инвестиционна политика и НПО”, отдел “Проекти, ОП, ОФ и Т и З”, дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие”  в общинска администрация гр.Монтана.

Пълен текст на обявата

02.09.2019

***

Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №1762/14.08.2019 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков, кмет на община Монтана                               

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт “Детски градини”, дирекция „Хуманитарни дейности”  в общинска администрация гр.Монтана.

Пълен текст на обявата

02.09.2019

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

CV-euroformat

Декларация по чл. 107

Декларация

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение за поземлен имот 48489.220.468 в местност Парта, гр. Монтана

Пълен текст

 ***

Информация за набиране на доброволци за участие в проект на Европейския фонд за регионално развитие

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение за поземлен имот 48489.26.847 по кадастралната карта на гр. Монтана

Пълен текст

***

Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, град Монтана.

Покана

Насоки и Критерии

Правилник

Формуляр за финансова подкрепа

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

CV-euroformat

Декларация по чл. 107

Декларация

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение в землището на с. Горно Церовене

Пълен текст

***
ОБЯВА
Списък на допуснатите до интервю кандидати към  услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.
 
***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. CV-euroformat

3. Декларация по чл. 107

4. Декларация

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение за изграждане на „Склад за строителни материали“

Пълен текст

Публикувано на 05.06.2019 г. 13:00 ч.

***

Съобщение до Ангелина Василева Ангелова – за припознаване на дете

***

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Видекс Инженеринг“ЕАД

Пълен текст

Публикувано на 31.05.2019, 9:18 ч.

***

 

ПОКАНА за участие в конкурса „Европа си ти“
***
Община Монтана
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за изора на опрератор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на азовир „Д-р Йосифово“
***
Община Монтана
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за изора на опрератор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на азовир „Ягодник“
***
Обява за отчуждаване на поземлен имот в село Смоляновци
***
 
 

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед №729/22.04.2019 г.

Община Монтана обявява
mубличeн търг с явно наддаване на 13.05.2019 г. и повторен търг на 20.05.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот (терен) – общинска собственост
***
ОБЯВА
Списък на класираните от интервю кандидати към  услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.
***
ОБЯВА
Списък на допуснатите до интервю кандидати към  услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.
***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. CV-euroformat

3. Декларация по чл. 107

4. Декларация

***
ОБЯВА
Списък на допуснатите до интервю кандидати към  услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.
***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-C02„Инвестиция в бъдещето”.

Пълен текст на обявата

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. CV-euroformat

3. Декларация по чл. 107

4. Декларация

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

10 април 2019 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Обява 1

Формуляр за кандидатстване 1

10 април 2019 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Обява 2

Формуляр за кандидатстване 2

10 април 2019 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Обява 3

Формуляр за кандидатстване 3

 ***

ОБЯВЛЕНИЕ

    Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №499/25.03.2019 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт “Строителство на сгради и съоръжения”, отдел “Благоустройство, строителство и комунални дейности”, дирекция „Териториално устройство и строителство” в общинска администрация гр.Монтана

Пълен текст на обявата

***

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/394 203, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №500/25.03.2019 г. на органа по назначаването Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт “Устройство на територията”, отдел “Устройство на територията”, дирекция „Териториално устройство и строителство” в общинска администрация гр.Монтана.

Пълен текст на обявата

***

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИКУВАНО НА 22.03.2018 Г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

Текст на обявлението

***

ОБЯВА

за инвестиционно предложение за изменение на ПУП за промяна на  предназначението на поземлен имот 48489.26.622 по кадастралната карта на гр. Монтана и инвестиционен проект за семеен хотел

Пълен текст

19.03.2019  14:08 ч.

 ***

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Агротранс – Монтана“ ЕООД

Пълен текст

19.03.2019  14:11 ч.

***

 Обявление за разрешена на АПИ изработка на проект за изменение на подробен устройствен план за проект “ Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“

19.02.2019  15:42 ч.

***

Обявление за разрешена на АПИ изработка на проект за изменение на подробен устройствен план за проект “ Път I-1 (E79) Обход
на гр.Монтана

19.02.2019  15:42 ч.

***

ОБЯВА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Монтана – Бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в Община Монтана“ на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция  в изпълнение на Дейност 6 “Дейности за разпространение на постигнатите резултати“.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Монтана (приземен етаж).

