Продажби

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Мало поле”

– 4.608

– 4.445

544.60

185.90

1 634.00

670.00

163.40

67.00

30.00

30.00

17:30

17:45

Парта”

21.534

– 22.444

– 22.445

573.50

345.80

526.60

1 462.00

705.00

1 074.00

146.20

70.50

107.40

30.00

30.00

30.00

18:00

18:15

18:30

Търговете ще се проведат на 03.07.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 28.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 10.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 05.07.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Парта”

19.575

– 20.342

– 22.89

– 22.443

823.40

860.50

1 066.40

768.40

2 166.00

2 150.00

2 175.00

2 213.00

216.60

215.00

217.50

221.30

30.00

30.00

30.00

30.00

17:30

17:45

18:00

18:15

Бърдото – Конички дол”

– 701.74

1 200.90

1 800.00

180.00

30:00

18:30

Търговете ще се проведат на 29.06.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 26.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 06.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 03.07.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

О Б Щ И Н А    М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Мало Поле”

4.27

– 4.245

– 4.586

865.40

600.30

816.70

3 030.00

2 761.00

2 450.00

303.00

276.10

245.00

30.00

30.00

30.00

17:30

17:45

18:00

Парта”

– 22.10

896.70

3 230.00

323.00

30:00

18:15

Търговете ще се проведат на 28.06.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 23.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 05.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 03.07.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

 

 

О Б Щ И Н А      М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Парта”

– 22.100

– 22.442

-670.566

-670.604

2 028.90

3 109.40

3 000.10

10 746.60

7 100.00

8 955.00

5 940.00

21 386.00

710.00

895.50

594.00

2138.60

30.00

30.00

30.00

30.00

17:30

17:45

18:00

18:15

Мало Поле”

4.26

– 4.687

1522.00

6 465.20

5 330.00

26 055.00

533.00

2 605.50

30.00

30.00

18:30

18:45

Търговете ще се проведат на 26.06.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17.00 часа на 21.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 03.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 17.00 часа на 29.06.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

 

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Парта”

17.316

– 670.606

1 208.30

303.20

3 870.00

603.00

387.00

60.30

30.00

30.00

17:30

17:45

Мало Поле”

4.25

– 4.176

– 4.640

920.80

901.60

1 035.10

3 315.00

3 250.00

3 730.00

331.50

325.00

373.00

30.00

30.00

30.00

18:00

18:15

18:30

Търговете ще се проведат на 27.06.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17.00 часа на 21.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 04.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 17.00 часа 29.06.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...