Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет на 22.11.2011 г.; изм. с Р-е 649/25.07.13 г. Р-е №812/28.01.14 г.; Р-е № 978/19.06.14 г.; изм. с р-е 2/17.11.15 г.; изм. с р-е 798/26.04.18 г.

Гр. Монтана

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на общинския съвет и неговите органи и взаимодействието им с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят, съществуват и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно самоуправление.

Чл.4 (1) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Общинският съвет заседава в сградата на Младежкия дом – Дневна зала, не по-малко от веднъж месечно, препоръчително в ден вторник или четвъртък от месеца от 14,00 ч.
(2) По решение на общинския съвет заседание може да се проведе и на друго място и по друго време.
(3) /нова р-е 798/26.04.18 г./ Общински съвет Монтана работи със система за електронно гласуване.
Чл.5. По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.6. Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Чл.7.(1) Първото заседание на общинския съвет се открива от Областния управител.
(2) Общинските съветници, Кметът на община Монтана, кметовете на кметствата в община Монтана полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетвата, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

Чл.8. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се ръководи от най-възрастния общински съветник.

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.9. /изм. с р-е 649/25.07.13 г.; 978/19.06.14 г / На първото заседание се избира председател на общинския съвет.
ОбС избира на свои следващи заседания до четирима заместник председатели, които са от различни групи. Изборът се провежда с тайно гласуване.
Чл.10. За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от трима общински съветници.
Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция и група, представена в общинския съвет, може да издига кандидатури за председател и заместник председатели на общинския съвет.
Чл.12. (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, пликове с повече от една различни бюлетини и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници
Чл.13. (1) Гласуването за заместник председатели се извършва с интегрална бюлетина, на която се изписват имената на издигнатите кандидати с празно квадратче пред тях.
(2) Всяка група общински съветници може да издигне не повече от 1 /един/ кандидат за заместник-председател.
(3) Всеки съветник получава по една бюлетина за избор на заместник-председатели и отбелязва предпочитаните от него кандидати в квадратчето пред имената им.
(4) Всеки съветник може да гласува за не повече от посочените в чл.9 кандидати, намалени с броя на заетите места за заместник-председател.
(5) Всеки съветник поставя в плик бюлетината и я пуска в урната.
(6) Зачертани, ръчно изписани бюлетини, празни пликове и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Бюлетини с отбелязани повече кандидати от тези по ал. 4 също са недействителни.
(7) За избрани се считат кандидатите, получили повече от половината гласове от общия брой на съветниците.
Чл.14. (1) Председателят и заместник-председателите на общинския съвет могат да бъдат предсрочно освободени:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател или заместник-председатели на съвета.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя или на заместник-председателите на съвета, нов избор се произвежда веднага след приемане на решението или на следващото заседание.

Чл.15. Председателят на общинския съвет определя писмено заместник-председател, който да го замества в негово отсъствие.

Чл.16. (1) Председателят на съвета:
1. свиква заседанията на съвета;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5.по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на постоянните комисии, представители на политически партии, обществени организации и граждани;
6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
8. удостоверява с подписа си текста на приетите от общинския съвет актове;
9. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
10.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
11. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;
12. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;
13. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гостите;
14. следи за спазване на този правилник;
15. подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;
16. с участието на общински съветници организира два пъти в месеца прием на граждани от общината по график, оповестен на таблото на община Монтана или друг подходящ начин.
17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
(2) Заместник председателите на общинския съвет подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(3) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Заместник председателите могат да участват в състава на постоянните комисии.
(4) За участието си в комисии и на заседание на общинския съвет заместник председателите не получават отделно възнаграждение.
(5) Когато председателят на общинския съвет реши да възложи на заместник председателите постоянно извършване на дейностите по ал.1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(6) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

Чл.17. (1) Председателят и заместник-председателите на общинския съвет получават възнаграждение, което се определя от общинския съвет, а необходимите средства се обезпечават от общинския бюджет.
Размерът на възнаграждението на председателя се определя с решение на ОбС съобразно обема на извършваната работа, но не по-голям от възнаграждението на Кмета на общината.

Чл.18. Председателят на общинския съвет, заместник председателите на съвета и ръководителите на политическите представителни групи или упълномощени техни заместници образуват председателски съвет.

Чл.19. (1) Председателският съвет:
1. приема проекта за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работата на общинския съвет;
2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет; предлага състава на делегации за международни контакти;
(2) В проекта за дневен ред се включват въпроси, разгледани със становище в комисиите на общинския съвет.
(3) При определяне на дневния ред се определят и лицата, които да бъдат поканени на заседанието на съвета.

Чл.20. (1) Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и дневния ред за него се извършва от звеното по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА, в седем- дневен срок преди неговото провеждане.
(2) материалите за сесията се подготвят от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА минимум три дни преди сесията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.21. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с полагане на клетва от следващия състав на общинския съвет.
(2) Общинският съвет отпечатва и предава на всеки съветник служебна карта, чрез която се легитимира.

Чл.22.(1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
6. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и в комисиите, в които е избран;
(2) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.
(3) /изм. с р-е 812/28.01.14 г./ Размерът на възнаграждението на общинския съветник за едно заседание се определя с решение на ОбС, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Общия размер на месечното възнаграждение не може да надвишава предвиденото от закона.
(4) За времето, необходимо за изпълнението на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж.

Чл.23. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет; да търси мненията и предложенията им по въпроси на планираните и провежданите политики, като ги внася в Общинския съвет по съответния ред.
3. да се подписва в присъствената книга на заседанията на общинския съвет;
4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
5. да не напуска без уважителна причина заседателната зала по време на провеждане на заседание на общинския съвет.

Чл.24. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.25. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.

Чл.26. Напомняне се прави от председателя на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.27. (1) Забележка се прави от председателя към общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.28. Порицание се налага от председателя на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата.

Чл.29. Председателят отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 23, т.1 – 3 дисциплинарни мерки;
2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.30. Председателят може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала.