Пълен текст

***

ИНФОРМАЦИЯ

 за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

Еднократно финансово стимулиране – 2018 г. – ІI сесия

Област „Наука и техника“

Деян Пламенов Георгиев

Енея Орлинова  Георгиева

Област „Култура и изкуство“

Нанси Андрей Колева

Георги Захариев Иванов

Област „Спорт“ Христо Иванов Цветанов

 

***

ПРОФИЛАКТИКА  НА  ОСТЕОПОРОЗА

Фондация „АДРА България” съвместно с Община Монтана организират безплатни консултации и прегледи с измерване на костна плътност, с цел ранно диагностициране и превенция на остеопорозата.Прегледите са насочени към жени на възраст от 45 до 75 год. и ще се провеждат в Общински младежки дом – Монтана, втори етаж, малка зала  на 27-ми и 28-ми ноември от 9,30 до 12, 30 часа и от 13,30 до 17,30 часа.Прегледите ще се извършват с последен модел остеоденситометър /Соност 3 000/ с изключително чувствителен и добър софтуер.За информация и записвания – тел: 096 394 238, Д-р Валерия Тодорова, гл. експерт здравеопазване в Община Монтана.

 

***

О Б Я В А
съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС
От: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,
гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, ЕИК 831909905.
чрез Областна дирекция „Земеделие“ Монтана

 

Информирам засегнатото население, че МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, гр. София има следното инвестиционно предложение: Възнамерява да изгради обект: „Ремонтно-възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир „Огоста“ и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател“ с подобекти:
1. „Възстановяване на частично компрометирани зони по водния откос“
2. „Възстановяване на повредени участъци по отводящия канал, след основния изпускател“

Пълен текст на обявата

_________________

Публикувана на 9.11.2018 г.

***
На основание заповед №2470/02.11.2018 год. на кмета на община Монтана, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост Община Монтана обявява конкурс
за отдаване под наем  за срок 2 (два) месеца на терен за монтиране на „Ледена пързалка“ и прилежащи към нея каса и чилър (хладилна машина за лед) с използваема площ 325.00 кв. м , намиращ се в част от поземлен имот с идентификатор 48489.11.578 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
***

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № 2439/31.10.2018 г.

Община Монтана обявява
mубличeн търг с явно наддаване на 22.11.2018 г. и повторен търг на 29.11.2018 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
***
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21 И  ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,
И  ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
О Б Я В Я В А
Отчуждаване на поземлени имоти, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Липен, община Липен в местността „Троица” за разширение на гробищен парк  с идентификатори: 43730.407.1 с площ 3178 (три хиляди сто седемдесет и осем) кв.м., собственост на Емил Кръстев Костадинов при размер на дължимо обезщетение от 2700 (две хиляди и седемстотин) лева.;  43730.407.11 с площ 1681 (хиляда шестстотин осемдесет и един) кв.м., собственост на Иван Благоев Георгиев и Младенка Благоева Ценкова при размер на дължимо обезщетение от 1430 (хиляда четиристотин и тридесет) лева и 43730.407.12 с площ 1409 (хиляда четиристотин и девет) кв.м., собственост на Минчо Трифонов Пърпов при размер на дължимо обезщетение от 1200 (хиляда и двеста) лева

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

***

ОБЯВЯВА

 12 ноември 2018 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Пълен текст на обявата

Формуляр за кандидатстване

***

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

“ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВЕ, ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА И УЛИЦИ“

***

ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНА МОНТАНА, гр. Монтана, ул.”Извора” №1, тел. 096/ 394 201, на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 2387/25.10.2018 г. на кмета на общината

 ОБЯВЯВА              КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на следните общински детски градини:

 1. Детска градина № 1 „Щастливо детство“ – гр. Монтана;
 2. Детска градина № 3 „Буратино“ – гр. Монтана;
 3. Детска градина № 4 „Калинка“ – гр. Монтана;
 4. Детска градина № 5 „Дъга“ – гр. Монтана;
 5. Детска градина № 7 „Приказен свят“ – гр. Монтана;
 6. Детска градина № 10 „Детелина“ – гр. Монтана;
 7. Детска градина № 11 „Изгрев“ – гр. Монтана.

 

Пълен текст на обявата

***

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 5

от 23.08.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 1900/23.08.2018год. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7-49-50-51-52 / част от бул. „Христо Ботев” и част от ул. „Индустриална”/ по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана, с който:

 • уличната регулация на улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 / част от ул. „Индустриална”/ към УПИ XIX, УПИ XII, УПИ IV, УПИ V, УПИ XXIX, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ LIII и УПИ LIV от кв. 1 и на УПИ IV от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана, се поставя в съответствие с имотните граници на поземлените имоти.
 • се променят тротоарите при улица с ОТ 2-3-1357 /кръстовището на ул. „Индустриална” и ул. „Граф Игнатиев”/ и при улица с ОТ 5-1389-1390-1391-1392 /кръстовище на ул. „Индустриална” и ул. „Гоцо Митов”/, и се променя уличната регулация на улица с ОТ 49-50-51-52, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

На основание заповед №1691/01.08.2018 г. на кмета на община Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

Община Монтана

обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 67043.15.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славотин, община Монтана, с площ 10 112.00 кв.м., с трайно предназначение: територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: водоем, представляващ язовир „Карташки дол”.

