Създаване на бизнес център ”Би Актив” ще насърчи предприемачеството в Монтана

21.12.2018

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от проект „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана”.

Координаторът на проекта Мая Димитрова детайлно описа мерките за насърчаване на самостоятелната заетост и на създаването и развитието на микро, малък и среден бизнес в Община Монтана. След анализ на опита на побратимения чешки град, както и на данните от емпирични проучвания в Монтана, експертите препоръчват създаване на Бизнес център – „БИ-АКТИВ“.

Бизнес центърът ще работи за повишаване на икономическата активност в региона, насърчаване на стартиращия бизнес (включително самонаемането) и осъществяване на обучения за предприемачи. Двете препоръчани мерки са Инкубиране на стартиращи и развиващи се фирми (Бизнес инкубатор) и Провеждане и предоставяне на обучения за предприемачи в рамките на Бизнес центъра – БИ-АКТИВ (Предприемачески обучения).

Чрез мерките се цели да се отговори на комплекс от нужди на стартиращия и малкия бизнес в общината. „Това включва подобряване на общата бизнес култура (вкл. чрез разработване на бизнес планове и предоставяне на обучения); достъп до консултантски услуги; предлагане на гъвкава подкрепа на малки и стартиращи фирми, в зависимост от техните нужди и с оглед на очертания икономически профил на региона; създаване на условия за реализиране на бизнес-партньорства с по-големи фирми от региона.” – уточни заместник-кметът Станислав Станоев.

Проект BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от Община Храдец Кралове в Община Монтана“ се осъществява по договор с Министерството на труда и социалната политика чрез ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е  155 258 лв., от които 147 495,10 лв. е европейско финансиране и 7 762,90 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 01.11.2017 г. и завършва в края на тази година. Партньор на Община Монтана е Технологичният център в побратимения град Храдец Кралове, Република Чехия. Общата цел на проекта е да се създаде трайно работещ модел за обмяна на опит и трансфер на добри практики в сферата на насърчаване самостоятелната заетост, на създаването и развитието на микро, малък и среден бизнес в Община Монтана.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...