[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Председател:  Заместник кмет – отговарящ за Дирекция “Хуманитарни дейности” 
(инж.Весела Коларска)
Зам.председател:  Служител на Община Монтана, функция “Отбрана и сигурност”
(Мария Шуманска)
Секретар: Служител на Община Монтана, функция “Отбрана и сигурност”
(Ваня Александрова)
ПИЦ: Служител на Община Монтана, функция “Отбрана и сигурност”
(Мая Димитрова)
                                                       
                                                          Членове
1. Представител на Районен център по здравеопазване - Монтана;
2. Представител на РИОКОЗ - Монтана;
3. Представител на центровете за психично здраве, психодиспансер или сектори за лечение на зависимостите - Монтана;
4. Представител на Сектор противодействие на организираната и тежката  престъпност - Монтана;
5. Представител на Регионална митническа дирекция - Монтана;
6. Представител на Районен инспекторат на МОН - Монтана;
7. Представител на Районна прокуратура - Монтана;
8. Представител на Районна следствена служба - Монтана;
9. Представител на Окръжен съд – Монтана;
10. Представител на МВР – Монтана;
11. Представител на Отдел закрила на детето – Монтана;
12. Секретар МКБППМН.