Пълен текст на обявата

***

На основание заповед №1690/01.08.2018 г. на кмета на община Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

Община Монтана

обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 67043.26.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славотин, община Монтана, с площ 6 679.00 кв.м., с трайно предназначение: територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: водоем, представляващ язовир „Турчинов дол”.

Пълен текст на обявата

***

На основание заповед №1692/01.08.2018 г. на кмета на община Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

Община Монтана

обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 67043.240.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славотин, община Монтана, с площ 16 675.00 кв.м., с трайно предназначение: територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: водоем, представляващ язовир „Церов дол”.

Пълен текст на обявата

***

Център за обществена подкрепа – Монтана

обявява свободни места за социални работници и социален сътрудник

Пълен текст на обявата

***

ОБЩИНА МОНТАНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 21840.146.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Д-р Йосифово, община Монтана, с площ 113 204.00 кв.м., с трайно предназначение: територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: язовир.

Пълен текст на обявата

***

ОБЩИНА МОНТАНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти – публична общинска собственост с идентификатори 48489.31.161, 48489.31.160, 48489.31.122 и 48489.31.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, община Монтана, с обща площ 300 550.00 кв.м., представляващи язовир „Чернила”.

Пълен текст на обявата

***

ОБЩИНА МОНТАНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти – публична общинска собственост с идентификатори 70113.10.29, 70113.192.56, 70113.192.60, 70113.192.54, 70113.10.25, 70113.10.26, 70113.10.27, 70113.11.55, 70113.192.55, 70113.192.52, 70113.192.53, 70113.192.58, 70113.192.57 и 70113.192.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Студено буче, община Монтана, с обща площ 76 321.00 кв.м., представляващи язовир „Ягодник”.

Пълен текст на обявата

***

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЛВ./КВ.М МЕСЕЧЕН

Пълен текст

***

СПИСЪК

на класиралите се и некласиралите се лица след проведено интервю за длъжностите в услугите към Център за ранно детско включване

Пълен текст на списъка

***

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжностите в Център за ранно детско включване – Монтана

Пълен текст на списъка

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 78

от 18.05.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 962/18.05.2018год. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I от кв. 152 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, с който вътрешните регулационните граници на УПИ I съвпадат с имотните граници на ПИ с идентификатор 48489.8.2 по кадастралната карта на гр. Монтана, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 79

от 18.05.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 963/18.05.2018год. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IX в кв. 173 и за улично пространство с ОТ 505-724-515-514 по действащия ПУП на Централна градска част, гр. Монтана, като с ПР:

– от УПИ IX в кв. 173 и от част от улично пространство с ОТ 505-724-515-514 да се образува нов УПИ IX с конкретно предназначение „За жилищно строителство, магазини, офиси и гаражи”, като регулационните граници на новообразувания УПИ IX към УПИ XIII, към УПИ XXII и към УПИ X да съвпаднат с имотните граници на поземлените имоти;

– да се промени уличната регулация на новообразувания УПИ IX към улица с ОТ 505-724-515-514.

С ПЗ в новообразувания УПИ IX от кв. 173 се запазва съществуващо застрояване и се предвижда ново ниско застрояване, показано с ограничителни линии, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 80

от 18.05.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 964/18.05.2018год. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VI от кв. 360 по действащия ПУП на ж.к. Младост 1, гр. Монтана, като с ПР от УПИ VI в кв. 360 се образуват две нови УПИ: УПИ VI с конкретно предназначение „За училище” и УПИ XVII с конкретно предназначение „За обществено обслужване”, а с ПЗ в УПИ VI се запазва съществуващото застрояване и в УПИ XVII се предвижда ново ниско свободно застрояване, показано с ограничителни линии, съгласно чертежите.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

***

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020р Проект BG05M9OP001-2.004-0020 „Инвестиция в бъдещето“ обявява процедура за подбор на персонал за изпълнение на услугата „Допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на децата с равен старт в училище“.

