Телефонен указател

НАИМЕНОВАНИЯ   Стая № Телефонен номер   E-mail
      външен вътре-шен ……@montana.bg
I. Общинско ръководство          
Кмет на община Златко ЖИВКОВ 202 В 300400 394201   факс 588 391 mayor
Заместник кмет Диман Георгиев 207 В 394205 205  
Заместник кмет Тихомир Антонов 203 В 394202 202 antonov
II. Обща администрация          
Секретар на община Мариус Конов 204 В 394203 203 факс 300431 konov
гл. експерт по „Сигурността на инф. и ОМП“ Крум Крумов 508 А 394264 264 omp
Дирекция „Финансово-стопански дейности“          
директор Силвия Василева 302 А 394204 204 vasileva
главен счетоводител Юлия Илиева 301 А 394211 211  
гл. експерт „Бюджет“ Ивелина Иванова 405 А 394213 213  
мл. експерт „Бюджет“ Катя Митова 404 А 394244 213  
гл. експерт „Бюджет“ Десислава Герасимова 404 А 394244 244  
гл. експерт „АСФР“ Валерия Филипова 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Бориска Живкова 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Светла Иванова 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Десислава Кирилова 507 А 394217 217  
ст. счетоводител Митко Иванов 502 А 394215 215 fkontrol
ст. счетоводител Лидия Асенова 502 А 394215 215  
мл. счетоводител Мария Крумова 502 А 394215 215  
ст. счетоводител Десислава Евтимова 501 А 394219 219  
ст. счетоводител – касиер Нина Петрова 501 А 394219 219 kasafsd
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“          
директор Антоанета Коцина 306 В 394208 208 kotsina
Отдел „Административно обслужване на населението“          
началник отдел Димитрина Миленкова 103 В 394245 245 aon
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Христина Давидова 102 В 394280 280 esgraon2
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Маргаритка Филипова 102 В 394280 280 esgraon4
гл. експерт „ЕСГРАОН“ Мая Иванова 102 В 394256 256 esgraon4
гл. специалист „ЕСГРАОН“ Мая Кирилова 101 В 394252 252 esgraon1
мл. експерт „ЕСГРАОН“ Полина Петрова 101 В 394252 252 esgraon1
гл. специалист „Връзки с обществеността“ Петя Димитрова 206 В 394212 212 dimitrova
Отдел „Човешки ресурси и заетост“          
началник отдел Мариета Христова 309 В 394254 254 marieta
ст. експерт „Човешки ресурси“ Генка Генчова 309 В 394254 254 gen4ova
гл.специалист „Стенография и компютърна обработка“ Мария Петрова 304 А 394225 225 obs
гл. специалист „Администрат. обслужване“ Вилма Иванова 202 В 394201 201 ivanova
гл. експерт „Трудова заетост“ Светла Савова   301954 ул.Антим І №4, ет.3 zaetost
гл. специалист „Програми, проекти и обучение“ Любка Ценкова   301954 ул. Антим І №4, ет.3  
Отдел „Център за услуги и информация на граждани“          
началник отдел Бисера Димитрова 103 В 394220 220 cuig
гл. експерт „Информационни технологии“ Десислава Замфирова 302 В 394228 228 desi
мл. експерт „Архивист“ Петя Костова архив 300456   arhiv
Деловодства:          
Гише 1, мл. експерт „ОС, ЕИИР и ХД“ Ангелина Александрова 102 В 394270 270 cuig1
Гише 2, гл. специалист „ТУС и ФСД“ Мая Лъчезарова 102 В 394265 265 cuig3
Гише 3, гл. специалист „АПИО, ОР и ОбС“ Владимира Дойчинова 102 В 394247 247 cuig4
Гише каса, гл. експерт „Местни такси“ Нели Димитрова 102 В 394246 246 kasa
III. Специализирана администрация          
главен архитект Антоанета Тонева 315 В 394233 233 gl_arhitekt
Вътрешен одит          
ръководител звено Теменужка Велчева 307 А 394218 218 oditori
ст. вътрешен одитор Малина Петкова 307 А 394218 218  
Отдел „Местни приходи“ пл.“Жеравица“ 3        
началник отдел Емил Благоев 4 301336   blagoev
гл. експерт „Местни приходи“ Александър Сократов 5 301342    
ст. експерт „Местни приходи“ Илиана Николова 5 301342    
