Контакти

НАИМЕНОВАНИЯ Стая № Телефонен номер E-mail
външен вътре-шен ……@montana.bg
I. Общинско ръководство 096/
Кмет на община Златко ЖИВКОВ 202 В 394201 201 факс 096 588 391 mayor@montana.bg
Заместник кмет Диман Георгиев 207 В 394205 205
Заместник кмет Тихомир Антонов 203 В 394202 202 antonov@montana.bg
Заместник кмет Станислав Станоев 201 В 394210 210
II. Обща администрация
Секретар на община Мариус Конов 204 В 394203 203 факс 300431 konov@montana.bg
гл. експерт по „Сигурността на инф. и ОМП“ Крум Крумов 508 А 394264 264 omp@montana.bg
Дирекция „Финансово-стопански дейности“
директор Силвия Василева 302 А 394204 204 vasileva@montana.bg
главен счетоводител Валерия Филипова 301 А 394211 211 fsd@montana.bg
гл. експерт „Бюджет“ Десислава Герасимова 404 А 394244 244
гл. експерт „Бюджет“ Ивелина Иванова 405 А 394213 213
гл. експерт „Бюджет“ Славиан Николов 405 А 394213 213
ст. счетоводител Светла Иванова 507 А 394217 217
ст. счетоводител Бориска Живкова 507 А 394217 217
счетоводител Христина Христова 507 А 394217 217
мл. счетоводител Александрина Теодорова 507 А 394217 217
ст. счетоводител Митко Иванов 502 А 394215 215 fkontrol@montana.bg
ст. счетоводител Светослав Севденов 502 А 394215 215
ст. счетоводител Галина Петкова 501 А 394219 219
ст. счетоводител – касиер Нина Петрова 501 А 394219 219 kasafsd@montana.bg
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
директор Антоанета Коцина 306 В 394208 208 kotsina@montana.bg
Отдел „Административно обслужване на населението“
началник отдел Димитрина Миленкова 103 В 394245 245 aon@montana.bg
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Христина Давидова 102 В 394280 280 esgraon2@montana.bg
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Маргаритка Филипова 102 В 394280 280 esgraon4@montana.bg
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Мая Иванова 102 В 394256 256 esgraon4@montana.bg
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Мая Кирилова 101 В 394252 252 esgraon1@montana.bg
мл. експерт „ЕСГРАОН“ Полина Петрова 101 В 394252 252 esgraon1@montana.bg
гл. специалист „Връзки с обществеността“ Петя Димитрова 206 В 394212 212 dimitrova@montana.bg
Отдел „Човешки ресурси и заетост“
началник отдел Мариета Христова 309 В 394254 254 marieta@montana.bg
гл. експерт „Човешки ресурси“ Генка Генчова 309 В 394254 254 gen4ova@montana.bg
гл.специалист „Стенография и компютърна обработка“ Мария Петрова 304 А 394225 225 obs@montana.bg
гл. специалист „Администрат. обслужване“ Вилма Иванова 202 В 394201 201 ivanova@montana.bg
гл. експерт „Трудова заетост“ Светла Савова 301954 ул.Антим І №4, ет.3 zaetost@montana.bg
гл. специалист „Програми, проекти и обучение“ Любка Ценкова 301954 ул. Антим І №4, ет.3
Отдел „Център за услуги и информация на граждани“
началник отдел Бисера Димитрова 103 В 394220 220 cuig@montana.bg
гл. експерт „Информационни технологии“ Десислава Замфирова 302 В 394228 228 desi@montana.bg
гл. експерт „Архивист“ Петя Костова архив 300456 arhiv@montana.bg
Деловодства:
Гише 1, гл. експерт „ОС, ЕИИР и ХД“ Ангелина Александрова 102 В 394270 270 cuig1@montana.bg
Гише 2, гл. специалист „ТУС и ФСД“ Мая Лъчезарова 102 В 394265 265 cuig2@montana.bg
Гише 3, гл. специалист „АПИО, ОР и ОбС“ Владимира Дойчинова 102 В 394247 247 cuig3@montana.bg
Гише каса, гл. експерт „Местни такси“ Нели Димитрова 102 В 394246 246 kasa@montana.bg
III. Специализирана администрация
главен архитект Антоанета Тонева 315 В 394233 233 gl_arhitekt@montana.bg
Вътрешен одит
ръководител звено Теменужка Велчева 307 А 394218 218 oditori@montana.bg
ст. вътрешен одитор Малина Петкова 307 А 394218 218
Отдел „Местни приходи“ пл.“Жеравица“ 3