Пълен текст на обявата

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация по чл. 107

4. Заявление

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 52

от 18.04.2018г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I от кв. 152 по действащия ПУП на гр. Монтана, с който да се предвиди регулационните граници на УПИ I да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 48489.8.2 по кадастралната карта на гр. Монтана

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 54

от 24.04.2018г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX в кв. 173 и за улично пространство с ОТ 505-724-515-514 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с ПР се предвижда:

– от УПИ IX в кв. 173 и от част от улично пространство с ОТ 505-724-515-514 да се образува нов УПИ IX с конкретно предназначение „За жилищно строителство, магазини, офиси и гаражи”, като регулационните граници на новообразуваното УПИ IX към УПИ XIII, към УПИ XXII и към УПИ X да съвпаднат с имотните граници на поземлените имоти;

– да се промени уличната регулация на новообразуваното УПИ IX към улица с ОТ 505-724-515-514.

С ПЗ се предвижда в новообразуваното УПИ IX от кв. 173 запазване на съществуващо застрояване и ново застрояване, показано с ограничителни линии на скицата с предложение.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

 ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 62

от 27.04.2018г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 154 и за улично пространство с ОТ 440-439-438 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда вътрешната регулационна линия между УПИ II и УПИ III от кв. 154, да съвпадне с имотните граници на ПИ с идентификатор 48489.8.86 по КК на гр. Монтана и се предвижда от УПИ II и от част от улично пространство с ОТ 440-439-438, да се образува нов УПИ II с конкретно предназначение „За жилищно строителство и ОО“, а с плана за застрояване се запазва съществуващата жилищна сграда и се предвижда в УПИ II ново средно свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, съгласно проекта,

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 65

от 30.04.2018г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI в кв. 360 по действащия ПУП на гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда от УПИ VI да се образуват два нови УПИ: УПИ с конкретно предназначение „За училище” и УПИ XVII с конкретно предназначение „За обществено обслужване”, а с плана за застрояване в УПИ VI се запазва съществуващото застрояване, а в новообразувания УПИ XVII се предвижда ново ниско свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, съгласно проекта.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за аварийно-възстановителен ремонт на язовир „Гостилица” в землището на с. Белотинци

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за аварийно-възстановителен ремонт на язовир „Карташки дол” в землището на с. Славотин

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за Аварийно- възстановителен ремонт на язовир „Лековита вода”

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за аварийно-възстановителен ремонт на язовир „Липненска река” в землището на с. Липен

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за аварийно-възстановителен ремонт на язовир „Липовец” в землището на с. Николово

ОБЯВА
за инвестиционно предложение за аварийно-възстановителен ремонт на язовир „Турчинов дол” в землището на с. Славотин

***

Протокол за разпределение на пасища с. Горно Церовене

Протокол за разпределение на пасища с. Габровница

Протокол за разпределение на пасища с. Д-р Йосифово

Протокол за разпределение на пасища с. Стубел

Протокол за разпределение на пасища с. Долно Белотинци

Протокол за разпределение на пасища с. Славотин

Протокол за разпределение на пасища с. Смоляновци

***

ОБЯВЛЕНИЕ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

Публикувано на 23.04.2018 г.

***

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповеди №№595/04.04.2018 г. и 599/05.04.2018 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване

***

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНА МОНТАНА

О  Б  Я  В  Я  В  А

 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 ОБЯВЯВА

 10 април 2018 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Специалната стипендия на Община Монтана е годишна стипендия и може да се присъди само на един ученик в рамките на една календарна година;
 2. При присъждане на специалната стипендия се вземат предвид следните критерии:

2.1. Ранг на състезанията:

– световни;

– европейски;

– балкански.

2.2. Класиране:

– до VІ място на състезания с ранг от посочените в т. 2.1. и области от чл. 2, ал. 2 за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

2.3. При равностойни показатели по т.2.1. и т.2.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2018 г.

Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

 10 април 2018 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година;
 2. Всяка година може да се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:

– наука и техника;

– изкуство и култура;

– спорт.

 1. При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални.

С по-голяма тежест се считат състезанията от Националните програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта.

3.2. Класиране: поне две награди

до VІ място на състезания от международно ниво или

до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

3.3. При равностойни показатели по т.3.1. и т.3.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2018 г.

Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

***

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 ОБЯВЯВА

 10 април 2018 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината montana.bg или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.04.2018 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

***

Община Монтана обявява откриване на процедура за кандидатстване за избор на членове на Съвет на децата

 Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца от уязвими групи. Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Кандидатстването за член на Съвета на децата се осъществява по Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателя на ДАЗД..

