Продажби

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №599/10.04.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

(кв.м)

Начална тръжна цена (лв.)

Депозит (лв.)

Цена на

тръжни

книжа (лв.)

Час на търга

                „Парта“

 

– 22.436

– 22.437

– 22.438

 

 

969.00

454.00

411.00

 

 

 

2910.00

1 360.00

1 230.00

 

 

 

291.00

136.00

123.00

 

            30.00

30.00

30.00

 

 

17.45

18.00

18.15

№240054, полска култура, IV кат., мест. „Край село“ в земл. на с. Славотин, общ. Монтана

14.106 дка

7 410.00

741.00

30.00

18.30

Търговете ще се проведат на 04.05.2017 год. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните документи се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в „Първа Инвестиционна Банка“ АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е до 17.00 ч. на 27.04.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция „Общинска собственост“ в община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни документи.

            Повторен търг при неспечелен имот ще се проведе на 11.05.2017 г. при същите условия, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17.00 ч. на 08.05.2017 г.                                                  

  За справки:  тел. 096/394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №592/10.04.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

(кв.м)

Начална тръжна цена (лв.)

Депозит (лв.)

Цена на

тръжни

книжа (лв.)

Час на търга

                „Парта“

– 18.481

– 18.483

– 20.152

– 20.638

 

       654.00

 760.00

1 000.00

486.80

 

    2090.00

2 430.00

1 500.00

1 170.00

 

       209.00

243.00

150.00

117.00

 

            30.00

30.00

30.00

30.00

 

17.30

17.45

18.00

18.15

Търговете ще се проведат на 03.05.2017 год. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните документи се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в „Първа Инвестиционна Банка“ АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е до 17.00 ч. на 27.04.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция „Общинска собственост“ в община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни документи.

            Повторен търг при неспечелен имот ще се проведе на 10.05.2017 г. при същите условия, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17.00 ч. на 08.05.2017 г.                                               

  За справки:  тел. 096/394 221, стая  506

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №600/10.04.2017 г.

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

(кв.м)

Начална тръжна цена (лв.)

Депозит (лв.)

Цена на

тръжни

книжа (лв.)

Час на търга

                „Парта“

– 610.187

– 670.594

– 670.602

– 670.603

 

    919.40

   68.00

1 000.00

     74.00

 

1 683.00

205.00

2 300.00

220.00

 

     168.30

    20.50

  230.00

   22.00

 

30.00

30.00

30.00

30.00

 

17.30

17.45

18.00

18.15

Търговете ще се проведат на 02.05.2017 год. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните документи се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът се внася в „Първа Инвестиционна Банка“ АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е до 17:00 ч. на 26.04.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция „Общинска собственост“ в община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни документи.

            Повторен търг при неспечелен имот ще се проведе на 09.05.2017 г. при същите условия, като депозит и  заявления за участие се приемат до 17:00 ч. на 08.05.2017 г.                                    

  За справки:  тел. 096/394 221, стая  506

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В публикуваната обява във вестник „Слово плюс” бр. 15 от 13-19.04.2017 г. е допусната явна техническа грешка в таблицата, колона І-ва, „№ на имота, местност”, вместо – 610.187 да се чете 670.187.

Извиняваме се за допуснатата грешка.

 

 

 ОБЩИНА МОНТАНА

3400  гр. МОНТАНА, ул. “Извора” № 1, тел: 096/ 394 201, факс: 096/ 588 391, е-mail: montana@montana.bg

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №597/10.04.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа/лева/

Час на търга

гр. Монтана – поземлен имот с идентификатор 48489.5.575

1 456.00

116 500.00

11 650.00

100.00

17:30

Търговете ще се проведат на 27.04.2017 г. в 208 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД  по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът  се  внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по  IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат до 17:00 часа в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 25.04.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 04.05.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 02.05.2017 .                                                                                                                 

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...