Общински архив

Вътрешни правила за дейността на учрежденския административен архив в Община Монтана

Такси за технически услуги в архива

 

Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана

 

Чл.49 (2) р-е 409/21.01.10 За изготвяне и заверяване копия на преписи от документи и на копия от инвестиционни планове и документацията към тях се събира такса в размер:

1. За заверяване на преписи и копия от документ – 2.50 лв. за една страница.

 Чл. 57 (р-е 38/12.02.08г.) Цената на услуги, свързани с общинската собственост е:

За издаване на заверени копия от документи

Обикновена услуга – 1лв. на страница, срок – 3 дни

Експресна услуга – 2 лв. на страница, срок – 1 ден

 Чл. 89а (р-е 67/14.02.12г.)

(1) Ксерокопиране на една страница от неархивен документ

1. формат А4 – 0,10 лв.

2. формат А3 – 0, 20 лв.

(2) Ксерокопиране на една страница от архивен документ

1. формат А4 – 0,20 лв.

2. формат А3 – 0,40 лв.

(3) Дигитализиране на един архивен документ

1. изготвяне на дигитално копие – 5 лв.

2. заснемане със собствен дигитален апарат – 1 лв.

(4) Цена на 1 брой CD за предоставяне на дигитално копие – 1,00 лв.

(5) Обикновената услуга се изпълнява в срок до 3 дни.

(6) Експресната услуга се изпълнява в срок до 24 часа + 100 на сто към цената.

Чл. 89б (р-е 67/14.02.12г.) Заверка на архивен документ, за който няма специална разпоредба в Наредбата:

1. за първа страница – 2  лв.

2. за всяка следваща страница – 1  лв.

                                                                                                                                       

адрес: œ бул. “Христо Ботев” №67, Битова техника, ет. IV и V

телефон: (096/ 300 456

e-mail: arhiv@montana.bg

работно време8,3012,00 и 13,00-17,30 ч.

 За архива:

Общинският архив е структура на Община Монтана. Той регистрира, обработва, съхранява, отчита и предоставя за ползване архивни документи.

В общинския архив се съхраняват документи възникнали в резултат от дейността на звената в общинската администрация и Общинския съвет.

 

Основни дейности, административни услуги извършвани в Общинския архив:

  • предоставяне на информация, консултации, справки;
  • оказване методическа помощ;
  • извършване експертиза на ценността и техническа обработка на документи;
  • предоставяне на архивни документи или техни копия за ползване;
  • изготвяне на копия от архивни документи и тяхната заверка.

 Съхранявани документи:

1. Административни

–      Протоколи и решения на Общински съвет;

–      Заповеди на Кмета по дейността на Общината;

–      Семейни регистри; регистри за гражданско състояние на населението (раждане, брак, смърт) на кметствата от Общината;

–      Бюджет на Общината;

–      Ведомости за заплати на Общината; трудови договори на служители;

–      Регистъри на удостоверения за търговска дейност; лицензи; удостоверения за категория на заведения;

–      Протоколи и Решения на ЦКБППМН и МКБППМН;

–      Договори за покупко-продажба на жилища.

2. Технически проекто-сметни документи на:

–      Жилищно строителни кооперации (ЖСК);

–      Детски градини, ясли и училища;

–      Обществени сгради;

–      Държавни и ведомствени жилищни блокове;

–      Едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС);

–      Квартално застроителни разработки;

–      Проекти на частни строителни обекти (кафенета, сладкарници, магазини, офиси, къщи и др.);

–      Инфраструктурни обекти;

–      Отчуждителни преписки.

   Нормативна база:

  • Закон за Националния архивен фонд;
  • Наредба за Учрежденските архиви;
  • Методически кодекс на ДАА;
  • Наредба за електронните документи и хартиени документи в администрациите.

 

 Полезни връзки:

 

Индивидуална номенклатура на делата на Община Монтана

(да се приложи самия документ)

 

Външни потребители използват документите от Общинския архив след разрешение, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация (чл. 29, ал. (2) Наредба за учрежденските архиви).

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...