Направленията за кандидатстване са четири:

 1. членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
 2. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 3. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
 4. индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само по едно направление, като при кандидатстване по едно от първите три направления е необходимо решение на организацията, която официално го е номинирала за свой представител. Всеки кандидат има възможност във формуляра за кандидатстване да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група, с което участва в класирането и за свободните квотни места. Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

Всеки кандидат за член на Съвета изпраща с краен срок 24.05.2018 г. документи за кандидатстване, съдържащи:

 1. Формуляр за кандидатстване по образец.;
 2. Мотивационно писмо по образец.

Документите се изпращат на адрес: гр. Монтана, ул. Извора №1, Община Монтана, Дирекция „Хуманитарни дейности”.

Образците на документите за кандидатстване, както и Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Монтана или да се получат в училището, в което се обучава детето.

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Мотивационно писмо

Формуляр за кандидатстване

***


ОБЯВА

 

№80-00-46 от 29.03.2018 г. за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната Инвестиционна програма на Община Монтана по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Образец на фиш за проектна идея


О Б Я В А

На основание  чл. 69 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Монтана

обявява

публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Самостоятелен обект в сграда на ул. „Свети Климент Охридски” №5А

В местност „Парта“

В местностите „Парта“ и „Разсадника – Връх Затворнишки“

Местност „Разсадника – Връх Затворнишки”

Местности „Мало поле“, „Бърдото – Конички дол” и „Разсадника – Връх Затворнишки”

***

О Б Я В А

На основание  чл. 69 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество община Монтана

обявява

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

О Б Я В А

на основание чл. 69 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № 383/8.03.2018 г. и № 390/8.03.2018 г. Община Монтана

обявява

публичен търг с явно наддаване на 28.03.2018 г. и повторен търг на 4.04.2018 г. за отдаване под наем на земеделски имот

***

О Б Я В А

на основание  чл. 69 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Монтана

обявява

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

***

О Б Я В А

Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 • Социален работник – 1 бр.;

Основни задължения на длъжностите:

Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа; посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

Изисквания към кандидатите:

 1. За длъжност “Социален работник” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”, „Педагогика”, „Психология” , „Социални науки“.
 2. Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 3. Да притежават емоционална зрялост;
 4. Да притежават умения за екипна работа;
 5. Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 2. автобиография;
 3. копие на диплом за завършено образование;
 4. сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. на 23.03.2018г.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – в срок до 03.2018г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 03.2018г.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 30.06.2018г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Длъжностна характеристика

_______________________________________________________________________________________________

Уведомление за одобрено изменение на действащия кадастрален план на с. Липен

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 1

от 29.01.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 118/25.01.2018 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с ПР се изменя дворищната регулация между УПИ I и УПИ XI в кв. 138а, като от УПИ XI към УПИ I се прехвърлят 34кв.м., при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и се променя конкретното предназначение на УПИ I от „За КОО” в „За жилищно застрояване и обществено обслужване”, а с ПЗ в УПИ I от кв. 138а:

– се запази съществуващата едноетажна жилищна сграда и се предвиди нейното надстрояване с два етажа;

– се запази предвиденото по действащия ПУП допълващо застрояване на вътрешната регулационна линия към УПИ II, съгласно чертежите.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 2

от 12.02.2018 г., гр. Монтана

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, Ви съобщаваме че със Заповед № 216/09.02.2018год. е направена поправка на Заповед № 118/25.01.2018г. с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като на страница първа, ред двадесет и седми вместо думите „… УПИ Х…” да се четат думите „ … УПИ I …”, на страница втора, ред първи и втори вместо думите „…УПИ III от кв. 6 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана …” да се четат думите „… УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана…” и на страница трета ред шести и седми вместо думите „… с решение № 2 от Протокол № 19/06.10.2017г.” да се четат думите „… с решение № 4 от Протокол № 1/11.01.2018г.”.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.


ОБЩИНА МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от всички населени места на Община Монтана, желаещи да се хранят  в безплатна обществена трапезария, финансирана от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02

Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

 1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
 2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 3. семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;

Подборът ще бъде направен от Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана и комисия назначена от Кмета на Община Монтана.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление-декларация за ползване на услугата – (по образец);
 • Документ за самоличност – (за справка).
 • Документите се подават лично или чрез пълномощно (свободен текст), когато не се подават лично.
 • Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването

Срок за подаване на документите: до 19.01.2018 г. през работните дни в сградата на Домашен социален патронаж – Монтана, ул. „Александър Батенберг“ № 38 и в Кметствата по населените места.

Прием на документи продължава през целия период на реализирането на проекта, до 31.12.2019 г., като лицата, подали заявления-декларации след 19.01.2017 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени след отпадане на потребител.

