Съобщения

Съобщение относно имот по параграф 4

***

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

„КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – МОНТАНА”

КЪМ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Пълен текст на съобщението

Публикувано на 16.11.2018 в 13:45 ч.

***

ПУБЛИКУВАНО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА МОНТАНА НА 26.10.2018 Г.

 МОТИВИ

 КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЛВ./КВ.М МЕСЕЧЕН

Пълен текст

***

Съобщение за проект ”Дунав – река с много история”- eMS 6

Dunărea – Un râu cu multă istorie – DARWLOH – eMS 6

***

Съобщение до Ангелина Василева Ангелова – за припознаване на дете

***

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

по предложение на „Крид“ООД за преодреждане на земеделска земя в местността „Сулимагина ливада“ за изграждане на търговски комплекс

Пълен текст

***

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.09.2018 г. община Монтана се включва в кампанията „Да изчистим България“, съвместна инициатива на БТВ и МОСВ. На желаещите да участват ще бъдат раздадени чували и ръкавици в следните пунктове:

 

В гр. Монтана:

 1. Площад Жеравица, театър – отговорник Бисерка Крумова /0879448048/
 2. За „Младост“ 1 и „Младост“ 2 (Т-маркет) – отговорник Рени Младенова /0884637666/
 3. кв.Пъстрина, 5-то ОУ – отговорник Веско Лаков / 0879448049/
 4. Пред кафе Европа( кръстовището на бул. Патреарх Евтими и ул. Веренишка) – отговорник Ася Първанова /0878694640/
 5. За кв. „Огоста“ и прилежащите – площада на пазара на колите – отговорник Румен Ангелов /0878489723/

По села както следва:

Безденица-  (бившият стопански двор) – отговорник Сергей Ангелов/0887825531/

Благово – (на спирката на селото) – отговорник Лъчезар Асенов /0885929985/

Белотинци -пред кметството – отговорник Григор Григоров /0885929936/

Винище – пред кметството – отговорник Алексей Александров /0878909869/

Вирове-  пред кметството – отговорник Валентин Колов /0885929982/

Войници-  ул. Георги Димитров 24 – отговорник Красимир Цеков /0885930098/

Габровница-  ул. Георги Димитров 22; ул. Христо Ботев 23; ул. 23 септември 15 – отговорник Борис Цветков /0889161122/

Горна Вереница – парка пред кметството – отговорник  Веселка Димитрова /0885959805/

Горно Церовене – центъра на селото – отговорник Йордан Йорданов/0885676917/

Доктор Йосифово – пред кметството – отговорник Огнян Митов /0879629296/

Долна Вереница  – пред кметството – отговорник Ивайло Иванов /0885932920/

Долна Рикса  – пред кметството – отговорник Любомир Ангелов /0887286801/

Долно Белотинци  -пред кметството – отговорник Георги Цеков /0888765058/

Липенпред кметството – отговорник  Венчо Латинов /0885929789/

Николово  –пред кметството – отговорник Димитър Стоянов /0887623140/

Славотин (при долната автобусна спирка на селото) – отговорник Личко Цолов /0885930156/

Смоляновци – пред кметството – отговорник Пламен Иванов /0886885596/

Стубел – пред кметството – отговорник Емилия Йорданова /0885929947/

Студено Буче – пред кметството – отговорник Петър Петров /0885931105/

Сумер – пред кметството – отговорник Йонка Костова /0878756747/

Трифоново – пред кметството – отговорник Кирил Георгиев /0885929923/

Крапчене  – центъра на селото – отговорник Илияна Трайкова /0885617763/

 

Община Монтана             

телефони за връзка:         

096/394 257 ; 096/394 234

***

 

ПРОТОКОЛ

За изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на чл.210 от ЗУТ, за нанесени щети на земеделски посеви при изпълнение на СМР на обект „Ремонт на мълниезащитно въже чрез подмяна с OPGW на ВЛ 110 kV „Златия-Огоста“

