Обяви

СЪОБЩЕНИЕ до ТАШКО ТАНОВ ТАНОВ

Съобщение до Ташко Танов Танов

Заповед № 1566 от 02.08.2017 г. за незаконен строеж

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 6

от 18.08.2017 г., гр. Монтана

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 1713/18.08.2017год. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V в кв. 333 и за част от уличната регулация с ОТ 949-958-957 по действащия регулационен план на ж.к. „Парта 1”, гр. Монтана, като с плана за регулация регулационната граница между УПИ V към УПИ II съвпадне с кадастралната граница на поземлените имоти и се променя част от уличната регулация с ОТ 949-958-959, а с плана за застрояване се предвижда свободно ниско застрояване, показано на скицата с предложение с ограничителни линии за застрояване.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор .

Придружаващи документи за кандидатстване:

    1. CV

    2. Декларация

    3. Декларация-107а

    4. Заявление

ОБЯВА

Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Монтана 2016 – 2019 г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“.

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-3.002-0096-C01

от 26.08.2016 г., посл. изм. с Допълнително споразумение № 2 от 03.05.2017 г. е подписан договор № BG05FMOP001-3.002-0096-C03

Финансиране:

Стойност –120 898,80 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 01 октомври 2016 г. – 31 декември 2019 г.

Общо за 24 месеца, през работните дни, в периодите 1 октомври – 30 април .

Предоставяне на услугата в две трапезарии:

Трапезария – с. Смоляновци, Домашен социален патронаж, филиал с. Смоляновци

Трапезария – гр. Монтана, Домашен социален патронаж, ул. Александър Батенберг № 38,

Описание: Услугата „Обществена трапезария“ се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

За трудно подвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната си на място, ще се осигурява доставка до дома.

Основна цел: подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 90 лица чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Монтана и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

Трапезария с. Смоляновци: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Трапезария гр. Монтана: Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства с минимални доходи – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана.

Съпътстващи мерки: Провеждане на индивидуални консултации и месечни групови консултации с потребителите на социалната услуга относно повишаване на информираността за:

 • предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им;
 • ползване на административни общински услуги;
 • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
 • управление на семейния бюджет;
 • здравословно и балансирано хранене;
 • други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и потребности на целевите групи.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление-декларация за ползване на услугата – /по образец/;
 • Документ за самоличност – /за справка/.

Заявленията могат да се подават в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Монтана, ул. „Александър Батенберг № 38, ет. 2, офис: Социални работници и в кметство с. Смоляновци

Срок за подаване на документите

На Заявленията, подадени до 08.09.2017 г., ще бъде извършен подбор, като списъкът с одобрените кандидат-потребители ще бъде изнесен на 28.09.2017 г. след 13:00 часа на видно място в сградата на Домашен социален патронаж – Монтана, ул. „Александър Батенберг“ №38 – за трапезария гр. Монтана, и на таблото на Кметство с. Смоляновци – за трапезария с. Смоляновци

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители продължава през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след 08 септември 2017 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени за ползване на социалната услуга, след отпадане на потребител.

Лице за контакти: Петранка Еленкова – СР

тел. 0879 597 160

Прил №2 Заявление-декларация

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 5

от 01.08.2017 г., гр. Монтана

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V в кв. 333 и за част от уличната регулация с ОТ 949-958-957 по действащия регулационен план на ж.к. „Парта 1”, гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда регулационната граница между УПИ V към УПИ II да съвпадне с кадастралната граница на поземлените имоти и се предвижда промяна на част от уличната регулация с ОТ 949-958-959, а с плана за застрояване се предвижда свободно ниско застрояване, показано на скицата с предложение с ограничителни линии за застрояване.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Рехабилитатор

 

Обява от Митко Русинов Петров

Обява от Цветан Костов управител на „АУТОГАЗ“ ЕООД

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати Рехабилитатор

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното  Обявление за рехабилитатор.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани Мед.сестра и медиатор

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с класирани и некласирани

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   Обявление за медиатор и Обявление за медицинска сестра.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати 

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното   обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

  1. CV

  2. Декларация

  3. Декларация-107а

  4. Заявление

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

 

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

 

ОБЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Община Монтана кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Кандидатите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното обявление.

Придружаващи документи за кандидатстване:

1. CV

2. Декларация

3. Декларация-107а

4. Заявление

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за  спечелилите стипендии съгласно Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от Община Монтана

 

Специална стипендия на Община Монтана за 2017 г.

Ивон Владиславова Владимирова – област култура и изкуство

 

Годишна стипендия за 2017 г.