Тел. 096 307 459 – Социални работници Домашен соц. патронаж – Монтана.

Образец на Заявление-декларация


Обявление към проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Обявление към проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

____________________________________________________________________________________

Обява за публичен търг с явно наддаване – 29.01.2018 год.

Обява за публичен търг с явно наддаване – 30.01.2018 год.

Обява за публичен търг с явно наддаване – 31.01.2018 год.


Обява за стартиране на програмата „Социално предприемачество за младежко включване“

Общи правила по програмата

Бизнес план

Финансови прогнози

Приложение 1


Обява за конкурс за длъжността „Директор на регионален исторически музей – Монтана“ – 16.01.2018 г.


Начална пресконференция по проект „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“

На 19 декември 2017 г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Монтана, заседателна зала „Стефан Стамболов“ се проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.001„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на обща стойност 155 258 лева, със срок за изпълнение 16 месеца.

На информационното събитие бяха представени:

 1. Целите на проекта:
 2. Дейностите по проекта:
 3. Екипа за управление на проекта;
 4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за изпълнението на услуга с предмет  „Ползване на банков кредит /кредитна линия/ за обезпечаване на временен  недостиг на средства по бюджета на община Монтана за 2018 г.”

Покана за представяне на оферти

Оферта за изпълнение на услугата

Решение №663 на Общински съвет Монтана

Методика за класиране на офертите

Обява за нискоетажно жилищно застрояване

Обява за изграждане на автокъща

Обява за инвестиционно намерение от Булсатком

Обява за инвестиционно предложение от „НАИД“ ЕООД, Монтана

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

 10 ноември 2017 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината ТУК или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/;
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

      Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.11.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Медиатор

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък допуснати и недопуснати  Медиатор

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор .

Придружаващи документи за кандидатстване:

    1. CV

    2. Декларация

    3. Декларация-107а

    4. Заявление

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 • социален сътрудник – 1 бр.

Основни задължения на длъжностите:

            Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.Начин и срокове за кандидатстване:                               
 • Начин на провеждане на подбора:
 • Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. до 02.10.2017г.
 1. Подбор по документи – в срок до 03.10.2017г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 04.10.2017г.С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Длъжностна характеристика

О Б Я В Я В А М:

 Подбор  за  работни места  в “Областен екип по приемна грижа”  за целите на проекта  както следва :

          Социален работник /на пълен работен ден/  –    

          Една длъжности  /1/ – За изнесено работно място гр. Берковица

Пълен текст на обявлението

Необходими документи:

 1. Автобиография
 2. Заявление
 3. Декларация 1
 4. Декларация 107 а

ОБЯВА: УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица , че има инвестиционно предложение за промяна на инвестиционното предложение за инвестиционен проект : „Цех за производство на месо и месни продукти“ с Решение № МО 3 – ЕО/2014 г. от РИОСВ – Монтана в „Преработващо предприятие за прясна риба“.

Съобщение до Ташко Танов Танов

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „

CB007.1.21.288  

Водещ партньор: Център за социални дейностигр. Пирот, Република Сърбия   

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 528668,24 €

Продължителност: 18 месеца           

Във връзка с Дейност 2.Развитие на родителски умения, здравно медиаторство и изграждане на капацитет на младите хора на  проект „Превенция на демографския срив в транс-граничен регион” реализиран от Център за социални дейности – Пирот и община Монтана Ви информираме и каним на предстоящите събития както следва:

1.Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

Събитието  ще се проведе на:  10 август 2017

За целта на провеждане на обучението е изготвена покана за млади медиатори. Присъстващите на обучителния панел ще  са млади медиатори на възраст до 35г. , с цел подкрепа на работата им по семейно планиране

2.Курс за млади медиатори  „Детско и майчино здравеопазване“

Събитието  ще се проведе на на:  11 август 2017

Целта на обучението е да привлече млади медиатори, ангажирани по темата.

3.Курс за „Изграждане на родителски умения“

Събитието  ще се проведе на :  14 август 2017

С цел провеждане на обучението е изготвено съобщение до масовата общественост и е популяризирано. На курса ще присъстват млади хора на възраст до 35г. с цел изграждане на родителски умения.

4.Групови дейности с млади родители

Събитието  ще се проведе на:  15 и 22 август 2017

Изготвено съобщение с цел популяризиране на обучението и да бъде достигнато до широк кръг от мледи родители. В обучението ще се включат млади родители на възраст до 32г.

5.Групи за бъдещи родители

Събитието  ще се проведе на:  7,8,9 и 16ти август 2017г.

С цел провеждане на качествено обучение беше изготвено съобщение за провеждане на курса. За целта са привлечени 4 групи са бъдещи родители на възраст до 35г.