Чл.31. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 28 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
(2) Общинският съветник има право да оспорва наложената дисциплинарна мярка пред председателския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.32. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини, служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

ГЛАВА ПЕТА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.33. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои най-малко от 2-ма общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.34. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.35.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред,

Чл.36.(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ШЕСТА

КОМИСИИ

Чл.37. Комисиите са орган на общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Чл.38.(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на общинските съветници. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.
(2) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. комисия по териториално и селищно устройство и опазване на околната среда;
2. комисия по бюджет и финанси;
3. комисия по здравеопазване и социални дейности;
4. комисия по местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество;
5. комисия по образование, наука, култура, вероизповедания и етнически въпроси;
6. комисия по инвестиционна политика, евроинтеграция, проекти и земеделие;
7. комисия по общинска собственост, икономическа и стопанска политика;
8. комисия за децата, младежта, спорта и туризма;
9. комисия по обществен ред, борба с корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани;
10. комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(3) Местна комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ

Чл.39. Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. Граждански и личен дълг е на всеки общински съветник, според своята професионална подготовка и трудово развитие, да прецени полезността на своето участие в определена (избрана) от него комисия.

Чл.40. (1) Общинските съветници определят състава на комисиите, съобразно характера на тяхната дейност и заявки за участие в съответните комисии от страна на общинските съветници.
(2) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от общинския съвет с явно гласуване.

Чл.41.(1) Председателите на постоянните комисии се освобождават:
1. при подаване на оставка;
2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, една трета от членовете на комисията или председателят на съвета могат да предложат общинският съвет да го освободи с решение;
(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

Чл.42. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.43. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.
(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица – експерти и консултанти.

Чл.44. (1) Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите, като провеждат консултации чрез създадените към общинския съвет обществено-консултативни съвети и чрез други подходящи форми;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
(3) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от името на Кмета на общината.

Чл.45. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и членове.
(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на ОбС или от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете.
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.
(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

Чл.46. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.

Чл.47. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места в общинския съвет. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от два работни дни преди заседанието. В същия срок на членовете на комисията се предоставят материалите за заседанието.
(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.48.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение на един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на общинския съвет.

Чл.49. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.

Чл.50. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл.51. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на общинския съвет.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.52. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от един от заместник председателите на съвета.

Чл.53.(1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината общински съветници.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриване на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници, проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.54. (1) В началото на заседанието се гласува дневният ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.55. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.
(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Предложение за закрито заседание могат да правят председателят на съвета, 1/3 от общинските съветници или кметът на общината.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично.

Чл.56 .(1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Никой общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се:
1. в зависимост от поредността от ръководствата на групите на съветниците, които ще говорят от тяхно име, като се редуват представители на различни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Председателят дава думата на председателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.
(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпроси от дневния ред. Изказванията са до 10 минути.

Чл.57. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването;
6. промяна на начина на гласуване.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.58. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.59. (1) Председателят може да определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред.
(2) Всяка група може да поиска удължаване на предварително определеното й по ал.1 време, но с не повече от една трета. Останалите групи имат право на съответното пропорционално удължаване на предвиденото за тях време.
(3) За време на изказване на групите по ал. 1 и 2 се смята времето:
1. през което са говорили техните общински съветници;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което общинските съветници от съответните групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието.
(4) Допускат се три изказвания на общински съветници, които искат да изразят мнение, различно от това на групата, в която членуват. Времето за изказване на общински съветници е до 5 минути.
(5) Ако общински съветник превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят, след като го предупреди за това, му отнема думата.
(6) Предвиденият в предходните алинеи ред не се прилага при обсъждане на проектите при второто гласуване.

Чл.60. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

Чл.61. (1) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.62. След като списъкът на изказващите се е изчерпал или са се изказали представителите на всички групи съгласно разпределението на времето за изказване по чл. 59 и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.63. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) /отпада с р-е 2/17.11.15 г.;/
Чл.64. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група на съветниците.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.65. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути.

Чл.66. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. Председателят на общинския съвет при поискване определя времето, през което кметовете говорят по определен въпрос.
(2) Областният управител и Кмета на общината при поискване на думата я получават веднага.

Чл.67. /изм. р-е 798/26.04.18 г./ (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. система за електронно гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. поименно гласуване;
(3) Поименно гласуване се извършва чрез системата на електронно гласуване, а при проблем с нея чрез извикване по азбучен ред на общинските съветници, които отговарят със “за”, “против”, “въздържал се;
(4) Тайно гласуване се извършва с бюлетини.
Чл.68. Предложение за гласуване по чл. 67, ал. 2, т. 3 или за тайно гласуване може да бъде направено от една десета от всички съветници или от една група на общинските съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл.69. (1) /изм. р-е 798/26.04.18 г./ Преди гласуването председателят приканва общинските съветници да заемат местата си. Времето за гласуване по чл. 67, ал.2, по т.1 е до 30 секунди, а по т. 2 е до една минута, но не по-малко от 15 секунди.”
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл.70. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.71. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закона е предвидено друго.
(2) Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1 , т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(3) Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Чл.72. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.73. (1) На заседанията на общинския съвет се водят пълни протоколи и по възможност запис, които се изготвят в деня на заседанието или най-късно до 3 дни. Протоколът се подписва от протоколчика и от председателя най-късно в седем дневен срок от заседанието.
(2) Към протокола се прилагат мотивите и текстът на решенията и другите актове на общинския съвет и предложенията по тях и когато не са четени в заседание и се отбелязват резултатите от гласуването.
(3) Информацията се разгласява чрез местните средства за масово осведомяване и чрез Интернет в сайта на община Монтана.

Чл.74. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7- дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от председателя в присъствието на общинския съветник, протоколчика или на следващото заседание.

Чл.75. (1) Поправки на фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и протоколчикът на съответната комисия.
(2) Председателят обявява поправките пред общинския съвет.

ГЛАВА ОСМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЕ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

РАЗДЕЛ І

Чл.76. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят кметът на общината, председателите на комисии, общинските съветници и председателите на политическите представителни групи. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета.
(2) Проектите за решения за приемане на други актове, съдържащи норми, заедно с мотивите към тях, се изпращат до председателя на общинския съвет и незабавно се регистрират в публичен специален регистър.
(3) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.
(4) Вносителят прилага и информация за резултатите от проведеното обществено обсъждане.

