Обяви

ОБЯВА за инвестиционно намерение за изграждане на търговско-сервизен комплекс за селскостопанска техника

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  “ОЦЕНКИ И ПРОДАЖБИ ” В ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” ПРИ ОБЩИНСКА  ГР. МОНТАНА

С решение от 16.02.2017 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №219/13.02.2017 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение първо от Закона за държавния служител, допуска до конкурс за длъжността главен експерт “Оценки и продажби” в дирекция „Общинска собственост” при общинска администрация гр. Монтана следните кандидати:

 • Розалия Любчова Йорданова
 • Таня Иванова Димитрова
 • Димитър Калинов Кирилов                      

Посочените кандидати следва да се явят на конкурс чрез решаване на тест на 28.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Монтана, ул. „Извора” №1 /заседателна зала, ет.2/.

инж. Мариус Конов

Председател

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  “ОЦЕНКИ И ПРОДАЖБИ ” В ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. МОНТАНА

 

С решение от 16.02.2017 г. конкурсната комисия, назначена със заповед №219/13.02.2017 г. на органа по назначаването Златко Живков, кмет на община Монтана на основание чл. 10в, ал. 1 изречение второ от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, недопуска до конкурс за длъжността главен експерт “Оценки и продажби” в дирекция „Общинска собственост” при общинска администрация гр. Монтана следния кандидат:   

      Име, презиме и фамилия

                     Основание за недопускане     

Незабравка Валентинова Николова

представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията предвидени за заемане на длъжността по отношение на професионален опит – 2 години или IV младши  ранг     

инж. Мариус Конов

Председател

 

Обявление за конкурс

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 –  3 

06.01.2017 г.

 

         На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви се съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот с идентификатор 48489.2.451 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Сланището, с който се променя начина на трайно ползване на имота, като се определя конкретно предназначение „За автокъща и трафопост” и се предвижда ниско застрояване.

            В 14 дневен срок от получаване на настоящото заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 312, ет.3 на Община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания, по проекта, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

ОБЯВА

            Община Монтана обявява допълнителен прием по документи за кандидат – потребители и доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник” по проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0174-C002, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

За кандидат – потребители могат да кандидатстват хора с увреждания / Деца – с трайни увреждания, с НЕЛК, ТЕЛК с 70% и над 70% увреждания; Лица с трайни увреждания, 70% и над 70%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК; Лица на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване/.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребители:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от документ за намалена работоспособност – ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК
 • актуална епикриза и други (копие)
 • Заявление
 • Заявление 2
 • Информация

Необходими документи за кандидатстване за доставчици на социални услуги – „Личен Асистент, Социален Асистент или Домашен Помощник”

 • Формуляр за кандидатстване – Заявление, Автобиография
 • Ксерокопие на лична карта
 • Ако лицето е безработно – Служебна Бележка за безработица от Бюро по Труда или
 • Ако лицето е работещо – Служебна Бележка от Работодателя за продължителността на работния ден

Заявления и комплект документи, които могат да бъдат взети от Отдел „Трудова заетост”, на адрес гр. Монтана, ул.”Антим I” №4, ет.3, която е към административната сграда на Община Монтана

Документите ще се приемат на адрес

гр. Монтана, ул. “Извора” № 1 Общинска администрация, стая 102 , считано от 01 февруари до 07 февруари от 8,30 до 17,30 часа

За повече информация – тел. 096/ 394 – 254, Ръководител проект – Генка Генчова

 

Обява за инвестиционно предложение в с. Войници

Обява за инвестиционно предложение в с. Горна Вереница

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 1. Общ устройствен план на община Монтана – предварителен проект
  10kmap_montana_proekt_fragment_montana

 

25kmap_montana_proekt-copy-2  

2. Транспортна схема

3. Схема въздушна ел. мрежа

4. Схема водоснабдяване и пречистване на отпадните води

5. Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Oбщина Монтана

1-ва част

2-ра част

3-та част

4-та част 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21 И ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 О Б Я В Я В А

 Отчуждаване на част от поземлен имот №113028 (проектен имот №113032), по картата на възстановената собственост на с. Винище, община Монтана, с начин на трайно ползване нива, с площ от 2.387 (два и 0.387) дка, V категория в местността „Черни лък”, собственост на наследниците на Илия Симеонов Кръстев, при размер на дължимо обезщетение от 2030.00 (две хиляди и тридесет) лева за разширение на гробищен парк.

  

Обявление на министърът на МРРБ , че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Път I-1 (Е79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20- реконструкции на инженерни мрежи“ на територията на област Монтана

 

Заповедта на министъра на регионалното развитие за разрешаване на изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път I-1 (Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи

Схема ПУП част 1

Схема ПУП част 2

Схема ПУП част 3

Схема ПУП част 4

Схема ПУП част 5

Схема ПУП част 6

Схема ПУП част 7

Схема ПУП част 8

  

 

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...