Наеми

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 05.07.2017 год. и повторен търг на 12.07.2017 год. при същите условия

 

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 13.07.2017 год. и повторен търг на 20.07.2017 год. при същите условия

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


на имота, местност

площ

/кв.м./

Начална тръжна цена/лв/

Депозит /лв/

Цена на

тръжни

книжа/лв/

Час на търга

Учредяване право на строеж на гараж в ПИ №48489.6.342 – гараж №1

26.00

990.00

99.00

50.00

17:30

Отдаване под месечен наем на част от ПИ №48489.14.2, за изграждане на билборд тип „Пиза” – съгласно схема на гл. архитект за поставяне на преместваеми обекти

3.00

150.00

450.00

50.00

17:45

Търговете ще се проведат на 04.07.2017 г. в 503 стая на община Монтана.

Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG17FINV91508416677210, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.

Депозитът се внася в “Първа Инвестиционна Банка” АД по IBAN BG68FINV91503316677222, BIC FINVBGSF или на касата в стая 501.

Заявления за допускане до участие в търг се приемат в стая 102.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления до 17:00 часа на 29.06.2017 г.

Оглед на обекта се осигурява от дирекция “Общинска собственост” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен имот, ще се проведе на 11.07.2017 г. на същото място, като депозит и заявления за участие се приемат до 06.07.2017 г.

За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

 

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 15.06.2017 год. и повторен търг на 22.06.2017 год. при същите условия

 

 

 

 

 



Линк









Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...