Чл.77. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 2-дневен срок от постъпването им, но не по-късно от 10 дни преди провеждането на сесията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражения по разпределението на проектите за решения за приемане на други актове, могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя в двудневен срок от уведомяването по ал. 1, който се произнася по тях в същия срок.

Чл.78. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения за приемане на други актове не по-рано от два работни дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет и на председателя на водещата комисия мотивирано становище.
(2) Становищата и решенията по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 1 месец от тяхното внасяне.
(3) Водещата комисия се произнася с доклад, който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. В случай, че бъде отхвърлен от водещата комисия, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане.
(4) В случай, че водещата комисия приеме по принцип предложения проект, тя може да извърши редакционни поправки в него, както и да измени отделни текстове или да го допълни, ако тези поправки, изменения и допълнения не противоречат на принципите на проекта.

Чл.79. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и с доклада на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.20, ал.2 от този правилник. А в случаите на чл.54, ал.2 от този правилник – не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.
(2) Проектът се обсъжда и гласува, след като общинския съвет изслуша доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии, на които той е бил разпределен. Становището на вносителя и докладите на комисиите, които не са водещи, могат да бъдат устни или писмени.

Чл.80. (1) Постоянните комисии обсъждат едновременно всички проекти за решения, уреждащи една и съща материя, внесени в общинския съвет до деня, в който водещата комисия започва обсъждането.
(2) Водещата комисия гласува проектите по ал. 1 поотделно, след което изготвя проект в 14-дневен срок. Проектът се внася в общинския съвет за обсъждане и гласуване по общия ред и съобразно приетата програма.

Чл.81. (1) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се отправят чрез председателя на общинския съвет до водещата комисия.
(2) Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се правят редакционни поправки в текста или към писмено внесени предложения.

Чл.82. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на гласуването във водещата комисия, а след това – само с нейно решение, или с решение на общинския съвет, когато водещата комисия вече се е произнесла по същество.

Чл.83. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на негово решение от кмета на общината по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
(3) Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното от ЗМСМА мнозинство.

Чл.84. Председателят на общинския съвет изпраща приетите решения до заинтересовани лица и органи в 10-дневен срок от приемането им, освен ако в закона не е предвидено друго.

Чл.85. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и политическите групи.

РАЗДЕЛ II.

Чл.86. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет и финанси.
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от състава на съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му.
(3) След произнасянето на комисиите по предходната алинея, проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.
(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват доклада на комисията по бюджет и финанси и становищата на постоянните комисии.

Чл.87. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително на комисията по бюджет и финанси.

Чл.88. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

Чл.89. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на предходния раздел.

ГЛАВА ДЕВЕТА

КОНТРОЛ

Чл.90. (1) Общинските съветници отправят питания до кмета на общината или кметовете на кметства.
(2) Питанията трябва да се отнасят до основни въпроси от дейността на администрацията.

Чл.91. (1) На питанията се отговаря задължително на следващото заседание освен, ако съветът не реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.
(2) Кметовете могат да поискат удължаване на срока, но не повече от едно заседание.

Чл.92. Питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет в писмена или устна форма. Те трябва да бъдат ясни и точно формулирани и да не съдържат обвинения.

Чл.93. (1) Председателят обявява постъпилите писмени питания.
(2) Председателят уведомява своевременно кмета за постъпилите питания и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
(3) Кметът отговаря лично или чрез упълномощено от него лице.
(4) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.94. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питанията си преди получаването на отговор, за което председателят съобщава края на заседанието и уведомява кмета.

Чл.95. (1) След като общинският съвет пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 5 минути. Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути общо, а кметът да отговори в рамките на 5 минути.
(3) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора. Не се допуска реплика от страна на кмета.

Чл.96. (1) Когато се получи писмен отговор на питане, председателят съобщава за това на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питанията с писмен отговор и писмените отговори към тях се прилагат към протокола.

Чл.97. (1) По предложение на една пета от общинските съветници по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания се внасят при председателя на общинския съвет в писмена форма.
(2) Разискванията се насрочват за следващото заседание. Разискванията се провеждат по реда, установен в глава седма на този правилник и продължават един час.
(3) Вносителят на предложението предлага проект за решение. Проекти могат да предлагат и общинските съветници. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се смята за основно по смисъла на чл.70, ал.1.

Чл.98. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях последния един час на заседанието освен, ако реши друго.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.

Чл.99. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на Правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.100. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на решения по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Кмета на общината изпраща до Председателя на Общинския съвет копие от заповедите, издадени в изпълнение на решения на Общинския съвет в три дневен срок от издаването им.
(3) Заповедите на Кмета на общината се разпределят от Председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на решението на съвета, по което е издадена в три дневен срок от получаването им. Комисията подготвя становище по заповедта, която счита, че трябва да бъде отменена.
(4) Заповедите, за които съответната комисия предлага да бъдат отменени, се включват в дневния ред и се разглеждат на първото заседание на съвета след тяхното издаване.

Чл.101. Предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник, на кмета на общината и на кметовете на кметства на другите основания, посочени в закона се обявява от председателя на съвета, когато се установи, че са настъпили съответните обстоятелства. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл.102. Кметските наместници се назначават от кмета на общината в населени места, които не са административен център на кметства.

Чл.103.(1) Кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.
(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.104. (1) Кметските наместници:
1.упражняват контрол за разходването на средствата от бюджета на общината, предоставени за реализация на отделни мероприятия и осъществяване на дейности и услуги на територията на населеното място;
2.организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
3.упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
4.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
5.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
6.организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
7.водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
8.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
9.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии;
10. представляват населеното място.
(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, с актове на общинския съвет или със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ.

Чл.105. (1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета и на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.106. (1) По време на заседанията на общинския съвет гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително желание за това при председателя на общинския съвет.
(2) Извън случаите по ал. 1 в дневния ред на всяко заседание на общинския съвет се определя време, в което гражданите могат да отправят питания, представляващи обществен интерес и които са от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация.