6.Курс за семейно планиране за млади граждани

Събитието  ще се проведе на:  17 август 2017

Младите граждани в Монтана ще се привлекат за участие в обучението, чрез съобщение за провеждане на обучението. Участниците ще са млади граждани на възраст до 29г.

7.Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

Събитието  ще се проведе на:  18 август 2017

Участие в обучителния панел ще  вземат млади семейства,  привлечени, чрез съобщение,

Семействата ще са на възраст до 35г.

8.Здравословен начин на живот за младите граждани

Събитието  ще се проведе на: 21 август 2017

За целта на провеждане на обучителния курс е изготвено съобщение, което е разпространено и чрез него ще бъдат привлечени млади граждани на възраст до 29г.

Събитията ще бъдат проведени в 9.30 часа в залата на ресторант „Плаза” ,Монтана.

Заповед № 1566 от 02.08.2017 г. за незаконен строеж

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор .

Придружаващи документи за кандидатстване:

    1. CV

    2. Декларация

    3. Декларация-107а

    4. Заявление

ОБЯВА

Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Монтана 2016 – 2019 г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“.

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-3.002-0096-C01

от 26.08.2016 г., посл. изм. с Допълнително споразумение № 2 от 03.05.2017 г. е подписан договор № BG05FMOP001-3.002-0096-C03

Финансиране:

Стойност –120 898,80 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 01 октомври 2016 г. – 31 декември 2019 г.

Общо за 24 месеца, през работните дни, в периодите 1 октомври – 30 април .

Предоставяне на услугата в две трапезарии:

Трапезария – с. Смоляновци, Домашен социален патронаж, филиал с. Смоляновци

Трапезария – гр. Монтана, Домашен социален патронаж, ул. Александър Батенберг № 38,

Описание: Услугата „Обществена трапезария“ се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

За трудно подвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната си на място, ще се осигурява доставка до дома.

Основна цел: подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 90 лица чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Монтана и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

Трапезария с. Смоляновци: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Трапезария гр. Монтана: Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства с минимални доходи – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана.

Съпътстващи мерки: Провеждане на индивидуални консултации и месечни групови консултации с потребителите на социалната услуга относно повишаване на информираността за:

 • предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им;
 • ползване на административни общински услуги;
 • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
 • управление на семейния бюджет;
 • здравословно и балансирано хранене;
 • други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и потребности на целевите групи.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление-декларация за ползване на услугата – /по образец/;
 • Документ за самоличност – /за справка/.

Заявленията могат да се подават в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Монтана, ул. „Александър Батенберг № 38, ет. 2, офис: Социални работници и в кметство с. Смоляновци

Срок за подаване на документите

На Заявленията, подадени до 08.09.2017 г., ще бъде извършен подбор, като списъкът с одобрените кандидат-потребители ще бъде изнесен на 28.09.2017 г. след 13:00 часа на видно място в сградата на Домашен социален патронаж – Монтана, ул. „Александър Батенберг“ №38 – за трапезария гр. Монтана, и на таблото на Кметство с. Смоляновци – за трапезария с. Смоляновци

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители продължава през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след 08 септември 2017 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени за ползване на социалната услуга, след отпадане на потребител.

Лице за контакти: Петранка Еленкова – СР

тел. 0879 597 160

Прил №2 Заявление-декларация

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Рехабилитатор

Обява от Митко Русинов Петров

Обява от Цветан Костов управител на „АУТОГАЗ“ ЕООД

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати Рехабилитатор

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното  Обявление за рехабилитатор.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Мед.сестра и медиатор

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор и Обявление за медицинска сестра.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

ИНФОРМАЦИЯ

 

за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

Специална стипендия на Община Монтана за 2017 г.

Ивон Владиславова Владимирова – област култура и изкуство

Годишна стипендия за 2017 г.

Област наука и техника – Диана Димитрова Михайлова

Област култура  и изкуство – Габриела Георгиева Иванова

Област спорт – Марин Петков Енчевски

Еднократно финансово стимулиране – 2017 г. – І сесия

Област наука и техника – Александрина Бойчева Найденова и

                                             Даниел Цветанов Дамянов

Област култура и изкуство – Георги Захариев Иванов и

                                               Жанета Красимирова Пейна 

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 

Основни задължения на длъжностите:

           Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа; посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

            Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Социален работник” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”, „Педагогика”, „Психология”
 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. до 22.05.2017г.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – в срок до 05.2017г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 05.2017г.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Специалната стипендия на Община Монтана е годишна стипендия и може да се присъди само на един ученик в рамките на една календарна година;
 2. При присъждане на специалната стипендия се вземат предвид следните критерии:

2.1. Ранг на състезанията:

– световни;

– европейски;

– балкански.

