Продажби

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ

Пълен текст

 За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

_______________________

Обявата е публикувана на 7.11.2018 г., 14:29 часа

***

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Пълен текст

_______________________

Обявата е публикувана на 25.09.2018 г., 15:38 часа

                                                        

                                                                

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

„Парта”

– 220.457

– 670.44

– 670.628

 

 

259.10

2 005.90

586.70

 

 

 

780.00

3 610.00

1 170.00

 

 

 

78.00

361.00

117.00

 

 

 

30.00

30.00

30.00

 

 

 

9.30

9.45

10.00

 

„Бърдото – Конички дол”

– 700.17

 

 

697.00

 

 

1 185.00

 

 

118.50

 

 

30.00

 

 

10.15

 

Търговете ще се проведат на 07.08.2018 г. в 506 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по                                                            IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 14.00 часа на 02.08.2018 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 14.08.2018 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 14.00 часа на 09.08.2018 г.

    За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

„Мало Поле”

– 40.330

– 40.633

– 40.697

– 40.698

 

 

886.10

255.20

933.90

835.50

 

 

1 950.00

610.00

2 240.00

1 840.00

 

 

195.00

61.00

224.00

184.00

 

 

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

9.30

9.45

10.00

10.15

 

Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 60.00 (шестдесет) кв. м. в УПИ XII, кв. 37., находящ се на ул. „Одрин” №68

 

60.00

 

 

420.00

 

 

42.00

 

 

30.00

 

 

10.30

 

Търговете ще се проведат на 06.08.2018 г. в 506 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по                                                            IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 14.00 часа на 01.08.2018 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 13.08.2018 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 14.00 часа на 08.08.2018 г.

            За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

„Парта”

– 170.87

-190.523

-190.573

 

841.90

2 480.80

1 641.00

 

 

2 860.00

6 200.00

4 100.00

 

 

286.00

620.00

410.00

 

 

30.00

30.00

30.00

 

 

9.30

9.45

10.00

 

„Мало Поле”

– 40.699

1 192.60

 

2 620.00

 

262.00

 

30.00

 

10.15

 

 

Търговете ще се проведат на 03.08.2018 г. в 506 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по                                                        IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 14.00 часа на 31.07.2018 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 10.08.2018 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 14.00 часа на 07.08.2018 г.

         За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

с. Долно Белотинци

 

– УПИ IV общ., кв. 56

– УПИ III общ., кв. 56

 

 

 

 796.00

1 001.00

 

 

 

2 380.00

2 990.00

 

 

 

238.00

299.00

 

 

 

50.00

50.00

 

 

 

17:30

17:45

 

Търговете ще се проведат на 18.09.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът  се  внася по сметка в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17.00 часа на 14.09.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 25.09.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17.00 часа на 20.09.2017 г.                                                                                                                    

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1595/07.08.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

         На 28.08.2017  г. и повторни търгове на 04.09.2017  г.

 

 

Наименование и описание на  имотите

Час на провеждане на търга

Начална тръжна цена (лв.)

Депозит (лв.)

Цена на тръжни документи (лв.)

1

№000137, площ 1.678   дка, др. селищна територия, с.Студено буче

17.30 ч.

4 195.00

419.50

10.00

2

№000138, площ 1.845  дка, др. селищна територия, с.Студено буче

17.45 ч.

4 613.00

461.30

10.00

3

48489.4.373, площ 0.715 дка., нива, ІІІ категория, гр.Монтана

18.00 ч.

3 075.00

307.50

10.00

Тръжни документи се закупуват  и получават от касата в стая 102 на община Монтана.

Депозит се внася на касата в стая 501, ет. V.

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.

Място на провеждане на търга стая 503, ет. V.

Краен срок за купуване на тръжните документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга е 17.00 ч. на 23.08.2017 г. и за повторните търгове е 17.00 ч. на 30.08.2017 г.

За справки:  тел. 096/394 239 и стая 505 на V етаж в община Монтана

 

 

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...