Министерство на труда и социалната политика одобри проект на Oбщина Монтана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ”

04.10.2017

На 26 септември 2017 г. (вторник) между Община Монтана и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” се сключи договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” с Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта в размер на 155 258 лева (сто петдесет и пет хиляди двеста петдесет и осем лева).   

 

Помощта, която ще получи Община Монтана е за реализиране на проект BG05M9OP001-4.001-0048 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“.

Общата стойност на проекта – 155 258 лева.

Срокът за изпълнение – 16 месеца.

Начало на изпълнението на дейностите по проекта – 01.11.2017 г.

Партньор на Община Монтана – ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР Храдец Кралове, Република Чехия, директор Ондржей Зезулак.

 

Общата цел на проекта „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ е да се създаде трайно работещ модел за обмяна на опит и трансфер на добри практики в сферата на насърчаване самостоятелната заетост и на създаването и развитието на микро, малък и среден бизнес в община Монтана. Да се почерпи опит и добри практики в областта на насърчаване на самостоятелната заетост, създаването и развитието на нови и иновативни микро, малки и средни предприятия (ММСП), съобразено със спецификите на регионите, в рамките на партньорство с Технологичен Център – община Храдец Кралове, Република Чехия.

Основните взаимосвързани Дейности за постигане на заложените цели и резултати са:

  1. Ситуационен анализ;
  2. Проучване на място на работещи модели и добри иновативни практики в община Храдец Кралове;
  3. Форум за обсъждане (семинар) и работни формати за формулиране и адаптиране на мерките в община Монтана;
  4. Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в Община Монтана;
  5. Оценка на постигнатите резултати;
  6. Разпространение на постигнати резултати;
  7. Информация и комуникация;
  8. Организация и управление на проекта.              

 

Като краен резултат от изпълнението на дейностите се цели подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферата на пазара на труда и повишаване на административния капацитет за създаване и управление на свързани с него политики.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...