Чл.107(1) Гражданите могат да отправят писмено питане чрез Председателя на общинския съвет до ОбС, Кмета на общината и кметовете на кметства, но не по-късно от 7 дни преди заседанието.
(2) Всеки гражданин може да развие своето питане в рамките на 3 минути.
(3) На питанията се отговаря на същото заседание.
(4) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорите се отлагат за следващото заседание.
(5) На питанията на гражданите се отговаря устно освен, ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

Чл.108. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси, които са поставили писмено пред общинския съвет или кмета на общината по друг повод, но не са получили отговор.

Чл.109 (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на съвета и съответните комисии.
(2) Обявления с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на общината, кметството, кметските наместници, на други обществено значими и общодостъпни места на територията на общината.
(3) По начина, определен в ал. 2 и 3 се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на общинския съвет.

Чл.110 (1) Гражданите и техните организации участват в управлението на общината и чрез обществените обсъждания на стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината и на нормативните актове, приемани от общинския съвет, както и чрез обществено-консултативните органи.
(2) Обществените обсъждания се организират от кмета на общината.
(3) Процедурата по общественото обсъждане на проекта на стратегически документ или на нормативен акт се открива с публикуването му на Интернет страницата на общината. Общественото обсъждане се оповестява и чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на съответния проект до заинтересовани лица и организации или по друг подходящ начин.
(4) При публикуването на проекта за обсъждане, се осигурява и информация относно:
1.крайния срок, етапите и формите за провеждане на общественото обсъждане;
2.наименованието, адреса, телефона, факса, електронния адрес на звеното, отговарящо за изработването на проекта и лице за контакт;
3.мястото и срока, в които е осигурен пълен достъп до цялата преписка по издаването на документа.
(5) На заинтересованите лица – граждани и структури на гражданското общество, се предоставя най-малко месечен срок за предложения и становища, включително по изготвената оценка на въздействието.
(6) При необходимост срокът на общественото обсъждане може да бъде удължен или да бъде проведено допълнително обсъждане. Обявлението за допълнително обсъждане съдържа информация за резултатите от вече проведеното обсъждане и за предмета и обхвата на допълнителното обсъждане.
(7) Всеки гражданин може да представи становище по предмета на обсъждането писмено и в електронна форма при обозначаване на подателя, устно в рамките на специално организирани форуми, обсъждания, консултации или в друга подходяща за неговите възможности форма, определена в ал. 4. За представените на място в устна форма становища и предложения от общественото обсъждане се води протокол.
(8) Становищата по предмета на обсъждането трябва да са мотивирани, като могат да се предлагат и други възможни решения.
(9) Общинската администрация публикува текущо в интернет страницата си постъпващите становища по обсъждания акт, като е длъжна да ги разгледа и анализира, ако те са подадени в срок и отговарят на изискванията на закона.
(10) В месечен срок от приключване на общественото обсъждане кметът публикува на интернет страницата на общината обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения, както и мотивите за неприетите предложения. На гражданите и организациите, чиито предложения са отхвърлени, се предоставят 2 седмици за окончателно становище.
Чл. 111. Гражданите и техните организации участват в създадените от общинския съвет обществено-консултативни съвети по важни въпроси за местната общност.
(2) С акта за създаване на обществено-консултативния съвет се определят целта, задачите, формите на взаимодействие, квотите на отделните заинтересовани страни и начина на представителство в него, като се осигурява баланс между интересите на местните власти и гражданското общество. Актът за създаването, правилникът за дейността и актуална информация за членовете се публикуват на интернет страницата на общината.
(3) Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа на приета от тях годишна работна програма. Председателят на съвета осигурява публичност на взетите на заседанията решения.
(4) Финансовото осигуряване на дейността на съвета е за сметка на бюджета на общината, като експертното и техническото му подпомагане се осъществява от общинската администрация.
(5) Съветите представят ежегоден доклад за дейността си пред общинския съвет, като докладът се публикува и на интернет сайта на общината.
Чл. 112.Други форми за участие на гражданите в решаване на въпроси от местно значение се осъществяват при условията и по реда на Закона за допитване до народа.
.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.113.(1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да внасят предложения, да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината подписва и представя становищата, изготвени от общинската администрация, в заседанията на съвета или на неговите комисии по проекти за решения и други актове.
(3) Общинският съвет не може да откаже разглеждането на въпроси и предложения, които са от негова компетентност, когато са внесени от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда, установен в този правилник.
(4) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки три месеца.
(5) Кметът на общината може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Съветите включват експерти от администрацията, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към съответната дейност или проблем.

Чл.114. (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.115. Секретарят на общината отговаря за окончателното изготвяне на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.116. (1) Кметът на общината и председателят на общинския съвет се уведомяват писмено за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицата, които ще ги заместват през времето на отсъствието им.
(2) Кметът на общината издава заповедите за командировка в чужбина на председателя на общинския съвет и на кметовете на кметства, а председателят на общинския съвет издава заповедите за командировка в чужбина на кмета на общината.

Чл.117. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.118.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници и определя функциите им.
(3) Предложенията на кметските наместници и кметовете на кметства по ал.2 се съгласуват и внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.119. Общинският съвет няма самостоятелен щат. Дейността на съвета се подпомага и осигурява от общинската администрация.

Чл.120. Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.

Чл.121.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.122.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет:
1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3.осигурява воденето на протоколите от заседанията на съвета, на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4.осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя и зам.председателя на общинския съвет, председателите на комисии, кмета на общината и секретаря на общината.
(2) Звеното за подпомагане на дейността на общинския съвет е на пряко подчинени на секретаря на общината.

Чл.123.(1) Експертното осигуряване на дейността на общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация.
(2) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от момента на приемането му от общинския съвет.
§ 2. Правилникът влиза в сила от 22.11.2011г. и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с р-е №3 / 22.11.2007г. на ОбС
§ 3. Този Правилник е приет на сесия на Общински съвет с Решение № 3 / 22.11.2011 г., допълнен и изменен с Р-е 649/25.07.13 г. Р-е №812/28.01.14 г.; Р-е № 978/19.06.14 г.; Р-е 2/17.11.15 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет на 22.11.2011 г.; изм. с Р-е 649/25.07.13 г. Р-е №812/28.01.14 г.; Р-е № 978/19.06.14 г.; изм. с р-е 2/17.11.15 г.; изм. с р-е 798/26.04.18 г.

