Обяви

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 1

от 29.01.2018 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 118/25.01.2018 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с ПР се изменя дворищната регулация между УПИ I и УПИ XI в кв. 138а, като от УПИ XI към УПИ I се прехвърлят 34кв.м., при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и се променя конкретното предназначение на УПИ I от „За КОО” в „За жилищно застрояване и обществено обслужване”, а с ПЗ в УПИ I от кв. 138а:

– се запази съществуващата едноетажна жилищна сграда и се предвиди нейното надстрояване с два етажа;

– се запази предвиденото по действащия ПУП допълващо застрояване на вътрешната регулационна линия към УПИ II, съгласно чертежите.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 2

от 12.02.2018 г., гр. Монтана

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, Ви съобщаваме че със Заповед № 216/09.02.2018год. е направена поправка на Заповед № 118/25.01.2018г. с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като на страница първа, ред двадесет и седми вместо думите „… УПИ Х…” да се четат думите „ … УПИ I …”, на страница втора, ред първи и втори вместо думите „…УПИ III от кв. 6 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана …” да се четат думите „… УПИ I и УПИ XI в кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана…” и на страница трета ред шести и седми вместо думите „… с решение № 2 от Протокол № 19/06.10.2017г.” да се четат думите „… с решение № 4 от Протокол № 1/11.01.2018г.”.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

_______________________________________________________________________

Обявление към проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Обявление към проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

____________________________________________________________________________________

Обява за публичен търг с явно наддаване – 29.01.2018 год.

Обява за публичен търг с явно наддаване – 30.01.2018 год.

Обява за публичен търг с явно наддаване – 31.01.2018 год.

 


 

Обява за стартиране на програмата „Социално предприемачество за младежко включване“

Общи правила по програмата

Бизнес план

Финансови прогнози

Приложение 1

 


 

Обява за конкурс за длъжността „Директор на регионален исторически музей – Монтана“ – 16.01.2018 г.

 


Начална пресконференция по проект „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“

На 19 декември 2017 г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Монтана, заседателна зала „Стефан Стамболов“ се проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.001„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на обща стойност 155 258 лева, със срок за изпълнение 16 месеца.

На информационното събитие бяха представени:

 1. Целите на проекта:
 2. Дейностите по проекта:
 3. Екипа за управление на проекта;
 4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за изпълнението на услуга с предмет  „Ползване на банков кредит /кредитна линия/ за обезпечаване на временен  недостиг на средства по бюджета на община Монтана за 2018 г.”

Покана за представяне на оферти

Оферта за изпълнение на услугата

Решение №663 на Общински съвет Монтана

Методика за класиране на офертите

 

Обява за нискоетажно жилищно застрояване

Обява за изграждане на автокъща

Обява за инвестиционно намерение от Булсатком

Обява за инвестиционно предложение от „НАИД“ ЕООД, Монтана

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 10 ноември 2017 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от сайта на общината ТУК или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/;
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

      Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 30.11.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Медиатор

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък допуснати и недопуснати  Медиатор

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор .

Придружаващи документи за кандидатстване:

    1. CV

    2. Декларация

    3. Декларация-107а

    4. Заявление

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 • социален сътрудник – 1 бр.

Основни задължения на длъжностите:

            Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.Начин и срокове за кандидатстване:                                 
 • Начин на провеждане на подбора:
 • Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. до 02.10.2017г.
 1. Подбор по документи – в срок до 03.10.2017г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 04.10.2017г.С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Длъжностна характеристика

 

 

О Б Я В Я В А М:

 Подбор  за  работни места  в “Областен екип по приемна грижа”  за целите на проекта  както следва :

          Социален работник /на пълен работен ден/  –    

          Една длъжности  /1/ – За изнесено работно място гр. Берковица

Пълен текст на обявлението

Необходими документи:

 1. Автобиография
 2. Заявление
 3. Декларация 1
 4. Декларация 107 а

 

ОБЯВА: УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица , че има инвестиционно предложение за промяна на инвестиционното предложение за инвестиционен проект : „Цех за производство на месо и месни продукти“ с Решение № МО 3 – ЕО/2014 г. от РИОСВ – Монтана в „Преработващо предприятие за прясна риба“.  