***

Община Монтана стартира изпълнение на

Проект „Кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Монтана“

Пълен текст на съобщението

***

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 4

от 30.07.2018г., гр. Монтана

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 /част от ул. „Индустриална”/ по действащия ПУП на Стара промишлена зона, гр. Монтана, с който се предвижда:

 • уличната регулация на улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 / част от ул. „Индустриална”/ към УПИ XIX, УПИ XII, УПИ IV, УПИ V, УПИ XXIX, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ LIII и УПИ LIV от кв. 1 и на УПИ IV от кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, да съвпадне със имотните граници на поземлените имоти.
 • промяна на тротоарите при улица с ОТ 2-3-1357 /кръстовището на ул. „Индустриална” и ул. „Граф Игнатиев”/ и при улица с ОТ 5-1389-1390-1391-1392 /кръстовище на ул. „Индустриална” и ул. „Гоцо Митов”/, съгласно чертежа.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

***

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”

 

Община Монтана кани всички заинтересовани лица на пресконференция за представяне на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, с бенефициент Община Монтана.

 

Пресконференцията ще се състои на 19.07.2018 от 11:00 часа, в сградата на Община Монтана, етаж 2, заседателна зала „Стефан Стамболов”, стая 206.

13.07.2018 г.

***

 

СЪОБЩЕНИЕ № 80 – 00 – 100

от 20.06.2018 г., гр. Монтана

 

  На основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс се съобщава, че със Заповед № 1281/19.06.2018год. е прекратено административното производство по одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 154 и за улично пространство с ОТ 440-439-438 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда вътрешната регулационна линия между УПИ II и УПИ III от кв. 154, да съвпадне с имотните граници на ПИ с идентификатор 48489.8.86 по КК на гр. Монтана и се предвижда от УПИ II и от част от улично пространство с ОТ 440-439-438, да се образува нов УПИ II с конкретно предназначение „За жилищно строителство и ОО“, а с плана за застрояване се запазва съществуващата жилищна сграда и се предвижда в УПИ II ново средно свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване

На основание чл. 56, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящата заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

***

 

Община Монтана

обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране

от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Покана

Насоки и критерии за кандидатстване

Правилник за организацията на Фонда

Формуляр за финансова подкрепа

***

ИСКАНЕ

от „Фиш Фактори“ ЕООД, гр. София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва в язовир „Гостилица“ в землището на с. Белотинци

***

ИСКАНЕ

от „Юропиън дивелъпмънт консултинг“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“

ИНФОРМАЦИЯ

за инвестиционно предложение за „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“

ДОГОВОР

на „Юропиън дивелъпмънт консултинг“ ЕООД с ВиК – Монтана

***

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

във връзка с изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“

Пълен текст на поканата

***

 

Съобщение за припознаване до Нели Людмилова Александрова

***

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „Марков 1991“ ООД

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „Марков 1991“ ООД

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционен проект за търговска сграда с възложител „Ахат инвест“ ООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Искане за преценяванена необходимостта от извършване на ОВОС

Скица-предложение

Скица с координати

Заповед на Кмета на Община Монтана

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение „Изграждане на система от два експлоатационни и един резервен тръбни сондажини кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощности“ в землището на с. Горно Церовене, с възложител „Емко“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение. Уведомление

Оценка на въздействието върху околната среда. Преценка за ОВОС

***

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед за промяна номерацията на масивите в землище на гр. Монтана от плана на новообразуваните имоти на местност „Парта“ и землищата на с. Долна Вереница, община Монтана. Заповед

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение за „Люпилня за застрашени видове есетрови риби и обучителен център“

Съобщение до кмета на Община Монтана

Съобщение до кмета на с.Долно Белотинци

Решение на Общински съвет Монтана

Уведомление за инвестиционно предложение до директора на РИОСВ

Искане за ОВОС

Съобщение за налична информация за ОВОС

Акт 5251 за частна общинска собственост

ПВ3-00007 Разрешително

Скица

Публикувано на 18.04.2018

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение за търговска сграда „Етно пазар – отворен прозорец за регионална идентичност“

възложител АРР и БД 2000 – Монтана

Искане за ОВОС

Скици

Публикувано на 18.04.2018

***

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за преработка на смесена пластмаса след употреба

Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гуми“

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

Оценка по чл.99а от ЗООС

Оценка по чл.99б от ЗООС

Информация

***

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Монтана обявява списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

Срокът за подаване на заявление за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019 година от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни е 10 март 2018 година.

СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 год.

***

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – До Бориска Борисова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” /НМЗМ/ в партньорство с община Монтана обявява подбор за избор на здравен медиатор по проект: „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана“ – един медиатор за кв. Кошарник, гр. Монтана

Пълен текст на съобщението

***

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Монтана 22/02/2018 г.


Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Монтана 19/01/2018 г.


Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за землищата на община Монтана, както и Приложения 1 – Регистри, които са неразделна част от заповедите


Съобщение от 6.12.2017 съгласно чл.62а от Закона за водите

Съобщение от 17.11.2017 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Акт за установяване на административно нарушение против Анелия Иванова Димитрова по чл.19, ал.2 от НООР

СЪОБЩЕНИЕ

Община Монтана на основание чл.62а, ал. във връзка с чл.52, ал.1, т. 3 от Закона за водите, съобщава, че открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на ползването: поливане на озеленените площи в парк “ Монтанезиум”.

Водно тяло: езерото намиращо се в парк “Монтанезиум”

Място на ползването – езерото в парк “ Монтанезиум”, гр. Монтана

         Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за водите, в 14- дневен срок от публичното обявяване на интернет страницата на Община Монтана, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и / или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и / или предложения се представят, в Община Монтана, стая № 102.

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Монтана, както и Приложения 1 – Регистри, които са неразделна част от заповедите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл.93, ал.4, т.4 от ЗООС

Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с възложител  община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно  събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“. Становищата и предложенията относно инвестиционното предложение заинтересованите лица могат да отправят до община Монтана в 14-дневен срок от настоящото съобщение, който изтича на 27.10.2017г.

Цялата информация относно проектното предложение може да видите ТУК

 

Уведомление за иницииране на инвестиционно предложение с възложител община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“

 

Проект “ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“

Договор за БФП: BG05M9OP001- 2.004 – 0020 – С01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за реализирането на проект „Инвестиция в бъдещето”, като изпълнението на проектните дейности стартира на 01 август 2016 г. Продължителността на проекта е 29 месеца от подписването на споразумението между управляващия орган и Община Монтана, като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г. Неговата стойност е 588 566.00 лева, като той надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г. Проектът е безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът предвижда предоставяне на пет иновативни интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи на възраст от 0 до 7 години и техните семейства .

Към момента – 13-месец от изпълнението на проекта, голяма част от дейностите са изпълнени. Услугите  са с голям мобилен компонент и се предоставят в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите. Персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози, медиатори, логопед, гинеколог, акушерка, юрист, рехабилитатор и др. предоставят комбинация от интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск.

Освен мобилно, в домовете на потребителите, услугите се предоставят и стационарно в изградените по проекта Център за ранна интервенция, намиращ се в КЗСУ „Свети Мина“ – гр. Монтана, ул. „22 септември“ 46 и Център за ранно детско включване, разположен в сградата на ЦДГ „Слънце“- гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух“ №35.

 

Целеви групи:

Изпълняваните услуги са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи – за превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция.

Проектни дейности:

Към момента потребители на услугите по проекта са 313 деца и семейства.

 • Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ предоставя пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, извършвана от логопед, рехабилитатор, педиатър, психолог, социален работник и медиатор. Дейността включва медицинска рехабилитация и дейности по информиране, консултиране и обучение на родителите, мобилна работа с детето в неговия дом.

Към момента потребителите на услугата са 35 деца и техните семейства.

 • Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“ предоставя подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Специален педагог провежда индивидуални и групови занимания с децата, както и консултации с родителите.

Към момента в услугата са включени 29 деца и техните родители.

 • Услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа“ включва индивидуална и групова работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, работа с деца, интегрирани в детските градини, с цел посещаване на детска градина и техните родители. Дейностите се изпълняват в Центъра за ранно детско включване и домовете на семействата, които редовно се посещават от мобилните екипи по проекта. За създаване на умения за пълноценно социално включване с децата и родителите работят социални работници, медиатори, психолог, педиатър, медицинска сестра, юрист, гинеколог.

Към момента услугата се предоставя на 197 деца и техните семейства.

 • Услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на децата, обучения в здравословно хранане, консултации при проблеми със съня, насърчаване на кърменето и др. Екипът, състоящ се от педиатър, медицинска сестра и медиатор предоставя услугите в специално оборудван за целта здравен кабинет в Центъра за ранно детско включване, както и мобилно, като извършва посещения по домовете.

Към момента потребителите на услугата са 199 деца и техните семейства.

 • Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ е насочена към деца от уязвими групи, на които им предстои постъпване в първи клас. Дейностите с децата се изпълняват от предучилищен педагог и медиатор.

През месец юли и месец август функционираха две летни групи, като във всяка от тях бяха включени по 15 деца.

Интердисциплинарните членове на екипи ще продължат да координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на все повече децата и семействата от целевите групи до и след приключване на проекта.

 

 

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „

CB007.1.21.288  

Водещ партньор: Център за социални дейностигр. Пирот, Република Сърбия           

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 457 450,96

Продължителност: 18 месеца           

 

На 04.08.2017 г в зала „Стефан Стамболов „ на община Монтана  се проведе  пресконференция по проект“ Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „с участието на екипа изпълняващ  проекта, представители на общинско ръководство и медии.

На събитието бяха представени дейностите на проекта и тяхното изпълнение и проведените през месец август обучения.

Обученията насочени към здравеопазване и здравословен начин на живот на младите хора бяха на следните теми :

– Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

– Курс за млади медиатори  „Детско и майчино здравеопазване“

–  Курс за „Изграждане на родителски умения“

– Групови дейности с млади родители

-Групи за бъдещи родители –

– Курс за семейно планиране за млади граждани

– Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

 – Здравословен начин на живот за младите граждани

Общият брой на представителите на съответните целеви групи преминали обучение  и съответно получили сертификати е 125 човека.

Следващ етап от изпълнението на проекта е доставка на медицинско оборудване за МБАЛ „Стамен Илиев”в Монтана и обучения на млади специалисти.

 

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

 Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „

 CB007.1.21.288  

Водещ партньор: Център за социални дейности –гр. ПиротРепублика Сърбия   

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 528668,24 €

Продължителност: 18 месеца           

Във връзка с Дейност 2.Развитие на родителски умения, здравно медиаторство и изграждане на капацитет на младите хора на  проект „Превенция на демографския срив в транс-граничен регион” реализиран от Център за социални дейности – Пирот и община Монтана Ви информираме и каним на предстоящите събития както следва:

1.Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

Събитието  ще се проведе на:  10 август 2017

За целта на провеждане на обучението е изготвена покана за млади медиатори. Присъстващите на обучителния панел ще  са млади медиатори на възраст до 35г. , с цел подкрепа на работата им по семейно планиране

2.Курс за млади медиатори  „Детско и майчино здравеопазване“

Събитието  ще се проведе на :  11 август 2017

Целта на обучението е да привлече млади медиатори, ангажирани по темата.

3.Курс за „Изграждане на родителски умения“

Събитието  ще се проведе на :  14 август 2017

С цел провеждане на обучението е изготвено съобщение до масовата общественост и е популяризирано. На курса ще присъстват млади хора на възраст до 35г. с цел изграждане на родителски умения.

4.Групови дейности с млади родители

Събитието  ще се проведе на:  15 и 22 август 2017

Изготвено съобщение с цел популяризиране на обучението и да бъде достигнато до широк кръг от мледи родители. В обучението ще се включат млади родители на възраст до 32г.

5.Групи за бъдещи родители

Събитието  ще се проведе на:  7,8,9 и 16ти август 2017г.