Гр. Монтана

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на общинския съвет и неговите органи и взаимодействието им с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят, съществуват и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно самоуправление.

Чл.4 (1) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Общинският съвет заседава в сградата на Младежкия дом – Дневна зала, не по-малко от веднъж месечно, препоръчително в ден вторник или четвъртък от месеца от 14,00 ч.
(2) По решение на общинския съвет заседание може да се проведе и на друго място и по друго време.
(3) /нова р-е 798/26.04.18 г./ Общински съвет Монтана работи със система за електронно гласуване.
Чл.5. По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.6. Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Чл.7.(1) Първото заседание на общинския съвет се открива от Областния управител.
(2) Общинските съветници, Кметът на община Монтана, кметовете на кметствата в община Монтана полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетвата, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

Чл.8. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се ръководи от най-възрастния общински съветник.

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.9. /изм. с р-е 649/25.07.13 г.; 978/19.06.14 г / На първото заседание се избира председател на общинския съвет.
ОбС избира на свои следващи заседания до четирима заместник председатели, които са от различни групи. Изборът се провежда с тайно гласуване.
Чл.10. За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от трима общински съветници.
Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция и група, представена в общинския съвет, може да издига кандидатури за председател и заместник председатели на общинския съвет.
Чл.12. (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, пликове с повече от една различни бюлетини и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници
Чл.13. (1) Гласуването за заместник председатели се извършва с интегрална бюлетина, на която се изписват имената на издигнатите кандидати с празно квадратче пред тях.
(2) Всяка група общински съветници може да издигне не повече от 1 /един/ кандидат за заместник-председател.
(3) Всеки съветник получава по една бюлетина за избор на заместник-председатели и отбелязва предпочитаните от него кандидати в квадратчето пред имената им.
(4) Всеки съветник може да гласува за не повече от посочените в чл.9 кандидати, намалени с броя на заетите места за заместник-председател.
(5) Всеки съветник поставя в плик бюлетината и я пуска в урната.
(6) Зачертани, ръчно изписани бюлетини, празни пликове и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Бюлетини с отбелязани повече кандидати от тези по ал. 4 също са недействителни.
(7) За избрани се считат кандидатите, получили повече от половината гласове от общия брой на съветниците.
Чл.14. (1) Председателят и заместник-председателите на общинския съвет могат да бъдат предсрочно освободени:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател или заместник-председатели на съвета.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя или на заместник-председателите на съвета, нов избор се произвежда веднага след приемане на решението или на следващото заседание.

Чл.15. Председателят на общинския съвет определя писмено заместник-председател, който да го замества в негово отсъствие.

Чл.16. (1) Председателят на съвета:
1. свиква заседанията на съвета;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5.по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на постоянните комисии, представители на политически партии, обществени организации и граждани;
6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
8. удостоверява с подписа си текста на приетите от общинския съвет актове;
9. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
10.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
11. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;
12. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;
13. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гостите;
14. следи за спазване на този правилник;
15. подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;
16. с участието на общински съветници организира два пъти в месеца прием на граждани от общината по график, оповестен на таблото на община Монтана или друг подходящ начин.
17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
(2) Заместник председателите на общинския съвет подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(3) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Заместник председателите могат да участват в състава на постоянните комисии.
(4) За участието си в комисии и на заседание на общинския съвет заместник председателите не получават отделно възнаграждение.
(5) Когато председателят на общинския съвет реши да възложи на заместник председателите постоянно извършване на дейностите по ал.1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(6) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

Чл.17. (1) Председателят и заместник-председателите на общинския съвет получават възнаграждение, което се определя от общинския съвет, а необходимите средства се обезпечават от общинския бюджет.
Размерът на възнаграждението на председателя се определя с решение на ОбС съобразно обема на извършваната работа, но не по-голям от възнаграждението на Кмета на общината.

Чл.18. Председателят на общинския съвет, заместник председателите на съвета и ръководителите на политическите представителни групи или упълномощени техни заместници образуват председателски съвет.

Чл.19. (1) Председателският съвет:
1. приема проекта за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работата на общинския съвет;
2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет; предлага състава на делегации за международни контакти;
(2) В проекта за дневен ред се включват въпроси, разгледани със становище в комисиите на общинския съвет.
(3) При определяне на дневния ред се определят и лицата, които да бъдат поканени на заседанието на съвета.

Чл.20. (1) Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и дневния ред за него се извършва от звеното по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА, в седем- дневен срок преди неговото провеждане.
(2) материалите за сесията се подготвят от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА минимум три дни преди сесията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.21. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с полагане на клетва от следващия състав на общинския съвет.
(2) Общинският съвет отпечатва и предава на всеки съветник служебна карта, чрез която се легитимира.

Чл.22.(1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
6. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и в комисиите, в които е избран;
(2) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.
(3) /изм. с р-е 812/28.01.14 г./ Размерът на възнаграждението на общинския съветник за едно заседание се определя с решение на ОбС, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Общия размер на месечното възнаграждение не може да надвишава предвиденото от закона.
(4) За времето, необходимо за изпълнението на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж.

Чл.23. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет; да търси мненията и предложенията им по въпроси на планираните и провежданите политики, като ги внася в Общинския съвет по съответния ред.
3. да се подписва в присъствената книга на заседанията на общинския съвет;
4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
5. да не напуска без уважителна причина заседателната зала по време на провеждане на заседание на общинския съвет.

Чл.24. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.25. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.

Чл.26. Напомняне се прави от председателя на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.27. (1) Забележка се прави от председателя към общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.28. Порицание се налага от председателя на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата.

Чл.29. Председателят отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 23, т.1 – 3 дисциплинарни мерки;
2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.30. Председателят може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала.