ст.експерт „Местни приходи“ Милена Ицина 1 301249    
гл. спец. зав.дело-во и касиер Соня Александрова 1 301249    
ст. експерт „Местни приходи“ Светла Цветанова 2 301342    
мл. експерт „Местни приходи“ Николай Петров 2 301342    
ст. експерт „Местни приходи“ Евгения Куткудейска 3 301249    
ст. експерт „Местни приходи“ Светлана Миронова 3 301249    
ст. счетоводител Людмила Василева 3 301249    
касиер Снежана Иванова каса      
касиер Татяна Николова каса      
Дирекция „Териториално устройство и строителство“          
директор Вивиан Григоров 313 В 394206 206 grigorov
Отдел „Благоустройство, строителство и комунални дейности“          
гл. инженер Камен Каменов 303 В 394226 226 gl_injener
гл. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Юлия Игнатова 303 В 394227 227 ignatova
ст. експерт „Строит. на сгради и съоръжения“ Калин Каменов 303 В 394227 227 kamenov
гл. експерт „ОПС“ Марияна Асенова 314 В 394234 234 asenova
гл. експерт „Строит. на ел. мрежи и съоръжения“ Анани Григоров 314 В 394287 287 tus
гл. специалист „УТ“ Емилия Кирилова 312 В 394230 230  
Отдел „Устройство на територията“          
началник отдел Детелинка Рангелова 311 В 394248 248 rangelova
гл. експерт „УТ“ Татяна Юдина 312 В 394240 240  
ст. експерт „УТ“ Даря Георгиева 312 В 394230 230  
гл. експерт „Информ. обслужване ТУС“ Росица Николова 106 В 394232 232 rnikolova
ст. експерт „УТ“ Полина Живкова 105 В 394231 231  
мл. експерт „УТ“ Лъчезар Григоров 105 В 394231 231  
гл. експерт „Контрол по строителството“ Мариана Михайлова 105 В 394235 235  
Дирекция „Хуманитарни дейности“          
директор Александър Герасимов 303 А 394207 207 gerasimov
гл. експерт „Училища и обслужващи звена“ Лозка Никова 504 А 394266 266 obrazovanie
гл. експерт „Детски градини“ Гроздалина Петрова 504 А 394236 236  
гл. експерт „Спорт и младежки дейности“ Даниела Йорданова 403 А 394238 278 zdrave_sport
гл. експерт „Здравеопазване“ Валерия Тодорова 403 А 394238 238 zdrave
гл. експерт „Социални услуги“ Мая Райкова 403 А 394238 238  
гл. експерт „Култура“ Иванка Генинска 406 А 394237 237 kultura
гл. експерт „Култура и вероизповедание“ Нели Василева 406 А 394273 273 nvasileva
гл. специалист „Етн. въпроси и интегр. на малцинствата“ Валери Белов 406 А 394273 273  
шофьор Валентин Илиев     290  
Дирекция „Общинска собственост“          
директор Соня Тодорова 503 А 394209 209 todorova
гл. експерт „Актуване и деактуване“ Дафина Иванова 506 А 394222 222  
гл. експерт „Оценки и продажби“ Даниела Данаилова 506 А 394221 221  
мл. експерт „Оценки и продажби“ Димитър Кирилов 506 А 394221 221  
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Валя Генкова 505 А 394239 239  
гл. експерт „Жилищно настаняване“ Светлана Томова 505 А 394239 239  
гл. специалист „Общинско имущество“ Младенка Аспарухова 505 А 394239 239  
гл. специалистт „Параграф 4“ Валери Александров 104 В 394253 253  
ст. юрисконсулт Галя Петкова-Любенова 310 В 394255 255 jurist
гл. специалист „Стопанисване на общ.имущество и шофьор“ Петър Цветанов   394261 261  
гл. специалист „Стопанисване на общ.имущество и шофьор“     394261 261  
Дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие“          
директор Деян Димитров 308 В 394262 262 ddimitrov
Отдел „Транспорт“          
началник отдел Даниела Генурова 310 В 394255 255 transport
шофьор Валентин Джонов     290  
шофьор Владимир Маринов     290  
шофьор Живко Живков     290  
шофьор Димитър Вълков     290  
шофьор Иван Николов     290  
шофьор Илиян Илиев     290  
шофьор Ерол Христов     290  
Отдел „Проекти, обществени поръчки, общински фирми, търговия и земеделие“          
началник отдел Вася Симеонова 304 В 394223 223 opofp
