Съобщения

До

Калин Йосифов Йосифов

ул. „ Сан Стефано” № 27, вх.Б, ап.1

 район Средец

 гр. София

 

До

Петър Бойчев Петров

жк „Младост”, бл.17, вх.В, ап.10

гр. Монтана

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Община Монтана, съобщава, че е издадена заповед № 2266/18.11.2016 г. на кмета на общината за признато право на наследниците на ползвателя Борис Тодоров Попов върху имот №2462 и върху част от имот №2463 по помощния план на местност „Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана.

        Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 104 на община Монтана и да я оспорят чрез кмета на общината в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Районен съд гр. Монтана.

 

 

ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ В ОБЩИНА МОНТАНА

Съобщение  до „Монт-кар“ ЕООД представлявано от Валери Първанов Димитров с приложена заповед към него

 Обявление и искане (заявление) за приемане на План на новообразуваните имоти за землищата на с. Студено Буче, с. Николово и с. Войници.

Съобщение до Цветан Иванов Григоров и Заповед №1904/05.10.2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Монтана обявява СПИСЪК на свободните пасища, мери и ливади, които ще бъдат предоставени под наем, чрез търг на лица собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние  за стопанската 2016/2017 година.

Необходимо е желаещите лица да ползват за стопанската 2016/2017 година пасища, мери и ливади, да подадат писмено заявление, свободен текст до Община Монтана, в което да посочат към кои пасища, мери и ливади от приложения списък проявяват интерес, за да бъде проведена за тях тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 31.08.2016 г. включително в деловодството на община Монтана, стая 102. След изтичане на горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към дирекция „Общинска собственост“, стая 505, тел. за връзка 096 394239.

Проект

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА -БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ЗА БФП: BG16RFOP001-8.001-0008-C01

ГЛАВНА ЦЕЛ:ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г. С ОГЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО Й НА :

  • МЕСТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
  • МЕЖДИННО ЗВЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.123(6) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  №1303/2013
  • КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г.“

ОБЩА СТОЙНОСТ:102 488.12 ЛВ, ОТ КОИТО :

  • 87 114.90 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР
  • 15 373.22 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ:85 МЕСЕЦА

НАЧАЛО: 31.03.2016 Г.

КРАЙ: 30.04.2023 Г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект за услуги за ранно детско развитие стартира в Монтана

Започва изпълнението на проектните дейности по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за реализирането на проект „Инвестиция в бъдещето”.

Проектът ще продължи 29 месеца от подписването на споразумението между управляващия орган и Община Монтана като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г.

Проекта надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Новият проект е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция.

Проектните дейности включват:

  • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. Рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
  • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. Работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. И с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
  • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори, логопед, гинеколог,акушерка,рехабилитатор и др. . Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи.

Проектът на община Монтана е на стойност 588 566.00 лева, а продължителността му е 29 месеца.

 

Протокол за разпределение на пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2016-2017г. за землищата на област Монтана

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.,  Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с възложител  община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно  събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“.

Основна информация за инвестиционното предложение:

 

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Габровница

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Монтана

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Николово

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д. Рикса

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д.Белотинци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Крапчене

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Смоляновци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д-р Йосифово

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Белотинци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Г. Церовене

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Ст. Буче

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Трифоново

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Вирове

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Стубел

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Безденица

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...