Чл.31. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 28 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
(2) Общинският съветник има право да оспорва наложената дисциплинарна мярка пред председателския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.32. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини, служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

ГЛАВА ПЕТА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.33. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои най-малко от 2-ма общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.34. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.35.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред,

Чл.36.(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ШЕСТА

КОМИСИИ

Чл.37. Комисиите са орган на общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Чл.38.(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на общинските съветници. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.
(2) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. комисия по териториално и селищно устройство и опазване на околната среда;
2. комисия по бюджет и финанси;
3. комисия по здравеопазване и социални дейности;
4. комисия по местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество;
5. комисия по образование, наука, култура, вероизповедания и етнически въпроси;
6. комисия по инвестиционна политика, евроинтеграция, проекти и земеделие;
7. комисия по общинска собственост, икономическа и стопанска политика;
8. комисия за децата, младежта, спорта и туризма;
9. комисия по обществен ред, борба с корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани;
10. комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(3) Местна комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ

Чл.39. Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. Граждански и личен дълг е на всеки общински съветник, според своята професионална подготовка и трудово развитие, да прецени полезността на своето участие в определена (избрана) от него комисия.

Чл.40. (1) Общинските съветници определят състава на комисиите, съобразно характера на тяхната дейност и заявки за участие в съответните комисии от страна на общинските съветници.
(2) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от общинския съвет с явно гласуване.

Чл.41.(1) Председателите на постоянните комисии се освобождават:
1. при подаване на оставка;
2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, една трета от членовете на комисията или председателят на съвета могат да предложат общинският съвет да го освободи с решение;
(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

Чл.42. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.43. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.
(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица – експерти и консултанти.

Чл.44. (1) Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите, като провеждат консултации чрез създадените към общинския съвет обществено-консултативни съвети и чрез други подходящи форми;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
(3) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от името на Кмета на общината.

Чл.45. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и членове.
(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на ОбС или от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете.
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.
(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

Чл.46. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.

Чл.47. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места в общинския съвет. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от два работни дни преди заседанието. В същия срок на членовете на комисията се предоставят материалите за заседанието.
(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.48.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение на един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на общинския съвет.

Чл.49. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.

Чл.50. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл.51. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на общинския съвет.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.52. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от един от заместник председателите на съвета.

Чл.53.(1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината общински съветници.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриване на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници, проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.54. (1) В началото на заседанието се гласува дневният ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.55. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.
(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Предложение за закрито заседание могат да правят председателят на съвета, 1/3 от общинските съветници или кметът на общината.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично.

Чл.56 .(1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Никой общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се:
1. в зависимост от поредността от ръководствата на групите на съветниците, които ще говорят от тяхно име, като се редуват представители на различни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Председателят дава думата на председателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.
(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпроси от дневния ред. Изказванията са до 10 минути.

Чл.57. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването;
6. промяна на начина на гласуване.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.58. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.59. (1) Председателят може да определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред.
(2) Всяка група може да поиска удължаване на предварително определеното й по ал.1 време, но с не повече от една трета. Останалите групи имат право на съответното пропорционално удължаване на предвиденото за тях време.
(3) За време на изказване на групите по ал. 1 и 2 се смята времето:
1. през което са говорили техните общински съветници;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което общинските съветници от съответните групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието.
(4) Допускат се три изказвания на общински съветници, които искат да изразят мнение, различно от това на групата, в която членуват. Времето за изказване на общински съветници е до 5 минути.
(5) Ако общински съветник превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят, след като го предупреди за това, му отнема думата.
(6) Предвиденият в предходните алинеи ред не се прилага при обсъждане на проектите при второто гласуване.

Чл.60. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

Чл.61. (1) /изм. с р-е 2/17.11.15 г.;/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.62. След като списъкът на изказващите се е изчерпал или са се изказали представителите на всички групи съгласно разпределението на времето за изказване по чл. 59 и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.63. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) /отпада с р-е 2/17.11.15 г.;/
Чл.64. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група на съветниците.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.65. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути.

Чл.66. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. Председателят на общинския съвет при поискване определя времето, през което кметовете говорят по определен въпрос.
(2) Областният управител и Кмета на общината при поискване на думата я получават веднага.

Чл.67. /изм. р-е 798/26.04.18 г./ (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. система за електронно гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. поименно гласуване;
(3) Поименно гласуване се извършва чрез системата на електронно гласуване, а при проблем с нея чрез извикване по азбучен ред на общинските съветници, които отговарят със “за”, “против”, “въздържал се;
(4) Тайно гласуване се извършва с бюлетини.
Чл.68. Предложение за гласуване по чл. 67, ал. 2, т. 3 или за тайно гласуване може да бъде направено от една десета от всички съветници или от една група на общинските съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл.69. (1) /изм. р-е 798/26.04.18 г./ Преди гласуването председателят приканва общинските съветници да заемат местата си. Времето за гласуване по чл. 67, ал.2, по т.1 е до 30 секунди, а по т. 2 е до една минута, но не по-малко от 15 секунди.”
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл.70. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.71. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закона е предвидено друго.
(2) Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1 , т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(3) Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Чл.72. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.73. (1) На заседанията на общинския съвет се водят пълни протоколи и по възможност запис, които се изготвят в деня на заседанието или най-късно до 3 дни. Протоколът се подписва от протоколчика и от председателя най-късно в седем дневен срок от заседанието.
(2) Към протокола се прилагат мотивите и текстът на решенията и другите актове на общинския съвет и предложенията по тях и когато не са четени в заседание и се отбелязват резултатите от гласуването.
(3) Информацията се разгласява чрез местните средства за масово осведомяване и чрез Интернет в сайта на община Монтана.

Чл.74. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7- дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от председателя в присъствието на общинския съветник, протоколчика или на следващото заседание.

Чл.75. (1) Поправки на фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и протоколчикът на съответната комисия.
(2) Председателят обявява поправките пред общинския съвет.

ГЛАВА ОСМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЕ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

РАЗДЕЛ І

Чл.76. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят кметът на общината, председателите на комисии, общинските съветници и председателите на политическите представителни групи. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета.
(2) Проектите за решения за приемане на други актове, съдържащи норми, заедно с мотивите към тях, се изпращат до председателя на общинския съвет и незабавно се регистрират в публичен специален регистър.
(3) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.
(4) Вносителят прилага и информация за резултатите от проведеното обществено обсъждане.

