Наредби

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023 г.    Свали
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2030 г.   Свали

Наредба за ветеринарно – санитарни и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици

  Свали

Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана

  Свали

Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Монтана

  Свали

Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Монтана

  Свали
Наредба за отпускане на стипендии на студенти и специализанти от Община Монтана   Свали
Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана.   Свали
Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Монтана   Свали
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана   Свали
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана
 

Наредба

Райониране

График на дейностите за прием в I клас за 2021-2022

Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана

***

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” – Монтана

 
 
Свали

 

 

***

Свали

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана   Свали
Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана  
Свали
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Монтана  

Свали

 

Програма за управление на отпадъците (2016 – 2020 г.)   Свали
Наредба на община Монтана за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие    Свали
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Монтана (2016 – 2020 г.)   Свали
Наредбата за организация на движението на територията на гр. Монтана   Свали
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана
 
Свали

Декларации

План за устойчива градска мобилност град Монтана 2015-2030   Свали
Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018 година   Свали
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Монтана   Свали
Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана   Свали
Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2016/2017 г.   Свали
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана   Свали
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Монтана   Свали
Наредба за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана   Свали
Наредба за опазване и възпроизводство на благоустройствените фондове в Община Монтана   Свали
Правилник за устройството и дейността на Общински куклен театър „Патилан”- Монтана   Свали
Наредба за опазване на околната среда   Свали
Анализ на ситуацията и оценката потребностите в Община Монтана   Свали
Средносрочна общинска стратегия за управление поддържане и маркетинг на културно-историческа атракция „Антична крепост-Монтана“    Свали
Наредба за организацията и финансиране дейностите по третиране на твърди битови отпадъци на територията на общината в съответствие със закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда   Свали
Наредба за принудителното изпълнение заповеди на Кмета на общината за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Монтана   Свали
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Свали
Наредба за управление на общинските пътища в Община Монтана   Свали
Наредба за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества   Свали
Наредба за условията и реда за изграждане на благоустройствените мрежи и съоръжения в съответствие с изискванията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ   Свали

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Монтана

  Свали
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг   Свали
Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане   Свали
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана   Свали
Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Монтана   Свали
Правилник на изложба биенале „ТЕНЕЦ“ – Монтана   Свали
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 – 2011 година   Свали
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“ гр. Монтана   Свали
Правилник за устройство и действие на Общинско предприятие „Спортни имоти“ бюджетна дейност към Община Монтана   Свали
Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ бюджетна дейност към Община Монтана   Свали
Правилник за дейността на общинските предприятия   Свали
Правилник за дейността на приюта за бездомни кучета   Свали
Правилник за почетните отличия на Община Монтана   Свали
Правилник за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси   Свали
Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ-10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.   Свали
Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана с План за действие за периода 2016-2018 г.   Свали
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население   Свали
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана  

Свали

Статут за устройството и дейността на радиоцентър – Монтана   Свали
Стратегия за закрила на детето – Монтана   Свали
Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти   Свали
Ценоразпис на услугите в ОП „Обреден Дом“   Свали
Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Монтана   Свали
План на дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана за 2019 г.   Свали
План за действие на Община Монтана за подкрепа на интеграционните политики (2015-2020)   Свали
Общинска рамкова програма за интеграция на малцинствата в Община Монтана (ОРПИМОМ)   Свали
Планиране на социални услуги – Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Монтана   Свали
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Монтана   Свали
Правилник на международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” в рамките на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана   Свали
Регламент на Международни празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ – Монтана   Свали
Регламент на Международен фолклорен фестивал – Монтана   Свали
Регламент на Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана   Свали
Стратегия за управление на общинската собственост 2015- 2019 година   Свали
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.   Свали

Годишен план за приватизация за 2018 г.

  Свали

Общински план за младежта 2018 година

  Свали
     
План за действие при терористична дейност на община Монтана   Свали
Правилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини и обслужващите звена в община Монтана   Свали

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...