Общинска Собственост, Европейска интеграция и икономическо развитие – Гише 1

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ / УВЕДОМЛЕНИЕ/
 • Заявление по образец
 • Срок: 14 дни
 • Такса: Няма
 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ – НОВО МЯСТО
 • Заявление по образец
 • Удостоверение от Агенция по вписванията
 • Удостоверение от отдел „ Местни приходи”, Община Монтана на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
 • СРОК: 14 дни
 • Такса: Няма
 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ – СТАРО МЯСТО
 • Заявление по образец
 • Удостоверение от отдел „ Местни приходи” – Община Монтана на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
 • СРОК: 14 дни
 • Такса: Няма 
 1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЕ
 • Заявление по образец
 • Удостоверение за актуално съдебно състояние
 • Удостоверение, че не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност
 • Документ за собственост
 • Договор за наем
 • Документ за въвеждане на обекта в експлоатация
 • Формуляр

Такси:

            До 20 места – 110 лв

            До 50 места – 250 лв

            До 150 места – 500 лв

            От 151 до 300 места – 940 лв

Срок: 60 дни

 1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ ХОТЕЛИ
 • Заявление по образец
 • Формуляр
 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър
 • Удостоверение ,че лицето не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
 • Копие от документ за собственост на обекта
 • Копие от договор за наем
 • Копие от Документ за въвеждане на обекта в експлоатация

ТАКСИ:

 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ до 30 стаи – 500 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ от 31 до 150 стаи – 1000 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/ От 151 до 300 стаи – 1870 лв
 • Категоризация на средства за подслон /хотели и др/от 301 до 500 стаи – 2750 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – до 20 стаи- 250 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 21 до 40 стаи – 500 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 41 до 60 стаи – 940 лв
 • Категоризация на места за настаняване /сем.хотели и др/ – от 61 до 100 стаи – 2500 лв

Срок: 60 дни

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
 • Заявление по образец
 • Копие от Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 • Копие от Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 • Копие от контролния талон към знака за периодичен преглед и техническа изправност на лекия автомобил.
 • Копие от картата за допълнителен преглед на лекия автомобил
 • Копие от Удостоверение Водач на лек таксиметров автомобил.
 • Удостоверения, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци, осигурителни вноски и такси от НАП.
 • Копие от квитанция за платен данък на МПС.

Такса: 50 лв

Срок: 14 дни

 1. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Такса : 25 лв

Срок: 14 дни

 1. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
 2. Актуална съдебна регистрация на фирмата
 3. Удостоверение , че лицето не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност
 4. Документ за собственост
 5. Договор за наем /за нает обект /
 6. Квитанция за платена такса – 150.00 лв.

Срок: 14 дни

 1. ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗАБРАНЕНИ ПО ЗДВП ЗОНИ НА ГРАДА

Необходими документи:

Копие от Свидетелство за регистрация на МПС – част 1 – / големия талон/

Такси :

Пропуск за нови МПС под 3,5т – нощен за 1 месец /чл. 63 т.1/ – 5 лв

Пропуск за нови МПС под 3,5т – дневен за 1 месец /чл. 63 т.2/ – 10 лв

Пропуск за стари МПС под 3,5т – нощен за 1 месец /чл. 63 т.3/ – 15лв

Пропуск за стари МПС под 3,5т – дневен за 1 месец /чл. 63 т.4/ – 25 лв

Пропуск за товарни МПС над 3,5т – за 1 месец /чл. 63 т.5/ – 50 лв

Пропуск за товарни МПС над 3,5т –еднодневен – /чл. 63 т.6/ – 5 лв

 

 1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ / ОКАСТРЯНЕ / НА ДЪРВЕТА

Необходими документи:

 • Копие на скица на имота, издадена или презаверена предния ден преди подаването на заявлението.
 • Решение на ОСЗ за възстановяване на имота.
 • Протокол за въвеждане във владение /въвод/
 • Удостоверение за наследници.

Такси:

До 5 бр – 10 лв         

Над 5 бр.  – 20 лв

    11. ТАКСА ЗА РАДИОТОЧКА

 • Годишна такса – 3,60 лв
 • Откриване на радиопост – 6 лв
 • Възстановяване на прекъснат пост – 1 лв
 • Прекъсване на пост – 0,10
 • Прехвърляне на друг адрес – 4 лв
 • Прехвърляне на друго име – 0,10 лв
 • Освобождаване от годишна такса / инвалиди първа група/ – 0,10 лв

    12. ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ /ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА/

 • Заявление по образец
 • Молба –декларация – 2 бр.
 • Оригинална скица на имота
 • Данъчна оценка

Срок: в зависимост от вида на услугата

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

3 дни

6 лв.

Експресна

24 часа

10 лв.

І. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ

1.1 Издаване на скица

      Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;

     Вид услуга, срок и такси:

 • Обикновена /7 дни / – 10 лв.
 • Бърза /3 дни / – 20 лв.
 • Експресна /1 ден / – 30 лв.

1.2 Издаване на скица и списък с координати на точките

      Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;

     Вид услуга, срок и такси:

 • Обикновена /7 дни / – 10 лв. + 1 лв. за всяка точка
 • Бърза /3 дни / – 20 лв. + 2 лв. за всяка точка
 • Експресна /1 ден / – 30 лв. + 3 лв. за всяка точка

ІІ. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ

2.1 Презаверяване на скица

 •  Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица оригинал;

     Вид услуга, срок и такси:

 • Обикновена /7 дни/ – 3 лв.
 • Бърза /3 дни/ – 6 лв.
 • Експресна /1 ден/ – 9 лв.

2.2 За нанасяне промени в  разписен лист

      Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници

Такса: 10 лв. за всеки имот

ІІІ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

3.1. Издаване на удостоверение за идентичност на имот

     Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;

     Вид услуга, срок и такси:

 • Обикновена /7 дни/ – 10 лв.
 • Бърза /3 дни/ – 20 лв.
 • Експресна /1 ден/ – 30 лв.

3.2. Други удостоверения факти и обстоятелства ( отстояние )

      Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост

Такса: 15 лв.

ІV. ОЦЕНКА НА ИМОТ ПО ПАРАГРАФ 4

      Необходими документи:

 • Заповед за признато право – 1бр.
 • Квитанция за платена такса
 • Удостоверение за наследници

                Такса : 30 лв.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...