Област наука и техника – Диана Димитрова Михайлова

Област култура  и изкуство – Габриела Георгиева Иванова

Област спорт – Марин Петков Енчевски

 

Еднократно финансово стимулиране – 2017 г. – І сесия

Област наука и техника – Александрина Бойчева Найденова и

                                             Даниел Цветанов Дамянов

 

Област култура и изкуство – Георги Захариев Иванов и

                                               Жанета Красимирова Пейна 

 

 

О Б Я В А

 

            Община Монтана обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Монтана на ул.“22-ри септември” № 46, за следните длъжности:

 

 

Основни задължения на длъжностите:

           Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа; посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

            Социален сътрудник – мобилна работа, работа в общността, работа по случай.

 

Изисквания към кандидатите:

 • За длъжност “Социален работник” се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен “бакалавър” в специалностите “Социални дейности” и “Социална педагогика”, „Педагогика”, „Психология”
 • За длъжност “Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование;
 • Да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Кмета на община Монтана;
 • автобиография;
 • копие на диплом за завършено образование;
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.

 

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. до 22.05.2017г.

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – в срок до 05.2017г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 05.2017г.

 

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок – до 31.12.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 3

от 04.05.2017 г., гр. Монтана

 

  На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ се съобщава, че със Заповед № 793/04.05.2017год. е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и част от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 в кв. 376 по плана на ж. к. Младост 1, гр. Монтана, като с плана за регулация ПР/, се променя регулационната линия между УПИ XI и УПИ VII да съвпадне с кадастралните граници на поземлените имоти /ПИ/, променя се регулационната линия между УПИ XI и УПИ IX и се предвижда образуване на нов УПИ VIII от УПИ VIII, УПИ IX, част от УПИ VII и част от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 с конретно предназначение „За обществено обслужване”, а за УПИ IX се запазва конкретното предназначение „За озеленяване и трафопост”.

С плана за застрояване /ПЗ/ в новообразувания УПИ VIII се премахва съществуващата сграда и се предвижда свободно ниско застрояване, показано на чертежа с ограничителни линии за застрояване. За останалите УПИ – предмет на изменението на ПР, не се предвижда промяна в застрояването.

Заинтересуваните лица могат да прегледат заповедта в ст. 105 и ако желаят да я обжалват в 14-дневен срок чрез Община Монтана пред Административен съд -Монтана от датата на съобщаването и.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80-00-59

03.05.2017 г.

гр. Монтана

 

           Дирекция “ТУС” – Община Монтана, обявява на заинтересованите граждани, съгласно чл. 215 от ЗУТ, Заповед 758/02.05.2017 г. на Кмета на Община Монтана  за одобрен проект за  подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.546 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се определя конкретното предназначение „за производствена дейност – рибарник” и се предвижда ниско застрояване.

           Заповедта е обявена в стая 312, където заинтересованите граждани могат да я прегледат и ако желаят да я обжалват в 14 дневен срок чрез Община Монтана до Административен съд – Монтана.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 01 – 2

от 13.04.2017 г., гр. Монтана

 

  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и част от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 в кв. 376 по плана на ж. к. Младост 1, гр. Монтана, като с плана за регулация ПР/, се променя регулационната линия между УПИ XI и УПИ VII да съвпадне с кадастралните граници на поземлените имоти /ПИ/, променя се регулационната линия между УПИ XI и УПИ IX и се предвижда образуване на нов УПИ VIII от УПИ VIII, УПИ IX, част от УПИ VII и част от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 с конретно предназначение „За обществено обслужване”, а за УПИ IX се запазва конкретното предназначение „За озеленяване и трафопост”.

С плана за застрояване /ПЗ/ в новообразувания УПИ VIII се премахва съществуващата сграда и се предвижда свободно ниско застрояване, показано на чертежа с ограничителни линии за застрояване. За останалите УПИ – предмет на изменението на ПР, не се предвижда промяна в застрояването.

Заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в стая 105 на Община Монтана и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят в 14 – дневен срок от получаване на настоящето своите писмени възражения, предложения и искания по него.

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с Решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на специалната стипендия на Община Монтана и приемане на кандидатури съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика на стипендията:

 1. Специалната стипендия на Община Монтана е годишна стипендия и може да се присъди само на един ученик в рамките на една календарна година;
 2. При присъждане на специалната стипендия се вземат предвид следните критерии:

2.1. Ранг на състезанията:

– световни;

– европейски;

– балкански.

