Териториално устройство и строителство – Гише 2

 Дирекция „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО”

 І. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ – Образец на заявление

 1. Издаване на скица на един УПИ

Необходими документи

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

 2. Издаване на скица за две и повече УПИ

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.+  5 лв. за УПИ

Бърза

3 дни

20 лв.+10 лв. за УПИ

Експресна

1 ден

30 лв.+15 лв. за УПИ

3. Издаване на скица с указан начин на застрояване за един УПИ за гр. Монтана

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

  Такса

Обикновена

7 дни

 20 лв./кв.дм.

Бърза

3 дни

 40 лв./кв.дм.

Експресна

1 ден

 60 лв./кв.дм.

 1. Издаване на скица в графичен и цифров вид върху магнитен носител за изменение на ПУП

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана – когато имота е в Монтана

* Удостоверение за наследници – при необходимост

 1. Издаване на скица от плана на подземните проводи и съоръжения

Необходими документи:

* Заявление по образец

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

20 лв./кв.дм.

Бърза

3 дни

40 лв./кв.дм.

Експресна

1 ден

60 лв./кв.дм.

 1. Издаване на скица на един УПИ и списък с координати на точките

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.+1 лв. за всяка точка

Бърза

3 дни

20 лв.+2 лв. за всяка точка

Експресна

1 ден

30 лв.+3 лв. за всяка точка

 7. Издаване на скица и удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи, включени в регулация

Необходими документи:

* Заявление свободен текст

* Протокол на Поземлена комисия за имота /заверен от ПК, че е валиден към датата на подаване на заявлението/

* Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен

* Списък на адресите на всички наследници

Срок: 30 дни

Такси: за скицата – 10 лв.; за удостоверението – 15 лв.

 1. Презаверяване на скици

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Скица оригинал

* Удостоверение за наследници при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

3 лв.

Бърза

3 дни

6 лв.

Експресна

1 ден

9 лв.

ІІ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

 1. Издаване на удостоверение за идентичност на имот – Образец на заявление

Необходими документи

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

 2. Издаване на удостоверение за адрес на имот

Необходими документи

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

  5 лв.

Бърза

3 дни

10 лв.

Експресна

1 ден

15  лв.

 3. Издаване на удостоверение за търпимост на строежи по §16 от ЗУТ

Необходими документи

* Заявление по образец

* Документ за собственост

* Нотариално заверена Декларация за годината на построяване на строежа /оригинал/

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана /оригинал/

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: 30 дни

Такса: 0,50 лв. на кв.м. от РЗП, не по малко от 50 лв.

 4. Други удостоверения факти и обстоятелства

Необходими документи

* Заявление свободен текст

* Документ за собственост

* Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок: 30 дни

Такса: 15 лв.

 5. Удостоверение по чл.54 а, ал.3 от ЗКИР за строежи в населените места в община Монтана и землищата им

* Заявление по образец

* Материали и данни от заснемане на обекта, извършено от правоспособно лице по ЗКИР

* Копие от документ за собственост – 2 бр.

* Копие от разрешение за строеж /акт за узаконяване/ №

* Екзекутивна документация (при необходимост – съгласно чл.175, ал.1 от ЗУТ) или копие от архитектурен проект, заверен като екзекутив.

* Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултати от проверките на достигнатите контролни нива №

* Копие от част “Вертикална планировка” от одобрения инвестиционен проект

* Удостоверение от Поземлена комисия, че строежа, когато се намира в землище е нанесен в КВС.

Срок: 30 дни

Такса: 10 лв.

 6. Издаване на удостоверение с извадка от ОУП за устройствена зона за недвижим имот, съгласно действащия ОУП на община Монтана

Необходими документи

* Заявление по образец

* Документа за собственост, право на строеж, съдебно удостоверение

* Удостоверение за наследници /при необходимост/

* Скица на ПИ

Срок: 30 дни

Такси: за копие от ОУП – 15 лв.; за удостоверението – 15 лв.

 1. Констативен протокол за сграда завършена в груб строеж

Необходими документи

* Заявление по образец

* Разрешение за строеж

* Протокол за линия

* Заверена заповедна книга – образец 4

* Образци № 3 и № 14, съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ

* Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификацията на строежа.

Срок: 30 дни

Такса: 15 лв.

 1. Одобряване на ПУСО и/или ПБЗ

Необходими документи

* Заявление по образец

* ПУСО и/или ПБЗ – 3 броя

* Копие от влязло в сила Разрешение за строеж

Срок: 7 дни

Такса: няма

 1. За присъствие на служител по чл. 223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Копие от влязло в сила Разрешение за строеж

* Одобрен ПУСО и/или ПБЗ

* Договор със строител

* Договор за авторски надзор

Срок: 3 дни

Такса: 8 лв. на точка

 1. Извършване на проверка и заверка в протокола за определяне на строителна линия

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Копие от протокол за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия

Срок: 3 дни

Такса: 10 лв.