началник отдел Емил Благоев 4 301336 blagoev@montana.bg
гл. експерт „Местни приходи“ Александър Сократов 5 301342
гл. експерт „Местни приходи“ Илиана Николова 5 301342
гл.експерт „Местни приходи“ Милена Ицина 1 301249
гл. спец. зав.дело-во и касиер Соня Александрова 1 301249
гл. експерт „Местни приходи“ Светла Цветанова 2 301342
гл. експерт „Местни приходи“ Николай Петров 2 301342
ст. експерт „Местни приходи“ Евгения Куткудейска 3 301249
ст. експерт „Местни приходи“ Светлана Миронова 3 301249
ст. счетоводител Людмила Василева 3 301249
касиер Снежана Иванова каса
касиер Татяна Николова каса
Дирекция „Териториално устройство и строителство“
директор Вивиан Григоров 313 В 394206 206 grigorov@montana.bg
Отдел „Благоустройство, строителство и комунални дейности“
гл. инженер Камен Каменов 305 В 394250 250 gl_injener@montana.bg
гл. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Юлия Игнатова 303 В 394227 227 ignatova@montana.bg
гл. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Калин Каменов 303 В 394227 227 kamenov@montana.bg
гл. експерт „ОПС“ Марияна Асенова 314 В 394234 234 asenova@montana.bg
гл. експерт „Строит. на ел. мрежи и съоръжения“ Анани Григоров 314 В 394287 287 tus@montana.bg
гл. специалист „УТ“ Адриана Методиева 312 В 394230 230
Отдел „Устройство на територията“
началник отдел Детелинка Рангелова 311 В 394248 248 rangelova@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Татяна Юдина 312 В 394240 240
гл. експерт „УТ“ Даря Георгиева 312 В 394230 230
гл. експерт „Информ. обслужване ТУС“ Росица Николова 106 В 394232 232 rnikolova@montana.bg
гл. експерт „УТ“ Полина Живкова 105 В 394231 231
гл. експерт „УТ“ Лъчезар Григоров 105 В 394231 231
гл. експерт „Контрол по строителството“ Мариана Михайлова 105 В 394235 235
Дирекция „Хуманитарни дейности“
директор Александър Герасимов 303 А 394207 207 gerasimov@montana.bg
гл. експерт „Училища и обслужващи звена“ Лозка Никова 504 А 394266 266 obrazovanie@montana.bg
гл. експерт „Детски градини“ 504 А 394236 236
гл. експерт „Спорт и младежки дейности“ Даниела Йорданова 403 А 394238 278 zdrave_sport@montana.bg
гл. експерт „Здравеопазване“ Валерия Тодорова 403 А 394238 238 zdrave@montana.bg
гл. експерт „Социални услуги“ Мая Райкова 403 А 394238 238
гл. експерт „Култура“ Иванка Генинска 406 А 394237 237 kultura@montana.bg
гл. експерт „Култура и вероизповедание“ Нели Василева 406 А 394273 273 nvasileva@montana.bg
гл. специалист „Етн. въпроси и интегр. на малцинствата“ 406 А 394273 273
шофьор Валентин Илиев 290
шофьор Илиян Илиев 290
Дирекция „Общинска собственост“
директор Соня Тодорова 503 А 394209 209 todorova@montana.bg
гл. експерт „Актуване и деактуване“ Дафина Иванова 506 А 394222 222
гл. експерт „Оценки и продажби“ 506 А 394221 221
мл. експерт „Оценки и продажби“ Димитър Кирилов 506 А 394221 221
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Валя Генкова 505 А 394239 239
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Светлана Томова 505 А 394239 239
гл. специалист „Общинско имущество“ Младенка Аспарухова 505 А 394239 239
гл. специалистт „Параграф 4“ Валери Александров 104 В 394253 253
ст. юрисконсулт Галя Петкова-Любенова 310 В 394255 255 jurist@montana.bg
гл. специалист „Стопанисване на общ.имущество и шофьор“ Петър Цветанов 394261 261
продавач Маргарита Кирилова барче 394263 263
Дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие“
директор Деян Димитров 308 В 394262 262 ddimitrov@montana.bg
Отдел „Транспорт“
началник отдел Даниела Генурова 310 В 394255 255 transport@montana.bg
шофьор Валентин Джонов 290
шофьор Владимир Маринов 290
шофьор Живко Живков 290
шофьор Димитър Вълков 290
шофьор Иван Николов 290