Чл.77. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 2-дневен срок от постъпването им, но не по-късно от 10 дни преди провеждането на сесията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражения по разпределението на проектите за решения за приемане на други актове, могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя в двудневен срок от уведомяването по ал. 1, който се произнася по тях в същия срок.

Чл.78. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения за приемане на други актове не по-рано от два работни дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет и на председателя на водещата комисия мотивирано становище.
(2) Становищата и решенията по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 1 месец от тяхното внасяне.
(3) Водещата комисия се произнася с доклад, който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. В случай, че бъде отхвърлен от водещата комисия, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане.
(4) В случай, че водещата комисия приеме по принцип предложения проект, тя може да извърши редакционни поправки в него, както и да измени отделни текстове или да го допълни, ако тези поправки, изменения и допълнения не противоречат на принципите на проекта.

Чл.79. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и с доклада на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.20, ал.2 от този правилник. А в случаите на чл.54, ал.2 от този правилник – не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.
(2) Проектът се обсъжда и гласува, след като общинския съвет изслуша доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии, на които той е бил разпределен. Становището на вносителя и докладите на комисиите, които не са водещи, могат да бъдат устни или писмени.

Чл.80. (1) Постоянните комисии обсъждат едновременно всички проекти за решения, уреждащи една и съща материя, внесени в общинския съвет до деня, в който водещата комисия започва обсъждането.
(2) Водещата комисия гласува проектите по ал. 1 поотделно, след което изготвя проект в 14-дневен срок. Проектът се внася в общинския съвет за обсъждане и гласуване по общия ред и съобразно приетата програма.

Чл.81. (1) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се отправят чрез председателя на общинския съвет до водещата комисия.
(2) Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се правят редакционни поправки в текста или към писмено внесени предложения.

Чл.82. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на гласуването във водещата комисия, а след това – само с нейно решение, или с решение на общинския съвет, когато водещата комисия вече се е произнесла по същество.

Чл.83. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на негово решение от кмета на общината по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
(3) Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното от ЗМСМА мнозинство.

Чл.84. Председателят на общинския съвет изпраща приетите решения до заинтересовани лица и органи в 10-дневен срок от приемането им, освен ако в закона не е предвидено друго.

Чл.85. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и политическите групи.

РАЗДЕЛ II.

Чл.86. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет и финанси.
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от състава на съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му.
(3) След произнасянето на комисиите по предходната алинея, проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.
(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват доклада на комисията по бюджет и финанси и становищата на постоянните комисии.

Чл.87. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително на комисията по бюджет и финанси.

Чл.88. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

Чл.89. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на предходния раздел.

ГЛАВА ДЕВЕТА

КОНТРОЛ

Чл.90. (1) Общинските съветници отправят питания до кмета на общината или кметовете на кметства.
(2) Питанията трябва да се отнасят до основни въпроси от дейността на администрацията.

Чл.91. (1) На питанията се отговаря задължително на следващото заседание освен, ако съветът не реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.
(2) Кметовете могат да поискат удължаване на срока, но не повече от едно заседание.

Чл.92. Питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет в писмена или устна форма. Те трябва да бъдат ясни и точно формулирани и да не съдържат обвинения.

Чл.93. (1) Председателят обявява постъпилите писмени питания.
(2) Председателят уведомява своевременно кмета за постъпилите питания и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
(3) Кметът отговаря лично или чрез упълномощено от него лице.
(4) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.94. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питанията си преди получаването на отговор, за което председателят съобщава края на заседанието и уведомява кмета.

Чл.95. (1) След като общинският съвет пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 5 минути. Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути общо, а кметът да отговори в рамките на 5 минути.
(3) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора. Не се допуска реплика от страна на кмета.

Чл.96. (1) Когато се получи писмен отговор на питане, председателят съобщава за това на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питанията с писмен отговор и писмените отговори към тях се прилагат към протокола.

Чл.97. (1) По предложение на една пета от общинските съветници по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания се внасят при председателя на общинския съвет в писмена форма.
(2) Разискванията се насрочват за следващото заседание. Разискванията се провеждат по реда, установен в глава седма на този правилник и продължават един час.
(3) Вносителят на предложението предлага проект за решение. Проекти могат да предлагат и общинските съветници. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се смята за основно по смисъла на чл.70, ал.1.

Чл.98. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях последния един час на заседанието освен, ако реши друго.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.

Чл.99. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на Правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.100. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на решения по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Кмета на общината изпраща до Председателя на Общинския съвет копие от заповедите, издадени в изпълнение на решения на Общинския съвет в три дневен срок от издаването им.
(3) Заповедите на Кмета на общината се разпределят от Председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на решението на съвета, по което е издадена в три дневен срок от получаването им. Комисията подготвя становище по заповедта, която счита, че трябва да бъде отменена.
(4) Заповедите, за които съответната комисия предлага да бъдат отменени, се включват в дневния ред и се разглеждат на първото заседание на съвета след тяхното издаване.

Чл.101. Предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник, на кмета на общината и на кметовете на кметства на другите основания, посочени в закона се обявява от председателя на съвета, когато се установи, че са настъпили съответните обстоятелства. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл.102. Кметските наместници се назначават от кмета на общината в населени места, които не са административен център на кметства.

Чл.103.(1) Кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.
(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.104. (1) Кметските наместници:
1.упражняват контрол за разходването на средствата от бюджета на общината, предоставени за реализация на отделни мероприятия и осъществяване на дейности и услуги на територията на населеното място;
2.организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
3.упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
4.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
5.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
6.организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
7.водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
8.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
9.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии;
10. представляват населеното място.
(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, с актове на общинския съвет или със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ.

Чл.105. (1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета и на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.106. (1) По време на заседанията на общинския съвет гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително желание за това при председателя на общинския съвет.
(2) Извън случаите по ал. 1 в дневния ред на всяко заседание на общинския съвет се определя време, в което гражданите могат да отправят питания, представляващи обществен интерес и които са от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация.