С цел провеждане на качествено обучение беше изготвено съобщение за провеждане на курса. За целта са привлечени 4 групи са бъдещи родители на възраст до 35г.

6.Курс за семейно планиране за млади граждани

Събитието  ще се проведе на:  17 август 2017

Младите граждани в Монтана ще се привлекат за участие в обучението, чрез съобщение за провеждане на обучението. Участниците ще са млади граждани на възраст до 29г.

7.Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

Събитието  ще се проведе на:  18 август 2017

Участие в обучителния панел ще  вземат млади семейства,  привлечени, чрез съобщение,

Семействата ще са на възраст до 35г.

8.Здравословен начин на живот за младите граждани

Събитието  ще се проведе на: 21 август 2017

За целта на провеждане на обучителния курс е изготвено съобщение, което е разпространено и чрез него ще бъдат привлечени млади граждани на възраст до 29г.

Събитията ще бъдат проведени в 9.30 часа в залата на ресторант „Плаза” ,Монтана.

По предварително заложени в проекта индикатори обученията ще преминат 225 млади хора от транс граничният район.

 

До

Магдалена Христова Иванова

жк. „ Хиподрума” № 122, вх.Б

 гр. София

 

До

Ангел Илиев Найденов

ул. „Кирил и Методий” №37

гр. Монтана

 

До

Лидия Христова Панайотова

жк „Тракия” №176, вх.В, ет.2, ап.5

район Тракия

гр. Пловдив

 

До

Иван Александров Цонев

ул. „679-та” №13

район Овча купел

гр. София

 

До

Зоя Александрова Цонева

жк „Разсадника Коньовица” №65

вх.В, ет.7, ап.28

район Красна поляна

гр. София

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Община Монтана, съобщава, че е издадена заповед № 1363/10.07.2017 г. на кмета на общината за оценка на предоставената за ползване на н-ци на Димитър Тодоров Лечев земеделска земя, попадаща под разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от 881.50 кв.м. в местността „Парта”, землището на гр. Монтана, поземлен имот № 19.570 по плана на новообразуваните имоти.

        Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая 104 на община Монтана и да я оспорят чрез кмета на общината в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Районен съд гр. Монтана.

 

 

Съобщение до Ташко Танов Танов

Заповед № 1566 от 02.08.2017 г. за незаконен строеж

Огънят през лятото

Решение 419 от 31.07.2017 г. на Министерски съвет

Съобщение на басейнова дирекция от 25.07.2017г.

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Монтана e подписала договор с МТСП –  „Независим живот № BG05M9OP001-2.002-0174- C02 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на социални и интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване  и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

Проектът на община Монтана е на стойност  871 948.00 лв. и срок на изпълнение на договора  от 01.01.2016г. до 01.10.2017г.

По проекта  ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд     „ Флаг”, като дългосрочен кредит

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.

   

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – До Росица Велкова

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Монтана подписа договор с МТСП за   „Инвестиция в бъдещето”.№ BG05M9OP001-2.004-0020-C01 по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск.

Проектът на община Монтана е настойност 588 566.00 лева, а продължителносттаму е 29 месеца от 01.08.2016г.

По проекта  ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг”, като дългосрочен кредит.

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Монтана на основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава, че в общинска администлация е постъпило заявление с вх..№ 63-00-88/01.06.2017 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “ Долна Вода”, в землището на с.Студено буче,община  Монтана

Цел на ползването:

използване на рибния ресурс за любителски риболов в обществен интерес

Водно тяло: язовир “ Долна Вода”

Място на ползване: – язовир “ Долна Вода”, имот № 000447, ЕКАТТЕ 70113, в землището на с. Студено буче, община Монтана

Условия при които ще се разреши ползването:

 1. Забранява се източването на язовира с цел риболов;
 2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане / хранене и здравословно състояние на рибите/ с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема;
 3. Да се извърива ежегодно собствен мониторинг и да се анализират качествата на водата от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на глава VІ от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Копия от протоколите да се изпращат в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен;
 4. Да се изпълняват предписанията от извършените проверки на компетентните органи;
 5. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение;
 6. Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.