шофьор Ерол Христов 290
Отдел „Проекти, обществени поръчки, общински фирми, търговия и земеделие“
началник отдел Вася Симеонова 304 В 394223 223 opofp@montana.bg
мл. експерт „ОП, ОФ и приватизация“ Таня Цветанова 304 В 394223 223 op@montana.bg
гл. експерт „Евроинтеграция“ Рени Янева 302 В 394228 228 ryaneva@montana.bg
мл. експерт „Инвестиционна политика и НПО“ Милена Василева 302 В 394228 228
гл. експерт „Търговия и защита на потребителя“ Николай Стоянов 301 В 394224 224 targovia@montana.bg
гл. експерт „Земеделие и гори“ Надежда Нончева 104 В 394253 253 zemedelie@montana.bg
Общински съвет Председател Иво Иванов 304 А 300422 394260 260 obs@montana.bg
гл. специалист МЖСВ 305 В 394250 250
Председател ОбСНВ Мария Шуманска 305471 ул.Ив.Аврамов 5
портиери: Володя Аспарухов 394258 258
Ивайло Иванов 394258 258
Охранители: Тонислав Теофилов 394258 258
Димитър Пемперски 394258 258
дежурни ОбСС: К.Такев, В.Здравков, Н.Николов, Кр.Младенов, Ст.Трифонов 107 В 300412, 394257 257 kmetstva@montana.bg
хигиенистки 394277 277
Военен отдел – началник Камелия Бауренска 300475
IV. Кметства и населени места
с. Безденица, кмет Сергей Ангелов 09560 2220 bezdenica@montana.bg
старши специалист Даниела Иванова 2320
с. Благово, кмет Лъчезар Асенов 09568 2220 blagovo@montana.bg
главен специалист Татяна Ангелова
с. Белотинци, кмет Григор Григоров 09540 2220 gbelotinci@montana.bg
старши специалист Цеца Младенова 2321
с. Винище, кмет Алексей Иванов 09547 2220 vinishte@montana.bg
старши специалист Теодора Борисова
с. Вирове, кмет Валентин Колов 09545 2350 virove@montana.bg
старши специалист Теодора Димитрова 2360
с. Войници, км.наместник Красимир Цеков 09544 2226 voinici@montana.bg
с. Габровница, кмет Борис Цветков 09545 2380 gabrovnica@montana.bg
главен специалист Камелия Христова 2277
старши специалист Лилия Ананиева 2245
с. Горна Вереница, кмет Веселка Димитрова 09567 2310 gverenica@montana.bg
старши специалист Снежана Цветкова 2233
с. Горно Церовене, кмет Йордан Йорданов 09557 2220 gcerovene@montana.bg
главен специалист Любка Иванова
с. Д-р Йосифово, кмет Огнян Митов 09541 2220 josifovo@montana.bg
главен специалист Николина Лазарова
старши специалист Венета Асенова
с. Долна Вереница, кмет Ивайло Иванов 09567 2220 dverenica@montana.bg
старши специалист Соня Младенова
с. Долна Рикса, кмет Любомир Ангелов 09539 8911 driksa@montana.bg
старши специалист Благойка Петрова 8918
с. Долно Белотинци, кмет Георги Цеков 304590 dbelotinci@montana.bg
главен специалист Ваня Иванова 304770
старши специалист Каменка Нисторова 304770
с. Клисурица, км.наместник Теменужка Цветкова 09549 2485 klisurica@montana.bg
старши специалист Йонка Костова 2368
с. Крапчене, кмет Илияна Трайкова 09548 2220 kraptshene@montana.bg
старши специалист Валя Трайкова 2223
с. Липен, кмет Венчо Латинов 09569 2220 lipen@montana.bg
главен специалист Митка Георгиева 2321
с. Николово, кмет Димитър Стоянов 304550 nikolovo@montana.bg
главен специалист Лидия Тодорова
с. Славотин, кмет Личко Цолов 09546 2220 slavotin@montana.bg
старши специалист Нина Костова 2320
с. Смоляновци, кмет Пламен Иванов 09542 2220 smolianovci@montana.bg
главен специалист Мариана Кирилова
старши специалист Радка Петрова
с. Стубел, кмет Емилия Йорданова 09564 2220 stubel@montana.bg
специалист Зоя Иванова 2221
старши специалист Иванка Рангелова
с. Студено буче, кмет Петър Александров 0953 98988 sbutshe@montana.bg
главен специалист Севдалинка Цекова 0953 98996
с. Сумер, кмет Лидия Митрофанова 09561 2220 sumer@montana.bg
специалист Ани Дамянова 2230
с. Трифоново, км.наместник Кирил Георгиев 09548 2210 trifonovo@montana.bg

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...