Съобщение до Ташко Танов Танов

 

INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia Program

2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Проект:

Превенция на демографския срив в транс-граничен регион „

CB007.1.21.288  

Водещ партньор: Център за социални дейностигр. Пирот, Република Сърбия   

Партньор: Община Монтана,Република България

Бюджет: 528668,24 €

Продължителност: 18 месеца           

 

Във връзка с Дейност 2.Развитие на родителски умения, здравно медиаторство и изграждане на капацитет на младите хора на  проект „Превенция на демографския срив в транс-граничен регион” реализиран от Център за социални дейности – Пирот и община Монтана Ви информираме и каним на предстоящите събития както следва:

1.Курс за млади медиатори по „Семейно планиране“

Събитието  ще се проведе на:  10 август 2017

За целта на провеждане на обучението е изготвена покана за млади медиатори. Присъстващите на обучителния панел ще  са млади медиатори на възраст до 35г. , с цел подкрепа на работата им по семейно планиране

2.Курс за млади медиатори  „Детско и майчино здравеопазване“

Събитието  ще се проведе на на:  11 август 2017

Целта на обучението е да привлече млади медиатори, ангажирани по темата.

3.Курс за „Изграждане на родителски умения“

Събитието  ще се проведе на :  14 август 2017

С цел провеждане на обучението е изготвено съобщение до масовата общественост и е популяризирано. На курса ще присъстват млади хора на възраст до 35г. с цел изграждане на родителски умения.

4.Групови дейности с млади родители

Събитието  ще се проведе на:  15 и 22 август 2017

Изготвено съобщение с цел популяризиране на обучението и да бъде достигнато до широк кръг от мледи родители. В обучението ще се включат млади родители на възраст до 32г.

5.Групи за бъдещи родители

Събитието  ще се проведе на:  7,8,9 и 16ти август 2017г.

С цел провеждане на качествено обучение беше изготвено съобщение за провеждане на курса. За целта са привлечени 4 групи са бъдещи родители на възраст до 35г.

6.Курс за семейно планиране за млади граждани

Събитието  ще се проведе на:  17 август 2017

Младите граждани в Монтана ще се привлекат за участие в обучението, чрез съобщение за провеждане на обучението. Участниците ще са млади граждани на възраст до 29г.

7.Младежки семеен курс „Здравето на моето дете“

Събитието  ще се проведе на:  18 август 2017

Участие в обучителния панел ще  вземат млади семейства,  привлечени, чрез съобщение,

Семействата ще са на възраст до 35г.

8.Здравословен начин на живот за младите граждани

Събитието  ще се проведе на: 21 август 2017

За целта на провеждане на обучителния курс е изготвено съобщение, което е разпространено и чрез него ще бъдат привлечени млади граждани на възраст до 29г.

Събитията ще бъдат проведени в 9.30 часа в залата на ресторант „Плаза” ,Монтана.

 

 

Заповед № 1566 от 02.08.2017 г. за незаконен строеж

 

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор .

Придружаващи документи за кандидатстване:

    1. CV

    2. Декларация

    3. Декларация-107а

    4. Заявление

ОБЯВА

Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Монтана 2016 – 2019 г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“.

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-3.002-0096-C01

от 26.08.2016 г., посл. изм. с Допълнително споразумение № 2 от 03.05.2017 г. е подписан договор № BG05FMOP001-3.002-0096-C03

Финансиране:

Стойност –120 898,80 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 01 октомври 2016 г. – 31 декември 2019 г.

Общо за 24 месеца, през работните дни, в периодите 1 октомври – 30 април .

