Общ устройствен план на община Монтана и интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана

Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана

Решение Общински съвет за одобряване ОУП

Екологична оценка на ОУП на Община Монтана – нетехническо резюме

Доклад за екологична оценка на ОУП на община Монтана

ОУП – графична част

ОУП – текстова част

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана и на община Монтана

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ одобрява предложението на община Монтана, подадено на дата 21.09.2012 г„ и определените с Решение № 239/13.09.2013 г. на Общинския съвет зони за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Монтана за периода 2014 – 2020 г., както следва:

I. Одобрява три зони за въздействие:

А) Зона за въздействие с преобладаващ социален характер:

ГРАНИЦИ: територията заключена между следните улици: от юг ул. „6-ти септември“, след това границата минава по бул. „Парта“, след това по ул. „Св. Климент Охридски“ до бул.„3-ти март“, по бул. „3-ти март“ на север до бул. „Монтана“, след това на североизток по улица с осови точки 1073, 188, 189, 190, на север по улица с осови точки 205, 199, 196, 178, 177, 176, 175, на североизток по улица с осови точки 39,89, 90, 131, 197, на юг по ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „6-ти септември“, заедно с ж.гр. „Жерави“.

Б) Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие:

ГРАНИЦИ: територията заключена между следните улици: от юг бул. „Ал. Стамболийски“, от запад бул. „Христо Ботев“ и ул. „Индустриална“, от север до края на регулацията на стара промишлена зона и от изток ул. „Диана“ и ул. „Филип Станиславов“. Зоната обхваща по-голямата част от производствената зона на града.

В) Зона на публични функции с висока обществена значимост:

ГРАНИЦИ: територията заключена между следните улици: от север граница на зоната е ул. „Св. Климент Охридски“ до бул. „Христо Ботев“. След това границата върви на юг по бул. „Христо Ботев“ до Спортен комплекс „Огоста“ (включително). Южната граница е по регулационната граница на града до ул. „Калето“, след това по ул. „Веренишка“, на север по ул. „Цар Самуил“ до ул. „Петър Парчевич“, на изток по ул. „Петър Парчевич“, след това на север по ул. „Княз Ал. Батенберг“, на изток по ул. „22-ри септември“ и на север ул. „Юлиус Ирасек“ до ул. „Св. Климент Охридски“. В публичната зона влиза част от централната градска част.

Обхватът на зоните за въздействие в рамките на ИПГВР на гр. Монтана, които са част от него, не може да бъде променян за период – не по-малък от 10 години след приключване на проект BG161РООО1/1.4-07/2010/026 „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана“.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – І част

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – ІІ част

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Стратегия ИПГВР гр. Монтана 2014-2020г.

Проекти Монтана

Информационен материал за ИПГВР на гр. Монтана

Схема_състояние_територии

Схема_структурни_единици

Схема_зони_за_въздействие

 

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...