2.2. Класиране:

– до VІ място на състезания с ранг от посочените в т. 2.1. и области от чл. 2, ал. 2 за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

2.3. При равностойни показатели по т.2.1. и т.2.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г.; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на годишна стипендия и приемане на кандидатури съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

 Характеристика на стипендията:

 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година;
 2. Всяка година може да се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:

– наука и техника;

– изкуство и култура;

– спорт.

 1. При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални.

С по-голяма тежест се считат състезанията от Националните програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта.

3.2. Класиране: поне две награди

до VІ място на състезания от международно ниво или

до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

3.3. При равностойни показатели по т.3.1. и т.3.2, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или да се получи в стая 303 – Сашка Панова/.
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/.
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи.
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания.
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

На основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана, приета с решение на Общинския съвет № 82/08.05.2008 г. ; 481/22.06.2010 г., Община Монтана

 

ОБЯВЯВА

 

10 април 2017 г. за начало на сесията за определяне на еднократно финансово подпомагане и приемане на кандидатури съгласно чл. 13 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Монтана.

Характеристика:

 1. Еднократно финансово подпомагане се отпуска два пъти годишно – в две сесии.
 2. Финансов стимул за всяка сесия се отпуска на не повече от двама ученика за всяка от областите, посочени в чл. 2, ал.2.
 3. При отпускане на финансовия стимул се вземат предвид следните критерии:

3.1. Ранг на състезанията :

– световни;

– европейски;

– балкански;

– национални;

– регионални.

3.2. Класиране:

до Х място на състезания от международно ниво,

до VІ място на състезания от национално ниво,

до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.3. При равностойни показатели по т. 3.1. и т. 3.2, предимство имат кандидатите с по-голям брой награди за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;

3.4. При равностойни показатели по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, предимство имат кандидатите от по-горна възрастова група.

 

            Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване /може да се изтегли от ТУК или  да се получи в стая 303 – Сашка Панова/;
 2. Документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
 4. Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 5. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите се приемат в непрозрачен запечатан плик в стая 102 на общинската администрация до 28.04.2017 г.

 Телефон за контакти 394-242 – С. Панова.

 

 

О Б Я В А

            Община Монтана обявява свободно работно място по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C02, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, за вакантната длъжност:  

 1. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 бр.
 2. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ – 1 бр.

Основни задължения на длъжностите, изисквания към кандидатите и необходими документи за кандидатстване може да видите ТУК

Начин и срокове за кандидатстване:                               

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 102, гише № 3 на Община Монтана, ул.“Извора” № 1 до 17,00 ч. от 13.03.2017г. до 16.03.2017г включително.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи – на 17.03.2017г.
 2. В случай на обжалване – 20.03.2017г.
 3. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати – 21.03.2017г.
 4. Резултати от интервю – 22.03.2017г.
 5. С одобреният кандидат ще бъде сключен граждански договор със срок – до 30.09.2017 г.

 

ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Монтана

Със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 (четиристотин осемдесет и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Сухопътни войски

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 1. гр. Монтана ул. “Безименна” № 1
 2. Офис за водене на военен отчет в областен център ул.Младен Кръстев“ № 1
 3. Офисите за водене на военен отчет в общините от област Монтана

Лица за контакти:

капитан Николай АСЕНОВ – 0888702502

ц. сл. Галина МАРИНОВА – 0888122599

         ВРИД Началник на Военно окръжие II – Монтана

         майор   П          Калоян СТОЯНОВ

 

ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Монтана

Със заповед № ОХ-109/03.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 88 (осемдесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Военноморски сили и 4 (четири) вакантни длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 1. гр. Монтана ул. “Безименна” № 1
 2. Офис за водене на военен отчет в областен център ул.Младен Кръстев“ № 1
 3. Офисите за водене на военен отчет в общините от област Монтана

Лица за контакти:

капитан Николай АСЕНОВ – 0888702502

ц. сл. Галина МАРИНОВА – 0888122599

         ВРИД Началник на Военно окръжие II – Монтана

         майор   П          Калоян СТОЯНОВ

 

ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Монтана

Със заповед № ОХ-115/06.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 (тридесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във Военo формированиe 32990 – Пловдив. “Специални сили“.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 1. гр. Монтана ул. “Безименна” № 1
 2. Офис за водене на военен отчет в областен център ул.Младен Кръстев“ № 1
 3. Офисите за водене на военен отчет в общините от област Монтана

Лица за контакти:

капитан Николай АСЕНОВ – 0888702502

ц. сл. Галина МАРИНОВА – 0888122599

         ВРИД Началник на Военно окръжие II – Монтана

         майор   П          Калоян СТОЯНОВ

 

ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Монтана

Със заповед № ОХ-117/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 (тридесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във Военo формированиe 46690 – Пловдив

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 1. гр. Монтана ул. “Безименна” № 1
 2. Офис за водене на военен отчет в областен център ул.Младен Кръстев“ № 1
 3. Офисите за водене на военен отчет в общините от област Монтана

Лица за контакти:

капитан Николай АСЕНОВ – 0888702502

ц. сл. Галина МАРИНОВА – 0888122599

         ВРИД Началник на Военно окръжие II – Монтана

         майор   П          Калоян СТОЯНОВ

 

ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Монтана

Със заповед № ОХ-129/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища след провеждане на конкурс във Военo формированиe 48960 – София.

Вакантната длъжност ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 1. гр. Монтана ул. “Безименна” № 1
 2. Офис за водене на военен отчет в областен център ул.Младен Кръстев“ № 1
 3. Офисите за водене на военен отчет в общините от област Монтана

Лица за контакти:

капитан Николай АСЕНОВ – 0888702502

ц. сл. Галина МАРИНОВА – 0888122599

         ВРИД Началник на Военно окръжие II – Монтана

         майор   П          Калоян СТОЯНОВ

 

ОБЯВА за инвестиционно намерение за изграждане на търговско-сервизен комплекс за селскостопанска техника

 

ОБЯВА

            Община Монтана обявява допълнителен прием по документи за кандидат – потребители и доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник” по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C002, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

За кандидат – потребители могат да кандидатстват хора с увреждания / Деца – с трайни увреждания, с НЕЛК, ТЕЛК с 70% и над 70% увреждания; Лица с трайни увреждания, 70% и над 70%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК; Лица на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване/.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребители:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от документ за намалена работоспособност – ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК
 • актуална епикриза и други (копие)
 • Заявление
 • Заявление 2
 • Информация

Необходими документи за кандидатстване за доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник”

 • Формуляр за кандидатстване – Заявление, Автобиография
 • Ксерокопие на лична карта
 • Ако лицето е безработно – Служебна Бележка за безработица от Бюро по Труда или
 • Ако лицето е работещо – Служебна Бележка от Работодателя за продължителността на работния ден

Заявления и комплект документи, които могат да бъдат взети от Отдел „Трудова заетост”, на адрес гр. Монтана, ул.”Антим I” №4, ет.3, която е към административната сграда на Община Монтана

Документите ще се приемат на адрес

гр. Монтана, ул. “Извора” № 1 Общинска администрация, стая 102 , считано от 01 февруари до 07 февруари от 8,30 до 17,30 часа

За повече информация – тел. 096/ 394 – 254, Ръководител проект – Генка Генчова

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Списък класирани специалисти в Център за ранно детско включване в гр. Монтана

 

ОБЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

Община Монтана кани специалисти за предоставяне на услуги по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2″намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0020-С01 „Инвестиция в бъдещето“

Специалистите могат да се запознаят с всички изисквания и документи необходими за кандидатстване в следното Обявление

 

Обява за инвестиционно предложение в с. Войници

Обява за инвестиционно предложение в с. Горна Вереница

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 1. Общ устройствен план на община Монтана – предварителен проект
  10kmap_montana_proekt_fragment_montana

 

25kmap_montana_proekt-copy-2  

2. Транспортна схема

3. Схема въздушна ел. мрежа

4. Схема водоснабдяване и пречистване на отпадните води

5. Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Oбщина Монтана

1-ва част

2-ра част

3-та част

4-та част 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21 И ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 О Б Я В Я В А

 Отчуждаване на част от поземлен имот №113028 (проектен имот №113032), по картата на възстановената собственост на с. Винище, община Монтана, с начин на трайно ползване нива, с площ от 2.387 (два и 0.387) дка, V категория в местността „Черни лък”, собственост на наследниците на Илия Симеонов Кръстев, при размер на дължимо обезщетение от 2030.00 (две хиляди и тридесет) лева за разширение на гробищен парк.

  

Обявление на министърът на МРРБ , че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Път I-1 (Е79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20- реконструкции на инженерни мрежи“ на територията на област Монтана

 

Заповедта на министъра на регионалното развитие за разрешаване на изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Схема ПУП част 1

Схема ПУП част 2

Схема ПУП част 3

Схема ПУП част 4

Схема ПУП част 5

Схема ПУП част 6

Схема ПУП част 7

Схема ПУП част 8

  

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...