Предоставяне на услугата в две трапезарии:

Трапезария – с. Смоляновци, Домашен социален патронаж, филиал с. Смоляновци

Трапезария – гр. Монтана, Домашен социален патронаж, ул. Александър Батенберг № 38,

Описание: Услугата „Обществена трапезария“ се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

За трудно подвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната си на място, ще се осигурява доставка до дома.

Основна цел: подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 90 лица чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Монтана и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

Трапезария с. Смоляновци: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Трапезария гр. Монтана: Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства с минимални доходи – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана.

Съпътстващи мерки: Провеждане на индивидуални консултации и месечни групови консултации с потребителите на социалната услуга относно повишаване на информираността за:

 • предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им;
 • ползване на административни общински услуги;
 • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
 • управление на семейния бюджет;
 • здравословно и балансирано хранене;
 • други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и потребности на целевите групи.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление-декларация за ползване на услугата – /по образец/;
 • Документ за самоличност – /за справка/.

Заявленията могат да се подават в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Монтана, ул. „Александър Батенберг № 38, ет. 2, офис: Социални работници и в кметство с. Смоляновци

Срок за подаване на документите

На Заявленията, подадени до 08.09.2017 г., ще бъде извършен подбор, като списъкът с одобрените кандидат-потребители ще бъде изнесен на 28.09.2017 г. след 13:00 часа на видно място в сградата на Домашен социален патронаж – Монтана, ул. „Александър Батенберг“ №38 – за трапезария гр. Монтана, и на таблото на Кметство с. Смоляновци – за трапезария с. Смоляновци

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители продължава през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след 08 септември 2017 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени за ползване на социалната услуга, след отпадане на потребител.

Лице за контакти: Петранка Еленкова – СР

тел. 0879 597 160

Прил №2 Заявление-декларация

 

 

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Рехабилитатор

 

Обява от Митко Русинов Петров

Обява от Цветан Костов управител на „АУТОГАЗ“ ЕООД

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати Рехабилитатор

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното  Обявление за рехабилитатор.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Мед.сестра и медиатор

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор и Обявление за медицинска сестра.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати 

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

 

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

 

Специална стипендия на Община Монтана за 2017 г.

Ивон Владиславова Владимирова – област култура и изкуство

 

Годишна стипендия за 2017 г.

Област наука и техника – Диана Димитрова Михайлова

Област култура  и изкуство – Габриела Георгиева Иванова

Област спорт – Марин Петков Енчевски

 

Еднократно финансово стимулиране – 2017 г. – І сесия

Област наука и техника – Александрина Бойчева Найденова и

                                             Даниел Цветанов Дамянов

 

Област култура и изкуство – Георги Захариев Иванов и

                                               Жанета Красимирова Пейна 

 

 

О Б Я В А

 

            Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 

 

Основни задължения на длъжностите:

           Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа; посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

            Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

 

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Социален работник” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”, „Педагогика”, „Психология”
 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.

 

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. до 22.05.2017г.

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – в срок до 05.2017г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 05.2017г.

 

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Специалната стипендия на Община Монтана е годишна стипендия и може да се присъди само на един ученик в рамките на една календарна година;
 2. При присъждане на специалната стипендия се вземат предвид следните критерии:

2.1. Ранг на състезанията:

– световни;

– европейски;

– балкански.

2.2. Класиране:

– до VІ място на състезания с ранг от посочените в т. 2.1. и области от чл. 2, ал. 2 за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

2.3. При равностойни показатели по т.2.1. и т.2.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

 Характеристика на стипендията:

 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година;
 2. Всяка година може да се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:

– наука и техника;

– изкуство и култура;

– спорт.

 1. При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални.

С по-голяма тежест се считат състезанията от Националните програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта.

