Продажби

О Б Щ И Н А   М О Н Т А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №365/07.03.2017 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа/лева/

Час на търга

гр. Монтана – поземлен имот с идентификатор 48489.5.566

703.00

56 980.00

5 698.00

100.00

17:30

Търговете ще се проведат на 27.03.2017 г. в 506 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД                по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или  на касата в стая 102.

Депозитът  се  внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC  FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 23.03.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

              Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 03.04.2017 г. на същото място, като депозит и  заявления за участие се приемат до 30.03.2017 г.

                                                                                                      

  За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

 

 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №189/07.02.2017 г.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ на имота, местност

Застроена площ             /кв. м./

Начална тръжна цена /лева/

Депозит /лева/

Цена на

тръжни

книжа /лева/

Час на търга

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находящ се на ул. „Цар Борис III, №2Б, ет. 1

28.90

30 260.00

3 026.00

100.00

9:00

Търгът ще се проведат на 25.02.2017 г. в 208 стая на община Монтана.

Тръжните документи се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по сметка IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102 и се получават в стая 506.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по сметка IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата на общината в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е до 17:00 часа на 23.02.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни документи.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 4.03.2017 г. на същото място и час, като депозит и заявления за участие се приемат до 17:00 часа на 01.03.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

 

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...