Проект на програма на община Монтана за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ за периода 2019-2023 г.

10.08.2018

През 2017г. община Монтана след успешно кандидатстване подписа Договор за бъзвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. за изпълнение на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове..

Разработването на нова Комплексна програма на община Монтана за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ 2019-2023г.е стратегически важно с цел планиране на най-подходящите към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените екологични норми с цел опазване на човешкото здраве и на околната среда.

За целите на изготвяне на новата програма на общината, беше събрана и систематизирана голям обем статистическа, техническа, финансова и друга информация, предоставена от различни институции на национално и на регионално ниво, бяха изготвени задълбочени анализи, изводи и препоръки, въз основа на които се разработи проекта на  Комплексна програма на община Монтана за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ 2019-2023г..

За да се отчете в най-висока степен мнението и нагласите на обществеността при разработване на мерките в програмата,  беше проведено и социологическо проучване сред населението на град Монтана.

Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите и граждански сдружения, различни организации и други заинтересовани страни да представят становища, мнения и предложения по публикувания проект на програмата най-късно до 05.09.2018 г. на:

е-мейл на общината:  montana@montana.bg

и/или на

адреса на общината: 3400 Монтана, ул. „Извора” №1

Програма на Община Монтана за качество на атмосферния въздух – ПроектЛинк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...