3.2. Класиране: поне две награди

до VІ място на състезания от международно ниво или

до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

3.3. При равностойни показатели по т.3.1. и т.3.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/;
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

 

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободно работно място по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C02, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, за вакантната длъжност:  

 1. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 бр.
 2. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ – 1 бр.

Основни задължения на длъжностите, изисквания към кандидатите и необходими документи за кандидатстване може да видите ТУК

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102, гише № 3 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. от 13.03.2017г. до 16.03.2017г включително.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – на 17.03.2017г.
 2. В случай на обжалване – 20.03.2017г.
 3. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 21.03.2017г.
 4. Резултати от интервю – 22.03.2017г.
 5. С одобреният кандидат ще бъде сключен граждански договор със срок – до 30.09.2017 г.

 

 

ОБЯВА за инвестиционно намерение за изграждане на търговско-сервизен комплекс за селскостопанска техника

 

ОБЯВА

            Община Монтана обявява допълнителен прием по документи за кандидат – потребители и доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник” по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C002, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

За кандидат – потребители могат да кандидатстват хора с увреждания / Деца – с трайни увреждания, с НЕЛК, ТЕЛК с 70% и над 70% увреждания; Лица с трайни увреждания, 70% и над 70%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК; Лица на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване/.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребители:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от документ за намалена работоспособност – ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК
 • актуална епикриза и други (копие)
 • Заявление
 • Заявление 2
 • Информация

Необходими документи за кандидатстване за доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник”

 • Формуляр за кандидатстване – Заявление, Автобиография
 • Ксерокопие на лична карта
 • Ако лицето е безработно – Служебна Бележка за безработица от Бюро по Труда или
 • Ако лицето е работещо – Служебна Бележка от Работодателя за продължителността на работния ден

Заявления и комплект документи, които могат да бъдат взети от Отдел „Трудова заетост”, на адрес гр. Монтана, ул.”Антим I” №4, ет.3, която е към административната сграда на Община Монтана

Документите ще се приемат на адрес

гр. Монтана, ул. “Извора” № 1 Общинска администрация, стая 102 , считано от 01 февруари до 07 февруари от 8,30 до 17,30 часа

За повече информация – тел. 096/ 394 – 254, Ръководител проект – Генка Генчова

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък класирани специалисти в Център за ранно детско включване в гр. Монтана

 

ОБЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

Община Монтана кани специалисти за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Специалистите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното Обявление

 

Обява за инвестиционно предложение в с. Войници

Обява за инвестиционно предложение в с. Горна Вереница

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 1. Общ устройствен план на община Монтана – предварителен проект
  10kmap_montana_proekt_fragment_montana

 

25kmap_montana_proekt-copy-2  

2. Транспортна схема

3. Схема въздушна ел. мрежа

4. Схема водоснабдяване и пречистване на отпадните води

5.Техническа инфраструктура

Tehnicheska infrastruktura1 Tehnicheska-infrastruktura2Tehnicheska infrastruktura1

 

6. Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Oбщина Монтана

1-ва част

2-ра част

3-та част

4-та част 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21 И ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 О Б Я В Я В А

 Отчуждаване на част от поземлен имот №113028 (проектен имот №113032), по картата на възстановената собственост на с. Винище, община Монтана, с начин на трайно ползване нива, с площ от 2.387 (два и 0.387) дка, V категория в местността „Черни лък”, собственост на наследниците на Илия Симеонов Кръстев, при размер на дължимо обезщетение от 2030.00 (две хиляди и тридесет) лева за разширение на гробищен парк.

  

Обявление на министърът на МРРБ , че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Път I-1 (Е79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20- реконструкции на инженерни мрежи“ на територията на област Монтана

 

Заповедта на министъра на регионалното развитие за разрешаване на изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Схема ПУП част 1

Схема ПУП част 2

Схема ПУП част 3

Схема ПУП част 4

Схема ПУП част 5

Схема ПУП част 6

Схема ПУП част 7

Схема ПУП част 8

  

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...