Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Монтана е постъпила  информация по Приложение №2 от Наредбата за уславията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС / на инвестиционно намерение за „Напоителна система за лозови масиви в землището на с. Безденица, `Община Монтана, Област Монтана, която е на разположение за всички заинтересовани лица в 14 / четиринадесет / дневен срок  считано от 13.04.2017 г. от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч  до 17,30 ч в стая 314 ет. ІІІ в сградата на Общинска администрация.

 

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана, за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО :  Предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за стопанската 2017-2018 година за индивидуално ползване, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

С решение №416 от протокол №17/28.02.2017 год. общински съвет гр. Монтана е определил общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година.

Пасища, мери и ливади се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за една животинска единица – в имоти от I до VII категория на земята и до 30 дка за една животинска единица в имоти от VIII до X категория,

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от I до VII категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от VIII до X категория.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, въз основа на извършеното разпределение се сключват договори за наем за 6 (шест) стопански години.

СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017 – 2018 год. в землищата на с. Безденица, с.Благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Войници, с.Габровница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, гр. Монтана, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, с. Студено буче, с. Сумер, с. Трифоново, община Монтана.

 

ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ В ОБЩИНА МОНТАНА

Съобщение  до „Монт-кар“ ЕООД представлявано от Валери Първанов Димитров с приложена заповед към него

 Обявление и искане (заявление) за приемане на План на новообразуваните имоти за землищата на с. Студено Буче, с. Николово и с. Войници.

Съобщение до Цветан Иванов Григоров и Заповед №1904/05.10.2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Монтана обявява СПИСЪК на свободните пасища, мери и ливади, които ще бъдат предоставени под наем, чрез търг на лица собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние  за стопанската 2016/2017 година.

Необходимо е желаещите лица да ползват за стопанската 2016/2017 година пасища, мери и ливади, да подадат писмено заявление, свободен текст до Община Монтана, в което да посочат към кои пасища, мери и ливади от приложения списък проявяват интерес, за да бъде проведена за тях тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 31.08.2016 г. включително в деловодството на община Монтана, стая 102. След изтичане на горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към дирекция „Общинска собственост“, стая 505, тел. за връзка 096 394239.

Проект

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА -БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ЗА БФП: BG16RFOP001-8.001-0008-C01

ГЛАВНА ЦЕЛ:ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г. С ОГЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО Й НА :

  • МЕСТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
  • МЕЖДИННО ЗВЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.123(6) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  №1303/2013
  • КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г.“

ОБЩА СТОЙНОСТ:102 488.12 ЛВ, ОТ КОИТО :

  • 87 114.90 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР
  • 15 373.22 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ:85 МЕСЕЦА

НАЧАЛО: 31.03.2016 Г.

КРАЙ: 30.04.2023 Г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект за услуги за ранно детско развитие стартира в Монтана

Започва изпълнението на проектните дейности по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за реализирането на проект „Инвестиция в бъдещето”.

Проектът ще продължи 29 месеца от 01.08.2016 г. от подписването на споразумението между управляващия орган и Община Монтана като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г.

Проекта надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Новият проект е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция.

Проектните дейности включват:

  • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. Рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
  • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. Работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. И с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
  • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори, логопед, гинеколог,акушерка,рехабилитатор и др. . Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи.

Проектът на община Монтана е на стойност 588 566.00 лева, а продължителността му е 29 месеца.

 

Протокол за разпределение на пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2016-2017г. за землищата на област Монтана

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.,  Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с възложител  община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно  събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“.

Основна информация за инвестиционното предложение:

 

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Габровница

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Монтана

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Николово

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д. Рикса

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д.Белотинци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Крапчене

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Смоляновци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д-р Йосифово

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Белотинци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Г. Церовене

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Ст. Буче

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Трифоново

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Вирове

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Стубел

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Безденица

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...