Продажби

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1595/07.08.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

         На 28.08.2017  г. и повторни търгове на 04.09.2017  г.

 

 

Наименование и описание на  имотите

Час на провеждане на търга

Начална тръжна цена (лв.)

Депозит (лв.)

Цена на тръжни документи (лв.)

1

№000137, площ 1.678   дка, др. селищна територия, с.Студено буче

17.30 ч.

4 195.00

419.50

10.00

2

№000138, площ 1.845  дка, др. селищна територия, с.Студено буче

17.45 ч.

4 613.00

461.30

10.00

3

48489.4.373, площ 0.715 дка., нива, ІІІ категория, гр.Монтана

18.00 ч.

3 075.00

307.50

10.00

Тръжни документи се закупуват  и получават от касата в стая 102 на община Монтана.

Депозит се внася на касата в стая 501, ет. V.

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.

Място на провеждане на търга стая 503, ет. V.

Краен срок за купуване на тръжните документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга е 17.00 ч. на 23.08.2017 г. и за повторните търгове е 17.00 ч. на 30.08.2017 г.

За справки:  тел. 096/394 239 и стая 505 на V етаж в община Монтана

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

„Парта”

– 18.408

– 22.11

 

 

 385.40

3 508.20

 

 

1 021.00

9 963.00

 

 

102.10

996.30

 

 

30.00

30.00

 

 

17:30

17:45

 

„Мало Поле”

– 4.283

– 4.689

– 4.690

 

 

315.70

809.50

305.00

 

 

1 705.00

3 400.00

1 281.00

 

 

170.50

340.00

128.10

 

 

30.00

30.00

30.00

 

 

18:00

18:15

18.30

 

Търговете ще се проведат на 27.07.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът  се  внася по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17.00 часа на 25.07.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 03.08.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17.00 часа на 01.08.2017 г.                                                                                                                       

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

Площ

/кв.м./

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит лева

Цена на

тръжни

книжа лева

Час на търга

УПИ II, кв. 61, по действащия подробен устройствен план на                   с. Винище

 

13 277.00

 

 

46 600.00

 

 

4 660.00

 

100.00

 

17:45

Търгът ще се проведе на 26.07.2017 г. в 208 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД,  IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата на община Монтана стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 19.07.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 02.08.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17:00 на 27.07.2017 г.                                                                                                              

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа/лева/

Час на търга

гр. Монтана – поземлен имот с идентификатор 48489.13.495 ведно с изграден в него преместваем обект със застроена площ 125.00 (сто двадесет и пет) кв.м.

2 175.00

132 800.00

13 280.00

100.00

17.45

Търгът ще се проведе на 25.07.2017 г. в стая 208 на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по   IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат  в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е до 17.00 часа на 19.07.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 01.08.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17.00 часа на 27.07.2017 г.                                                                                                                     

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

Площ

/кв.м./

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит лева

Цена на

тръжни

книжа лева

Час на търга

Поземлени имоти с проектни идентификатори:

48489.5.586

и

48489.5.587,

 които образуват поземлен имот с идентификатор №48489.5.599 по кадасрталната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

 

 

13 947.00

 

 

 

418 500.00

 

 

 

41 850.00

 

 

300.00

 

 

17:45

Търгът ще се проведе на 24.07.2017 г. в 208 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД,   IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 19.07.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 31.07.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17:00 на 27.07.2017 г.                                                                                                                      

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...