 1. Изготвяне и заверяване копия на преписи от документи и на копия от инвестиционни планове се събира такса в размер:

Заявление свободен текст

* За заверяване на преписи и копия от документи – 2,50 лв. за една страница

* За копия от инвестиционни планове – 0,05 лв. на кв.дм.

Срок: 30 дни

11.1. За даване на препис – извлечение от разписен лист и копие от план

* Заявление по образец

Срок: 30 дни

Такса: 0,50 лв. за един ПИ, но не по-малко от 4 лв.,

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

 4 лв.

Бърза

3 дни

 8 лв.

Експресна

1 ден

12 лв.

Такса за копие от план – 15 лв. за 7 дни

11.2. За нанасяне промени в разписен лист

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Документ за собственост

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

11.3. За даване на нов номер на УПИ

Необходими документи:

* Заявление свободен текст

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв. за 1 УПИ-ПИ

Бърза

3 дни

20 лв. за 1 УПИ-ПИ

Експресна

1 ден

30 лв. за 1 УПИ-ПИ

11.4. За нанасяне  промени в кадастрален план

Необходими документи:

* Заявление образец

* Материали и данни от заснемане на обекта, извършено от правоспособно лице по ЗКИР

* Копие от документ за собственост – 2 бр.

* Копие от разрешение за строеж /акт за узаконяване/ №

* Екзекутивна документация (при необходимост – съгласно чл.175, ал.1 от ЗУТ) или копие от архитектурен проект, заверен като екзекутив.

* Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултати от проверките на достигнатите контролни нива №

* Копие от част “Вертикална планировка” от одобрения инвестиционен проект

ІІІ. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ – Образец на заявление

Необходими документи:

* Заявление свободен текст;

* Документ за собственост;

* Скица-предложение за изработване/изменение на Проект;

* Съгласие от всички заинтересовани страни;

* Схема-предложение за ел. захранване, водоснабдяване и канализация на имота;

* Договор за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения /при необходимост от Парцеларен план/.

Срок: 14 дни

Такса: 50% от таксата по ал. 1, чл.44, не по-малко от 50 лв. и не-повече от 500 лв.

ІV. ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПУП ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – Образец на заявление

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана;

* Скица от действащия ПУП;

* Проект за ПУП – 3 броя;

* Писмени становища за съгласуване на проекта от заинтересованите инстанции;

* Здравно заключение от РЗИ;

Срок: в зависимост от времето за съобщаване, разглеждането му в ОЕСУТ и одобряване.

Такса: в зависимост от вида на ПУП.

V. ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана – оригинал;

* Скица – предложение;

* За строителство в съсобствен имот – нотариално заверено съгласие от всички съсобственици;

* За допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии – съгласие на собственика на съседния имот;

* Заверено заснемане и становище по чл.21, ал.1 от Наредба Зелена система.

Срок: 14 дни

Такса: 0,50лв. на кв.м. от РЗП /не по-малко от 50 лв. и не повече от 250 лв./

VІ. ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПОСТАВЯНЕ

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана;

* Скица – предложение;

* Копие от договор или Съгласие със собственика на УПИ

Срок: 14 дни

Такса: 0,50лв. на кв.м. от РЗП /не по-малко от 50 лв. и не повече от 250 лв./

VІІ. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър за гр. Монтана

* Виза за проектиране

* Три копия от проекта, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 4 “За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”;

* Съгласувателни писма от РЗИ, ПБЗН ;

* Предварителни договори с експлоатационните предприятия;

* Договор за възлагане за упражняване на технически контрол;

* Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол;

* Нотариално заверена декларация за съгласие за строеж от съсобствениците;

* Съгласие на собственика на съседния имот при допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии

Срок: 30 дни

Такса: 0,1 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 100лв. и не повече от 3000 лв.

VІІІ. Издаване на разрешения за строеж след одобряване на инвестиционен проект /разрешение за строеж/

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

* Комплект от одобрените инвестиционни проекти;

* Квитанция за платена такса.

Срок: 30 дни

Такса: 0,05 % от строителната стойност на обекта, но не по малко от 20 лв. и не повече от 200 лв.

ІX. Разрешение за поставяне на съоръжения, които не са трайно свързани с терена /павилиони, кабини, автоспирки, пейки, чешми, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи/.

Необходими документи:

* Заявление по образец ;

* Скица /схема/ с виза;

* Документ за собственост или Договор за наем за общински терени;

* Становище на инженер-конструктор за начина на поставяне на съоръженията;

* Архитектурен проект;

Срок: 30 дни

Такса: 0,05 % от строителната стойност на обекта, но не по малко от 20 лв. и не повече от 200 лв.

