Проекти на нормативни актове

 

Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана

 

Изтегли

Промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана

 

Изтегли

Изменение на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана

 

Изтегли

Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата и на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана

 

Изтегли

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана

 

Изтегли

Изтегли

Справка

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Изтегли

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана

 

 

Изтегли

Справка

 

Промяна в Наредба за отпускане на стипендии за студенти в Община Монтана   Изтегли
Приемане на Наредбата за ветеринарно – санитарните и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на община Монтана   Изтегли
Проект за наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана   Изтегли
Допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на територията на община Монтана   Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Изтегли
Промяна на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества   Изтегли

 

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...