гл. експерт „Евроинтеграция“ Рени Янева 304 В 394223 223 ryaneva
мл. експерт „ОП, ОФ и приватизация“ Таня Цветанова 304 В 394223 223 op
гл. експерт „Търговия и защита на потребителя“ Николай Стоянов 301 В 394224 224 targovia
гл. експерт „Инвестиционна политика и НПО“ Красимира Живкова 302 В 394228 228 krjivkova
гл. експерт „Земеделие и гори“ Надежда Нончева 104 В 394253 253 zemedelie
продавач Маргарита Кирилова барче 394263 263  
Общински съвет Председател Иво Иванов 304 А 300422 394260 260 obs
гл. специалист МЖСВ Емилия Ценова 305 В 394250 250  
зам.председател ОСНВ, секретар МКБППМН Мария Шуманска   305471   ул.Ив.Аврамов 5
портиери: Володя Аспарухов пор-тал 394258 258  
  Ивайло Иванов        
Охранители: Тонислав Теофилов пор-тал 394258 258  
  Димитър Пемперски        
дежурни ОбСС: К.Такев, В.Здравков, Н.Николов, Кр.Младенов, Ст.Трифонов 107 В 300412 394257 257  
чистачки     394277 277  
Военен отдел – началник Иван Александров   300474    
ст.специалист Габриела Николова   300475    
IV. Кметства и населени места          
с. Безденица, км.наместник Корделия Йорданова   09560 2220 bezdenica
старши специалист Даниела Иванова     2320  
с. Благово, кмет Лъчезар Асенов   09568 2220 blagovo
главен специалист Татяна Ангелова        
с. Белотинци, кмет Григор Григоров   09540 2220 gbelotinci
старши специалист Цеца Младенова     2321  
с. Винище, км.наместник Алексей Иванов   09547 2220 vinishte
старши специалист Теодора Борисова        
с. Вирове, кмет Валентин Колов   09545 2350 virove
старши специалист Теодора Димитрова     2360  
с. Войници, км.наместник Красимир Цеков   09544 2226 voinici
с. Габровница, кмет Борис Цветков   09545 2380 gabrovnica
главен специалист Камелия Христова     2277  
старши специалист Лилия Ананиева     2245  
с. Горна Вереница, км.наместник Веселка Димитрова   09567 2310 gverenica
старши специалист Снежана Цветкова     2233  
с. Горно Церовене, кмет Йордан Йорданов   09557 2220 gcerovene
главен специалист Любка Иванова        
с. Д-р Йосифово, кмет Пеко Пемперски   09541 2220 josifovo
главен специалист Николина Лазарова        
старши специалист Венета Асенова        
с. Долна Вереница, км.наместник Ивайло Иванов   09567 2220 dverenica
старши специалист Соня Младенова        
с. Долна Рикса, км.наместник Мито Велков   09539 8911 driksa
старши специалист Благойка Петрова     8918  
с. Долно Белотинци, кмет Олег Илиев   304590   dbelotinci
главен специалист Ваня Иванова   304770    
старши специалист Каменка Нисторова   304770    
с. Клисурица, км.наместник Васил Цеков   09549 2485 klisurica
старши специалист Теменужка Цветкова     2368  
с. Крапчене, км.наместник Маргарита Филипова   09548 2220 kraptshene
старши специалист Валя Трайкова     2223  
с. Липен, км.наместник Венчо Латинов   09569 2220 lipen
главен специалист Митка Георгиева     2321  
с. Николово, кмет Димитър Стоянов   304550   nikolovo
главен специалист Лидия Тодорова        
с. Славотин, кмет Личко Цолов   09546 2220 slavotin
старши специалист Нина Костова     2320  
с. Смоляновци, кмет Пламен Иванов   09542 2220 smolianovci
главен специалист Мариана Кирилова        
старши специалист Радка Петрова        
с. Стубел, кмет Емилия Йорданова   09564 2220 stubel
специалист Зоя Иванова     2221  
старши специалист Иванка Рангелова        
с. Студено буче, кмет Петър Александров   0953 98988 sbutshe
главен специалист Севдалинка Цекова   0953 98996  
с. Сумер, км.наместник Любомир Манов   09561 2220 sumer
специалист Йонка Костова     2230  
с. Трифоново, км.наместник Кирил Георгиев   09548 2210 trifonovo

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...