Чл.107(1) Гражданите могат да отправят писмено питане чрез Председателя на общинския съвет до ОбС, Кмета на общината и кметовете на кметства, но не по-късно от 7 дни преди заседанието.
(2) Всеки гражданин може да развие своето питане в рамките на 3 минути.
(3) На питанията се отговаря на същото заседание.
(4) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорите се отлагат за следващото заседание.
(5) На питанията на гражданите се отговаря устно освен, ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

Чл.108. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси, които са поставили писмено пред общинския съвет или кмета на общината по друг повод, но не са получили отговор.

Чл.109 (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на съвета и съответните комисии.
(2) Обявления с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на общината, кметството, кметските наместници, на други обществено значими и общодостъпни места на територията на общината.
(3) По начина, определен в ал. 2 и 3 се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на общинския съвет.

Чл.110 (1) Гражданите и техните организации участват в управлението на общината и чрез обществените обсъждания на стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината и на нормативните актове, приемани от общинския съвет, както и чрез обществено-консултативните органи.
(2) Обществените обсъждания се организират от кмета на общината.
(3) Процедурата по общественото обсъждане на проекта на стратегически документ или на нормативен акт се открива с публикуването му на Интернет страницата на общината. Общественото обсъждане се оповестява и чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на съответния проект до заинтересовани лица и организации или по друг подходящ начин.
(4) При публикуването на проекта за обсъждане, се осигурява и информация относно:
1.крайния срок, етапите и формите за провеждане на общественото обсъждане;
2.наименованието, адреса, телефона, факса, електронния адрес на звеното, отговарящо за изработването на проекта и лице за контакт;
3.мястото и срока, в които е осигурен пълен достъп до цялата преписка по издаването на документа.
(5) На заинтересованите лица – граждани и структури на гражданското общество, се предоставя най-малко месечен срок за предложения и становища, включително по изготвената оценка на въздействието.
(6) При необходимост срокът на общественото обсъждане може да бъде удължен или да бъде проведено допълнително обсъждане. Обявлението за допълнително обсъждане съдържа информация за резултатите от вече проведеното обсъждане и за предмета и обхвата на допълнителното обсъждане.
(7) Всеки гражданин може да представи становище по предмета на обсъждането писмено и в електронна форма при обозначаване на подателя, устно в рамките на специално организирани форуми, обсъждания, консултации или в друга подходяща за неговите възможности форма, определена в ал. 4. За представените на място в устна форма становища и предложения от общественото обсъждане се води протокол.
(8) Становищата по предмета на обсъждането трябва да са мотивирани, като могат да се предлагат и други възможни решения.
(9) Общинската администрация публикува текущо в интернет страницата си постъпващите становища по обсъждания акт, като е длъжна да ги разгледа и анализира, ако те са подадени в срок и отговарят на изискванията на закона.
(10) В месечен срок от приключване на общественото обсъждане кметът публикува на интернет страницата на общината обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения, както и мотивите за неприетите предложения. На гражданите и организациите, чиито предложения са отхвърлени, се предоставят 2 седмици за окончателно становище.
Чл. 111. Гражданите и техните организации участват в създадените от общинския съвет обществено-консултативни съвети по важни въпроси за местната общност.
(2) С акта за създаване на обществено-консултативния съвет се определят целта, задачите, формите на взаимодействие, квотите на отделните заинтересовани страни и начина на представителство в него, като се осигурява баланс между интересите на местните власти и гражданското общество. Актът за създаването, правилникът за дейността и актуална информация за членовете се публикуват на интернет страницата на общината.
(3) Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа на приета от тях годишна работна програма. Председателят на съвета осигурява публичност на взетите на заседанията решения.
(4) Финансовото осигуряване на дейността на съвета е за сметка на бюджета на общината, като експертното и техническото му подпомагане се осъществява от общинската администрация.
(5) Съветите представят ежегоден доклад за дейността си пред общинския съвет, като докладът се публикува и на интернет сайта на общината.
Чл. 112.Други форми за участие на гражданите в решаване на въпроси от местно значение се осъществяват при условията и по реда на Закона за допитване до народа.
.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.113.(1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да внасят предложения, да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината подписва и представя становищата, изготвени от общинската администрация, в заседанията на съвета или на неговите комисии по проекти за решения и други актове.
(3) Общинският съвет не може да откаже разглеждането на въпроси и предложения, които са от негова компетентност, когато са внесени от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда, установен в този правилник.
(4) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки три месеца.
(5) Кметът на общината може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Съветите включват експерти от администрацията, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към съответната дейност или проблем.

Чл.114. (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.115. Секретарят на общината отговаря за окончателното изготвяне на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.116. (1) Кметът на общината и председателят на общинския съвет се уведомяват писмено за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицата, които ще ги заместват през времето на отсъствието им.
(2) Кметът на общината издава заповедите за командировка в чужбина на председателя на общинския съвет и на кметовете на кметства, а председателят на общинския съвет издава заповедите за командировка в чужбина на кмета на общината.

Чл.117. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.118.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници и определя функциите им.
(3) Предложенията на кметските наместници и кметовете на кметства по ал.2 се съгласуват и внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.119. Общинският съвет няма самостоятелен щат. Дейността на съвета се подпомага и осигурява от общинската администрация.

Чл.120. Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.

Чл.121.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.122.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет:
1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3.осигурява воденето на протоколите от заседанията на съвета, на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4.осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя и зам.председателя на общинския съвет, председателите на комисии, кмета на общината и секретаря на общината.
(2) Звеното за подпомагане на дейността на общинския съвет е на пряко подчинени на секретаря на общината.

Чл.123.(1) Експертното осигуряване на дейността на общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация.
(2) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от момента на приемането му от общинския съвет.
§ 2. Правилникът влиза в сила от 22.11.2011г. и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с р-е №3 / 22.11.2007г. на ОбС
§ 3. Този Правилник е приет на сесия на Общински съвет с Решение № 3 / 22.11.2011 г., допълнен и изменен с Р-е 649/25.07.13 г. Р-е №812/28.01.14 г.; Р-е № 978/19.06.14 г.; Р-е 2/17.11.15 г.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...