 Х. РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ 

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Технически паспорт – 2 бр. оригинали + ;

Срок: 3 дни

Такса: няма

 ХI. ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Одобрен архитектурен проект  и разрешение за строеж.

* Екзекутивна документация в 2 екземпляра, изготвена от изпълнителя или от лице, определено от възложителя  и заверена от  строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, лицето, извършило строителния надзор  и от възложителя.

* Удостоверение за наследници при необходимост.

Срок: 30 дни

Такса: 0,1% от строителната стойност не по-малко от 10 лв. и не повече от 750 лв.

ХII. РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

След завършването на строежите от IV и V категория, възложителя регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

– Собственикът на имота, където е извършен строежа;

– Лицето на което е учредено право на строеж в чужд имот;

– Лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

Органът издал разрешението за строеж е главният архитект на общината.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕСКПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.

 1. РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ІV КАТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Необходими документи:

> Заявление по образец с приложения:

 1. Окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от лиценз за упражняване на дейността;
 2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 3. Разрешение за строеж(акт за узаконяване);
 4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
 5. Заповедна книга;
 6. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 7. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
 8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 9. Удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър /или от Община Монтана/ по чл.52, ал.5 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за предоставени данни по чл.54а, ал.4 от ЗКИР.
 10. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 11. Регистриран Технически паспорт на строежа.
 12. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.
 13. Платена такса …………… кв. № …………………. от ……………………..

За регистриране на строежи от четвърта категория, категоризирани с Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи се събират такси в размер:

 1. За частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл.мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др. – по 150 лв. на километър но не по-малко от 150 лв. и не повече от 3000 лв.
 2. За улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.) – по 150 лв. на километър но не по-малко от 150 лв. и не повече от 3000 лв.
 3. За жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители както следва:

– за жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 500 лв.

– за смесени сгради със средно застроявани и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях -600 лв.

– за сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. – 700 лв.

– за амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки – 400 лв.

 1. За производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях–700 лв.
 2. За паркове, градини и озеленени площи до 1 хек., вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове и открити паркинги, разположение в самостоятелни УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа – 50 лв.на дка
 3. За сгради за паркинг-гаражи и гаражи с капацитет от 50 до 100 паркоместа – 0,50 лв. на кв.м., но не повече от 700 лв.

– За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежи от IV категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им се събират таксите предвидени в т.1 до т.6 включително.

– За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на части от строежи по т. 3 и т. 4, както и за вътрешни преустройства на части от строежите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им и за отделни етапи от строежите по т. 3 и т. 4 такса равна на таксите предвидени в т. 3 и т. 4 разделена на хиляда на кв.м., но не по-малко от 100 лв. и не повече от таксите по т. 3 и т. 4.

Срок: 7 дни

     2. РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ V КАТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Необходими документи:

> Заявление по образец с приложения:

 1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
 2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
 4. Заверена заповедна книга;
 5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 6. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
 7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 8. Удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър /или от Община Монтана/ по чл.54а, ал.5 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за
  предоставени данни по чл.54а, ал.4 от ЗКИР.
 9. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 10. Технически паспорт на строежа.
 11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.
 12. Платена такса …………… кв. № …………………. от ……………………..

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ, категоризирани с Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи се събират такси в размер:

 1. За жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капаците до 100 места за посетители както следва:

а) за жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 0,50 лв. на кв.м. но не по-малко от 50 лв.;

б) за смесени сгради с ниско застроявани и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 0,60 лв. на кв.м. но не по-малко от 50 лв.;

в) за вилни сгради – 0,50 лв. на кв.м. но не по-малко от 50 лв.

г) за сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. – 0,70 лв. но не по-малко от 100 лв.;

д) за сгради за паркинг-гаражи, гаражи разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа – 0,50 лв. на кв.м. но не по-малко от 50 лв. и не повече от 500 лв.

е) за открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа – 50 лв.

 1. За производствените и складовите сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 0,70 лв. на кв.м. но не по-малко от 150 лв. и не повече от 700 лв.
 2. За строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория – 0,50 лв. на кв.м. но не по-малко от 50 лв. и не повече от 500 лв.
 3. За сградни отклонения от общи мрежи и съоръжения – 50 лв.

Срок: 7 дни

В седем дневния срок от постъпване на искането органът издал разрешението за строеж, след проверка на комплектоваността на документите регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверението за въвеждане в експлоатация.

Издаденото удостоверение се връчвана възложителя или на упълномощено от него лице.

В Общинската администрация се води регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория.

Главният архитект на общината може да откаже с мотивиран отказ регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните случаи:

– Не са извършени мероприятията, предвидени в част”Вертикална планировка” и не е реализирано озеленяване по одобрения проект;

– Не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;

– Не са завършени фасадите на сградата и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;

– При неспазени изисквания за строежите, посочени в чл.169 от ЗУТ.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...