2.2. Класиране:

– до VІ място на състезания с ранг от посочените в т. 2.1. и области от чл. 2, ал. 2 за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

2.3. При равностойни показатели по т.2.1. и т.2.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

 Характеристика на стипендията:

 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година;
 2. Всяка година може да се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:

– наука и техника;

– изкуство и култура;

– спорт.

 1. При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални.

С по-голяма тежест се считат състезанията от Националните програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта.

3.2. Класиране: поне две награди

до VІ място на състезания от международно ниво или

до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

3.3. При равностойни показатели по т.3.1. и т.3.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/;
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободно работно място по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C02, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, за вакантната длъжност:

 1. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 бр.
 2. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ – 1 бр.

Основни задължения на длъжностите, изисквания към кандидатите и необходими документи за кандидатстване може да видите ТУК

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102, гише № 3 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. от 13.03.2017г. до 16.03.2017г включително.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – на 17.03.2017г.
 2. В случай на обжалване – 20.03.2017г.
 3. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 21.03.2017г.
 4. Резултати от интервю – 22.03.2017г.
 5. С одобреният кандидат ще бъде сключен граждански договор със срок – до 30.09.2017 г.

 

ОБЯВА за инвестиционно намерение за изграждане на търговско-сервизен комплекс за селскостопанска техника

ОБЯВА

            Община Монтана обявява допълнителен прием по документи за кандидат – потребители и доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник” по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C002, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

За кандидат – потребители могат да кандидатстват хора с увреждания / Деца – с трайни увреждания, с НЕЛК, ТЕЛК с 70% и над 70% увреждания; Лица с трайни увреждания, 70% и над 70%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК; Лица на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване/.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребители:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от документ за намалена работоспособност – ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК
 • актуална епикриза и други (копие)
 • Заявление
 • Заявление 2
 • Информация

Необходими документи за кандидатстване за доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник”

 • Формуляр за кандидатстване – Заявление, Автобиография
 • Ксерокопие на лична карта
 • Ако лицето е безработно – Служебна Бележка за безработица от Бюро по Труда или
 • Ако лицето е работещо – Служебна Бележка от Работодателя за продължителността на работния ден

Заявления и комплект документи, които могат да бъдат взети от Отдел „Трудова заетост”, на адрес гр. Монтана, ул.”Антим I” №4, ет.3, която е към административната сграда на Община Монтана

Документите ще се приемат на адрес

гр. Монтана, ул. “Извора” № 1 Общинска администрация, стая 102 , считано от 01 февруари до 07 февруари от 8,30 до 17,30 часа

За повече информация – тел. 096/ 394 – 254, Ръководител проект – Генка Генчова

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък класирани специалисти в Център за ранно детско включване в гр. Монтана

ОБЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

Община Монтана кани специалисти за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Специалистите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното Обявление

Обява за инвестиционно предложение в с. Войници

Обява за инвестиционно предложение в с. Горна Вереница

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 1. Общ устройствен план на община Монтана – предварителен проект
  10kmap_montana_proekt_fragment_montana

25kmap_montana_proekt-copy-2

2. Транспортна схема

3. Схема въздушна ел. мрежа

4. Схема водоснабдяване и пречистване на отпадните води

5.Техническа инфраструктура

Tehnicheska infrastruktura1 Tehnicheska-infrastruktura2Tehnicheska infrastruktura1

6. Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Oбщина Монтана

1-ва част

2-ра част

3-та част

4-та част

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21 И ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 О Б Я В Я В А

 Отчуждаване на част от поземлен имот №113028 (проектен имот №113032), по картата на възстановената собственост на с. Винище, община Монтана, с начин на трайно ползване нива, с площ от 2.387 (два и 0.387) дка, V категория в местността „Черни лък”, собственост на наследниците на Илия Симеонов Кръстев, при размер на дължимо обезщетение от 2030.00 (две хиляди и тридесет) лева за разширение на гробищен парк.

 

Обявление на министърът на МРРБ , че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Път I-1 (Е79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20- реконструкции на инженерни мрежи“ на територията на област Монтана

Заповедта на министъра на регионалното развитие за разрешаване на изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Схема ПУП част 1

Схема ПУП част 2

Схема ПУП част 3

Схема ПУП част 4

Схема ПУП част 5

Схема ПУП част 6

Схема ПУП част 7

Схема ПУП част 8


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...