Съгласно чл. 64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на страницата на община Монтана – montana@montana.bg заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и / или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

          Писмените възражения и / или предложения се представят, в община Монтана, стая  № 102.

 

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Безденица

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Белотинци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Войници

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Г. Церовене

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Долна Вереница

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Д-р Йосифово

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Монтана

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Смоляновци

Протокол за разпределение на пасища, мери в землище Ст. Буче

 

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Монтана е постъпила  информация по Приложение №2 от Наредбата за уславията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС / на инвестиционно намерение за „Напоителна система за лозови масиви в землището на с. Безденица, `Община Монтана, Област Монтана, която е на разположение за всички заинтересовани лица в 14 / четиринадесет / дневен срок  считано от 13.04.2017 г. от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч  до 17,30 ч в стая 314 ет. ІІІ в сградата на Общинска администрация.

 

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана, за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО :  Предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за стопанската 2017-2018 година за индивидуално ползване, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

С решение №416 от протокол №17/28.02.2017 год. общински съвет гр. Монтана е определил общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година.

Пасища, мери и ливади се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за една животинска единица – в имоти от I до VII категория на земята и до 30 дка за една животинска единица в имоти от VIII до X категория,

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от I до VII категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от VIII до X категория.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, въз основа на извършеното разпределение се сключват договори за наем за 6 (шест) стопански години.

СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017 – 2018 год. в землищата на с. Безденица, с.Благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Войници, с.Габровница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, гр. Монтана, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, с. Студено буче, с. Сумер, с. Трифоново, община Монтана.

 

 Обявление и искане (заявление) за приемане на План на новообразуваните имоти за землищата на с. Студено Буче, с. Николово и с. Войници.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Монтана обявява СПИСЪК на свободните пасища, мери и ливади, които ще бъдат предоставени под наем, чрез търг на лица собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние  за стопанската 2016/2017 година.

Необходимо е желаещите лица да ползват за стопанската 2016/2017 година пасища, мери и ливади, да подадат писмено заявление, свободен текст до Община Монтана, в което да посочат към кои пасища, мери и ливади от приложения списък проявяват интерес, за да бъде проведена за тях тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 31.08.2016 г. включително в деловодството на община Монтана, стая 102. След изтичане на горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към дирекция „Общинска собственост“, стая 505, тел. за връзка 096 394239.

Проект

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА -БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ЗА БФП: BG16RFOP001-8.001-0008-C01

ГЛАВНА ЦЕЛ:ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г. С ОГЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО Й НА :

 • МЕСТЕН ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
 • МЕЖДИННО ЗВЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.123(6) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  №1303/2013
 • КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г.“

ОБЩА СТОЙНОСТ:102 488.12 ЛВ, ОТ КОИТО :

 • 87 114.90 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР
 • 15 373.22 ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ:85 МЕСЕЦА

НАЧАЛО: 31.03.2016 Г.

КРАЙ: 30.04.2023 Г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект за услуги за ранно детско развитие стартира в Монтана

Започва изпълнението на проектните дейности по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 26 юли Кмета на Община Монтана подписа договор с МТСП за реализирането на проект „Инвестиция в бъдещето”.

Проектът ще продължи 29 месеца от 01.08.2016 г. от подписването на споразумението между управляващия орган и Община Монтана като бенефициент и ще приключи на 31.12.2018г.

Проекта надгражда създадените също по проект интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Новият проект е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция.

Проектните дейности включват:

 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. Рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. Работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. И с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори, логопед, гинеколог,акушерка,рехабилитатор и др. . Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи.

Проектът на община Монтана е на стойност 588 566.00 лева, а продължителността му е 29 месеца.

 

Протокол за разпределение на пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2016-2017г. за землищата на област Монтана

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.,  Община Монтана уведомява за иницииране на инвестиционно предложение с възложител  община Монтана: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно  събрани зелени биоотпадъци от община Монтана“.

Основна информация за инвестиционното предложение:

 

 

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...